Výklady veršů 2,12-2,14 

2. 12. 1. Květy (nicanim) se objevují v zemi [Pís 2,12]. – [To znamená:] ‘Přemožitelé (nacochot) se objevují v zemi’. A kdo to byl? Byl to Mojžíš a Áron, neboť je psáno: A řekl Pán Mojžíšovi a Áronovi v Zemi egyptské, řka [Ex 12,1].

[Stojí psáno:] Doba řezání nastala [Pís 2,12]. Nastalo období k vykoupení Izraelců. Nastalo období obřezávání neobřízky. Nastalo období prořezání Egypťanů. Nastalo období vyvrácení jejich modlářství, neboť je psáno: A u všech bohů egyptských učiním rozsudky! [Ex 12,12] Nastalo období rozpolcení mořských vod, neboť je psáno: A rozpoltily se vody [Ex 14,21].

[Jiná verze: Stojí psáno: Doba zpívání nastala.] Nastalo období zpívání písně, neboť je psáno: Tehdy zpíval Mojžíš [Ex 15,1]. R. Tanchuma řekl: „Nastalo období, kdy [Izraelci] zpívali Svatému, budiž požehnán, písně, neboť je psáno: Má moc a píseň je Pán [Ex 15,2], [což znamená:] ‘[Má moc] jsou písně Pánovy!’” R. Bevaj řekl: „(Nastalo období k odevzdání Tóry, neboť je psáno:)1) Písněmi jsou mi Tvá nařízení! [Ž 119,54]”

[Stojí psáno:] A hlas hrdličky (tor) je slyšet v naší zemi! [Pís 2,12] – R. Jochanan řekl: „Hlas dobrého zvěda (tajar) je slyšet v naší zemi!“ To je Mojžíš v době, o níž je psáno: A řekl Mojžíš: To řekl Pán: Kolem půlení noci, atd. [Ex 11,4]

 

1) Pasáž v závorkách je doplněna z paralelního znění v Jalkut.

 

2. 13. 1. Fíkovník zformoval své slabochy [Pís 2,13], to jsou hříšníci izraelští, kteří zemřeli během tří dnů temnoty, neboť je psáno: A byla temnota (...) Neviděl muž svého bratra [Ex 10,22]. A révy poupata vydávají vůni[Pís 2,13], to jsou ti zbylí, kteří se  káli a byli vykoupeni. Mojžíš k nim přišel a řekl jim: „Takovou krásnou vůni vydáváte,1) a sedíte zde? Vstaň si, má přítelkyně, má krásko! [Pís 2,13]”

 

1) Jedná se o idiom označující vzorné chování (viz Gen 34,30 v opačném významu).

 

2. 13. 2. Jiná verze: [Stojí psáno:] Odvětil můj milý a řekl mi [Pís 2,10]. – R. Azarja řekl: „Není snad ‘odvěcení’ totéž, co ‘říkání’? Spíše [to znamená:] ‘Odvětil prostřednictvím Mojžíše a řekl mi prostřednictvím Árona’. A co mi řekl? Vstaň si, má přítelkyně, má krásko! [Pís 2,10]

[Stojí psáno:] Vždyť hle, zima přešla [Pís 2,11], to je těch čtyřicet let, které Izraelci strávili v poušti. Déšť pominul, šel si [Pís 2,11], to je těch osmatřicet let, co byli Izraelci v poušti jak exkomunikovaní. A k Mojžíšovi nezazněla [Boží] promluva, dokud nepominulo celé to pokolení, jak si můžeš přečíst: A ty dny, kdy šli jsme z Kádeš-barneje (...) A také ruka Pánova byla na nich (...) A stalo se, když pominuli [De 2,14-16], vzápětí: promluvil Pán ke mně, řka [De 2,17].

[Stojí psáno:] Květy (nicanim) se objevují v zemi [Pís 2,12]. [To znamená:] ‘Přemožitelé (nacochot) se objevují v zemi’, totiž vůdci, neboť je psáno: A vůdce jeden, vůdce jeden [Nu 7,11].

[Stojí psáno:] Doba řezání nastala [Pís 2,12]. Nastalo období obřezávání neobřízky. Nastalo období prořezání Kenaanců. Nastalo období rozdělování Země izraelské Izraelcům, neboť je psáno: Těmto bude rozdělena ta země [Nu 26,53].

[Stojí psáno:] A hlas hrdličky (tor) je slyšet v naší zemi! [Pís 2,12] – Rabi Jochanan řekl: „Hlas dobrého zvěda (tajar) je slyšet v naší zemi!“ To je hlas Jozua v době, [o níž] je psáno: Projděte vnitřkem tábora [Joz 1,11]

[Stojí psáno:] Fíkovník zformoval své pupeny, to jsou koše prvotin. A révy poupata vydávají vůni, to jsou úlitby.

 

2. 13. 3. Jiná verze: [Stojí psáno:] Odvětil můj milý a řekl mi [Pís 2,10]. Odvětil mi prostřednictvím Daniela a řekl mi prostřednictvím Ezdráše. A co mi řekl? Vstaň si, má přítelkyně, má krásko! [Pís 2,10]

[Stojí psáno:] Vždyť hle, zima přešla [Pís 2,11], to je těch sedmdesát let, které Izraelci strávili v [babylónském] exilu. Déšť pominul, šel si [Pís 2,11], to je těch dvaapadesát let od zničení Chrámu do vyvrácení Chaldejské říše.

(Ale vždyť to bylo sedmdesát let? – Rabi Levi řekl: „Odečti od nich těch osmnáct let, kdy k Nebúkadnesarovi pronikala a zaznívala Bat kol: ‘Ty špatný služebníku! Povstaň a znič Dům svého Pána, protože synové tvého Pána Ho neposlouchají!’”)

[Stojí psáno:] Květy se objevují v zemi [Pís 2,12]. Například Mordokaj se svou skupinou či Ezdráš se svou skupinou.

[Stojí psáno:] Doba řezání nastala [Pís 2,12]. Nastalo období obřezávání neobřízky. Nastalo období rozbití svévolníků, neboť je psáno: Rozbil Pán hůl svévolníků [Iz 14,5]. Nastalo období zničení Babylóňanů. Nastalo období zbudování [druhého] Chrámu, neboť je psáno: A vystoupí zachránci na horu Sijón! [Abd 1,21] A dále je psáno: Velká bude sláva Domu tohoto! [Ag 2,9]

[Stojí psáno:] A hlas hrdličky (tor) je slyšet v naší zemi! [Pís 2,12] – R. Jochanan řekl: „Hlas dobrého zvěda (tajar) je slyšet v naší zemi!“ A kdo to je? Je to hlas Kýra, jak si můžeš přečíst: To řekl Kýros, král perský: Veškerá království země (...) Kdo z vás je ze všeho Jeho lidu, [atd.] [Ezd 1,2-3]

[Stojí psáno:] Fíkovník zformoval své pupeny, to jsou koše prvotin. A révy poupata vydávají vůni, to jsou úlitby.

 

2. 13. 4. Jiná verze: [Stojí psáno:] Odvětil můj milý a řekl mi [Pís 2,10]. Odvětil prostřednictvím Eliáše a řekl mi prostřednictvím krále Mesiáše. A co mi řekl? Vstaň si, má přítelkyně, má krásko, a jdi si! [Pís 2,10]

R. Azarja řekl: „[Stojí psáno:] Vždyť hle, zima (hasetav) přešla [Pís 2,11], to je Kutejská říše,1) která sváděla (mesita) svět a pletla ho svými lžemi, jak si můžeš přečíst: Vždyť bude tě svádět tvůj bratr, syn tvé matky! [De 13,7] Déšť pominul, šel si [Pís 2,11], to je poroba.”

[Stojí psáno:] Květy (nicanim) se objevují v zemi [Pís 2,12]. [To znamená:] ‘Přemožitelé (nacochot) se objevují v zemi’. – A kdo to byl? – Rabi Berachja [řekl] jménem r. Izáka: „Stojí psáno: A ukázal mi Pán čtyři tesaře [Za 2,3], což byli: Eliáš, král Mesiáš, Malkísedek a válečný Mesiáš.”2)

[Stojí psáno:] Doba řezání nastala [Pís 2,12]. Nastalo období vykoupení Izraelců. Nastalo období obřezávání neobřízky. Nastalo období ukončení Kutejské říše. Nastalo období odhalení království nebeského, neboť je psáno: A bude Pán kralovat nad celou zemí! [Za 14,9]

[Stojí psáno:] A hlas hrdličky je slyšet v naší zemi! [Pís 2,12] A čí to je [hlas]? Je to hlas krále Mesiáše, který volá: Jak krásné jsou na horách kroky posla! [Iz 52,7]

[Stojí psáno:] Fíkovník zformoval své pupeny. – R. Chija bar Aba řekl: „Těsně [před příchodem] dnů Mesiáše přijde na svět velká epidemie a svévolníci zahynou. A révy poupata vydávají vůni, to jsou ti pozůstalí. A o nich stojí psáno: A stane se, že pozůstalému na Sijónu a zbylému v Jeruzalémě [Iz 4,3].”

R. Jochanan řekl: „Ohledně sedmiletí, v němž přijde Syn Davidův, [platí následující:] První rok se naplní verš: A zadštím na město jedno [Am 4,7].3) Druhý [rok] budou vyslány šípy hladomoru. Třetí [rok] bude velký hladomor, kdy zemřou muži, ženy a děti, prořídnou zbožní a svatí a Tóra bude v Izraeli zapomenuta. Čtvrtý [rok] bude částečné nasycení.4) Pátý [rok] bude veliké nasycení, kdy lidé budou jíst, pít, a radovat se a obnovená Tóra bude v Izraeli obnovena. Šestý [rok] budou [nebeské] hlasy. Sedmý [rok] budou války a na konci sedmého roku přijde Syn Davidův.” – Abaje řekl: „Kolik takových sedmiletí už minulo, a přece nepřišel! [Syn Davidův] přijde tak, jak řekl Reš Lakiš: V pokolení, v němž přijde Syn Davidův, bude dům shromáždění5) pro nevěstky, Galilea bude zničena, Gavlan6) bude opuštěn, Galilejci budou bloudit z města do města a nedojdou slitování, moudrost písmáků vyprchá, bohabojní a zbožní pominou, pravda se vytratí a to pokolení si nasadí psí hlavu.” – A odkud víme, že se pravda vytratí? – Neboť je psáno: A stane se, že pravda se vytratí (ne’ederet) a vyhýbající se zlu bude kořistí! [Iz 59,15] – A kam půjde? – Ve škole r. Janaje říkají: „Odejde a rozdrobí se na skupinky (adarim) jako v poušti.“7)

Ale rabíni říkají: „V pokolení, v němž přijde Syn Davidův, moudří zemřou a zbytku [lidí] vyhasne zrak zármutkem a žalem. Na obec přijdou mnohá trápení, mnohé zlo a v rychlém sledu se budou obnovovat kruté výnosy. Ještě než se naplní ten první, už k němu přijde a připojí se druhý.”

R. Nehoraj řekl: „V pokolení, v němž přijde Syn Davidův, budou mladí urážet staré a staří budou povstávat před mladými. (Dcera povstane vůči své matce a snacha vůči své tchyni),8) neboť je psáno: Dcera povstává vůči své matce, snacha vůči své tchyni! Nepřáteli muže jsou lidé jeho domu! [Mi 7,6] A syn se nebude stydět před svým otcem.”

R. Nehemiáš říká: „Před [příchodem] dnů Mesiáše se rozšíří chudoba a drahota, réva vydá své plody, ale víno bude páchnout, celá říše se přikloní k minut9) a nikdo ji nepokárá.“

R. Aba bar Kahana řekl: „Syn Davidův přijde právě v pokolení, které si nasadí psí hlavu.“10)

Rabi Levi řekl: „Syn Davidův přijde právě v pokolení, které bude troufalé a zaslouží si vyhlazení.“

R. Janaj řekl: „Spatříš-li jedno pokolení za druhým rouhat se a urážet, vyhlížej kroky krále Mesiáše, jak si můžeš přečíst: Čímž potupili Tvoji nepřátelé, Pane, čímž potupili stopy Tvého Pomazaného! [Ž 89,52] A co je psáno za tím? Buď požehnán Pán navěky, amen a amen! [Ž 89,53]”

 

1) Kutejci byli obyvatelé Samaří, s nimiž Židé většinou vedli různé náboženské spory. Později se termín ‘Kutejec’ stal cenzorskou náhražkou slova ‘min’ označujícího křesťanského sektáře židovského původu. Kontext naznačuje, že zde je to míněno právě v tomto smyslu.

2) Viz Suka 52b.

3) Tzn. objeví se izolované oblasti lokálního sucha a následné neúrody.

4) Dosl. ‘nedostatek i dostatek, nasycení i nenasycení’.

5) Kde se shromažďovali učenci.

6) Oblast jižně od Jeruzaléma.

7) Zřejmě to má znamenat, že vznikne mnoho skupin lidí, kteří se o sobě budou domnívat, že pouze oni mají pravdu.

8) Pasáž v závorkách byla doplněna z paralelní pasáže v traktátu Sanhedrin 97a.

9) Snad je tím míněno proroctví, že Římská říše zkonvertuje ke křesťanství.

10) Tzn. bude se chovat pyšně a drze.

 

2. 14. 1. Má holubice v rozsedlinách skály! [Pís 2,14] – Co to znamená: Má holubice v rozsedlinách skály? – R. Jochanan řekl: „Svatý, budiž požehnán, řekl: Nazývám Izraelce ‘holubicí’, neboť je psáno: A bude Efraim jako holubice prostoduchá, bez srdce! [Oz 7,11] U mne jsou jako holubice, ale u světských národů jsou jako druh [divé] zvěře, neboť je psáno: Lvíče lva je Juda [Gen 49,9], Neftalí je laň vyslaná [Gen 49,21], Bude Dan hadem na cestě [Gen 49,17],Benjamín je vlk trhající [Gen 49,27]. A všech dvanáct kmenů je připodobněno k [divé] zvěři, protože [světské] národy s Izraelci bojují a říkají jim: ‘Co pořád máte s tím šabatem a obřízkou?’ Ale Svatý, budiž požehnán, Izraelce posiluje a před [světskými] národy je činí podobnými [divé] zvěři, aby je podrobili před Svatým, budiž požehnán, i před Izraelem. Ale u Svatého, budiž požehnán, se chovají jako naivní holubice a poslouchají Ho, jak si můžeš přečíst: A uvěřil ten lid. A slyšeli, že navštívil Pán, [atd.] [Ex 4,31]”

(Svatý, budiž požehnán, řekl Mojžíšovi: ‘Mojžíši, ty stojíš a křičíš! Já jsem však již Izraelce vyslyšel i jejich křik! (Neboť je psáno: Co křičíš ke mně? [Ex 14,15]) Synové izraelští tě nepotřebují!’)

Proto Svatý, budiž požehnán, řekl: Má holubice v rozsedlinách skály. – Rabi Jehuda b. rabi Simon řekl: „Svatý, budiž požehnán, řekl Izraelcům: ‘U mne jsou jako holubice, ale u světských národů jsou prohnaní jako hadi!’ Jak si můžeš přečíst: Odvětili Šadrak, Méšak a Abed-nego a řekli králi Nebúkadnesarovi [Da 3,16]. Když králi, proč Nebúkadnesarovi? Když Nebúkadnesarovi, proč králi?1) Spíše mu řekli: ‘Co se týče daní, daní z hlavy, poplatků či dávek, jsi naším králem, jak si můžeš přečíst: králi Nebúkadnesarovi. Ale co se týče toho, když nám říkáš, že se máme klanět obrazu, jsi [pouhý] Nebúkadnesar! Tvé jméno je Nebúkadnesar: ty a pes jste pro nás totéž!2) Nebúkadnesar štěká (nebach) jako pes, nadýmá se jako džbán (kad) a vrže (necar) jako cvrček!’ [Nebúkadnesar] vzápětí vyštěkl jako pes, nadmul se jako džbán a zavrzal jako cvrček.”

Stojí psáno: Já ústa Krále střežím! [Kaz 8,2] – Rabi Levi řekl: „[To znamená:] Já střežím ústa Krále králů králů! Ústa Toho, jenž nám na Sinaji řekl: Já jsem Pán, tvůj Bůh! [Ex 20,2] A ohledně věci přísahy Boží! [Kaz 8,2] [To znamená:] ‘ohledně Jména’, [neboť je psáno:] Nezvedneš Jméno Pána, svého Boha, nadarmo! [Ex 20,7]”

 

1) Tzn. jeden z těch dvou výrazů je přebytečný.

2) Překlad je zde mírně upraven podle znění paralelní pasáže Vajikra raba XXXIII,6, kde je text srozumitelnější.

 

2. 14. 2. [Tana] školy r. Izmaela učí: „Čemu se podobali Izraelci v době, když odcházeli z Egypta? Holubici prchající před sokolem, která vklouzla do skalní pukliny a narazila tam na hnízdícího hada. Chtěla jít dopředu, ale nemohla, protože tam stále hnízdil ten had. Vrátit se zpět také nemohla, protože venku stál ten sokol. Co tedy učinila? Začala křičet a třepetat křídly, aby ji uslyšel majitel holubníku a přišel ji zachránit. To se podobá Izraelcům u [Rákosového] moře. Sestoupit do moře nemohli, protože se jim dosud nerozdělily vody. Vrátit se zpět také nemohli, protože faraón už byl nablízku. Co tedy učinili? A ulekli se nadmíru a křičeli synové izraelští k Pánovi [Ex 14,10]. Vzápětí zachránil Pán v den onen, [atd.] [Ex 14,30]”

R. Jehuda [řekl] jménem r. Chamy z Kefar techumin: „Podobá se to králi, který měl jedinou dceru a přál si slyšet její hlas.1) Co učinil? Vydal veřejné prohlášení a řekl: ‘Ať se všechen lid shromáždí na cvičišti!’ Když [lidé] přišli, co učinil? Dal pokyn svým služebníkům, a ti se na ni náhle vrhli jako loupežníci. [Dcera] začala křičet: ‘Otče! Otče! Zachraň mne!’ [Král] jí řekl: ‘Kdybych ti tohle neudělal, nevolala bys: Otče! Zachraň mne!’ Podobně když byli Izraelci v Egyptě, Egypťané je zotročili a oni začali křičet a zvedat své oči ke Svatému, budiž požehnán, jak si můžeš přečíst: A stalo se ve dnech mnohých oněch, že zemřel král Egypta. A sténali synové izraelští z té otročiny a úpěli, atd. [Ex 2,23] Vzápětí vyslyšel Bůh jejich vzdychání [Ex 2,24]. Svatý, budiž požehnán, vyslyšel jejich modlitby a vyvedl je s rukou zdviženou a s paží vztaženou. A Svatý, budiž požehnán, chtěl slyšet jejich hlas, ale oni nechtěli. Co tedy Svatý, budiž požehnán, učinil? Posílil srdce faraónovi a on je pronásledoval, jak si můžeš přečíst: A posílil Pán srdce faraóna, krále Egypta, tak pronásledoval, atd. [Ex 14,8] A dále je psáno: A faraón přiblížil [Ex 14,10]. (Co to znamená: přiblížil? Že přiblížil Izraelce k pokání.) Jakmile je uviděli, [Izraelci] zvedali své oči ke Svatému, budiž požehnán, a křičeli před Ním, neboť je psáno: A zvedli synové izraelští své oči, a hle: Egypt táhl za nimi! A ulekli se nadmíru a křičeli synové izraelští k Pánovi [Ex 14,10], [což znamená:] stejným křikem, kterým křičeli v Egyptě. Když to Svatý, budiž požehnán, slyšel, řekl jim: ‘Kdybych vám tohle neudělal, neslyšel bych váš hlas!’ Ohledně této chvíle stojí psáno: Má holubice v rozsedlinách skály. Není zde psáno: ‘Dej mi slyšet hlas’, nýbrž: svůj hlas [Pís 2,14], [což znamená:] ‘který jsem už slyšel v Egyptě’. A když synové izraelští křičeli před Svatým, budiž požehnán, vzápětí zachránil Pán v den onen, [atd.] [Ex 14,30]”

 

1) Takový je zřejmě smysl textu, jak vyplývá z pasáže uvedené o něco níže.

 

2. 14. 3. R. Eleazar tento verš vykládal ohledně Izraelců v době, kdy stáli u [Rákosového] moře: „[Stojí psáno:] Má holubice v rozsedlinách skály, neboť se ukrývali ve skrytu moře. Dej mi spatřit svůj vzhled [Pís 2,14], jak si můžeš přečíst: Stůjte a pohleďte na záchranu Pánovu! [Ex 14,13] Dej mi slyšet svůj hlas [Pís 2,14], to je [ženská] píseň,1) neboť je psáno: Tehdy zpíval Mojžíš [Ex 15,1]. Vždyť tvůj hlas je sladký [Pís 2,14], to je [mužská] píseň.2) A tvůj vzhled je příjemný [Pís 2,14], protože Izraelci ukazovali prstem a volali: Toto je můj Bůh a velebím Ho! [Ex 15,2]”

 

1) Hebrejsky šira, tedy v ženském rodě.

2) Hebrejsky šir, tedy v mužském rodě. Snad se tu jedná o podobné rozlišování jako v pasáži 1. 5. 3.

 

2. 14. 4. R. Akiva tento verš vykládal ohledně Izraelců v době, kdy stáli před horou Sinaj: „[Stojí psáno:] Má holubice v rozsedlinách skály, neboť se ukrývali ve skrytu Sinaje. Dej mi spatřit, atd., neboť je psáno: A všechen lid viděl ty hlasy [Ex 20,18]. Dej mi slyšet svůj hlas, to je hlas před [odevzdáním] Desatera, neboť je psáno: Všechno, o čem mluvil Pán, učiníme a poslechneme! [Ex 24,7] Vždyť tvůj hlas je sladký [Pís 2,14], to je hlas po [odevzdání] Desatera, neboť je psáno: A vyslyšel Pán hlas vašich slov (...) dobrozdali všechno, co řekli! [De 5,28] (Co to znamená: Dobrozdali všechno, co řekli? – Chija bar Ada a Bar Kapara [se názorově liší]. Jeden říká, že to bylo dobrozdání jako dobrá [příprava] lamp. Druhý říká, že to bylo dobrozdání jako dobrá [příprava] kadidla.) A tvůj vzhled je příjemný, neboť je psáno: A viděl to ten lid, třásli se a stanuli opodál [Ex 20,18].”1)

 

1) Což je chápáno jako vhodný projev úcty k Bohu.