Šemot raba

Agadický midraš ke II. knize Mojžíšově, který obsahují tradiční vydání Midraš raba. Zahrnuje dvě rozdílné vrstvy i druhy textu. Je rozdělen do 52 oddílů (par​ašijot), přičemž kopíruje tříletý cyklus čtení používaný v Zemi izraelské.

I. část (oddíly I-14) tvoří výklady k Ex 1-10, psány zčásti hebrejštinou Mišny, zčásti raně středověkým jazykem, jen velmi spoře se objevuje babylónská aramejština. II. část (oddíly 15-52) pak představují homilie k Ex 12-40 (mnohé jsou blízké midraši Tanchuma-Jelamdenu, jsou však doplněny dalším materiálem), psané mišnaickou hebrejštinou s příměsemi galilejské aramejštiny. Ex 11 zůstala bez komentáře. Přesnější datování textu zatím není možné, většinou se považuje za starší II. část (9. stol.), I. část se datuje do 10.-11. stol. a jejich vzájemná kombinace do století 11.-12. Midraš citují poprvé španělští autoři z 13. stol. (Azriel z Gerony a Moše ben Nachman).

Pro strukturu I. části jsou charakteristické úvody, které jsou až na malou výjimku anonymní a začínají verši ze Spisů, nekončí epilogy. Homilie II. části začínají úvody, v nichž se často zmiňuje r. Tanchuma, obsahují epilogy a podobně jako kázání v Devarim raba se nesou ve znamení povzbuzení a útěchy. 

Kritickou edici I. části vydal A. Šin'an (Jeruzalém-Tel Aviv 1984), II. část zatím nebyla podobným způsobem zpracována. Překlady: německý A. Wünsche, Bibliotheca rabbinica III (Leipzig 1882; Hildesheim 1967), anglický S. M. Lehrmann (London 1939), španělská verze Šin'anova textu L.-F. Girón Blanc (Valencia 1989).

Úryvek z tohoto midraše z vilenského vydání Midraš raba přeložila M. Schwingerová.