IV. kapitola

Vykládány budou verše 4,1–16.

 

א) הנך יפה רעיתי הנך יפה עיניך יונים מבעד לצמתך שערך כעדר העזים שגלשו מהר גלעד:

(ב) שניך כעדר הקצובות שעלו מן הרחצה שכלם מתאימות ושכלה אין בהם:

(ג) כחוט השני שפתתיך ומדבריך נאוה כפלח הרמון רקתך מבעד לצמתך:

(ד) כמגדל דויד צוארך בנוי לתלפיות אלף המגן תלוי עליו כל שלטי הגבורים:

(ה) שני שדיך כשני עפרים תאומי צביה הרועים בשושנים:

(ו) עד שיפוח היום ונסו הצללים אלך לי אל הר המור ואל גבעת הלבונה:

(ז) כלך יפה רעיתי ומום אין בך:

(ח) אתי מלבנון כלה אתי מלבנון תבואי תשורי מראש אמנה מראש שניר וחרמון ממענות אריות מהררי נמרים:

(ט) לבבתני אחתי כלה לבבתני <באחד> באחת מעיניך באחד ענק מצורניך:

(י) מה יפו דדיך אחתי כלה מה טבו דדיך מיין וריח שמניך מכל בשמים:

(יא) נפת תטפנה שפתותיך כלה דבש וחלב תחת לשונך וריח שלמתיך כריח לבנון:

(יב) גן נעול אחתי כלה גל נעול מעין חתום:

(יג) שלחיך פרדס רמונים עם פרי מגדים כפרים עם נרדים:

(יד) נרד וכרכם קנה וקנמון עם כל עצי לבונה מר ואהלות עם כל ראשי בשמים:

(טו) מעין גנים באר מים חיים ונזלים מן לבנון:

(טז) עורי צפון ובואי תימן הפיחי גני יזלו בשמיו יבא דודי לגנו ויאכל פרי מגדיו: