Výklady veršů 4,4-4,6

4. 4. 9. Jiná verze: [Stojí psáno:] Jako vlákno karmínové jsou tvé rty [Pís 4,3], což je fialová třáseň.1) A tvá poušť je krásná [Pís 4,3], což je kozel posílaný [do pouště].

Izraelci řekli před Svatým, budiž požehnán: ‘Pane světa! Nemáme fialovou třáseň ani kozla posílaného [do pouště]!’ [Svatý, budiž požehnán], jim řekl: Jako vlákno karmínové jsou tvé rty, [což znamená]: ‘Pohyb tvých rtů je mi stejně milý jako karmínové vlákno fialové třásně!’

R. Abahu o tom řekl: „[Stojí psáno:] A obětujme2) býčky našich rtů! [Oz 14,3] Co se má obětovat namísto býčků a namísto kozla posílaného [do pouště]? [Řeč] našich rtů!”

[Jiná verze: Stojí psáno:] A tvá pustina je krásná [Pís 4,3]. Tvé zpustošení je krásné, tvé pusté [trosky] jsou krása!3) – R. Aba bar Kahana řekl: „Přestože je [Jeruzalém] pustinou, obviňujeme ohledně [přestoupení zákonů] jeho [rituálních] oblastí4) dnes, kdy je zničen, tak jako jsme ohledně [přestoupení zákonů] jeho [rituálních] oblastí obviňovali v době, kdy trval.”

Rabi Levi řekl: „Svatý, budiž požehnán, řekl: ‘[Jeruzalém] mi v době své zkázy vydával spravedlivé a v době svého trvání mi vydával svévolníky! [Jeruzalém] mi v době své zkázy vydával spravedlivé: Daniela a jeho skupinu, Mordokaje a jeho skupinu, Ezdráše a jeho skupinu. A v době svého trvání mi vydával svévolníky: například Achaze a jeho skupinu, Menašeho a jeho skupinu, Amóna a jeho skupinu!’”

R. Aba bar Kahana k tomuto [výroku] r. Leviho [řekl] jménem r. Jochanana: „[Stojí psáno:] Vždyť více bude synů opuštěné než synů manželky! [Iz 54,1] Těch spravedlivých, které mi [Jeruzalém] vydával v době své zkázy, bylo více, než spravedlivých, které mi vydával v době svého trvání!”

 

[Stojí psáno:]5) Jak skrojek granátového jablka jsou tví prázdní [Pís 4,3]. Rabi Aba bar Kahana a rabi Acha [se názorově liší]. Jeden řekl: I ti nejdutější [žáci učenců] ve třech řadách6) jsou plni Tóry jako granátové jablko [jádry]! Nemluvě o těch zpoza tvého sepnutí [Pís 4,1], o [soudcích] zasedajících v samotném Sanhedrinu!” Ale druhý řekl: I ti nejdutější v Sanhedrinu jsou plni Tóry jako granátové jablko [jádry]! Nemluvě o těch zpoza tvého sepnutí [Pís 4,1], o [učencích] sedících pod olivovníky a pod révou a fíkovníky a zabývajících se slovy Tóry!”

[Stojí psáno:] Jak zveličil David tvůj krk, což je Chrám. A proč je připodobněn ke krku? Protože po všechny dny existence a trvání Chrámu byl krk Izraelců mezi světskými národy [hrdě] vztyčen. Když však byl Chrám zničen, krk Izraelců se – smím-li to tak říci – sklonil, jak si můžeš přečíst: A rozbiji vznešenost vaší moci [Le 26,19], což je Chrám.

Jiná verze: Tak jako krk je na vrcholku člověka, rovněž Chrám byl na vrcholku světa. Tak jako na krku visí množství ozdob, rovněž kněžství [záviselo] na Chrámu a levitství [záviselo] na Chrámu. Tak jako když člověk přijde o krk, nemůže žít, ani po zničení Chrámu nežijí nepřátelé Izraele.7)

[Stojí psáno:] Vystavěna z talpijot, [což znamená]: čtverhrany. – Chija b. r. Bun řekl: [Jeruzalém] byl krásný (jofej) a stal se ruinou (tel). Svatý, budiž požehnán, řekl: ‘Já to byl, kdo ho učinil ruinou na tomto světě! Já to budu, kdo ho jednou učiní krásným ve světě příštím!’”

 

Jiná verze: [Stojí psáno:] Talpijot, [což znamená]: ‘pahorek (tel), k němuž se modlí ústa (pijot) všech’. Proto [rabíni] říkají: ‘Ti, co jsou v zahraničí a modlí se, se obrátí tváří k Zemi izraelské, neboť je psáno: A budou se modlit k Tobě, cestou ke své zemi [1K 8,48]. Ti, co jsou v Zemi izraelské, se obrátí tváří k Jeruzalému a pomodlí se, neboť je psáno: A budou se modlit k Tobě, cestou k městu tomuto [2Pa 6,34]. Ti, co jsou v Jeruzalémě a modlí se, se obrátí tváří ke Chrámu, neboť je psáno: A budou se modlit k Domu tomuto [2Pa 6,32]. Ti, co jsou na Chrámové hoře, se obrátí tváří k Vnitřní svatyni a pomodlí se, neboť je psáno: A budou se modlit k místu tomuto [1K 8,35]. Ti, co se nalézají na severu, se obrátí k jihu. Ti, co stojí na jihu, se obrátí k severu. Ti, co stojí na východě, se obrátí k západu. Ti, co stojí na západě, se obrátí k východu. Takto se bude celý Izrael modlit k jedinému místu’.

A odkud víme, že se má celý Izrael modlit k jedinému místu? – R. Jehošua b. Levi řekl: [Stojí psáno:] On je ten Palác pro tváře [1K 6,17], [což znamená]: ‘On je ten Palác, na který se mají zaměřit všechny tváře’.” – [Odtud to víme], dokud ještě stál. Odkud víme, [že to platí] po jeho zničení? – Rabi Abin řekl: [Stojí psáno:] Stavění talpijot, [což znamená]: ‘On je ten Palác, za který se modlí ústa (pijot) všech’. Při odříkávání Šma se říká: ‘Budovateli Jeruzaléma’. V Tefile se říká: ‘Budovateli Jeruzaléma’. V požehnání po jídle se říká: ‘Budovateli Jeruzaléma’. Všechna ústa se tedy ke Svatému, budiž požehnán, modlí za to, aby ho jednou zbudoval a přebývala v něm Jeho Šechina.”

Jeden verš uvádí: A budou mé oči a mé srdce tam po všechny dny [1K 9,3]. A jiný verš uvádí: Půjdu, vrátím se na své místo, [dokud se neobviní a požádají mou tvář]! [Oz 5,15] Jakým způsobem máme ty dva verše usmířit? Nejspíše je tvář nahoře a Jeho srdce je dole, neboť nauka praví: ‘Člověk má nastavit Jeho srdce8) naproti Vnitřní svatyni’.

Rabi Chija Velký a r. Šimon ben Chalafta [se názorově liší]. R. Chija Velký řekl: „[To znamená:] ‘naproti horní Vnitřní svatyni’.” Ale r. Šimon ben Chalafta řekl: „[To znamená:] ‘naproti dolní Vnitřní svatyni’.” R. Pinchas řekl: „Já oba vaše názory usmířím! [To znamená:] ‘naproti horní Vnitřní svatyni’, která je nastavena naproti dolní Vnitřní svatyni, jak si můžeš přečíst: Příbytku (machon), co jsi ke Svému sídlu udělal, Pane [Ex 15,17], [což znamená]: ‘nastavenému (mekuvan) naproti Tvému sídlu’, což je horní Chrám.

Ohledně hory Mórija se r. Chija Velký a rabi Janaj [názorově liší]. Jeden řekl, že odtamtud vyšla světu trpkost (mara), kdežto druhý řekl, že odtamtud vyšla světu obava (mora).

Ohledně archy (aron) se rabi Chija Velký a r. Janaj [názorově liší]. Jeden řekl, že odtamtud vyšlo světu světlo (ora), kdežto druhý řekl, že odtamtud vyšlo světským národům prokletí (arira).

Ohledně Svatyně (Devir) se rabi Chija Velký a rabi Janaj [názorově liší]. Jeden řekl, že odtamtud vyšlo světským národům slovo (davar), kdežto druhý řekl, že odtamtud vyšlo světu Desatero (Divrot).

 

[Stojí psáno:] Tisíc štítů visí na něm [Pís 4,4]. R. Berachja řekl: „Svatý, budiž požehnán, řekl: ‘Spojil jsem tisíc pokolení9) a přinesl jsem ten štít, po němž vaše srdce toužilo!’

R. Berachja řekl jménem r. Izáka: „Abraham řekl před Svatým, budiž požehnán: ‘Pane světa! Mně ses stal štítem, ale mým synům se štítem nestaneš?’ Svatý, budiž požehnán, mu odvětil: ‘Tobě jsem byl jedním štítem (neboť je psáno: Já jsem štítem tobě! [Gen 15,1])’, ale tvým synům se stanu množstvím štítů (jak si můžeš přečíst: Tisíc štítů visí na něm)!’“

[Stojí psáno:] Všichni vládci, siláci, což jsou [představitelé] kněžstva a vlády.

 

1) Ta se uvazovala na hlavu kozla posílaného k Azázelovi (viz Le 16,21-26).

2) Hebrejsky nešalema, což lze překládat jako: ‘obětujme jako pokojnou oběť’.

3) Jak naznačuje následující kontext, řeč je o zpustošeném Jeruzalému.

4) Jedná se o složité zákony popisující způsoby přenášení předmětů mezi těmito oblastmi o šabatu.

5) Zde výklad navazuje na téma Sanhedrinu, který byl přerušen na konci § 4. 4. 8.

6) Tito žáci byli přítomni zasedání Sanhedrinu, aby mohli v případě nutnosti doplnit předepsaný počet soudců.

7) Jedná se o eufemismus označující samotné Izraelce. – Jeho použití je v tomto případě zajímavé, protože nasvědčuje představě, že Chrám stále ještě nebyl úplně zničen. V opačném případě by totiž ve shodě s tímto výrokem už Izraelci nemohli existovat (což není pravda); a navíc by nebylo potřeba používat výraz ‘nepřátelé Izraele’, který má především za úkol zabránit přivolání neštěstí, o němž se zde mluví, a odvrátit jeho dopad na skutečné nepřátele Izraele.

8) Srdce ve staré mystické symbolice odpovídá Šechině, což je zde možná už tak myšleno, přestože se ve skutečnosti jedná o obyčejný exoterní výrok z J.Berachot.

9) Tóra měla být odevzdána až po vystřídání jednoho tisíce pokolení, ale Bůh tento proces urychlil a odevzdal ji už po šestadvaceti pokoleních.

 

4. 5. 1. Dva tvé prsy [Pís 4,5], to je Mojžíš s Áronem.

Tak jako prsy jsou chloubou a nádherou ženy, rovněž Mojžíš s Áronem jsou chloubou a nádherou Izraelců.

Tak jako prsy jsou ozdobou ženy, rovněž Mojžíš s Áronem jsou ozdobou Izraelců.

Tak jako prsy jsou ctí a předností ženy, rovněž Mojžíš s Áronem jsou ctí a předností Izraelců.

Tak jako prsy jsou naplněny mlékem, rovněž Mojžíš s Áronem naplňovali Izraelce Tórou.

Tak jako ohledně prsů platí, že cokoli žena sní, z nich vysaje a sní i kojenec, rovněž veškerá Tóra, kterou náš mistr Mojžíš učil, učil i Árona, jak si můžeš přečíst: A prozradil Mojžíš Áronovi všechna slova Pánova [Ex 4,28]. A rabíni řekli: „Odhalil mu Výjimečné jméno.“

Tak jako ohledně prsů platí, že jeden [prs] není větší než ten druhý, podobně tomu bylo s Mojžíšem a Áronem, jak si můžeš přečíst: To byl Mojžíš a Áron [Ex 6,27] a dále je psáno: To byl Áron a Mojžíš [Ex 6,26]. Ohledně Tóry tedy Mojžíš nebyl větší než Áron a Áron nebyl větší než Mojžíš.

R. Aba řekl: [Podobá se to] králi, který měl dvě drahé perly, položil je na misku vah a žádná nepřevážila tu druhou. Podobně i Mojžíš s Áronem byli stejní.”

R. Chanina bar Papa řekl: „Buď požehnán Všemohoucí, že si vyvolil tyto dva bratry! Vždyť byli stvořeni pouze kvůli Tóře a slávě Izraelců!“

Rabi Jehošua ze Sichninu [řekl] jménem r. Leviho: „V Alexandrii byly dva kněžské rody, z nichž jeden byl chladno[krevný] a druhý horko[krevný]. Jednou se stalo, že lékaři vzkázali [do Alexandrie], získali trochu [jejich krve] a vyrobili z ní protijed, s nímž léčili.”

Rava [řekl] jménem r. Šimona: „Člověk z masa a krve nikdy nechystá obvaz dřív, než uvidí poranění, ale s Tím, Jehož slovem vznikl svět, tomu tak není. Ten spíše nejdřív nachystá obvaz a teprve udeří, jak si můžeš přečíst: Hle, já zvýším jí zdraví a uzdravím! A uzdravím je, atd. [Jer 33,6]1) A dále je psáno: Až uzdravím Izrael [Oz 7,1]. Svatý, budiž požehnán, řekl: ‘Přinesu uzdravení nepravostí Izraelců a [teprve potom] odhalí se nepravost Efraimova a zla Samaří![Oz 7,1] Ale světské národy [nejdřív] udeří a teprve potom je uzdraví, neboť je psáno: A udeří Pán Egypt, udeří a uzdraví [Iz 19,22], [což znamená]: udeří prostřednictvím Árona a uzdraví prostřednictvím Mojžíše.”

Blaženi jsou tito dva bratři, neboť byli stvořeni pouze kvůli slávě Izraelců! A proto prorok Samuel řekl: Je to Pán, kdo učinil Mojžíše a Árona! [1S 12,6]

Proto dva tvé prsy, to je Mojžíš s Áronem.

 

1) Hned v následujícím verši se mluví o židovském exilu, což je ona zmiňovaná rána.

 

4. 5. 2. Blíženci jelenů [Pís 4,5]. – R. Jehošua ze Sichninu [řekl] jménem r. Leviho: „Tak jako ohledně blíženců platí, že když je jeden z nich od jejich prsů odebrán, ty prsy vyschnou, rovněž je psáno: A vymazal jsem tři pastýře v měsíci jednom! [Za 11,8].”1)

(Ale vždyť zemřeli pouze v jednom roce!2) Spíše byl v jednom měsíci nade všemi třemi vynesen [nebeský] rozsudek, jak si můžeš přečíst: Šlechticové lidí se shromáždili [Ž 47,10].)

R. Jose říká: „Izraelcům povstali tři dobří vůdci, totiž Mojžíš, Áron a Mirjám. Jejich zásluhou jim byly dány tři dobré dary, totiž studna,3) mana a Oblaka slávy. Mana kvůli zásluhám Mojžíše, studna kvůli zásluhám Mirjám a Oblaka slávy kvůli zásluhám Árona. Když zemřela Mirjám, vyschla studna a [Izraelci] říkali: Není místo semen a fíků! [Nu 20,5] Ale vrátila se kvůli zásluhám Mojžíše a Árona. Když zemřel Áron, zmizela Oblaka slávy, jak si můžeš přečíst: A viděli, celá pospolitost, že vydechl Áron [Nu 20,29]. Nečti: a viděli (va-jireu)’, nýbrž: ‘a polekali se (va-jireu)’.4) A obojí se vrátilo kvůli zásluhám Mojžíše. Když zemřel Mojžíš, zmizely všechny tři věci a už se nikdy nevrátily. A Jordán s nimi nepřekročily ani sršně5) a Izraelci od té chvíle nepoznali klidu.”

[Stojí psáno:] Pasoucí v růžích [Pís 4,5]. Samuel bar Nachmani řekl: „Mirjám a Jókebed byly porodními bábami Izraelců a byly pastýřkami Izraelců, jejichž srdce bylo něžné jako růže. A kam až [sahalo] pastviště Izraelců? Od Egypta až k Rákosovému moři.”

 

1) Trojicí pastýřů je zde míněn Mojžíš, Áron a Mirjám. Zřejmě to má znamenat, že jakmile zemřel Áron, musel zemřít i Mojžíš.

2) Mirjám zemřela v nisanu, Áron v avu a Mojžíš v adaru.

3) Míněna je skála, která doprovázela Izraelce při jejich cestě pouští (viz Šabat 35a).

4) Až doposud je totiž Oblaka slávy skrývala před nepřáteli.

5) Viz Ex 23,28. To znamená, že už nepožívali žádných zázračných prostředků ke své ochraně.

 

4. 6. 1. Než odvane ten den [Pís 4,6]. – Rabi Abahu a rabi Levi [se názorově liší]. Jeden řekl: „Ve chvíli, kdy náš praotec Abraham obřezal sám sebe, své syny a členy své domácnosti, nakupil jejich neobřízky jako pahorek. Do něj se opíralo slunce, hýbali s ním červi a před Svatého, budiž požehnán, stoupala jejich vůně jako vůně aromatického kadidla a jako vůně hrsti olibanu na ohnivých obětech. Svatý, budiž požehnán, si řekl: ‘Až se potomci tohoto [Abrahama] oddají přestupkům a zlým skutkům, vzpomenu si kvůli nim na tuto vůni, naplním se kvůli nim milosrdenstvím a obrátím jim vlastnost Soudu ve vlastnost Milosrdenství!’ A z jakého důvodu? Pojď ke mně na horu myrhovou [a na pahorek olibanový]! [Pís 4,6]“

R. Levi řekl: „Ve chvíli, kdy Jozue obřezal syny izraelské, nakupil jejich neobřízky jako pahorek. Do něj se opíralo slunce, hýbali s ním červi a před Svatého, budiž požehnán, stoupala jejich vůně jako vůně aromatického kadidla a jako vůně hrsti olibanu na ohnivých obětech. Tehdy si Svatý, budiž požehnán, řekl: ‘Až se potomci těchto [Izraelců] oddají přestupkům a zlým skutkům, vzpomenu si kvůli nim na tuto vůni, naplním se kvůli nim milosrdenstvím a obrátím jim vlastnost Soudu ve [vlastnost] Milosrdenství!’ A z jakého důvodu? Pojď ke mně na horu myrhovou a na pahorek olibanový! [Pís 4,6]“

Stojí psáno: V samotný den tento byl obřezán Abraham [Gen 17,26]. R. Berachja řekl: „Kdyby se Abraham obřezal v noci, jeho pokolení by říkalo: ‘Kdybychom ho byli viděli, nedovolili bychom mu to!’ Spíše v samotný den tento byl obřezán Abraham, aby se postižený ozval.”1)

R. Abahu bar Kahana a r. Levi [se názorově liší]. Rabi Abahu řekl: [Abraham obřízku] cítil a trpěl, aby mu Svatý, budiž požehnán, zdvojnásobil jeho odměnu.”2)

Stojí psáno: Obřezaný obřezán bude, zrozený v domě tvém a koupený za tvé stříbro! [Gen 17,13] Svatý, budiž požehnán, řekl: ‘Má přijít nečistý a chovat se jako čistý? Je snad něco takového možné? Spíše obřezaný obřezán bude! Já jsem čistý a Abraham je čistý! [Jen] čistému přísluší chovat se jako čistý!’

R. Abin řekl jménem r. Šimona: „Svatý, budiž požehnán, přiložil Svou pravici k [] Abrahamově a obřezal ho, neboť je psáno: A rozťal jsi s ním Smlouvu! [Neh 9,8]

 

1) Dosl. ‘aby se vyjádřil ten, koho to bolí’. Jde o přísloví ve smyslu: ‘Ať se ozve ten, komu vadí mé počínání’.

2) Názor r. Leviho uvádí paralelní pasáž v Berešit raba XLVII,9.

 

4. 6. 2. Jiná verze: [Stojí psáno:] Pojď ke mně na horu myrhovou, to je Abraham, neboť je vrcholem všech spravedlivých. A na pahorek olibanový, to je Izák, který byl obětován jako hrst olibanu na oltáři.