III. kapitola

Zde naleznete výklady k veršům 3,1–11.

 

(א) על משכבי בלילות בקשתי את שאהבה נפשי בקשתיו ולא מצאתיו:

(ב) אקומה נא ואסובבה בעיר בשוקים וברחבות אבקשה את שאהבה נפשי בקשתיו ולא מצאתיו:

(ג) מצאוני השמרים הסבבים בעיר את שאהבה נפשי ראיתם:

(ד) כמעט שעברתי מהם עד שמצאתי את שאהבה נפשי אחזתיו ולא ארפנו עד שהביאתיו אל בית אמי ואל חדר הורתי:

(ה) השבעתי אתכם בנות ירושלם בצבאות או באילות השדה אם תעירו ואם תעוררו את האהבה עד שתחפץ:

(ו) מי זאת עלה מן המדבר כתימרות עשן מקטרת מור ולבונה מכל אבקת רוכל:

(ז) הנה מטתו שלשלמה ששים גברים סביב לה מגברי ישראל:

(ח) כלם אחזי חרב מלמדי מלחמה איש חרבו על ירכו מפחד בלילות:

(ט) אפריון עשה לו המלך שלמה מעצי הלבנון:

(י) עמודיו עשה כסף רפידתו זהב מרכבו ארגמן תוכו רצוף אהבה מבנות ירושלם:

(יא) צאינה וראינה בנות ציון במלך שלמה בעטרה שעטרה לו אמו ביום חתנתו וביום שמחת לבו: