VI. kapitola

Tato kapitola vám nabídne výklady veršů 6,1–12.

 

(א) אנה הלך דודך היפה בנשים אנה פנה דודך ונבקשנו עמך:

(ב) דודי ירד לגנו לערוגות הבשם לרעות בגנים וללקט שושנים:

(ג) אני לדודי ודודי לי הרעה בשושנים:

(ד) יפה את רעיתי כתרצה נאוה כירושלם אימה כנדגלות:

(ה) הסבי עיניך מנגדי שהם הרהיבני שערך כעדר העזים שגלשו מן הגלעד:

(ו) שניך כעדר הרחלים שעלו מן הרחצה שכלם מתאימות ושכלה אין בהם:

(ז) כפלח הרמון רקתך מבעד לצמתך:

(ח) ששים המה מלכות ושמנים פילגשים ועלמות אין מספר:

(ט) אחת היא יונתי תמתי אחת היא לאמה ברה היא ליולדתה ראוה בנות ויאשרוה מלכות ופילגשים ויהללוה:

(י) מי זאת הנשקפה כמו שחר יפה כלבנה ברה כחמה אימה כנדגלות:

(יא) אל גנת אגוז ירדתי לראות באבי הנחל לראות הפרחה הגפן הנצו הרמנים:

(יב) לא ידעתי נפשי שמתני מרכבות עמי נדיב: