V. kapitola

Zde si přečtete rabínské interpretace veršů 5,1–16.

 

(א) באתי לגני אחתי כלה אריתי מורי עם בשמי אכלתי יערי עם דבשי שתיתי ייני עם חלבי אכלו רעים שתו ושכרו דודים: 

(ב) אני ישנה ולבי ער קול דודי דופק פתחי לי אחתי רעיתי יונתי תמתי שראשי נמלא טל קוצותי רסיסי לילה:

(ג) פשטתי את כתנתי איככה אלבשנה רחצתי את רגלי איככה אטנפם:

(ד) דודי שלח ידו מן החר ומעי המו עליו:

(ה) קמתי אני לפתח לדודי וידי נטפו מור ואצבעתי מור עבר על כפות המנעול:

(ו) פתחתי אני לדודי ודודי חמק עבר נפשי יצאה בדברו בקשתיהו ולא מצאתיהו קראתיו ולא ענני:

(ז) מצאני השמרים הסבבים בעיר הכוני פצעוני נשאו את רדידי מעלי שמרי החמות:

(ח) השבעתי אתכם בנות ירושלם אם תמצאו את דודי מה תגידו לו שחולת אהבה אני:

(ט) מה דודך מדוד היפה בנשים מה דודך מדוד שככה השבעתנו:

(י) דודי צח ואדום דגול מרבבה:

(יא) ראשו כתם פז קוצותיו תלתלים שחרות כעורב:

(יב) עיניו כיונים על אפיקי מים רחצות בחלב ישבות על מלאת:

(יג) לחיו כערוגת הבשם מגדלות מרקחים שפתותיו שושנים נטפות מור עבר:

(יד) ידיו גלילי זהב ממלאים בתרשיש מעיו עשת שן מעלפת ספירים:

(טו) שוקיו עמודי שש מיסדים על אדני פז מראהו כלבנון בחור כארזים:

(טז) חכו ממתקים וכלו מחמדים זה דודי וזה רעי בנות ירושלם: