Výklady veršů 2,7-2,11

2. 7. 1. Zapřísahám vás, dcery jeruzalémské! [Pís 2,7] – Čím je zapřísahal? – R. Eliezer  říká: „Zapřísahal je při nebesích a při zemi. [Stojí psáno:] Při zástupech [Pís 2,7], tedy při zástupu horním i při zástupu dolním, při obou zástupech. Musíš říci, že [to znamená:] Při zástupech (bi-ceva’ot).1) Nebo při laních polních [Pís 2,7], což je polní zvěř, jak si můžeš přečíst: Vždyť s kameny polními bude tvá smlouva a zvěř polní bude smírná s tebou! [Jób 5,23]”

R. Chanina bar Papa a r. Jehuda b. rabi Simon [se názorově liší]. R. Chanina řekl: „Zapřísahal je při Praotcích a při Pramatkách. [Stojí psáno:] Při svolných (bi-ceva’ot), což jsou Praotcové, kteří činili mou vůli (civjoni) a já jsem činil svou vůli prostřednictvím nich. Nebo při laních polních, to jsou [zakladatelé] kmenů,2) jak si můžeš přečíst: Neftalí je laň vyslaná [Gen 49,21].”

Rabi Jehuda b. rabi Simon řekl: „Zapřísahal je při obřízce. [Stojí psáno:] Při zástupu [se] znamením (bi‑ceva’ot), [což znamená:] ‘při zástupu (ceva), který má znamení (ot)’. Nebo při laních polních, neboť [při obřízce] prolévali svou krev jako krev jelenů a laní.”

Ale rabíni říkají: „Zapřísahal je při pokolení Útlaku.3) [Stojí psáno:] Při svolných (bi-ceva’ot), neboť na světě činili mou vůli (civjoni) a já jsem činil svou vůli prostřednictvím nich. Nebo při laních polních, neboť prolévali svou krev kvůli posvěcení mého Jména jako krev jelenů a krev laní, jak si můžeš přečíst: Vždyť kvůli Tobě zabíjeni jsme každý den! [Ž 44,23]”

R. Chija bar Aba řekl: „Kdyby mi někdo řekl: ‘Odevzdej svůj život kvůli posvěcení Jména Svatého, budiž požehnán!’, odevzdal bych ho pod podmínkou, že mne okamžitě zabijí. Ale v pokolení Útlaku bych nemohl vydržet! A co v pokolení Útlaku dělali [nepřátelé]? Přinesli železné koule, v ohni je rozžhavili do běla, vkládali je [mučeným] do podpaží a zvedali jim duši [z těla].4) Nebo přinesli odštěpky rákosu a vráželi je [mučeným] pod nehty a zvedali jim duši [z těla]. Proto David řekl: Po Tobě, Pane, má duše touží (esa)’ [Ž 25,1]. Stojí psáno: ‘[K Tobě, Pane, svou duši] zvedám (asi)’, protože [mučedníci] zvedali svou duši kvůli posvěcení Jména Svatého, budiž požehnán.”

Rabi Ošaja řekl: „Svatý, budiž požehnán, Izraelcům řekl: Čekejte na mne a já vás učiním jako horní [andělský] zástup!”

R. Judan [řekl] jménem r. Meira: „Svatý, budiž požehnán, Izraelcům řekl: Budete-li dbát na mou přísahu, učiním vás jako horní [andělský] zástup. Ale pokud ne, učiním vás jako dolní zástup [smrtelníků]!”

Rabi Jose bar Chanina řekl: „Jsou tu dvě přísahy: jedna Izraelcům a druhá světským národům. [Svatý, budiž požehnán], zapřísahal Izraelce, ať se nebouří proti jařmu [pohanských] říší. A zapřísahal [pohanské] říše, ať Izraelcům nenasazují jařmo krutě. Kdyby totiž Izraelcům nasazovali jařmo krutě, způsobili by tak konec [světa], který by přišel v nevhodnou dobu.”5)

R. Levi řekl: „Stojí psáno: Hle, pro spravedlnost bude kralovat král! [Iz 32,1] Svatý, budiž požehnán, neustaví Svému lidu tyranského krále, dokud neučiní spravedlnosti zadost od začátku až do konce.”6)

Rabi Abahu řekl jménem r. Tanchuma: „Co řekli izraelští dozorci faraónovi? Sláma není dávána tvým otrokům (...) a hřích je [na] tvém lidu! [Ex 5,16] Hřešíš na tvém [izraelském] lidu a hřešíš na tvém [egyptském] lidu! A sám si způsobíš, že ti bude říše odňata a dána jinému lidu!”

R. Chelbo říká: „Jsou tu čtyři přísahy. [Svatý, budiž požehnán], zapřísahal Izraelce, ať se nebouří proti [pohanským] říším. [Zapřísahal je], ať neurychlují konec [světa]. [Zapřísahal je], ať neodhalují svá tajemství světským národům. [Zapřísahal je], ať nevystupují z exilu [jako obklopeni] hradbou.7) Kdyby se to stalo, nač by pak přicházel král Mesiáš shromáždit izraelské vyhnance?”

Rabi Unja řekl: „Zapřísahal je čtyřmi přísahami odpovídajícími čtyřem pokolením, která urychlovala konec [světa] a klopýtla. Jedno [pokolení] bylo za dnů Amrama,8) druhé za dnů Dinaje,8) třetí za dnů Ben Koziby9) a čtvrté za dnů Šútelacha, syna Efraimova, jak si můžeš přečíst: Synové Efraimovi, bojovníci vrhající [šípy] lukem! [Ž 78,9]”

A někteří uvádějí: „Jedno [pokolení] bylo za dnů Amrama, druhé v pokolení Útlaku, třetí za dnů Ben Koziby a čtvrté za dnů Šútelacha, syna Efraimova, jak si můžeš přečíst: Synové Efraimovi, bojovníci vrhající [šípy] lukem![Ž 78,9]. Ti totiž počítali [čtyři sta let egyptské poroby] od chvíle, kdy [o tom] bylo vydáno ustanovení, totiž když Svatý, budiž požehnán, mluvil s naším praotcem Abrahamem mezi [obětními] kusy.10) [Lhůta] však začínala až od narození Izáka. A co učinili? Shromáždili se, vyrazili do boje a mnoho jich padlo. A kvůli čemu? Neboť nevěřili v Pána a nedůvěřovali v Jeho spasení [Ž 78,22]. Kvůli tomu, že přestoupili [zákaz urychlování] konce [světa] a přestoupili to zapřísahání.”

[Stojí psáno:] Jestli podnítíte a jestli vydráždíte [tu lásku] [Pís 2,7]. – Rabi Judan a r. Berachja [se názorově liší]. R. Judan řekl: „Tu lásku, kterou miloval Izák Ezaua, neboť je psáno: A miloval Izák Ezaua [Gen 25,28]. A co to znamená: Až do libosti [Pís 2,7]? Dokud nenastane libost toho starce [Izáka].”11)

R. Berechja řekl: „Tu lásku, kterou miloval Svatý, budiž požehnán, Izraelce, neboť je psáno: Miloval jsem vás, řekl Pán[Mal 1,2]. A co to znamená: Až do libosti [Pís 2,7]? Týká se to horního království. Až dojde samovolně k [uspokojení] libosti míry Soudu, budu to já, kdo přijde za zvuku [nebeských] hlasů a nebudu otálet! Proto je psáno: Až do libosti.”

 

1) A nikoliv Při jelenech, což zní v hebrejštině naprosto stejně.

2) Tedy dvanáct Jákobových synů pocházejících od Pramatek.

3) Míněn je náboženský útlak Židů v období povstání Bar Kochby.

4) Tzn. mučili je až k smrti. Jde o idiom, který musí být přeložen doslovně kvůli následující slovní hříčce.

5) Jelikož je zde výklad naznačen jen velmi volně, je obtížné určit přesně, co měl autor výroku na mysli. Dvěma přísahami jsou možná míněny výrazy jestli vzbudíte a jestli probudíte ve verši Pís 2,7. Oba dva jsou téměř totožné, ale ten druhý používá důraznější gramatickou formu. Kromě významu ‘vzbudit’ mají také význam ‘vyburcovat’, ‘přimět k protestu’.

6) Podle Jastrowa to znamená, že Bůh potrestá Izrael za všechny hříchy.

7) Tzn. všichni najednou a odbojně (viz Ketubot 111a).

8) Tradice spojovaná s těmito jmény se nám zřejmě nedochovala. Možná jde o židovské vzbouřence proti římské nadvládě.

9) Jde o Bar Kochbu, vůdce židovského povstání.

10)Viz Gen 15,13.

11) Izraelci se nemají vzpírat tomu, že Ezau (tedy Řím) je momentálně milován natolik, že mu náleží světovláda. Jde o následek požehnání praotce Izáka (viz Gen 27,40), jejichž síla musí trvat a vyčerpá se teprve tehdy, až bude Izák spokojen.

 

2. 8. 1. Hlas mého milého! Hle, tento přichází! [Pís 2,8] – Rabi Jehuda, rabi Nehemiáš a rabíni [se názorově liší]. R. Jehuda říká: [Stojí psáno:] Hlas mého milého! Hle, tento přichází!, to je Mojžíš. Když přišel a řekl Izraelcům: ‘V tomto měsíci budete vykoupeni!’, tak mu řekli: ‘Náš mistře Mojžíši! Jak bychom mohli být vykoupeni? Vždyť přece Svatý, budiž požehnán, řekl Abrahamovi: A budou jim sloužit! A ponižovat budou je čtyři sta let![Gen 15,13] A nám zatím minulo teprve dvě stě deset let?’ [Mojžíš] jim odvětil: ‘Jelikož vás [Svatý, budiž požehnán], touží vykoupit, neohlíží se na vaše výpočty, nýbrž skáče přes hory! [Pís 2,8]’ A zde zmiňované hory a pahorky jsou právě [propočty] konců a přestupných [období]. [Svatý, budiž požehnán], skáče přes výpočty i přes [propočty] konců a přestupných [období]. A v tomto měsíci budete vykoupeni, neboť je psáno: Měsíc tento vám bude začátkem měsíců! [Ex 12,2]”

R. Nehemiáš řekl: „[Stojí psáno:] Hlas mého milého! Hle, tento přichází!, to je Mojžíš. Když řekl Izraelcům: ‘V tomto měsíci budete vykoupeni!’, tak mu řekli: ‘Náš mistře Mojžíši! Jak bychom mohli být vykoupeni? Vždyť jsme přece nevykonali žádné dobré skutky!” [Mojžíš] jim odvětil: ‘Jelikož vás [Svatý, budiž požehnán], touží vykoupit, neohlíží se na vaše zlé skutky! A nač se ohlíží? Na ty spravedlivé, kteří jsou mezi vámi, a na jejich skutky, jako například na Amrama a jeho soudní dvůr. Skáče přes hory, přeskakuje přes pahorky! [Pís 2,8] Hory jsou právě soudní dvory, jak si můžeš přečíst: A půjdu a sestoupím k horám! [Sd 11,37] A v tomto měsíci budete vykoupeni, neboť je psáno: Měsíc tento vám bude začátkem měsíců! [Ex 12,2]”

 

2. 8. 2. Rabíni říkají:[Stojí psáno:] Hlas mého milého! Hle, tento přichází!, to je Mojžíš. Když přišel a řekl Izraelcům: ‘V tomto měsíci budete vykoupeni!’, tak mu řekli: ‘Náš mistře Mojžíši! Jak bychom mohli být vykoupeni? Vždyť celý Egypt je pošpiněn naší modloslužbou?’ [Mojžíš] jim odvětil: ‘Jelikož vás [Svatý, budiž požehnán], touží vykoupit, neohlíží se na vaši modloslužbu, nýbrž skáče přes hory! [Pís 2,8]’ A hory jsou právě modloslužba, jak si můžeš přečíst: Na vrcholcích hor obětují a na pahorcích pálí kadidlo! [Oz 4,13] A v tomto měsíci budete vykoupeni, neboť je psáno: Měsíc tento vám bude! [Ex 12,2]”

 

2. 8. 3. R. Judan a r. Chunja [se od nich názorově liší]. R. Judan jménem r. Eliezera, syna rabiho Joseho Galilejského, a r. Chunja jménem r. Eliezera ben Jákob říká: [Stojí psáno:] Hlas mého milého! Hle, tento přichází!, to je král Mesiáš. Až řekne Izraelcům: ‘V tomto měsíci budete vykoupeni!’, tak mu řeknou: ‘Jak bychom mohli být vykoupeni? Vždyť přece Svatý, budiž požehnán, odpřisáhl, že nás vydá do otroctví sedmdesáti [světským] národům?’ [Mesiáš] jim poskytne dvě odpovědi a řekne jim: ‘Odešel-li by jeden z vás do Berberska a jeden z vás do Sarmatska, je to jako kdybyste tam odešli všichni. A za druhé, právě tato [Římská] říše verbuje do armády [vojáky] z celého světa, z každého [světského] národa. Přijde-li tedy jeden Kutejec nebo jeden Berber a zotročí vás, je to jako kdyby vás zotročily všechny [světské] národy a jako kdybyste byli vydáni do otroctví sedmdesáti [světským] národům!’ A v tomto měsíci budete vykoupeni, jak si můžeš přečíst: Měsíc tento vám bude začátkem měsíců! [Ex 12,2]”

 

2. 9. 1. Podobá se můj milý jelenovi! [Pís 2,9] – Rabi Izák řekl: „Obec izraelská řekla před Svatým, budiž požehnán: ‘Pane světa! Říkáš nám: ‘Och! Och!’1) Ty po nás vzdycháš jako první!’ Podobá se můj milý jelenovi! Tak jako jelen skáče od hory k hoře, od údolí k údolí, od stromu ke stromu, od chýše k chýši a od plotu ke plotu, rovněž Svatý, budiž požehnán, skákal z Egypta k [Rákosovému] moři, od [Rákosového] moře k Sinaji a od Sinaje k časům příštím. Spatřili Ho v Egyptě, neboť je psáno: A přejdu v Zemi egyptské [Ex 12,12]. Spatřili Ho u [Rákosového] moře, neboť je psáno: A viděl Izrael tu ruku velikou (...) Toto je můj Bůh a velebím Ho! [Ex 14,31-15,2]. Spatřili Ho na Sinaji, neboť je psáno: Tváří v tvář mluvil Pán s vámi na hoře! [De 5,4] a dále je psáno: Pán ze Sinaje přišel [De 33,2].”

[Stojí psáno:] Nebo kolouchovi beranů [Pís 2,9]. – Rabi Jose bar Chanina řekl: [To znamená:] ‘mladému kolouchovi’.”2)

[Stojí psáno:] Hle, tento stojí za naší zdí! [Pís 2,9]. Za naší sinajskou zdí, jak si můžeš přečíst: Neboť v den třetí sestoupí Pán! [Ex 19,11] Vyhlíží z oken [Pís 2,9], [neboť je psáno:] A sestoupil Pán na horu Sinaj, na vrcholek té hory [Ex 19,20]. Třpytí se od oharků [Pís 2,9], [neboť je psáno:] A promluvil Bůh všechna slova [Ex 20,1]. Odvětil můj milý a řekl mi [Pís 2,10]. A co mi řekl? Já jsem Pán, tvůj Bůh! [Ex 20,2].

 

1) Zde je to míněno jako roztoužené citoslovce lásky. Jde o slovní hříčku s výrazy ‘och (dejv)’ a ‘můj milý (dodi)’.

2) Jde o překlad hebrejského výrazu do aramejštiny.

3) Tento výklad se patrně snaží navodit představu ohnivých slov pronášených Božími ústy.

 

2. 9. 2. Jiná verze: [Stojí psáno:] Podobá se můj milý jelenovi! Obec izraelská řekla před Svatým, budiž požehnán: ‘Pane světa! Říkáš nám: ‘Och! Och!’ Ty po nás vzdycháš jako první!’ Podobá se můj milý jelenovi!Tak jako jelen skáče od hory k hoře, od údolí k údolí, od stromu ke stromu, od chýše k chýši a od plotu ke plotu, rovněž Svatý, budiž požehnán, skáče od synagógy k synagóze a od studovny ke studovně. A nač to všechno? Aby požehnal Izraeli. A čí zásluhou? Zásluhou Abrahama.

Stojí psáno: A zjevil se mu Pán v dubině Mamre [Gen 18,1]. Rabi Berachja [řekl] jménem r. Leviho: [Slovo] sedíc (jošev)’ [Gen 18,1] je psáno [defektně] jako ‘seděl (jašav)’. Abraham se chystal vstát, ale Svatý, budiž požehnán, mu řekl: ‘Seď, Abrahame! Budeš znamením pro své syny: tak jako ty sedíš a já stojím, rovněž tví synové, až vejdou do synagógy či do studovny a budou odříkávat Šma, budou sedět a má Sláva bude stát mezi nimi!’ A z jakého důvodu? Bůh staví se v pospolitosti Boží! [Ž 82,1]”

Rabi Chagaj řekl jménem rabiho Izáka: „Není psáno: ‘Bůh stává’, nýbrž: staví se. Co to znamená: staví se? ‘Pohotově’, jak si můžeš přečíst: A postav se mi tam na vrcholek hory! [Ex 34,2] A dále je psáno: A stane se, že dříve než zavolají, [tak já odvětím]! [Iz 65,24]”

R. Samuel [řekl] jménem r. Chaniny: „Každou chválu, kterou Izraelci pochválí Svatého, budiž požehnán, usazuje Svatý, budiž požehnán, mezi ně, jak si můžeš přečíst: A Ty jsi svatý, usazuješ chválu Izraeli! [Ž 22,4]”

[Stojí psáno:] Nebo kolouchovi beranů. – R. Jose b. r. Chanina [řekl]: [To znamená:] ‘mladému kolouchovi’.”

[Stojí psáno:] Hle, tento stojí za naší zdí, [což znamená:] za zdmi synagóg a studoven. Vyhlíží z oken, [což znamená:] zpomezi ramenou kněží. Třpytí se mezi laťovím, [což znamená:] zpomezi prstů kněží. Odvětil můj milý a řekl mi [Pís 2,10]. A co mi řekl? Požehná ti Pán a bude tě střežit! [Nu 6,24].

 

2. 9. 3. Jiná verze: [Stojí psáno:] Podobá se můj milý jelenovi! Obec izraelská řekla před Svatým, budiž požehnán: ‘Pane světa! Říkáš nám: ‘Och! Och!’ Ty po nás vzdycháš jako první!’ Podobá se můj milý jelenovi! Tak jako jelen se ukáže a zase se skryje, ukáže se a zase se skryje, rovněž první vykupitel [Mojžíš] se ukázal, skryl a zase se ukázal.1)

(A na jak dlouho se jim skryl? – R. Tanchuma řekl: „Na tři měsíce, jak si můžeš přečíst: A narazili na Mojžíše a na Árona [Ex 5,20].” Jehuda Beribi řekl: „Na [dvě] sezóny.”)2)

A rovněž poslední vykupitel se ukáže, skryje a zase se ukáže.

A na jak dlouho se jim skryje? – Na pětačtyřicet dní, jak si můžeš přečíst: Od doby odebrání pravidelné oběti a dání ohavnosti oněmělé bude dní tisíc dvě stě a devadesát [Da 12,11]. A dále je psáno: Blažený, kdo vyčká a dosáhne dnů tisíce tří set třiceti a pěti! [Da 12,12]

Co znamenají ty [dny] navíc? – Rabi Jochanan ben Kacarta řekl jménem rabiho Jonáše: „To je těch pětačtyřicet dní, kdy se jim [vykupitel] skryje. A v těch dnech si budou Izraelci k jídlu trhat lebedu a kořeny kručinky, jak si můžeš přečíst: Trhající lebedu u křoví a kořen kručinky je jim chlebem [Jób 30,4].”

A kam je povede? – Někteří říkají, že do judské pouště, jiní říkají, že do pouště Síchona a Óga. Někteří říkají, že do judské pouště, jak si můžeš přečíst: Dále tě usadím ve stanech jak za dnů setkávání! [Oz 12,10] Jiní říkají, že do pouště Síchona a Óga, jak si můžeš přečíst: Hle, já otevřu ji a přivedu ji na poušť! A promluvím k jejímu srdci! A dám jí její vinice! [Oz 2,16-17] Kdokoli mu uvěří, půjde za ním a počká na něj, ten bude živ. A kdokoli mu neuvěří a půjde za světskými národy, toho nakonec zabijí.

R. Izák bar Merjon řekl: „Na konci pětačtyřiceti dnů se jim [opět] zjeví a sešle jim manu. Není žádná novota pod sluncem [Kaz 1,9].”3)

 

1) Podle tradice Bůh Mojžíšovi a Áronovi přikázal, aby před ochodem Izraelců z Egypta na půl roku odešli do zahraničí a ukryli se tam (viz Exodus raba V,20).

2) Tzn. na půl roku.

3) To má zřejmě znamenat, že poslední vykupitel se bude chovat podobně jako Mojžíš při odchodu z Egypta.

 

2. 9. 4. Jiná verze: [Stojí psáno:] Nebo kolouchovi beranů. [To znamená:] ‘mladému kolouchovi’.

[Stojí psáno:] Hle, tento stojí za naší zdí, [což znamená:] za západní zdí Chrámu. A proč? Protože Svatý, budiž požehnán, přísahal, že nebude nikdy zničena. Ani Brána kněží a Chuldina brána nebudou nikdy zničeny, dokud je Svatý, budiž požehnán, neobnoví. Vyhlíží z oken, to jsou zásluhy Praotců. Třpytí se mezi laťovím, to jsou zásluhy Pramatek. Odvětil můj milý a řekl mi [Pís 2,10]. A co mi řekl? Měsíc tento vám bude začátkem měsíců! [Ex 12,2].1)

 

1) Vzhledem k verši Kaz 1,9 uvedenému v závěru předchozího odstavce (tento odstavec na něj zjevně navazuje) by se dalo spekulovat o překladu: Novota tato vám bude začátkem novot. To by lépe vyhovovalo eschatologickému kontextu posledního vykoupení.

 

2. 9. 5. Jiná verze: [Stojí psáno:] Odvětil můj milý a řekl mi [Pís 2,10]. – Rabi Azarja řekl: „Není snad odvěcení’ totéž, co říkání? Spíše [to znamená:] ‘Odvětil mi prostřednictvím Mojžíše a řekl mi prostřednictvím Árona’. A co mi řekl? Vstaň si, má přítelkyně, má krásko! [Pís 2,10] Vstaň si, [což znamená:] ‘Rozhýbej se!’”

Jiná verze: [Stojí psáno:] Vstaň si, dcero Abrahamova, o němž je psáno: Jdi si ze země tvé, z rodiště tvého! [Gen 12,1] Má přítelkyně, má krásko, dcero Izákova, která ses se mnou spřátelila a zkrášlila jsi mne na oltáři!1) A běž si [Pís 2,10], dcero Jákobova, který poslechl svého otce a matku, neboť je psáno: A poslechl Jákob svého otce a svou matku a šel do Pádan-aramu [Gen 28,7].

 

1) Podle Jastrowa zde takto promlouvá Bůh.

 

2. 11. 1. Vždyť hle, zima přešla [Pís 2,11], to je těch čtyři sta let, které byly ustanoveny našim předkům v Egyptě. Déšť pominul, šel si [Pís 2,11], to je těch dvě stě deset let.1)

Není snad zima totéž, co déšť? – R. Tanchuma řekl: „Podstatou nevlídnosti [zimy] je déšť. Podobně i podstatou otroctví Izraelců v Egyptě bylo šestaosmdesát let od doby, kde se narodila Mirjám.”2)

(Vysvětlivka: Nazývala se Mirjám, neboť je psáno: A ztrpčovali (va-jemararu) jim život [Ex 1,14]. Mirjám tedy souvisí s výrazem ‘trpkost (mejrur)’.)

 

1) Tuto dobu Izraelci v Egyptě strávili ve skutečnosti.

2) Úplně celá zima neproprší, a proto se během ní najdou i vlídné dny. Podobně i za dobu pobytu v Egyptě se našly dny, které nebyly špatné.