Výklady veršů 2,16-2,17

2. 16. 1. Můj milý je mi a já jsem mu! [Pís 2,16] – On je mi Bohem a já jsem Mu národem! On je mi Bohem, [neboť je psáno:] Já jsem Pán, tvůj Bůh! [Ex 20,2] A já jsem Mu lidem a národem, neboť je psáno: Poslyšte mě, můj lide! A můj národe, mně naslouchejte! [Iz 51,4]

On je mi Otcem a já jsem Mu synem! On je mi Otcem, [neboť je psáno:] Vždyť Ty jsi náš Otec! [Iz 63,16] Vždyť jsem Izraeli Otcem! [Jer 31,9] A já jsem Mu synem, [neboť je psáno:] Můj syn, můj prvorozený je Izrael! [Ex 4,22] Synové jste Pána! [De 14,1]

On je mi Pastýřem, [neboť je psáno:] Pastýři Izraele, naslouchej! [Ž 80,2] A já jsem Mu bravem, [neboť je psáno:] A ty, můj brave, brave mé pastvy! [Ez 34,31]

On je mi Strážcem, [neboť je psáno:] Hle, nedříme a nespí [Strážce Izraele]! [Ž 121,4] A já jsem Mu vinicí, neboť je psáno: Vždyť vinicí Pána zástupů je dům izraelský! [Iz 5,7]

On je se mnou proti útočníkům a já jsem s Ním proti popouzečům! On je se mnou proti útočníkům, protože pobil egyptské prvorozence, neboť je psáno: A přejdu v Zemi egyptské (...) A stalo se v půlení noci, že Pán pobil každého prvorozence [Ex 12,12.29] A já jsem s Ním proti popouzečům, když jsem Mu obětovala egyptské bohy. A taktéž [stojí psáno:] A u všech bohů egyptských učiním rozsudky! [Ex 12,12] A já jsem mu je obětovala, neboť je psáno: Hle, máme obětovat ohavnost Egypťanů! [Ex 8,22] A taktéž [stojí psáno:] A vezmou si beránka pro dům otcovský! [Ex 12,3]

On říkal mně: ‘Ať neschází smíchané víno!’ Neboť je psáno: Tvůj pupek je mísa vykroužená, neschází smíchané víno![Pís 7,3] A já jsem řekla Jemu: ‘Ty jsi můj dobrý Přítel! Ať nikdy neschází Tvá dobrota!’ Jak si můžeš přečíst: Pán je můj Přítel! Nebudu scházet! [Ž 23,1]

Rabi Jehuda b. r. Ilaj řekl: „On zpíval mně a já zpívala Jemu! On chválil mě a já chválila Jeho! On mne nazýval: ‘Má sestro!’, ‘Má přítelkyně!’, ‘Má holubice!’, ‘Má dokonalá!’ a já jsem říkala Jemu: ‘Toto je můj Milý!’, ‘Toto je můj Přítel!’”

On říkal mně: Hle, jsi krásná, má přítelkyně! [Pís 1,15] A já říkala Jemu: Hle, jsi krásný, můj milý, také rozkošný! [Pís 1,16]

On říkal mně: Blaze tobě, Izraeli! Kdo je jako ty? [De 33,29] A já říkala Jemu: Kdo je jako Ty mezi mocnými, Pane? [Ex 15,11]

On říkal mně: A kdo je jako Tvůj lid, jako Izrael, národ jediný v zemi?[2S 7,23] A já dvakrát denně prohlašuji za jediné Jeho Jméno: Slyš, Izraeli, Pán je náš Bůh, Pán jediný! [De 6,4]

Když něco chci, žádám to pouze od Něj, neboť je psáno: A stalo se ve dnech mnohých oněch, že zemřel král Egypta. (...) A vyslyšel Bůh jejich vzdychání. (...) A pohlédl Bůh na syny izraelské [Ex 2,23-25]. A když chce něco On, žádá to pouze po mně a ode mne, neboť je psáno: Mluvte k celé pospolitosti izraelské, řka[Ex 12,3].

Když něco chci, žádám to pouze od Něj, neboť je psáno: A faraón se blížil. A zvedli synové izraelští, atd. [Ex 14,10]. A když chce něco On, žádá to pouze po mně, neboť je psáno: Mluv k synům izraelským, ať vezmou pro mne terumu! [Ex 25,2]

Když mám nějaké trápení, žádám [pomoc] pouze od Něj, [neboť je psáno:] A křičeli synové izraelští k Pánovi, neboť devět set vozů železných měl. A on utlačoval syny izraelské v sevření, atd. [Sd 4,3] (Co to znamená: V sevření? – V rouhání a v kacířství.) A když chce něco On, žádá to pouze po mně, neboť je psáno: A učiní mi svatyni! [Ex 25,8]

 

2. 16. 2. Pasoucí v růžích [Pís 2,16]. – Rabi Jochanan zažíval [Boží] kárání1) a tři a půl roku nepřestával trpět zimničnou horečkou. Zašel ho navštívit rabi Chanina a řekl mu: „Jak ti je?“ [R. Jochanan] mu odvětil: „Nesnesitelně trpím.“ [R. Chanina] mu řekl: „Neříkej toto, nýbrž řekni: Bůh věrný[De 7,9]!” Když měl [r. Jochanan] kruté bolesti, odříkával Bůh věrný. A když měl tak kruté bolesti, že to nemohl vydržet, chodil k němu rabi Chanina, pronesl nad ním [magické] slovo a ulevil mu.

Za několik dní začal trpět rabi Chanina. Zašel ho navštívit r. Jochanan a řekl mu: „Jak ti je?“ [R. Chanina] mu řekl: „Jak kruté je mé utrpení!“ [R. Jochanan] mu řekl: „Ale jak velká za ně bude odměna!“ [R. Chanina] mu řekl: „Nestojím ani o to [utrpení], ani o odměnu za ně!” [R. Jochanan] mu řekl: „Proč neřekneš to [magické] slovo, které jsi říkal nade mnou, aby sis ulevil?” [R. Chanina] mu odvětil: „Když jsem byl mimo [ohrožení], mohl jsem se zaručit [za jiné]. Ale nyní, když jsem sám v [ohrožení], nepotřebuji snad jiné, aby se za mne zaručili?” [R. Jochanan] mu řekl: „Stojí psáno: Pasoucí v růžích, [což znamená], že [pastýřská] hůl Svatého, budiž požehnán, přichází do styku pouze s lidmi, jejichž srdce je [přestálým utrpením] měkké jako růže.”

R. Eleazar řekl: „[Podobá se to] hospodáři, který má dvě krávy: jednu silnou a druhou slabou. Kterou z nich bude zatěžovat? Ne snad tu silnou? Podobně i Svatý, budiž požehnán, nepokouší svévolníky, protože by nedokázali obstát, neboť je psáno: A svévolníci jsou jak moře vyhnané [Iz 57,20]. Koho tedy pokouší? Spravedlivé, neboť je psáno: Pán spravedlivého prověřuje [Ž 11,5]. [A dále je psáno:] A stalo se po věcech těchto, že Bůh pokoušel Abrahama [Gen 22,1]. A dále je psáno: A stalo se po věcech těchto, že zvedla žena jeho panovníka své oči na Josefa [Gen 39,7].”

R. Jose b. rabi Chanina řekl: „Tak jako ohledně lnu platí, že když je len tvrdý, netluče se příliš, protože by popraskal, ale když je len kvalitní, tak čím víc se tluče, tím více mu to prospívá, ani Svatý, budiž požehnán, nepokouší svévolníky, protože by nedokázali obstát, nýbrž pokouší spravedlivé, neboť je psáno: Pán spravedlivého prověřuje [Ž 11,5].”

Rabi Jochanan řekl: „Tak jako ohledně hrnčíře platí, že když prověřuje svou výheň, neprověřuje ji na popraskaných [hliněných] lahvičkách, které by se při poklepání rozbily, nýbrž ji prověřuje na kvalitních [hliněných] lahvičkách, které by se nerozbily, byť by na ně klepal mnohokrát, ani Svatý, budiž požehnán, nepokouší svévolníky, nýbrž pokouší spravedlivé, neboť je psáno: Pán spravedlivého prověřuje [Ž 11,5].”

 

1) Jde o zvláštní termín označující vyšší utrpení, které si však dotyčný nezpůsobil sám svými vlastními hříchy.

 

2. 17. 1. Než odvane ten den [Pís 2,17]. – Rabi Judan a r. Berachja [se názorově liší]. Rabi Judan řekl: „[Svatý, budiž požehnán, tím řekl:] Než odvanu [část] noci [nadvlády pohanských] říší!1) Cožpak jsem už jednou neodvál [část] noci [nadvlády] Egypta, která měla trvat čtyři sta let, ale trvala dvě stě deset let? A prchnou ty stíny [Pís 2,17]: Cožpak jsem jim už jednou neodstranil ty dva kruté stíny hlíny a cihel?”

Rabi Chelbo řekl: [Stojí psáno:] A také ten národ [Gen 15,14], [což zahrnuje] Egypt a čtyři [pohanské] říše.”2) Rabi Judan řekl: „Jde o hostování, otroctví a ponižování v zemi, která nebude jejich, byť za dodržování rovnoprávnosti.”3)

[Stojí psáno:] Otoč se! Podoben jsi, můj milý, jelenovi! [Pís 2,17] [Svatý, budiž požehnán, tím řekl:] Nakonec se kvůli vám odvrátím od vlastnosti Soudu k vlastnosti Milosrdenství a urychlím vaše vykoupení jako [je rychlý] jelen nebo beran!

[Stojí psáno:] Nebo kolouchovi beranů [Pís 2,17]. Rabi Jose b. rabi Chanina řekl: [To znamená:] ‘mladému kolouchovi’.”4)

[Stojí psáno:] Na horách Béteru [Pís 2,17]. [Svatý, budiž požehnán, tím řekl:] To zásluhou těch výminek, které jsem si vymínil u vašeho praotce Abrahama mezi [obětními] kusy (betarim), neboť je psáno: V den onen rozťal Pán s Abramem Smlouvu, řka [Gen 15,18].

R. Berachja řekl: [Svatý, budiž požehnán, tím řekl:] ‘Než rozfoukám ten den’,5) jak si můžeš přečíst: Ohněm své zuřivosti zavanu na tebe! [Ez 21,36] [nebo:] Vydechnout vůči tomu oheň [Ez 22,20]. A co to znamená: A prchnou ty stíny? To jsou stíny žalu a smutku [Iz 35,10].”

[Stojí psáno:] Otoč se! Podoben jsi, můj milý, jelenovi! [Svatý, budiž požehnán, tím řekl:] Nakonec se kvůli vám odvrátím od vlastnosti Soudu k vlastnosti Milosrdenství a urychlím vaše vykoupení jako [je rychlý] jelen nebo beran!

[Stojí psáno:] Nebo kolouchovi beranů. [To znamená:] ‘mladému kolouchovi’.4)

[Stojí psáno:] Na horách Béteru [Pís 2,17]. R. Judan řekl: [Ten den přijde], až [pohanské] říše zaplatí cenu (beter) za [masakr] Tarichají.”6) – R. Levi bar Chajta řekl: [Ten den přijde], až [Římská] říše padne do [batar] trní.”7) – R. Berachja řekl: „Svatý, budiž požehnán řekl: I kdybych měl proti nim jen to, co učinili v Bétaru, zasáhl bych je svým soudem!” – A co učinili v Bétaru? – R. Jochanan řekl: „Císař Hadrián povraždil v Bétaru čtyřicet miliónů lidí.“8)

 

1) Tzn. dokud nezkrátím dobu exilu.

2) Čtyři říše zahrnuje spojka a, také, hebrejská akuzativní částice et (která se nepřekládá) a člen určitý ten. To vše jsou v rabínské exegesi gramatické prvky mající rozšiřující význam.

3) Tolik Jastrow. Jde o výklad k verši Gen 15,13, který se objevuje v mírně odlišném znění i v Berešit raba XLIV,18 a není zcela jasný.

4) Jde o překlad hebrejského výrazu do aramejštiny.

5) Zřejmě je tím míněno rozfoukání do žhavého stavu, jak o tom svědčí následující citované verše.

6) Text je zde velmi nejasný a překlad je podle Jastrowa. Tarichaje viz Flavius: Válka židovská III,10. Může se také jednat o narážku až na Bar Kochbovo povstání.

7) Tzn. až bude zničena. Překlad je podle Levyho.

8) V Bétaru bylo definitivně rozdrceno Bar Kochbovo povstání a zahynulo tam obrovské množství lidí.