Výklady verše 1,1

1. 1. 1.  Píseň písní [Pís 1,1]. – Právě proto uvádí Písmo prostřednictvím Šalomouna: Viděls muže, zručného ve své práci? Před králi bude stávat, nebude stávat před zatemněnými![Př 22,29] Viděls muže, zručného ve své práci, to je Josef, o němž stojí psáno: A přišel do domu, aby činil svou práci [Gen 39,11]. Rabi Jehuda a r. Nehemiáš [se názorově liší]. R. Jehuda říká: „Byl to den [modlářské] slavnosti, byl to den divadelního představení.“ Ale r. Nehemiáš říká: „Byl to den divadelního představení u Nilu1) a všichni se tam šli podívat, ale [Josef] si šel po své práci, aby spočítal účetnictví svému pánovi.”

R. Pinchas říká jménem r. Samuela bar Aba: „Kdokoli slouží svému pánovi tak, jak se patří, ten [nakonec] odejde na svobodu.2) Odkud jsme se to naučili? Z [případu] Josefa: jelikož náležitě sloužil svému pánovi, [nakonec] odešel na svobodu. Proto před králi bude stávat, což je faraón, neboť je psáno: A poslal faraón a vyzval Josefa, tak vyběhli s ním z jámy [Gen 41,14]. Nebude stávat před zatemněnými, to je Potífar, protože Svatý, budiž požehnán, mu zatemnil zrak a způsobil jeho impotenci.3)

 

1) Přesnější verzi zřejmě uvádí Berešit raba LXXXVII,7: ‘Rabi Jehuda říká: „Byl to den [modlářské] slavnosti na Nilu a všichni se tam šli podívat, ale [Josef] nešel.” Ale r. Nehemiáš říká: „Byl to den divadelního představení a všichni se tam šli podívat, ale [Josef] nešel, atd.”’

2) Jedná se o dvojsmyslnou větu, která nemluví pouze o otrocích, nýbrž také o Izraelcích sloužících Bohu.

3) Jakou má příčinnou souvislost slepota s impotencí, to zde není příliš jasné.

 

1. 1. 2. Jiná verze: [Stojí psáno]: Viděls muže, zručného, atd. [Př 22,29] To je náš mistr Mojžíš při práci na Svatostánku. Proto před králi bude stávat, což je faraón, neboť je psáno: Přivstaň si z jitra a postav se před faraónem! [Ex 8,16] Nebude stávat před zatemněnými, to je Jitro.

R.Nehemiáš řekl: „Znesvěcuješ svatou věc!1) Spíše [řekni]: Před králi bude stávat, což je Král králů králů, Svatý, budiž požehnán, neboť je psáno: A byl tam s Pánem čtyřicet dní [Ex 34,28]. Nebude stávat před zatemněnými, což je faraón, neboť je psáno: A byla temnota tmoucí, atd. [Ex 10,22]”

 

1) Tvrzení, že Mojžíšovi bylo dovoleno stanout pouze před faraónem, snižuje jeho důstojnost, protože takových lidí bylo mnoho.

 

1. 1. 3. Jiná verze: [Stojí psáno]: Viděls muže, zručného ve své práci, atd.[Př 22,29] To jsou spravedliví, kteří se zabývají dílem1) Svatého, budiž požehnán. Proto před králi bude stávat, jelikož budou stávat v Tóře, neboť je psáno: Ve mně králové kralují [Př 8,15].2) Nebude stávat před zatemněnými, to jsou svévolníci, neboť je psáno: A jsou v temnotě jejich skutky [Iz 29,15] a dále je psáno: Budiž jejich cestou tma a uklouznutí! [Ž 35,6]

 

1) Dosl. ‘prací’; míněna je Tóra.

2) Tento verš říká personifikovaná Moudrost, tedy samotná Tóra. Midraš Tehilim LXVIII,9 uvádí, že ‘králi’ se v tomto ohledu nazývají samotní učenci.

 

1. 1. 4. Jiná verze: [Stojí psáno]: Viděls muže, zručného ve své práci, atd. [Př 22,29] To je rabi Chanina. Říká se, že ten jednou viděl obyvatele svého města, jak přinášejí zápalné a pokojné oběti [do Jeruzaléma]. Řekl si: ‘Všichni nosí pokojné oběti do Jeruzaléma, jen já nenosím nic! Co mám dělat?’ Vzápětí odešel do pouště u svého města a našel tam jeden kámen. Šel tedy, uhladil ho, otesal ho, nabarvil ho a řekl: „Slibuji, že ho odnesu do Jeruzaléma!“ Chtěl si najmout dělníky a řekl jim: „Odnesete mi tento kámen do Jeruzaléma?“ Oni mu řekli: „Dej nám jako mzdu sto zlatých a my ti tvůj kámen odneseme do Jeruzaléma!“ [R. Chanina] jim řekl: „Kde bych vzal sto zlatých nebo [byť jen] padesát, abych vám je dal?“ V tu chvíli [peníze] neměl a [dělníci] hned odešli. Svatý, budiž požehnán, mu však ihned poslal pět andělů v podobě lidí a ti mu řekli: „Rabi, dej nám pět selajim1) a my ti tvůj kámen do Jeruzaléma odneseme! Ovšem pod podmínkou, že nám pomůžeš!“ [R. Chanina] jim pomohl a [náhle] stanuli v Jeruzalémě. Chtěl jim dát jejich mzdu, ale nenašel je. Ta událost se dostala [k rabínům] v Síni tesaných kamenů2) a ti mu řekli: „Náš mistře! Vypadá to, že ti ten kámen do Jeruzaléma donesli služební andělé!“ [R. Chanina] dal těm moudrým ihned tu mzdu, kterou měl dohodnutou s anděly.3)

 

1) Sela je druh mince (šekel).

2) Ta byla v jeruzalémském Chrámu a zasedal tam velký Sanhedrin.

3) Protože ze zázraku nesmí mít člověk žádný prospěch.

 

1. 1. 5. Jiná verze: [Stojí psáno]: Viděls muže, zručného ve své práci, atd. [Př 22,29] To je Šalomoun, syn Davidův. Před králi bude stávat, protože byl horlivý při stavbě Chrámu, jak si můžeš přečíst: A stavěl ho sedm let [1K 6,38] a dále je psáno: A svůj dům stavěl Šalomoun deset let [1K 7,1]. Shledáváme tím, že budova Šalomounova domu byla zdobnější a rozlehlejší nežli budova Chrámu? Spíše je tím řečeno, že při stavbě svého domu byl liknavý, ale při stavbě Chrámu liknavý nebyl, nýbrž byl horlivý.

Huna [řekl] jménem rava Josefa: „Králi pomáhali všichni, a tím spíše všichni pomáhali, šlo-li o Slávu Krále králů králů, Svatého, budiž požehnán! Dokonce i duchové, dokonce i démoni, dokonce i služební andělé!“

Izák, syn rava Jehudy bar Ezechiel, řekl: „Stojí psáno: Vystavěné vystavěl jsem, Dům, obydlí Tobě! [1K 8,13], [což znamená]: ‘Stavbu [již] vystavěnou [jinými] vystavěl jsem’.”

R. Berechja řekl: „Není zde psáno: ‘Ten Dům, který stavěli’, nýbrž: A ten Dům při své stavbě [1K 6,7]. Stavěl se totiž sám, neboť je psáno: Kamenem dokonalým, vyvrženým se stavěl [1K 6,7]. To nás učí, že to byl kámen, který se nesl sám od sebe a kladl se do řady.”

Rav řekl: „Nediv se tomu! Co je psáno jinde? A přinesl se kámen jeden a položil se na ústí té jámy [Da 6,18] Cožpak jsou v Babylónu kameny? Spíše v tu chvíli přiletěl ze Země izraelské a položil se na ústí té jámy. (Rav Huna řekl jménem rava Josefa: „To sestoupil anděl v podobě kamenného lva a položil se na ústí té jámy, jak si můžeš přečíst: Můj Bůh poslal Svého anděla a zavřel ústa lvů! [Da 6,23]) A nediv se tomu! Jestliže ke slávě toho spravedlivého [Daniela] stojí psáno: A přinesl se kámen jeden, tím spíše to platí ohledně Slávy Svatého, budiž požehnán!”

Před králi bude stávat,1) [což znamená], že bude stávat před králi Tóry.2) Nebude stávat před zatemněnými, to je společenství svévolníků.

R. Jehošua b. Levi řekl: „Tehdy, když [rabíni] hlasovali a ustanovili tři krále a čtyři laiky, kteří nemají podíl na světě příštím, chtěli k nim přidat také Šalomouna.3) Tu zazněla Bat kol a zvolala: Nedotýkejte se mého pomazaného! [Ž 105,15]” – R. Jehuda bar Simon řekl: „Ba co víc, právě on byl položen do čela rodokmenu, neboť je psáno: A Rechabeám, syn Šalomounův [1K 14,21].” – R. Judan bar Simon řekl: „Ba co víc, právě na něm spočinul Svatý duch,4) takže [Šalomoun] sestavil tyto tři knihy: Přísloví, Píseň písní a Kazatel.”

 

1) Zde pokračuje původní výklad o Šalomounovi, který byl na začátku této pasáže přerušen.

2) Tzn. před učenci.

3) Jedná se o největší svévolníky v dějinách Izraele, kteří nemají právo na zmrtvýchvstání. Tři králové jsou Jarobeám, Achab a Menaše a tři laici jsou Bileám, Dóeg, Achítofel a Géchazí (viz Sanhedrin 90a).

4) Pod tímto pojmem je míněna Boží inspirace.

 

1. 1. 6. Jak si můžeš přečíst: Místo tvých otců budou tví synové [Ž 45,17]. Shledáváš, že spravedlivý plodí spravedlivého a svévolník plodí svévolníka, spravedlivý plodí svévolníka a svévolník plodí spravedlivého. A všechny ty [případy] se vyskytují v Písmu, vyskytují se v přísloví a vyskytují se v úsloví.

[Případ] ‘spravedlivý plodí spravedlivého’ se vyskytuje v Písmu a vyskytuje se v přísloví. V Písmu, neboť je psáno: Místo tvých otců budou tví synové [Ž 45,17]. V přísloví: ‘Výhonek, co nezapře fíkovník’.1)

[Případ] ‘svévolník plodí svévolníka’ se vyskytuje v Písmu, vyskytuje se v přísloví a vyskytuje se v úsloví. V Písmu, neboť je psáno: A hle, stanuli jste místo svých otců, množství mužů hříšných! [Nu 32,14]. V přísloví: Jak říká přísloví dávných: Ze svévolníků vyjde svévolník! [1S 24,14] V úsloví: ‘Kdo plodí brouka? Hmyz ještě horší než on!’

[Případ] ‘spravedlivý plodí svévolníka’ [se vyskytuje] v Písmu: Místo pšenice vzejde trní [Jób 31,40]. V přísloví: ‘Plodí nikoli podle sebe, rozmnožují sobě nepodobné’.

[Případ] ‘svévolník plodí spravedlivého’ [se vyskytuje] v Písmu: Místo trní vystoupí cypřiš [Iz 55,13]. V přísloví: ‘Z trní vzešla růže’.

Ale Šalomoun byl král, syn krále; moudrý, syn moudrého; spravedlivý, syn spravedlivého; šlechtic, syn šlechtice. Shledáváš, že vše, co je psáno o jednom, je psáno i o druhém. David kraloval čtyřicet let i [Šalomoun] kraloval čtyřicet let. David kraloval nad Izraelem a Judskem i jeho syn kraloval nad Izraelem a Judskem. Jeho otec vystavěl základy [Chrámu] a [Šalomoun] vystavěl hořejšek. Jeho otec kraloval od jednoho konce světa ke druhému i [Šalomoun] kraloval od jednoho konce světa ke druhému. David napsal knihy i Šalomoun napsal knihy. David sestavil [zbožné] písně i Šalomoun sestavil [zbožné] písně. David mluvil o marnostech i Šalomoun mluvil o marnostech. David říkal slova i Šalomoun říkal slova. David říkal přísloví i Šalomoun říkal přísloví. David chválil [Boha slovem] tehdy i Šalomoun chválil [Boha slovem] tehdy. David postavil oltář i Šalomoun postavil oltář. David přinesl oběť i Šalomoun přinesl oběť. David přinesl [do Svatyně] archu i Šalomoun přinesl [do Svatyně] archu.

David kraloval čtyřicet let, neboť je psáno: A dnů, kdy kraloval David nad Izraelem, bylo čtyřicet let [1K 2,11]. I Šalomoun kraloval čtyřicet let, neboť je psáno: A kraloval Šalomoun v Jeruzalémě nad celým Izraelem čtyřicet let [2Pa 9,30].

David kraloval nad Izraelem a Judskem, neboť je psáno: A zvolil Pán, Bůh Izraele, mne z celého domu mého otce, atd. [1Pa 28,4] I Šalomoun kraloval nad Izraelem a Judskem, neboť je psáno: A Judsko a Izrael se množily, atd. [1K 4,20]

David vystavěl základy [Chrámu], neboť je psáno: A povstal David král na své nohy, atd. [1Pa 28,2]Šalomoun vystavěl hořejšek, neboť je psáno: Stavěním vystavěl jsem Dům, obydlí Tobě! [1K 8,13]

David říkal slova, neboť je psáno: A toto jsou slova Davidova poslední, atd. [2S 23,1] I Šalomoun říkal slova, neboť je psáno: Slova Kazatele, syna Davidova, krále v Jeruzalémě [Kaz 1,1].

David mluvil o marnostech, neboť je psáno: Jen [v] každé marnosti každý člověk stojí. Sela! [Ž 39,6] I Šalomoun mluvil o marnostech, neboť je psáno: Marnost marností, řekl Kazatel. Marnost marností, vše je marnost![Kaz 1,2]

David říkal přísloví, neboť je psáno: Jak říká přísloví dávných: Ze svévolníků vyjde svévolník, atd. [1S 24,14] I Šalomoun říkal přísloví, neboť je psáno: Přísloví Šalomouna, syna Davidova, krále Izraele [Př 1,1].

David napsal knihy, protože pod jeho jménem jsou sepsány Žalmy. I Šalomoun napsal knihy Přísloví, Kazatel a Píseň písní.

David chválil [Boha slovem] tehdy, neboť je psáno: Tehdy naplní smích naše ústa a náš jazyk zpěv. Tehdy řeknou mezi národy, atd. [Ž 126,2] I Šalomoun chválil [Boha slovem] tehdy, neboť je psáno: Tehdy, řekl Šalomoun, Pán řekl, atd. [1K 8,12]

David přinesl [do Svatyně] archu, neboť je psáno: A stalo se, že David a starší Izraele, atd. [1Pa 15,25] I Šalomoun přinesl [do Svatyně] archu, neboť je psáno: Tehdy shromáždil Šalomoun všechny starší Izraele, atd. [1K 8,1]

David sestavil [zbožné] písně, neboť je psáno: A promluvil David Pánovi slova písně této, atd. [2S 22,1] I Šalomoun sestavil [zbožné] písně, neboť je psáno: Píseň písní, co je Šalomounova [Pís 1,1].

Rabi Simon řekl jménem rabiho Jonatana z Bejt Gubrin, který řekl jménem r. Jehošuy b. Levi: „Když už [Šalomouna] srovnáváš, srovnávej ho ve všech ohledech! Tak jako jeho otci byly odpuštěny všechny jeho nepravosti, neboť je psáno: Také Pán přešel tvůj hřích, nezemřeš! [2S 12,13], byly odpuštěny rovněž tomuto [Šalomounovi].2) Ba co víc, právě na něm spočinul Svatý duch, takže [Šalomoun] sestavil tři knihy: Přísloví, Píseň písní a Kazatel.”

 

1) Srv. české přísloví: ‘Jablko nepadá daleko od stromu’. Fíkovník i jiné stromy často bývá symbolem spravedlivého člověka.

2) Jak dokazuje závěrečný odstavec § 1. 1. 5.

 

1. 1. 7. Jiná verze: [Stojí psáno]: Píseň písní. Právě proto uvádí Písmo: Srdce moudrého bystří jeho ústa [Př 16,23]. Srdce moudrého je plné moudrosti. Kdo [moudrého] bystří a kdo ho činí moudřejším? Jeho ústa. Jeho ústa ho činí moudrým, jeho ústa ho vyučují. A povznáší se svými rty, přidává nauku [Př 16,23]. Tím, že [moudrý] vydává ze svého srdce slova Tóry, přidává [další věci] k nauce Tóry. Uvádí se podobenství: Čemu se to podobá? Soudku, který je plný drahokamů a perel, je však uzavřen těsně přiléhajícím víkem a uložen v koutě, takže nikdo neví, co v něm je. [Teprve až] někdo přijde a vyprázdní ho, tak všichni poznají, co v něm je. Podobně i Šalomounovo srdce bylo plné moudrosti, ale nikdo nevěděl, co v něm je. Až když na něm spočinul Svatý duch a [Šalomoun] sestavil tři knihy, tak každý poznal, co v něm je.

[Stojí psáno]: A povznáší se svými rty, přidává nauku. Nauka, kterou přidává ke slovům Tóry, [moudrého] povznáší, neboť je psáno: A dal jsem svému srdci žádat a ohledávat moudrost [Kaz 1,13]. Co to znamená: A ohledávat? Dělat ohledávače moudrosti, jak si můžeš přečíst: A ohledávali Zemi kenaanskou [Nu 13,21]. Za tím, kdo náležitě čte [Písmo], přijde [moudrost]. Za tím, kdo si náležitě opakuje [Mišnu], přijde [moudrost], neboť je psáno: ohledávat moudrost.

Jiná verze: [Stojí psáno]: Žádat a ohledávat. Ohledávat (la-tur) a přesahovat (le-hotir). Když píše básník abecední [píseň],1) někdy ji dokončí, a někdy ji [ani] nedokončí. Šalomoun však abecední [píseň] dokončil a ještě přidal pět dalších hlásek, neboť je psáno: A bylo jeho písní (širo) pět a tisíc [1K 5,12], [což znamená]: ‘A bylo jeho mírou (ši’uro) pět [hlásek] a a[beceda]’.2)

A Šalomounovo ohledávání se netýkalo pouze slov Tóry, nýbrž všech věcí, které se dějí pod sluncem: například jak učinit sladkou hořčici [nebo] jak učinit sladkou lupinu. Svatý, budiž požehnán, mu řekl: ‘Ženeš se za slovy Tóry! [Přísahám] při tvém životě, že ti neupřu tvou mzdu! Hle, nechám na tobě spočinout Svatého ducha!’ Vzápětí na něm spočinul Svatý duch, takže [Šalomoun] sestavil tyto tři knihy: Přísloví, Kazatel a Píseň písní .

 

1) Viz např. Ž 25.

2) Jde o slovní hříčku s hebrejským výrazem alef, který jednak označuje první hlásku v hebrejské abecedě, ale také znamená číslovku ‘tisíc’. Pěti dodatečnými hláskami jsou zde zřejmě míněny hlásky Kaf, Mem, Nun, Pe a Cade, které mají kromě svého běžného znaku ještě jeden zvláštní znak pro svou koncovou formu.

 

1. 1. 8. Jiná verze: [Stojí psáno]: Píseň písní. Právě proto uvádí Písmo: A tím spíš, že byl Kazatel moudrý [Kaz 12,9]. Kdyby [ty knihy] sestavil někdo jiný, postačilo by to k tomu, abys nastavil ucho a naslouchal těm věcem. A tím spíš, když je sestavil Šalomoun. Kdyby je sestavil na základě svých znalostí, postačilo by to k tomu, abys nastavil ucho a naslouchal jim. A tím spíš, když je sestavil Svatý duch.

[Stojí psáno]: A tím spíš, že byl Kazatel moudrý. Dále učil poznání lid. Přemítal, zkoumal a ustavil podobenství mnohá [Kaz 12,9]. Přemítal nad slovy Tóry, zkoumal slova Tóry a udělal Tóře ucha. Shledáváš, že dokud nepřišel Šalomoun, neexistovala [výkladová metoda] podobenství. Rav Nachman [uvedl] dvě [podobenství]. Rav Nachman řekl: [Podobá se to] velikému paláci, který měl mnoho dveří a kdokoli do něj vstoupil, ten cestou k východu zabloudil. Tu přišel jeden chytrý člověk, vzal klubko a zavěsil [vlákno] cestou k východu, takže všichni mohli díky tomu klubku vcházet i vycházet. Podobně platí, že dokud nepřišel Šalomoun, nikdo nemohl pochopit slova Tóry. Teprve když přišel Šalomoun, začali všichni Tóru chápat.”

Rav Nachman uvedl druhou verzi: „[Podobá se to] rákosovému houští, kterým nemohl nikdo projít. Tu přišel jeden chytrý člověk, vzal pilu a prořízl [do něj otvor], takže všichni mohli díky tomu otvoru vcházet i vycházet. Podobně [učinil] i Šalomoun.”

R. Jose řekl: [Podobá se to] velikému koši naplněnému úrodou, který neměl žádné ucho, takže ho nešlo přenášet. Tu přišel jeden chytrý člověk, udělal mu ucha a [koš] začal být díky těm uchům přenositelný. Podobně platí, že dokud nepřišel Šalomoun, nikdo nemohl pochopit slova Tóry. Teprve když přišel Šalomoun, začali všichni Tóru chápat.”

R. Šila řekl: [Podobá se to] velké naběračce naplněné horkou vodou, která neměla žádné ucho, takže ji nešlo přenášet. Tu přišel jeden člověk, udělal jí ucho a [naběračka] začala být díky tomu uchu přenositelná.”

R. Chanina řekl: [Podobá se to] hluboké studni naplněné vodou, jejíž voda byla chladná, sladká a dobrá, ale nikdo z ní nemohl pít. Tu přišel jeden člověk, navázal provaz na provaz a šňůru na šňůru, načerpal z ní [vodu] a pil. Pak začali čerpat a pít všichni. Podobně i Šalomoun postupoval od slova ke slovu a od podobenství k podobenství až k tajemství Tóry, neboť je psáno: Přísloví Šalomouna, syna Davidova, krále Izraele [Př 1,1]. Pomocí Šalomounových přísloví pochopil slova Tóry.”

A rabíni říkají: „Nezlehčuj tuto [výkladovou metodu] podobenství, protože pomocí této [výkladové metody] podobenství může člověk pochopit slova Tóry. Podobá se to králi, který ze svého paláce ztratil nějaké zlato či drahokam. Nenajde to snad pomocí knotu v [ceně pouhého] isaru?1) Podobně nezlehčuj ani tuto [výkladovou metodu] podobenství, protože pomocí této [výkladové metody] podobenství může člověk pochopit slova Tóry. Věz, že to bylo právě díky této [výkladové metodě] podobenství, když Šalomoun pochopil spletitosti Tóry.”

R. Judan řekl: „To tě učí, že kdokoli pronáší slova Tóry na veřejnosti, zaslouží si, aby na něm spočinul Svatý duch. A od koho ses to naučil? Od Šalomouna, neboť za to, že pronášel slova Tóry na veřejnosti, si zasloužil, aby na něm spočinul Svatý duch, takže [Šalomoun] sestavil tři knihy: Přísloví, Kazatel a Píseň písní .”

 

1) Tzn. když si posvítí. Isar je drobná mince, římský as.