Výklady veršů 4,7-4,8

4. 7. 1. Celá jsi krásná, má přítelkyně [Pís 4,7], to je náš praotec Jákob, jehož potomstvo bylo dokonalé a nenašel se na něm žádný kaz.

Co to znamená: Celá jsi krásná, má přítelkyně? – R. Šimon b. Jochaj učí: „Když Izraelci stanuli před horou Sinaj a řekli: Všechno, o čem mluvil Pán, učiníme a poslechneme [Ex 24,7], v tu chvíli mezi nimi nebyli žádní zavim,1) žádní malomocní, žádní chromí, žádní slepí, žádní němí, žádní hluší, žádní šílení, žádní dementní, žádní tupci ani žádní pochybovači. V té chvíli bylo řečeno: Celá jsi krásná, má přítelkyně! Jakmile však zhřešili, za několik dní se mezi nimi objevili zavim, malomocní, chromí, slepí, němí, hluší, šílení a dementní. V té chvíli bylo řečeno: A pošlou z tábora každého malomocného a každého zava! [Nu 5,2]”

Rabi Chelbo řekl: „Stojí psáno: A stalo se, že obětoval v den první [svou oběť Nachšón, syn Amínadabův, kmene Judova]. (...) V den druhý obětoval Netaneel [Nu 7,12.18]. A proč je Juda jako [pouhý] přídavek? Aby se Juda nepyšnil a neříkal: ‘Jelikož jsem obětoval jako první, jsem nejdůležitější z vás všech!’ Spíše na ně Svatý, budiž požehnán, pohlíží tak, jako kdyby všichni obětovali první den a poslední den.”

R. Eleazar řekl: „Stojí psáno: Toto je zasvěcení oltáře v den pomazání[Nu 7,84]. Ale cožpak každý z nich neobětoval jednu kropenku, jednu naběračku, [atd.]? Proč tedy Písmo praví: Mis stříbrných dvanáct, kropenek stříbrných dvanáct, naběraček zlatých dvanáct [Nu 7,84]?2) Spíše proto, aby Juda neříkal: ‘Jelikož jsem obětoval jako první, jsem nejdůležitější z vás všech!’ Proto na ně Svatý, budiž požehnán, pohlíží tak, jako kdyby všichni obětovali první den a poslední den.”

R. Berachja řekl: „Stojí psáno: Všechny tyto jsou kmeny izraelské, dvanáct (...) [A požehnal jim, muži kterému podle jeho požehnání žehnal jim] [Gen 49,28]. Poté, co jim požehnal, jim žehnal znovu? Spíše nás to učí, že náš praotec Jákob usedl a přirovnával je ke zvěři: Judu přirovnal ke lvovi, neboť je psáno: Lvíče lva je Juda! [Gen 49,9] Dana k hadovi, neboť je psáno: Bude Dan hadem na cestě! [Gen 49,17] Neftalího k lani, neboť je psáno: Neftalí je laň vyslaná! [Gen 49,21] Benjamína k vlkovi, neboť je psáno: Benjamín je vlk trhající! [Gen 49,27] A potom je znovu všechny nazval vlky, všechny [nazval] hady, všechny [nazval] ohnivými hady a všechny [nazval] štíry. Věz, že se tak stalo kvůli tomu, že když Dana nazval hadem, potom ho nazval lvem, neboť je psáno: Dan je lvíče lva! [De 33,22]”

R. Idi řekl: „Ohledně obětování vůdců shledáváme, že to, co obětoval jeden, obětoval i druhý. Jeden obětoval zápalnou oběť i druhý obětoval zápalnou oběť. Jeden [obětoval] potravinovou oběť i druhý [obětoval] potravinovou oběť. Jeden [obětoval] oběť za hřích i druhý [obětoval] oběť za hřích. Jeden [obětoval] pokojnou oběť i druhý [obětoval] pokojnou oběť. A proč? Protože byli všichni dokonalí a nerozeznatelní.“

A proč jsou v knize Veele šemot popsány rodopisy Rúbena, Šimeóna a Léviho (viz Ex 6,14nn)? – Rabi Chanina a rabi Levi [se názorově liší]. Jeden řekl: „Protože je jejich otec pokáral.“ Druhý řekl: „Protože jejich rodopis souvisí s Mojžíšem a Áronem.“ Nevíme však, kdo řekl jedno a kdo řekl druhé. – Spíše, z výroku r. Judana jménem rabiho Jehudy b. r. Simon jménem r. Huny: Ucho slyšící pokárání života uvnitř moudrých nocuje[Př 15,31] musíš říci, že to byl rabi Huna,3) kdo řekl: ‘Protože je pokáral’! A jelikož pokárání svého otce přijali, zasloužili si být rodově spřízněni s Mojžíšem a Áronem. Proto je psáno: Celá jsi krásná.

R. Jehuda, r. Nehemiáš a rabíni [se názorově liší]. R. Jehuda řekl: „Protože v Egyptě žádné kmeny své rodokmeny nehlídaly, ale Rúben, Šimeón a Lévi v Egyptě své rodokmeny hlídali.“ R. Nehemiáš řekl: „Protože v Egyptě se všechny kmeny oddávaly modloslužbě, ale kmen Rúbena, Šimeóna a Léviho se v Egyptě modloslužbě neoddával.“ Rabíni řekli: „Protože v Egyptě žádné kmeny neuplatňovaly svou nadvládu nad Izraelem, ale tyto kmeny svou nadvládu uplatňovaly. Jakým způsobem? Když zemřel Rúben, nadvláda byla předána Šimeónovi. Když zemřel Šimeón, nadvláda byla předána Lévimu. Když zemřel Lévi, chtěli předat nadvládu Judovi. Tu se ozvala Bat kol a zvolala: ‘Nechte toho, dokud nenastane [vhodný] čas!’ A kdy nastal [vhodný] čas? Po Jozuově smrti, jak si můžeš přečíst: A stalo se po smrti Jozuově (...) A řekl Pán: Juda vystoupí! [Sd 1,1-2]”

[Judu] nazývali třemi jmény: Juda, Otníel a Jaebes.4) R. Berachja a r. Levi jménem r. Chamy b. r. Chanina [říkají]: „To je Boaz.“ R. Simon [říká] jménem r. Jehošuy b. Levi: „To je Otníel.“

Stojí psáno: Synu člověka, jsou mi, dům izraelský, struskou! Všichni [jsou měď, cín, železo a olovo]![Ez 22,18] Zachariáš řekl: ‘Já jsem viděl ryzí zlato!’ [Neboť je psáno:] Viděl jsem, a hle: svícen zlatý celý a miska (gula) na jeho vrcholku (...) A dva olivovníky u něj, atd. [Za 4,2-3] – Dva amoraité [se názorově liší].5) Jeden říká: ‘Vyhnaná (gola)’, kdežto druhý říká: ‘Vykupitelka (go’ala)’. Ten, co říká: ‘Vyhnaná (gola)’, [tím míní], že byli v exilu v Babylónii a Šechina byla v exilu s nimi. Ten, co říká: ‘Vykupitelka (go’ala)’, [tím míní] Zachránkyni, neboť je psáno: Náš Vykupitel, Pán zástupů je Jeho Jméno, atd. [Iz 47,4] – Svatý, budiž požehnán, řekl: ‘Když je tomu tak, celá jsi krásná, má přítelkyně, a vada není v tobě!

 

1) Zav je člověk trpící výtokem.

2) Všechny uvedené věci se tedy neobětovaly všechny najednou v den pomazání oltáře.

3) Jména jsou zde uvedena špatně. Paralelní pasáž v Bamidbar raba XIII,8 uvádí v obou případech jméno ‘rabi Chanin’.

4) Viz Sd 1,13 a 1Pa 4,9.

5) Tzn. ohledně toho, co přesně znamená slovo miska (gula)’ na vrcholu svícnu. Jelikož svícen symbolizuje Izrael, je jasné, že na jeho vrcholku je situován Bůh (Šechina).

 

4. 8. 1. Se mnou z Libanonu, nevěsto, se mnou z Libanonu (mi-Levanon) [přijdeš]! [Pís 4,8] – Svatý, budiž požehnán, řekl: ‘Se mnou od cihel (mi-levenin)1) přijdeš! Jinde jsme se poučili: ‘Panně dáváme dvanáct měsíců od chvíle, kdy ji manžel požádá [o ruku], aby se vybavila’. Já jsem si tak ovšem nepočínal, nýbrž jsem si pospíšil a vykoupil jsem vás ještě v době, kdy jste se [v Egyptě] zabývali [cihlářskou] hlínou a cihlami! Ten blouznivec Achašveróš řekl: Šest měsíců v oleji myrhovém! [Est 2,12] (R. Jehuda bar Ezechiel řekl: „To je balzámový olej.“ R. Janaj řekl: „To je anpakinon,2) který depiluje a vyhlazuje pleť.“) Já jsem si tak ovšem nepočínal!’

R. Berachja a rabi Jeremiáš jménem r. Chiji bar Aba řekli: „R. Levi ben Sisi v Nehardeji vykládal: „[Stojí psáno:] A spatřili Boha Izraele a pod Jeho nohama [jako dílo cihly safírové] [Ex 24,10]. To bylo ještě než byli vykoupeni. Ale poté, co byli vykoupeni, kde [ta cihlová cesta] byla? Na místě, kam se sluší cihlovou cestu dávat – tam byla dána!” – R. Berachja řekl: „Není psáno: ‘dílo’, nýbrž: jako dílo, [což znamená], že tam bylo dáno to [dílo] i jeho nářadí,3) což je koš a lopata.4)

Bar Kapara řekl: „Než vyšli Izraelci z Egypta, na obloze byl jeho obrys. Poté, co Izraelci vyšli z Egypta, už na obloze5) nebyl vidět. A z jakého důvodu? [Stojí psáno:] A jako podstata nebes v čistotě [Ex 24,10], jako když jsou [nebesa] vyčištěná od mraků.”

Svatý, budiž požehnán, jim řekl: ‘Když jsem byl v babylónském exilu, byl jsem s vámi (neboť je psáno: Kvůli vám byl jsem poslán do Babylónu [Iz 43,14])! Až se záhy vrátíte do Vyvoleného domu, budu s vámi (jak si můžeš přečíst: Se mnou z Libanonu, nevěsto)!’ – R. Levi řekl: „Písmo by mělo pravit: ‘Se mnou k Libanonu,6) nevěsto’! Ale ty říkáš: Z Libanonu! Spíše [Svatý, budiž požehnán], nejprve vyrazí z Chrámu a potom potrestá světské národy.”

R. Berachja řekl: „Svatý, budiž požehnán, potrestá toho svévolníka Ezaua a jeho hodnostáře ve třech hodinách. A z jakého důvodu? [Neboť je psáno:] Nyní povstanu, říká Pán, [nyní se povýším, nyní se povznesu]! [Iz 33,10]”7)

R. Šimon b. r. Janaj řekl: „[Stojí psáno:] Nyní povstanu: Dokud se [Jeruzalém] popelil v prachu, On byl na tom – smím-li to tak říci – stejně. A o tom hovoří Izajáš: Otřes se z prachu, povstaň, usedni, Jeruzaléme![Iz 52,2] V té chvíli ztichni, veškeré maso, před Pánem! [Za 2,17] A proč? Neboť vyrazil z Příbytku Svého svatého! [Za 2,17]” – R. Acha řekl: „Jako třepetající se slepice vyrážející z prachu.”

 

1) Text sice opět uvádí ‘mi-Levanon’, ale takový je zřejmě smysl výkladu s ohledem na kontext.

2) Jde o jistý druh oleje.

3) Hebrejská částice ke má mimo jiné význam ‘asi tak’, ‘kolem’, což je zde vykládáno ve smyslu přibližnosti.

4) Možná se jedná o nějaká souhvězdí. V tom případě by ‘cihlová cesta’ mohla být Mléčná dráha.

5) Překlad byl opraven podle paralelní pasáže Vajikra raba XXIII,8. Původní text uvádí nelogicky: ‘na mraku’.

6) Pokud se Izraelci mají vrátit do obnoveného jeruzalémského Chrámu, mělo by být použito této předložky.

7) Časový údaj nyní se zde vyskytuje třikrát, což je vykládáno jako symbol tří hodin.

 

4. 8. 2. Budeš darován z vrcholku Amány! [Pís 4,8] – R. Chunja řekl jménem r. Justy: „Exulantům je souzeno dosáhnout [hory] Taurus Munus1) a propuknout v píseň a světským národům je souzeno přivést je jako dary ke králi Mesiášovi. A z jakého důvodu? [Neboť je psáno:] Budeš darován z vrcholku Amány!A [výraz] budeš darován (tašuri) znamená právě oběť, jak si můžeš přečíst: A dar (tešura) není k přinesení člověku [1S 9,7]. On je vhodný, ale já vhodný nejsem?2) Neučinil jsem to pro vás už za dnů Chazaela? Neboť je psáno: A vyšel Chazael mu v ústrety a vzal dar do své ruky a všechno dobro Damašku, břemeno čtyřiceti velbloudů’. [2K 8,9]”3)

R. Jehuda řekl: „A mohlo snad být všechno dobro Damašku břemenem čtyřiceti velbloudů? Spíše tě to učí, že měl s sebou drahokamy a perly, které se svou cenou vyrovnaly veškerému dobru Damašku. A ty říkáš: A vzal dar do své ruky a všechno dobro Damašku? Spíše jsou to oni sami, kdo budou jednou přivedeni jako dary ke králi Mesiášovi. A z jakého důvodu? [Neboť je psáno:] A přivedou všechny vaše bratry ze všech národů: na koních, na vozech, na krytých [povozech], na mezcích a na okružích [Iz 66,20].” (Co to znamená: A na okružích (u‑va‑kirkarot)’? – Rabi Berachja řekl jménem r. Jehudy: „Jako starci, kteří nemohou být neseni v lektice, takže jsou neseni v katedře.“)4) Jak si můžeš přečíst: Dejte Pánovi rodiny lidu! [Ž 96,7] (R. Acha řekl: „Není tu psáno: ‘Lide, dejte Pánovi rodiny’, nýbrž: rodiny lidu.”)5) Dejte Pánovi slávu a moc [Ž 96,7]: Až je budete přivádět, nepřivádějte je pohrdavě, nýbrž slavně a mocně! A čí je to zásluhou? Zásluhou toho, že zazpívali tu píseň u [Rákosového] moře.”

Rav Nachman řekl: „Zásluhou té víry,6) kterou projevil Abraham, neboť je psáno: A uvěřil v Pána [Gen 15,6].

Rabi Chelbo řekl jménem r. Jochanana: „Stojí psáno: A viděl Izrael tu ruku velikou (...) [A uvěřili v Pána] [Ex 14,31]. Vždyť už je vyvedl [z Rákosového moře], a oni nevěřili? Může snad člověk vidět [ruku] a nevěřit?7) Musíš říci, že to bylo zásluhou té víry, kterou Izraelci projevili v Egyptě, neboť je psáno: A uvěřil ten lid [Ex 4,31].”

 

1) Hora na neznámém místě. Její jméno Munus je zřejmě narážkou na jméno Amána.

2) Smysl této poznámky i její kontext je velmi temný.

3) Stejně jako u verše 1S 9,7, také zde se jedná o ‘dar muži Božímu’, což má být zřejmě narážka na Mesiáše.

4) Viz Midraš tehilim LXXXVII,6: ‘R. Berachja řekl: „Mladíci pojedou na koních. Učenci, kteří už nemají sílu, [pojedou] na vozech. Ženy a děti [pojedou] na krytých povozech, jak stojí psáno: Šest povozů krytých [Nu 7,3]. Starci [pojedou] na mezcích, kteří kráčejí rozvážně. A pro ty nejstarší ze starců, kteří nemohou být neseni, zhotoví cosi jako stolice.”

5) Hebrejské slovo ‘lid (am)’ tu má zřejmě označovat Izraelce. Světské národy by možná byly chápány pod pojmem ‘národ (goj)’.

6) Slovo ‘víra (emuna)’ je zde opět narážkou na jméno Amána.

7) To jistě ne! Proto v tomto případě není projev víry žádnou zásluhou.

 

4. 8. 3. Jiná verze: Budeš darován z vrcholku Amány, to je Abraham, neboť je o něm psáno: A uvěřil (he’emin) v Pána [Gen 15,6]. Z vrcholku Seníru a Chermónu [Pís 4,8], to je Izák. Tak jako Senír je nepřítelem orání (šone ha-nir) a lze ho osít pouze jednou,1) rovněž Izák byl zkoušen pouze jednou. A Chermónu [Pís 4,8], to je Jákob. Tak jako Chermónu bylo dáno všechno dobro do jeho [nerostných] zásobáren, rovněž kněžství [povstalo] z Jákoba, levitství [povstalo] z Jákoba a vláda [povstala] z Jákoba. Z příbytků lvů [Pís 4,8], to je Síchon a Óg. Tak jako lev je pyšný, rovněž Síchón s Ógem byli pyšní a mocní. Vždyť mezi nimi byla [vzdálenost] pouhý den cesty, a přesto si vzájemně nepřispěli na pomoc. Z pohoří leopardů [Pís 4,8], to jsou Kenaánci. Tak jako leopard je troufalý, rovněž Kenaánci byli troufalí, jak si můžeš přečíst: A nezůstal muž v Aji, atd. [Joz 8,17]2)

R. Berachja řekl jménem r. Eleazara: „Izraelci právem zpívali píseň nad pádem Síchona a Óga a Chizkijáš právem zpíval píseň nad pádem Sancheríba, neboť je psáno: A nikoli kvůli užitku pro sebe vrátil se Chizkijáš [2Pa 32,25]. Proč tedy? Neboť vznášelo se jeho srdce [2Pa 32,25]. Vidíš přece, že Chizkijáš byl král a spravedlivý. A ty říkáš: Neboť vznášelo se jeho srdce? Spíše se jeho srdce vznášelo při zpěvu písně! Izajáš přišel za Chizkijášem a jeho druhy a řekl jim: Zpívejte Pánovi!’ [Iz 12,5] Oni mu řekli: ‘A proč?’ [Izajáš jim řekl:] Neboť vznešenosti učinil! [Iz 12,5] Oni mu řekli: ‘Už ví se to v celé zemi! [Iz 12,5]”

R. Aba bar Kahana řekl: „Chizkijáš řekl: Tóra, kterou se zabývám, usmiřuje kvůli té písni!“

R. Levi řekl: „Chizkijáš řekl: Proč bychom museli prohlašovat zázraky a mocné skutky Svatého, budiž požehnán? Vždyť už je to známo od jednoho konce světa ke druhému! Cožpak už sluneční kotouč nestanul uprostřed oblohy, takže zázraky a mocné skutky Svatého, budiž požehnán, spatřili [lidé] až na konci světa?”

R. Izmael b. r. Jose říká jménem r. Aby: „Už faraón, král egyptský, a Tirháka, král kúšský, byli u toho zázraku a přišli Chizkijášovi na pomoc. Sancheríb si jich všiml. A co s nimi ten svévolník Sancheríb učinil? Večer je dal spoutat. O půlnoci vyšel anděl a udeřil na Sancheríbovo vojsko, jak si můžeš přečíst: A vyšel anděl Pánův a pobil v táboře asyrském [Iz 37,36]. Ráno si Chizkijáš přivstal a našel je spoutané. Řekl si: ‘Zdá se, že mi šli zrovna na pomoc!’ Pustil je a oni šli a líčili zázraky a hrdinství Svatého, budiž požehnán, jak si můžeš přečíst: To řekl Pán: Trapič egyptský a obchodník3) kúšský [Iz 45,14]. Trapič egyptský, to je faraón. Obchodník kúšský, to je Tirháka, král kúšský. A Sabejci, muži odměření [Iz 45,14], to jsou jejich vojska. K tobě přejdou [Iz 45,14], totiž k Chizkijášovi a jeho spojencům. A tví budou [Iz 45,14], jsou už s tebou usmířeni. Za tebou půjdou, v poutech přejdou [Iz 45,14], totiž v okovech. A tobě se pokloní [Iz 45,14], totiž Jeruzalému. A k tobě se pomodlí [Iz 45,14], totiž ke Chrámu. A co říkali? Jen v tobě je Bůh, a není dále už boha! [Iz 45,14]”

Izajáš řekl před Svatým, budiž požehnán: „Pane světa! Bezpochyby Ty jsi Bůh skrývající se! [Iz 45,15]” (Co to znamená: bezpochyby (aken)’? Kde (ekan) se Ty, Bože, skrýváš? Bezpochyby je v Tobě síla – a Ty se skrýváš!) [Svatý, budiž požehnán], mu odvětil: Bůh Izraele, Spasitel! [Iz 45,15], [což znamená]: ‘Vrátím se a pomstím se!’

R. Jehošua b. Levi řekl: „Kdyby byl Chizkijáš zazpíval píseň nad pádem Sancheríba, stal by se králem Mesiášem a Sancheríb Gógem a Magógem. On tak ovšem neučinil, nýbrž řekl: Nyní vím, že zachrání Pán Svého pomazaného (...) Tito ve voze, atd. [Ž 20,7-8] A co je psáno potom? Pane, osvoboď krále! Odpoví nám v den našeho volání! [Ž 20,10]”

 

1) Překlad je upraven podle Jastrowa.

2) Tzn. všichni vyrazili z města pronásledovat Izraelce, což byla v boji vážná taktická chyba vysvětlitelná jen velkou troufalostí.

3) Je možné, že se tu místo sachar čte šachar, ‘černoch’.