Výklady veršů 8,1-8,6

8. 1. 1. Kdo dal tě jako bratra mně! [Pís 8,1] Jako kterého bratra? Jako Ábela Kainovi? Kain Ábela zabil, neboť je psáno: A povstal Kain na Ábela, svého bratra, a zabil ho [Gen 4,8]! Tak jako Izáka Izmaelovi? Izmael Izáka nenáviděl! Tak jako Jákoba Ezauovi? Stojí psáno: A nenáviděl Ezau Jákoba [Gen 27,41]! Tak jako Josefa Josefovým bratrům? Ti ho nenáviděli, neboť je psáno: A záviděli mu jeho bratři [Gen 37,11].1) Jako kterého bratra tedy? Sajícího z prsů mé matky [Pís 8,1]!2) Musíš říci, že jako Benjamína Josefovi, který ho ze srdce miloval, neboť je psáno: A spatřil Josef je s Benjamínem [Gen 43,16].

[Stojí psáno:] Najdu tě venku, políbím tě! [Pís 8,1] Venku, to je na poušti, která je vně obývané oblasti. Políbím tě, totiž prostřednictvím dvou vzájemně se líbajících bratrů. A to jsou Mojžíš a Áron, neboť je psáno: A šel, a potkal ho u Hory Boží a políbil ho [Ex 4,27].3)

[Stojí psáno:] Nezastydí se za mne! [Pís 8,1] – R. Pinchas řekl: „Jednou se stalo, že byli dva sourozenci. Jeden bydlel v Meronu a druhý v Gišale. V domě toho, co bydlel v Meronu, vypukl požár. Tu přišla jeho sestra z Gišaly, začala se k němu tisknout, objímat ho, líbat ho a říkat mu: ‘Nemám se zač stydět, neboť můj bratr se ocitl v nesnázích a vyvázl z nich!’”4)

 

1) Paralelní pasáž v Šemot raba V,1 zde cituje ještě verš Gen 37,4.

2) Je možné, že se tento verš po záměně hebrejských hlásek Alef a Ajin čte: Sajícího z prsů se mnou.

3) Patrně je tím míněno vítání Mesiáše. Před jeho příchodem Izraelci vyjdou na poušť (srv. § 2. 9. 3), kde ho budou očekávat. V tom případě by Mojžíš mohl symbolizovat Mesiáše a Áron Izraelce. Lze však také spekulovat o tom, zda se nejedná o dvojici Mesiášů.

4) Smysl této historky je bez výše uvedeného mesiášského kontextu jen těžko pochopitelný. Paralelní pasáž v Šemot raba V,1 oba místní názvy obrací. Jména Gišala a Meron by mohla mít nějaký symbolický význam. Bratrem v nesnázích je snad Mesiáš, ale bez doplňujících informací se přesný význam asi odvodit nedá.

 

8. 2. 1. Odvedu tě, přivedu tě! [Pís 8,2] Odvedu tě od těch Horních k těm dolním! Přivedu tě do domu své matky [Pís 8,2], což je Sinaj. (R. Berachja řekl: „Proč se Sinaj nazývá Dům mé matky? Protože odtamtud Izraelci vyšli jako novorozenci.”)1) Poučíš mne [Pís 8,2] ohledně [náboženských] povinností a dobrých skutků. Napojím tě z vína kořeněného [Pís 8,2], což jsou velké mišnaické sbírky, jako je například Mišna r. Chiji Velikého, Mišna rabiho Hošaji a Bar Kapary nebo Mišna r. Akivy. Ze šťávy granátových jablek [Pís 8,2], což jsou agadot chutnající jako granátové jablko.

Jiná verze: [Stojí psáno:] Napojím tě z vína kořeněného, což je Talmud, který je okořeněn mišnajot jako kořeněné víno. Ze šťávy granátových jablek, což jsou velekněžské oděvy, jak si můžeš přečíst: Zvoneček zlatý a granátové jablko [Ex 28,34].

 

1) Při odevzdání Tóry Izraelci zemřeli a byli znovu oživeni (viz § 5. 16. 3).

 

8. 5. 1. Kdo je ta vystupující z pouště? [Pís 8,5] – Její vystoupení bylo z pouště, její odchod bude z pouště, její usmrcení bude z pouště, jak si můžeš přečíst: V poušti této pominou, a tam zemřou [Nu 14,35].

[Stojí psáno:] Opírající se (mitrapeket)1) o svého milého [Pís 8,5]. – R. Jochanan řekl: „[To znamená], že ponechává části (pirkej) Tóry a části vlády pro dobu příští.”

[Stojí psáno:] Pod jabloní (tapuach) probudila jsem tě! [Pís 8,5] – Paltijon z Říma vykládal a řekl: „Hora Sinaj byla vyvrácena a zvednuta do nebeských výšin. A Izraelci byli umístěni pod ní, neboť je psáno: A přiblížili jste se a stanuli jste pod tou horou [De 4,11].”2)

Jiná verze: [Stojí psáno:] Pod jabloní (tapuach) probudila jsem tě, což je Sinaj. A proč je připodobněna k jabloni? Nejspíše kvůli tomu, že tak jako jabloň plodí v měsíci sivanu, rovněž Tóra byla odevzdána v sivanu.”

Jiná verze: [Stojí psáno:] Pod jabloní (tapuach) probudila jsem tě. Proč ne pod ořechovníkem nebo pod jiným stromem? Nejspíše kvůli tomu, že všechny stromy obvykle nejdříve obrazí listím a teprve potom ovocem, kdežto jabloň nejdříve obrazí ovocem a teprve potom obrazí listím. Podobně Izraelci upřednostnili učinění před vyslechnutím, neboť je psáno: Učiníme a poslechneme! [Ex 24,7]

(Svatý, budiž požehnán, řekl: ‘Přijmete-li na sebe mou Tóru, bude to dobře. A pokud ne, přitisknu na vás tuto horu a zabiji vás!’)3)

[Stojí psáno:] Tam porodila tě tvá matka! [Pís 8,5] – Ale cožpak ho porodila tam?4) – R. Berachja řekl: [Podobá se to] člověku, který šel na nebezpečné místo a vyvázl. Potkal ho jeho druh a řekl mu: ‘Prošel jsi tím a tím nebezpečným místem? Jakému nebezpečí jsi unikl! Jako by tě matka znovu porodila! Jakému utrpení jsi unikl! Jako bys byl znovu stvořen!’”

[Stojí psáno: Tam porodila tě tvá matka! Tam byla poraněna tvá rodička!] Rabi Aba bar Kahana řekl: „Tam porodila a tam byla poraněna. Porodila v době, kdy řekli: Všechno, o čem mluvil Pán, učiníme a poslechneme! [Ex 24,7] A tam byla poraněna v době, kdy řekli [zlatému] býčkovi: Toto jsou tví bohové, Izraeli! [Ex 32,4]”

A jeho zástavu zabavili,5) [neboť] r. Šimon b. Jochaj učí: „Na zbrani, kterou dal [Svatý, budiž požehnán], Izraelcům na Chorébu, bylo vyryto Výjimečné jméno, ale když zhřešili, bylo jim odebráno.” – [Jakým způsobem jim bylo odebráno?] – Rabi Ajbu a rabíni [se názorově liší]. Rabi Ajbu řekl: „Samovolně se vymazalo.“ Ale rabíni říkají: „Sestoupil anděl a vymazal ho.“ – R. Šimon ben Chalafta řekl: „Hanba nevěstě, která se pošpinila [hned] ve své chupě!”6)

R. Jochanan řekl: „Přišli o dobrou rádkyni, která jim byla dána na Sinaji, neboť je psáno: A vzdalujete celou mou rádkyni! [Př 1,25] A rádkyně je právě Tóra, neboť je psáno: U mne je rada a inspirace [Př 8,14].”

R. Jehošua ze Sichninu [řekl] jménem r. Leviho: „Stojí psáno: A na Chorébu rozlítili jste Pána [De 9,8] Svatý, budiž požehnán, řekl: ‘Přišel jsem vám požehnat, ale shledal jsem vaše patro děravé tak, že požehnání neudrží!’ Neboť je psáno: A viděl Mojžíš ten lid, že rozpustilý jest [Ex 32,25]. A rozpustilost znamená právě děravost, jak si můžeš přečíst: A rozpouštíte celou mou radu [Př 1,25].”

[Stojí psáno: ‘Rozlítili jste (hikcaftem) Pána’.] Rabi Levi řekl: „Způsobili jste Svatému, budiž požehnán, že se nad vámi roztruchlil, neboť existují místa, kde dům truchlení nazývají bejt kecufa.“

 

1) Tento výraz je čten jako mitpareket, ‘oddělující se’ (viz Jastrow).

2) Těžko říci, jaká je zde souvislost s veršem Pís 8,5. Jelikož verš De 4,11 pokračuje: A ta hora hořela ohněm, výraz tapuach by nemusel označovat jabloň, nýbrž hromadu popela (podobně jako na konci § 7. 9. 1).

3) Tato věta logicky patří k výše uvedenému výroku Paltijona z Říma, ale je vhodnější ji vypustit.

4) Zřejmě je tím míněno, že se Izraelci nenarodili až na Sinaji. Matka by mohla být Šechina.

5) Výrazy ‘porodit’, ‘poranit’ a ‘vymáhat [zástavu]’ jsou v hebrejštině odvozeny ze stejného kořene.

6) Tím je míněn Izrael, který se zpronevěřil Bohu modloslužbou ještě na Sinaji.

 

8. 6. 1. Vlož mě jako pečeť! [Pís 8,6] – R. Meir řekl: „Izraelci řekli před Svatým, budiž požehnán: ‘Pane světa! Udělej to, co s námi zamýšlíš udělat ve Svém srdci!’ Neboť r. Jochanan řekl jménem r. Eliezera, syna rabiho Joseho Galilejského: Když Izraelci stanuli před horou Sinaj a řekli:Učiníme a poslechneme [Ex 24,7], tehdy zavolal Svatý, budiž požehnán, Anděla smrti a řekl mu: ‘Přestože jsem tě jmenoval světovládcem nade všemi bytostmi, tomuto lidu se budeš vyhýbat!’ Jak si můžeš přečíst: A stalo se, když slyšeli jste ten hlas zevnitř té temnoty [De 5,23]. Ale cožpak nahoře existuje nějaká temnota? Vždyť stojí psáno: A světlo s Ním bydlí! [Da 2,22] Co tedy znamená: Zevnitř té temnoty? Je to Anděl smrti, který se nazývá Temnota,1) neboť je psáno: A ty desky dílem Božím byly. A to písmo písmem Božím bylo, vyryté na těch deskách [Ex 32,16]. Nečti: vyryté (charut)’, nýbrž: ‘svoboda (cherut)’.”

Rabi Jehuda, r. Nehemiáš a rabíni [se názorově liší]. Rabi Jehuda říká: „Svoboda od Anděla smrti.“ R. Nehemiáš řekl: „Svoboda od [cizí] nadvlády.“ Ale rabíni říkají: „Svoboda od utrpení.“

 

1) Podle tradičního výkladu naznačuje temnota ve verši Gen 1,2 A temnota byla nad povrchem propasti právě Anděla smrti.

 

8. 6. 2. Jiná verze: [Stojí psáno:] Vlož mě jako pečeť! [Pís 8,6] – R. Berachja řekl: „To je odříkání Šma, neboť je psáno: A budou slova tato (...) na tvém srdci! [De 6,6]. Jako pečeť na svou paži [Pís 8,6], to jsou tefilin, jak si můžeš přečíst: A uvážeš si je jako znamení na svou ruku! [De 6,8].”

R. Meir řekl: [Stojí psáno:]Vlož mě jako pečeť na své srdce, jako pečeť na svou paži, totiž jako u Jójakína.” Neboť r. Meir řekl: „Svatý, budiž požehnán, odpřisáhl, že z jeho ruky vyrve kralování domu Davidova, jak si můžeš přečíst: [Jakože] živ jsem já, je výrok Pána, byť by byl Koniáš, syn Jójakíma, král judský, pečetí na ruce mé pravé, tak odtamtud vytrhl bych tě! [Jer 22,24]” – R. Chanina bar Izák řekl: [To znamená:] ‘Odtamtud bych vytrhl kralování domu Davidova’.”

Jiná verze: Není tu psáno: ‘vytrhl bych tě (anatektecha)’, nýbrž: vytrhl bych tě (etkencha)’, [což znamená]: ‘napravil bych tě (atakenecha) pokáním’. Z místa, odkud bych tě vytrhl, tam by bylo tvé napravení!

R. Ze’ira řekl: „Jednou jsem slyšel rabiho Izáka, jak sedí a vykládá tuto věc, ale nevěděl jsem, co to má znamenat.“ Rabi Acha Aricha řekl: „Řekni tento [verš], jak si můžeš přečíst: Zapište muže tohoto jako neplodného, mužského neúspěšného v jeho dnech! [Jer 22,30] Ve svých dnech úspěšný nebude, ale bude úspěšný ve dnech svého syna, neboť je psáno: V den onen, je výrok Pána zástupů, vezmu tě, Zerubábeli, synu Šealtíelův, můj služebníku, je výrok Pána, a vložím tě jako pečeť, atd. [Ag 2,23]”

R. Acha a rabi Abun bar Benjamin řekli jménem r. Achy,1) syna rava Papiho: „Veliká je moc pokání, neboť může zneplatnit výnos a může zneplatnit přísahu. Odkud víme, že může zneplatnit výnos? Neboť je psáno: Zapište muže tohoto jako neplodného, a [přesto] je psáno: V den onen, je výrok Pána zástupů, vezmu tě, Zerubábeli, synu Šealtíelův, můj služebníku, atd. Odkud víme, že může zneplatnit přísahu? Neboť je psáno: [Jakože] živ jsem já, je výrok Pána, byť by byl Koniáš, syn Jójakíma, král judský, pečetí na ruce mé pravé, a [přesto] je psáno: A synové Jekoniáše: Asir, Šealtíel, jeho syn, atd.[1Pa 3,17].”

Rabi Tanchum b. r. Jeremiáš řekl: „[Jmenoval se] Asir, protože byl vězněn v žaláři (bejt ha-asurin). [Jmenoval se] Šealtíel, protože z něj bylo přesazeno (huštela) kralování domu Davidova.”

Jiná verze: [Jmenoval se] Asir, protože ho Svatý, budiž požehnán, zakázal (asar) sám Sobě přísahou. [Jmenoval se] Šealtíel, protože požádal (ša’al) horní Soudní dvůr a ten Ho Jeho slibu zprostil.

 

1) Jména jsou zde trochu v nepořádku. Místo r. Achy má být zřejmě r. Aba.

 

8. 6. 3. R. Ajbu řekl: „Izraelci požádali před Svatým, budiž požehnán, o dvě věci, o něž však nežádali jak se patří. Proroci se tedy sebrali a napravili to za ně. Izraelci řekli: Ať přijde jako déšť k nám! [Oz 6,3] Proroci jim řekli: ‘Nežádáte jak se patří, protože deště jsou obecně symbolem nepohody. Obtěžují pocestné; obtěžují mořeplavce; obtěžují opraváře střech; obtěžují šlapače v lisu; obtěžují nosiče na mlat; obtěžují toho, kdo má plnou nádrž vody či plnou lisovací káď vína! A vy říkáte: Ať přijde jako déšť k nám?’ Proroci se tedy sebrali a napravili to: Budu jak rosa Izraeli! [Oz 14,6]

Dále řekli Izraelci před Svatým, budiž požehnán: Vlož mě jako pečeť na Své srdce, jako pečeť na Svou paži! Proroci jim řekli: ‘Nežádáte jak se patří, protože srdce někdy vidět je a jindy vidět není, takže by Jeho pečeť nebyla odhalená. A jak je to správně? A budeš čelenkou nádhernou v ruce Pána! [Iz 62,3]”

R. Simon ben Kuzit řekl jménem r. Leviho: „Svatý, budiž požehnán, jim řekl: ‘Ani vy, ani vaši proroci nežádali vhodně a jak se patří! Vždyť král z masa a krve pomine, čelenka z jeho hlavy spadne a královský turban také!’ A jak je to správně? Jak si můžeš přečíst: Hle, na dlaně vyryl jsem si tě! Tvé hradby jsou přede mnou neustále! [Iz 49,16] Tak jako není možné, aby někdo zapomněl na dlaně svých rukou, podobně také tyto jsou zapomenuty, a já nezapomenu na tebe! [Iz 49,15]”

 

8. 6. 4. Vždyť silná jako smrt je láska! [Pís 8,6] Láska, kterou vás miluje Svatý, budiž požehnán, je silná jako smrt, jak si můžeš přečíst: Miloval jsem vás, řekl Pán, atd. [Mal 1,2] Tvrdá jak podsvětí je žárlivost [Pís 8,6], totiž tehdy, když v Něm [Izraelci] vzbudí žárlivost svým modlářstvím, neboť je psáno: Probouzeli v Něm žárlivost odcizením [De 32,16].

Jiná verze: [Stojí psáno:] Vždyť silná jako smrt je láska, totiž láska, kterou Izák miloval Ezaua, jak si můžeš přečíst: A miloval Izák Ezaua [Gen 25,28]. Tvrdá jak podsvětí je žárlivost, kterou žárlil Ezau na Jákoba, neboť je psáno: A nenáviděl Ezau Jákoba [Gen 27,41].

Jiná verze: [Stojí psáno:] Vždyť silná jako smrt je láska, totiž láska, kterou Jákob miloval Josefa, neboť je psáno: A Izrael miloval Josefa nade všechny své syny [Gen 37,3]. Tvrdá jak podsvětí je žárlivost, kterou na něj žárlili jeho bratři, neboť je psáno: A záviděli mu jeho bratři [Gen 37,11].

Jiná verze: [Stojí psáno:] Vždyť silná jako smrt je láska, totiž láska, kterou Jónatan miloval Davida, neboť je psáno: A miloval ho Jónatan jako svou duši [1S 18,1]. Tvrdá jak podsvětí je žárlivost, totiž žárlivost, kterou Saul žárlil na Davida, neboť je psáno: A stalo se, že Saul zočil Davida [1S 18,9].

Jiná verze: [Stojí psáno:] Vždyť silná jako smrt je láska, totiž láska, kterou muž miluje svou ženu, neboť je psáno: Hleď života se ženou, kterou miluješ! [Kaz 9,9] Tvrdá jak podsvětí je žárlivost, totiž žárlivost, kterou na ni žárlí a říká jí: ‘Nemluv s Tím a tím mužem!’ A když ona jde a promluví s ním, vzápětí A přejde na něj duch žárlivosti, a zažárlí na svou ženu [Nu 5,14].

Jiná verze: [Stojí psáno:] Vždyť silná jako smrt je láska, totiž láska, kterou pokolení Útlaku1) milovalo Svatého, budiž požehnán, neboť je psáno: Vždyť kvůli Tobě zabíjeni jsme každý den! [Ž 44,23]. Tvrdá jak podsvětí je žárlivost, neboť jednou bude Svatý, budiž požehnán, žárlit na Sijón velkou žárlivostí, jak si můžeš přečíst: To řekl Pán: Žárlím na Sijón žárlivostí velikou! [Za 1,14].

[Stojí psáno:] Její uhlíky jsou uhlíky ohně, plameny Pána! [Pís 8,6] – Rabi Berachja řekl: „Jako ten horní oheň, kde oheň nevysuší vodu ani voda neuhasí oheň.“

 

1) Viz § 2. 7. 1, pozn. 3.