VIII. kapitola

V následujících podkapitolách se dovrší výklady veršů poslední kapitoly Písně Šalomounovy.

 

(א) מי יתנך כאח לי יונק שדי אמי אמצאך בחוץ אשקך גם לא יבוזו לי:

(ב) אנהגך אביאך אל בית אמי תלמדני אשקך מיין הרקח מעסיס רמני:

(ג) שמאלו תחת ראשי וימינו תחבקני:

(ד) השבעתי אתכם בנות ירושלם מה תעירו ומה תעררו את האהבה עד שתחפץ:

(ה) מי זאת עלה מן המדבר מתרפקת על דודה תחת התפוח עוררתיך שמה חבלתך אמך שמה חבלה ילדתך:

(ו) שימני כחותם על לבך כחותם על זרועך כי עזה כמות אהבה קשה כשאול קנאה רשפיה רשפי אש שלהבתיה:

(ז) מים רבים לא יוכלו לכבות את האהבה ונהרות לא ישטפוה אם יתן איש את כל הון ביתו באהבה בוז יבוזו לו:

(ח) אחות לנו קטנה ושדים אין לה מה נעשה לאחתנו ביום שידבר בה:

(ט) אם חומה היא נבנה עליה טירת כסף ואם דלת היא נצור עליה לוח ארז:

(י) אני חומה ושדי כמגדלות אז הייתי בעיניו כמוצאת שלום:

(יא) כרם היה לשלמה בבעל המון נתן את הכרם לנטרים איש יבא בפריו אלף כסף:

(יב) כרמי שלי לפני האלף לך שלמה ומאתים לנטרים את פריו:

(יג) היושבת בגנים חברים מקשיבים לקולך השמיעיני:

(יד) ברח דודי ודמה לך לצבי או לעפר האילים על הרי בשמים: