II. kapitola

Obsahuje výklady veršů 2,1–17.

 

(א) אני חבצלת השרון שושנת העמקים:

(ב) כשושנה בין החוחים כן רעיתי בין הבנות:

(ג) כתפוח בעצי היער כן דודי בין הבנים בצלו חמדתי וישבתי ופריו מתוק לחכי:

(ד) הביאני אל בית היין ודגלו עלי אהבה:

(ה) סמכוני באשישות רפדוני בתפוחים כי חולת אהבה אני:

(ו) שמאלו תחת לראשי וימינו תחבקני:

(ז) השבעתי אתכם בנות ירושלם בצבאות או באילות השדה אם תעירו ואם תעוררו את האהבה עד שתחפץ:

(ח) קול דודי הנה זה בא מדלג על ההרים מקפץ על הגבעות:

(ט) דומה דודי לצבי או לעפר האילים הנה זה עומד אחר כתלנו משגיח מן החלנות מציץ מן החרכים:

(י) ענה דודי ואמר לי קומי לך רעיתי יפתי ולכי לך:

(יא) כי הנה <הסתו> הסתיו עבר הגשם חלף הלך לו:

(יב) הנצנים נראו בארץ עת הזמיר הגיע וקול התור נשמע בארצנו:

(יג) התאנה חנטה פגיה והגפנים סמדר נתנו ריח קומי <לכי> לך רעיתי יפתי ולכי לך:

(יד) יונתי בחגוי הסלע בסתר המדרגה הראיני את מראיך השמיעיני את קולך כי קולך ערב ומראיך נאוה:

(טו) אחזו לנו שועלים שועלים קטנים מחבלים כרמים וכרמינו סמדר:

(טז) דודי לי ואני לו הרעה בשושנים:

(יז) עד שיפוח היום ונסו הצללים סב דמה לך דודי לצבי או לעפר האילים על הרי בתר: