Výklady veršů 8,11-8,13

8. 11. 1. Vinici měl Šalomoun [Pís 8,11], což jsou Izraelci, neboť je psáno: Vždyť vinicí Pána zástupů je dům izraelský! [Iz 5,7] Měl Šalomoun, totiž ten Král, jehož je mír. V Baalově davu[Pís 8,11],1) který davově táhl za Baalem, jak si můžeš přečíst: A sloužili Baalům a Ištarám [Sd 10,6]. Proto za nimi davově táhli. [Dal tu vinici hlídačům], totiž stanovil nad nimi strážce. Muže přivádí k jeho ovoci za tisíc stříbrných [Pís 8,11]: Přivedl ke Svému ovoci muže a shledal ho [rovným] tisíci dokonalým spravedlivým [zkušeným] v Tóře a v dobročinnosti.

Jiná verze: [Stojí psáno:] Vinici, což jsou Izraelci, neboť je psáno: A přivedl jsem vás do země úrodné! [Jer 2,7] A dále je psáno: Země, co Pán, tvůj Bůh, pečuje o ni [De 11,12]. Měl Šalomoun, totiž ten Král, jehož je mír. V Baalově davu [Pís 8,11], protože se za nimi davově táhly [velké] říše, jak si můžeš přečíst: A spatřil jsem mezi kořistí roucho šineárské jedno dobré [Joz 7,21]. R. Chanina bar Izák řekl: [To byl] babylónský purpur.” – A kde se tam vzal Babylón? – R. Šimon b. Jochaj učí: „Byl to babylónský král a získal [vládu] nad Jerichem. Jedno [město] posílalo druhému datle2) a druhé [město] posílalo prvnímu dary. To nám říká, že žádný král, který nemá v Zemi izraelské guvernéra, se nemůže považovat za krále.” Dal tu vinici hlídačům, což je Nebúkadnesar. Muže přivádí k jeho ovoci za tisíc stříbrných: Přivedl k Jeho ovoci muže a vzal z něj [do Babylónie] tisíc dokonalých spravedlivých [zkušených] v Tóře a v dobročinnosti, jak si můžeš přečíst: Tesaře a kováře, tisíc [2K 24,16],3) [což znamená]: ‘tisíc tesařů a tisíc kovářů’, ale rabíni říkají, že obojích bylo [dohromady] tisíc.

 

1) Originální text ještě uvádí: ‘dav Baalův’, což je vzhledem k dalšímu kontextu vhodnější vypustit.

2) Tzn. Jericho do Babylónie.

3) To je vykládáno v tom smyslu, že se jednalo o učence (viz Gitin 88a).

 

8. 11. 2. Jiná verze:1) [Stojí psáno:] Vinici, což je Sanhedrin, neboť jsme se poučili jinde: ‘Rabi Izmael dosvědčil tři věci před moudrými na vinici v Javné a oni jeho slova přijali’. Zasedali snad na vinici? Spíše to byl Sanhedrin, který tvoří řady [soudců] jako vinice. Měl Šalomoun, totiž ten Král, jehož je mír. V Baalově davu [Pís 8,11], za nímž táhly davy královské, jak si můžeš přečíst: Králové zástupů poletují, poletují! [Ž 68,13]. R. Judan [řekl] jménem r. Inji: „Není tu psáno: ‘Andělé (malachej) zástupů’, nýbrž: králové (malkej)’. To byli andělští králové,3) dokonce i Michael a Gabriel, co poletují, poletují.”

Rabi Judan řekl: [Výraz] poletují (jidodun)’ [znamená], že o ně metají los,4) jak si můžeš přečíst: A o můj lid budou metat (jadu) los [Jl 4,3].

R. Judan b. r. Simon řekl: Vodí (jedadun) [Izraelce] při postupu [vpřed], vodí [Izraelce] při [jejich] couvání.”5)

Rabi Achava, syn rabiho Ze’iry, řekl: „[Svatý, budiž požehnán], je nutil běhat, jak si můžeš přečíst: Proč takto ty běžíš, můj synu, atd. [2S 18,22]”

Co to znamená: A příjemná v domě rozděluje kořist [Ž 68,13]? – Příjemná v domě, to je Tóra. [Andělé řekli před Svatým, budiž požehnán:] ‘A ty ji dáváš jemu6) a ona rozděluje kořist!’

Jiná verze: [Stojí psáno:] Příjemná v domě: Ty příjemná, která jsi v Domě,7) rozděluješ kořist dole!

[Jiná verze: Stojí psáno:] Příjemná v domě, to je Mojžíš, neboť je psáno: V celém mém domě věrný jest! [Nu 12,7] A ty ji dáváš jemu a on ji rozděluje jako kořist dolním!

(R. Pinchas a r. Acha [řekli] jménem r. Alexandriho: „Stojí psáno: Pane, náš Panovníku, jak mohutné je Tvé Jméno v celé zemi! Který dáváš Svůj majestát na nebesa! [Ž 8,2] R. Jehošua ze Sichninu [řekl] jménem r. Leviho: Není tu psáno: ‘dáváš Svůj majestát’, nýbrž: Který (ašer) dáváš Svůj majestát. Je to Tvůj majestát, je to Tvá potěcha (išurcha), že je Tvá Tóra na nebesích!”)

[Svatý, budiž požehnán, andělům] řekl: ‘Z vás mi však žádné potěšení neplyne!’

R. Judan řekl: [Podobá se to] jednomu člověku, který měl syna s pahýlovitými prsty. A co učinil? Odvedl ho k hedvábníkovi, aby ho naučil svému řemeslu. [Hedvábník] si nejdříve prohlédl jeho prsty a řekl: ‘Samotná podstata tohoto řemesla spočívá v [obratných] prstech. Jak by se to mohl naučit?’ [Otec mu řekl:] ‘Z tebe mi však žádné potěšení neplyne!’ Podobně i tehdy, když si Svatý, budiž požehnán, přál odevzdat Tóru Izraelcům, začali služební andělé tlačit Izraelce [pryč], sami se tlačili před Svatého, budiž požehnán, a říkali: ‘Pane světa! Je to Tvá chvála, je to Tvůj majestát, je to Tvá sláva, že je Tvá Tóra na nebesích!’ [Svatý, budiž požehnán, andělům] řekl: ‘Z vás mi však žádné potěšení neplyne! V ní stojí psáno: A žena, když vytéká výtokem své krve dny mnohé [Le 15,25]. A existuje snad mezi vámi nějaká žena? Z vás mi žádné potěšení neplyne! Ba co víc, je v ní psáno: Člověk, když zemře ve stanu [Nu 19,14]. A existuje snad mezi vámi nějaké umírání? Z vás mi žádné potěšení neplyne! To jeho Písmo oslavuje [slovy]: Vystoupils do výšin, zajatkyni zajals! [Vzals dary kvůli člověku!] [Ž 68,19]8) (R. Acha řekl: „To jsou halachot, které se týkají lidí, jako například zavim, zavot,9) nidot10) a rodiček.“) Z vás mi však žádné potěšení neplyne!’

Ale rabíni říkají: „[Podobá se to] králi, který provdal svou dceru do zahraničí. Obyvatelé jeho provincie mu řekli: ‘Náš panovníku, králi! Je to tvá pýcha, je to tvé právo, aby tvá dcera byla s tebou v [tomto] kraji!’ [Král] jim řekl: ‘A proč vám na tom záleží?’ Oni mu řekli: ‘Možná, že zítra půjdeš za ní a usadíš se u ní, protože ji miluješ?’ [Král] jim řekl: ‘Dceru jsem sice provdal do zahraničí, ale já budu sídlit s vámi v [tomto] kraji!’ Podobně i tehdy, když Svatý, budiž požehnán, řekl, že odevzdá Tóru Izraelcům, řekli Mu služební andělé: ‘Pane světa, který dáváš Svůj majestát na nebesa! [Ž 8,2] Je to Tvá potěcha (išurcha), je to Tvůj majestát, je to Tvá chvála, že je Tvá Tóra na nebesích!’ [Svatý, budiž požehnán] jim řekl: ‘A proč vám na tom záleží?’ Oni mu řekli: ‘Možná, že zítra usídlíš Svou Šechinu mezi dolními?’ Svatý, budiž požehnán, jim řekl: ‘Svou Tóru jsem sice odevzdal dolním, ale já budu sídlit s Horními! Svou dceru jsem provdal s její ketubou11) do cizího kraje, aby se mohla chlubit svým manželem ve své kráse a líbeznosti a být ctěna jakožto královská dcera, ale já budu sídlit s vámi u Horních!’ A kdo toto vyložil? Abakuk, neboť je psáno: Zakryl nebesa Jeho majestát a Jeho chvála naplnila zemi! [Ab 3,3]”

R. Simon řekl jménem r. Jehošuy b. Levi: „Kdekoli Svatý, budiž požehnán, usídlí Svou Tóru, tam usídlí i Svou Šechinu. A kdo toto vyložil? David, neboť je psáno: Ať chválí Jméno Pánovo! Vždyť povýšeno je Jeho Jméno jedině, Jeho majestát je nad zemí a nebesy! [Ž 148,13] Nejdříve nad zemí a potom nad nebesy.”

 

1) Tato verze je vykládána ve smyslu odevzdání Tóry na Sinaji. Její text není úplně v pořádku a místy je těžko pochopitelný.

2) Originální text ještě uvádí: ‘...který davově táhl za Baalem. Proto na ně přišly davy’, což je vhodnější vypustit. Toto vysvětlení by se hodilo do kontextu § 8. 11. 1.

3) Patrně jsou tím míněni andělé nadřazení každému světskému národu.

4) Andělští králové na Sinaji zřejmě losovali o to, komu připadne Izrael jako národ.

5) Viz pasáž Šabat 88b: ‘R. Jehošua ben Levi dále řekl: „S každým výrokem, který vyšel z úst Svatého, budiž požehnán, Izraelci couvli o dvanáct mil, ale služební andělé je přiváděli [zpět], neboť je psáno: Andělé zástupů poletují, poletují! Nečti: poletují [jidodun]’, nýbrž ‘vodí [jedadun]’.”’

6) Tzn. Mojžíšovi.

7) Tzn. v horním Chrámu.

8) Tento verš se tradičně týká Mojžíše.

9) Zav resp. zava je muž resp. žena trpící výtokem.

10) Nida se nazývá žena v období své rituální nečistoty způsobené menstruací.

11) Svatební smlouva obsahující různé dohodnuté podmínky pro manželství, především majetkového rázu.

 

8. 12. 1. Vinice má, moje, je přede mnou! [Pís 8,12] – R. Chija učí: [Podobá se to] králi, který se rozzlobil na svého syna a svěřil ho do rukou svého služebníka. Co [ten služebník] učinil? Začal ho bít holí a říkat mu: ‘Neposlouchej svého otce!’ [Syn] mu řekl: ‘Ty blázne! Můj otec by ti mě nikdy nesvěřil nebýt toho, že jsem ho neposlouchal! A ty mi říkáš: Neposlouchej svého otce?’ Podobně když v důsledku nepravostí [Izraelců] došlo ke zničení Chrámu a k izraelskému exilu do Babylónie, Nebúkadnesar jim říkal: ‘Neposlouchejte Tóru svého Otce na nebesích! Padněte a klaňte se obrazu, který jsem učinil! [Da 3,15]’ Izraelci mu řekli: ‘Ty blázne! Svatý, budiž požehnán, by ti nás nikdy nesvěřil nebýt toho, že jsme se klaněli obrazu! (Jak si můžeš přečíst: Obrazy Chaldejců kreslené rumělkou[Ez 23,14].) A ty nám říkáš: Padněte a klaňte se obrazu, který jsem učinil? Běda tomuto muži!’ V té chvíli Svatý, budiž požehnán, řekl: Vinice má, moje, je přede mnou!

Ten svévolník [Nebúkadnesar] před Ním řekl: ‘[Původně] jich bylo tisíc, ale zde se [jejich počet] zmenšil na dvě stě mužů!’ Svatý, budiž požehnán, mu řekl: ‘Běda tomu pomíjivému svévolníkovi! [Původně] jich bylo tisíc, ale zde se [jejich počet] zvýšil na dvě stě tisíc mužů!’”

[Stojí psáno:] Tisíc tobě, Šalomoune! [Pís 8,12] – R. Hilel, syn r. Samuela bar Nachman, [řekl]: „Mistr bere [za odměnu] tisíc a žák bere za odměnu dvě stě. Z jakého důvodu? [Stojí psáno:] Tisíc tobě, Šalomoune! [A dvě stě hlídačům jejího ovoce!]

Rabi Alexandri řekl: „Mistr nebere odměnu za své vyučování, dokud nezdokonalí (jašlimenu) druhé. Z jakého důvodu? [Stojí psáno:] Tisíc tobě, zdokonalující!

R. Chija, syn rabiho Aby z Jafy, řekl: „Naučil-li někdo Tóru s námahou, bere [za odměnu] tisíc. Pokud bez námahy, bere za odměnu dvě stě. Od koho jsme se to naučili? Od kmene Isacharova a od kmene Neftalího. Kmen Neftalího, jelikož studoval i vyučoval Tóru s námahou, bral za odměnu tisíc, jak si můžeš přečíst: A z Neftalího velitelů tisíc [1Pa 12,35]. Ale kmen Isacharův, jelikož vyučoval Tóru bez námahy, bral za odměnu dvě stě, neboť je psáno: [A ze synů Isachara] (...), jejich hlav dvě stě a všichni jejich bratři byli podle jejich úst [1Pa 12,33].”

R. Judan řekl jménem r. Buna: „Učí-li někdo Tóru mimo své bydliště, bere za odměnu tisíc. Pokud ve svém bydlišti, bere za odměnu dvě stě. Od koho jsme se to naučili? Od kmene Isacharova a od kmene Neftalího. Kmen Neftalího, jelikož vyučoval Tóru mimo své bydliště, bral za odměnu tisíc, jak si můžeš přečíst: A z Neftalího velitelů tisíc. Ale kmen Isacharův, jelikož vyučoval Tóru ve svém bydlišti, bral za odměnu dvě stě, neboť je psáno: [A ze synů Isachara] (...), jejich hlav dvě stě a všichni jejich bratři byli podle jejich úst.”

 

8. 13. 1. Sedící v zahradách, druhové sledují tvůj hlas! Kéž tě uslyším! [Pís 8,13] – Rabi Natan řekl jménem r. Achy: [Podobá se to] králi, který se rozzlobil na své služebníky a uvěznil je v žaláři. Co ten král učinil? Vzal všechny své vojáky i služebníky a šel si poslechnout, co ti [vězni] říkají. Slyšel, jak říkají: ‘Náš panovníku, králi! On je naší chválou, on je naším životem! Nikdy nezmenšujte našeho panovníka, krále!’ [Král] jim řekl: ‘Moji synové! Pozvedněte své hlasy, ať vás uslyší i [moji] druhové, kteří jsou nad vámi!’ Podobně platí, že ačkoliv Izraelci po celých šest dnů [v týdnu] pracují, tak si v den šabatu přivstanou, přijdou do synagógy, odříkají Šma, přejdou před archou, přečtou [pasáž] z Tóry, haftaru z Proroků a Svatý, budiž požehnán, jim řekne: ‘Moji synové! Pozvedněte své hlasy, ať vás uslyší i [moji] druhové, kteří jsou nad vámi! (A tito druhové jsou právě služební andělé.) A dbejte na to, ať se vzájemně neosočujete, ať na sebe vzájemně nežárlíte, ať se vzájemně nehádáte a ať se vzájemně neponižujete, aby přede mnou služební andělé nemuseli říkat: ‘Pane světa! Izraelci se nezabývají Tórou, kterou jsi jim dal, nýbrž je mezi nimi zášť, žárlivost, nepřátelství a hádky!’ Dodržujte ji tedy v míru!’

Bar Kapara řekl: „Proč se služební andělé nazývají druhové? Protože mezi nimi není zášti, žárlivosti, nepřátelství, hádek, odpadlictví ani názorových neshod.”