Výklady veršů 8,7-8,10

8. 7. 1. Vody mnohé nemohou uhasit lásku! [Pís 8,7] Vody mnohé, to jsou světské národy, neboť je psáno: Běda davu lidí mnohých, [jako hluk moří hučících]! [Iz 17,12] Nemohou uhasit lásku, totiž lásku, kterou Svatý, budiž požehnán, miluje Izrael, neboť je psáno: Miloval jsem vás, řekl Pán [Mal 1,2]. A řeky nespláchnou ji [Pís 8,7], to jsou světské národy, jak si můžeš přečíst: V den onen oholí Pán břitvou, najatou v zaříčí (...) A proto hle, Panovník vyvede na ně vodu té řeky, atd.[Iz 7,20; Iz 8,7] Jestli dá muž všechno jmění svého domu za lásku [Pís 8,7]. I kdyby všechny světské národy otevřely všechny své pokladnice a dávaly by za jediné slovo z Tóry [celý] svůj majetek, nikdy by tím nedosáhly usmíření.

Jiná verze: [Stojí psáno:] Jestli dá muž všechno jmění svého domu za lásku. I kdyby světské národy otevřely všechny své pokladnice (za jediné slovo z Tóry)1) a dávaly by [celý] svůj majetek za [prolití] krve r. Akivy a jeho kolegů,2) nikdy by tím nedosáhly usmíření.

[Stojí psáno:] Studem nezastydí se za něj [Pís 8,7]. – R. Jochanan se jednou sebral, vystoupil z Tiberiady do Sepfóris a přidal se k němu rabi Chija bar Aba. Minuli jeden statek a r. Jochanan řekl: „Ten statek býval můj, ale já jsem ho prodal, abych mohl studovat Tóru.“ Minuli jednu vinici a r. Jochanan řekl: „Ta vinice bývala moje, ale já jsem ji prodal, abych mohl studovat Tóru.“ Minuli jednu lisovnu a [r. Jochanan] řekl totéž. R. Chija bar Aba se rozplakal. [R. Jochanan] mu řekl: „Proč pláčeš?“ On mu odvětil: „Pláču proto, že ti nezbylo nic na tvé stáří!“ [R. Jochanan] mu řekl: „Chijo, můj synu! Podceňuješ snad to, co jsem udělal? Vždyť jsem prodal věc, která byla odevzdána za šest dní, neboť je psáno: Vždyť šest dní činil Pán [nebesa a zemi] [Ex 20,11]! Ale Tóra byla odevzdána až za čtyřicet dní, neboť je psáno: A byl tam s Pánem čtyřicet dní [Ex 34,28] a dále je psáno: A seděl jsem na hoře čtyřicet dní [De 9,9]!”

Když skonal rabi Jochanan, jeho pokolení o něm citovalo [verš]: Jestli dá muž všechno jmění svého domu za lásku, kterou r. Jochanan miloval Tóru, studem nezastydí se za něj!

Když skonal rabi Ošaja z Teriji, lidé viděli jeho máry poletovat vzduchem. Jeho pokolení o něm citovalo [verš]: Jestli dá muž všechno jmění svého domu za lásku, kterou Svatý, budiž požehnán, miloval r. Ošaju z Teriji, studem nezastydí se za něj!

 

1) Text v závorkách je vhodnější vypustit.

2) Kteří byli umučeni římskou vládou za to, že se odmítli vzdát studia Tóry.

 

8. 8. 1. Sestru máme malou [Pís 8,8], což jsou Izraelci.

Rabi Azarja [řekl] jménem rabiho Jehudy b. r. Simon: „[Andělským] velitelům světských národů je v čase příštím souzeno, že přijdou obvinit Izraelce před Svatým, budiž požehnán, a řeknou: ‘Pane světa! Jedni uctívali modly i druzí uctívali modly! Jedni se dopouštěli zapovězených styků i druzí se dopouštěli zapovězených styků! Jedni prolévali krev i druzí prolévali krev! Pročpak mají jedni sestoupit do Gehinom a ti druzí nesestoupit?’ A Svatý, budiž požehnán, jim odpoví: Sestru máme malou! Tak jako ohledně nedospělé platí, že ať se dopustí čehokoliv, tak ji za to neobviňujeme, protože je ještě nedospělá, podobně i kvůli všem nepravostem, jimiž se Izraelci za celý rok pošpinili, přichází Den smíření a usmiřuje je za ně!’ Neboť je psáno: Vždyť v den tento [kněz] usmíří se za vás! [Le 16,30]”

 

8. 8. 2. R. Berachja vysvětlil tento verš v souvislosti s naším praotcem Abrahamem: „[Stojí psáno:] Sestru máme malou, což je Abraham, neboť je psáno: Jeden (echad) byl Abraham a zdědil tu zemi [Ez 33,24], [což znamená]: ‘a sešil (icha) všechny obyvatele světa před Svatým, budiž požehnán’.1) (Bar Kapara řekl: „Jako člověk, který sešil trhlinu.“) [Malou:] Když byl ještě malý, zabýval se [náboženskými] povinnostmi a dobročinností. A prsy nemá [Pís 8,8], [což znamená], že dosud nepatřil k těm, co mají konat [náboženské] povinnosti a dobročinnost. Co bude učiněno pro naši sestru v den, kdy promluví se o ní? [Pís 8,8], totiž v den, kdy ten svévolník Nimrod ustanovil, že [Abraham] má sestoupit do ohnivé výhně.”2)

 

1) Tím, že jako první rozšířil víru v jediného Boha.

2) Viz Berešit raba XXXVIII,13.

 

8. 9. 1. Jestli hradbou jest, vystavíme na ní hradiště stříbrné! [Pís 8,9] – Jestli hradbou jest, to je Abraham. Svatý, budiž požehnán, řekl: ‘Stojí-li si za [svými] slovy jako hradba, vystavíme na ní hradiště stříbrné! Zachráníme a vystavíme ho ve světě!’ A jestli dveřmi (dalet) jest, vytvoříme (nacur) na nich desku cedrovou! [Pís 8,9] [Svatý, budiž požehnán, řekl:] ‘Jestli je chudý (dal) ohledně [plnění náboženských] povinností a ve svých skutcích je rozkolísaný jako dveře, vytvoříme (nacur) na nich desku cedrovou! Tak jako obraz (cura) obstojí pouze chvíli, rovněž já při něm budu stát pouze chvíli!’ Já jsem hradbou! [Pís 8,10] Abraham řekl před Svatým, budiž požehnán: ‘Já jsem hradbou a obstojím v dobročinnosti jako hradba! A mé prsy jsou jak věže [Pís 8,10], neboť je mi souzeno na Tvém světě podporovat četné skupiny a spolky spravedlivých jako jsem já!’ Tehdy stala jsem se v jeho očích jako vyvedená [k] míru! [Pís 8,10] Svatý, budiž požehnán, mu řekl: ‘Tak jako jsi sestoupil do ohnivé výhně [v míru], také tě [odtamtud] vyvedu v míru!’ Jak si můžeš přečíst: Já jsem Pán, který vyvedl tě z ohně Chaldejců! [Gen 15,7]

 

8. 9. 2. R. Jochanan vysvětlil tento verš v souvislosti se Sodomou a Izraelem: „[Stojí psáno:] Sestru máme malou[Pís 8,8], což je Sodoma, jak si můžeš přečíst: A tvá sestra větší je Samaří (...) [A tvá sestra menší než ty, sedící po tvé pravici, je Sodoma][Ez 16,46]. A prsy nemá [Pís 8,8], protože nesaje [náboženské] povinnosti a dobročinnost. Co bude učiněno pro naši sestru v den [Pís 8,8], kdy horní Soudní dvůr ustanoví, že bude spálena ohněm? Neboť je psáno: A Pán dštil na Sodomu a na Gomoru síru a oheň [Gen 19,24].

Jestli hradbou jest, vystavíme na ní hradiště stříbrné, což jsou Izraelci. Svatý, budiž požehnán, řekl: ‘Stojí-li si Izraelci za svými skutky jako hradba, ať je na nich stavěno a ať jsou zachráněni!’ A jestli dveřmi jest, jestli jsou jejich slova rozkolísaná jako dveře, vytvoříme (nacur) na nich desku cedrovou! Tak jako obraz (cura) obstojí pouze chvíli, rovněž já při něm budu stát pouze chvíli!’ Já jsem hradbou! [Pís 8,10] Izraelci řekli před Svatým, budiž požehnán: ‘Pane světa! My jsme hradbou a obstojíme v [plnění náboženských] povinností i v dobročinnosti jako hradba! A mé prsy jsou jak věže [Pís 8,10], neboť je nám souzeno na Tvém světě podporovat četné skupiny spravedlivých jako jsme my!’ Tehdy stala jsem se v jeho očích jako vyvedená [k] míru! [Pís 8,10] A proč? Protože se všechny světské národy Izraelcům posmívaly a říkaly jim: ‘Když je tomu tak, proč vás [váš Bůh] vyhnal z vaší země? A proč nechal zničit Svou Svatyni?’ Ale Izraelci jim odpověděli: ‘Podobáme se královské dceři, která odešla na poutní slavnost běženců do svého otcovského domu1) a nakonec se vrátí domů k míru!’”

Jiná verze: [Stojí psáno:] Jestli hradbou jest, což je Chananiáš, Míšael a Azariáš. Svatý, budiž požehnán, řekl: ‘Stojí-li si Chananiáš, Míšael a Azariáš za svými skutky [jako hradba], ať je na nich vystavěn svět a ať jsou zachráněni!’ A jestli dveřmi, jestli jsou jejich skutky rozkolísané jako dveře, vytvoříme (nacur) na nich desku cedrovou! Tak jako obraz (cura) obstojí pouze chvíli, rovněž já při nich budu stát pouze chvíli!’ Já jsem hradbou! [Pís 8,10] Oni řekli před Svatým, budiž požehnán: ‘My jsme hradbou a obstojíme v [plnění náboženských] povinností i v dobročinnosti jako hradba! A mé prsy jsou jak věže [Pís 8,10], neboť je nám souzeno na Tvém světě podporovat skupiny spravedlivých jako jsme my!’ Tehdy stala jsem se v jeho očích jako vyvedená [k] míru! [Pís 8,10] Svatý, budiž požehnán, jim řekl: ‘Tak jako jste sestoupili do ohnivé výhně v míru, také vás odtamtud vyvedu v míru!’ Jak si můžeš přečíst: Potom vyšli Šadrak, Méšak a Abed-nego [Da 3,26].

 

1) Čerstvě provdaná žena odcházela slavit svou první Slavnost pesach do otcovského domu, místo aby ji slavila v domě svého manžela (viz Pesachim 87a).

 

8. 9. 3. Rabíni vysvětlili tento verš v souvislosti s exilem: „[Stojí psáno:] Sestru máme malou [Pís 8,8], což jsou exulanti vystupující [do Svaté země]. Malou, protože bylí chudí na počet. A prsy nemá[Pís 8,8], to je pět věcí, které scházelo druhému Chrámu v porovnání s tím prvním: horní oheň, olej pomazání, archa, Svatý duch a urím a tumím, jak si můžeš přečíst: A spřízním se v něm a oslavím se v něm [Ag 1,8]. Stojí psáno: oslavím se v něm (ve-ekaveda)’ bez [hlásky] He.1) Co bude učiněno pro naši sestru [Pís 8,8]: Co bude učiněno v den, kdy bylo ustanoveno, že kdo překročil Eufrat, tak ho překročil, ale kdo ho nepřekročil, už ho nepřekročí?2)

Jestli hradbou jest, což jsou Izraelci. Kdyby vystoupili z Babylónie [jako] hradba,3) nebyl by tenkrát zničen Chrám ještě podruhé.

(Rabi Ze’ira si šel jednou na trh nakoupit nějaké zboží a řekl vážícímu muži: „Važ pořádně!“ Ten mu odpověděl: „Nechceš se odsud klidit, ty Babylóňane, jehož předkové mohli za zničení [Chrámu]?“ R. Ze’ira si v tu chvíli řekl: ‘Nebyli snad moji předkové jako jeho předkové?’ Vstoupil do synagógy a uslyšel hlas rabiho Šily, který tam seděl a vykládal: „[Stojí psáno:] Jestli hradbou jest: Kdyby Izraelci vystoupili z exilu [jako] hradba, nebyl by zničen Chrám ještě podruhé.” [R. Ze’ira] si řekl: ‘Ten sedlák [na trhu] mě poučil správně!’)

A jestli dveřmi jest, vytvoříme (nacur) na nich desku cedrovou! Tak jako ohledně obrazu (cura) platí, že i když ho smyje [déšť], jeho místo je stále rozeznatelné, podobně platí ohledně Chrámu, že i když byl zničen, Izraelci nepřestali třikrát do roka vykonávat své poutní slavnosti.”

[Stojí psáno:] Já jsem hradbou! [Pís 8,10] – R. Ajbu řekl: „Svatý, budiž požehnán, řekl: ‘Jednou určím Izraeli obhájce mezi světskými národy!’ A kdo to bude? Bude to Bat kol, jak si můžeš přečíst: Nebýt toho, že Pán zástupů zůstavil nám vyslance [Iz 1,9].”

Tana [učí]: „Od chvíle, kdy zemřeli poslední proroci Ageus, Zachariáš a Malachiáš, se od Izraele odloučil Svatý duch, přestože mohli stále používat Bat kol.4) Jednou se stalo, že moudří hlasovali v podkroví Gadjova domu v Jerichu. Tu se ozvala Bat kol a zvolala na ně: ‘Mezi vámi je jeden člověk, který je hoden Svatého ducha, ale jeho pokolení si to nezaslouží!’ [Moudří] upřeli zrak na Hilela Staršího. Když pak zemřel, říkali o něm: ‘Škoda toho skromného, škoda toho zbožného, žáka Ezdrášova!’

Jindy izraelští moudří hlasovali na vinici v Javné. (A skutečně byli na vinici? Spíše to byl Sanhedrin tvořící řady a skupiny [soudců] jako sazenice na vinici.) Tu se ozvala Bat kol a zvolala na ně: ‘Mezi vámi je jeden člověk, který je hoden Svatého ducha, ale jeho pokolení si to nezaslouží!’ [Moudří] upřeli zrak na Samuela Malého. Když pak zemřel, říkali o něm: ‘Škoda toho skromného, škoda toho zbožného, žáka Hilela Staršího!’

Také [Samuel Malý] řekl ve chvíli své smrti tři [prorocké] věci: ‘Šimon a Izmael5) [zemřou] mečem a ostatní jejich druhové budou popraveni! Zbytek lidu bude vypleněn a na svět vyjdou mnohá utrpení!’ Bylo to řečeno aramejsky.

A taktéž [po smrti] Jehudy ben Bava6) [moudří] ustanovili, že se má kvůli němu říkat: ‘Škoda toho skromného, škoda toho zbožného, žáka Samuelova!’, ale nebyla k tomu příležitost, protože za [oběti] popravené [římskou] vládou se nesměla konat smuteční řeč.”

Jednou se stalo, že velekněz Jochanan uslyšel z Vnitřní svatyně vycházet Bat kol, která volala: ‘Chlapci [velekněze] zvítězí, půjdou-li zaútočit proti Antiochii!’ Zapsali si ten den a tu hodinu, a stalo se tak. V onen den zvítězili.

Jednou se stalo, že Šimon Spravedlivý uslyšel z Vnitřní svatyně vycházet Bat kol, která volala: ‘Úmysl nepřítele zničit Chrám byl zneškodněn, Gaius Caligula byl zavražděn a jeho výnosy zneplatněny!’ A slyšel to aramejsky.

R. Chunja [řekl] jménem r. Rúbena: „Když je král v provincii, lidé si mu stěžují a on něco dělá. Není-li král v provincii, jsou tam jeho obrazy, ale obrazy nemohou dělat to, co by udělal král.“7)

Rabi Jochanan a r. Samuel bar Nachman [se názorově liší]. R. Jochanan řekl: „Stojí psáno: A dá Pán tobě tam srdce rozechvělé [De 28,65]. Když [Izraelci] vystupovali [z exilu], zmocnila se jich rozechvělost a vystoupila s nimi.” Rabi Samuel řekl: „Tam [v exilu] měli rozechvělé srdce, ale když vystupovali, vzpamatovali se.”

Když Reš Lakiš viděl dav shromažďovat se na tržišti, říkal mu: „Rozejděte se!“ Říkal mu: „Při svém výstupu [z exilu] jste hradbu neudělali, ale zde hradbu chcete udělat?”

Když r. Jochanan viděl dav, káral ho. Říkal totiž: „Když je mohl kárat prorok, neboť je psáno: Pohrdne jimi můj Bůh, neboť neposlechli Ho [Oz 9,17], tak já bych je kárat neměl?”

R. Aba bar Kahana řekl: „Spatříš-li v Zemi izraelské lavice plné Babylóňanů, vyhlížej kroky krále Mesiáše! A z jakého důvodu? [Neboť je psáno:] Peršané jsou svolením krokům! [Pl 1,13]”

R. Šimon b. Jochaj učí: „Spatříš-li perského koně přivázaného k hrobům v Zemi izraelské, vyhlížej kroky krále Mesiáše! A z jakého důvodu? [Neboť je psáno:] A bude tento mírem, Asyřan když přijde do naší země a když bude šlapat v našich palácích! A postavíme vůči němu sedm pastýřů, atd. [Mi 5,4]”8)

A těch sedm pastýřů představují tito: David uprostřed, Adam, Šét a Metuzalém po jeho pravici a Abraham, Jákob a Mojžíš po jeho levici. – A kam se poděl Izák? – Šel se posadit ke vchodu Gehinom, aby chránil své potoky před ortelem Gehinom.

[Stojí psáno:]  A osm vojevůdců lidí: Těch osm vojevůdcí lidí představují tito: Jišaj, Saul, Samuel, Amos, Sofoniáš, Chizkiáš, Eliáš a král Mesiáš.

 

1) Tato chybějící hláska He má numerickou hodnotu pět.

2) Viz § 5. 5. 1.

3) Tzn. masově, všichni najednou; to se však nestalo.

4) ‘Svatý duch’ představuje Bohem seslané prorocké vytržení. Bat kol je něco podobného, ale v menším měřítku – v tom spočívá logická návaznost textu.

5) Podle Rašiho je to raban Šimon ben Gamliel (což však nesouhlasí z hlediska chronologie) a velekněz r. Izmael b. Elíša.

6) Který také patřil k židovským mučedníkům.

7) Zřejmě je tím řečeno, že když se lidé modlili k Bohu ve Svaté zemi, bylo to mnohem účinnější, než když se k Němu modlili v exilu, kde s nimi nebyl samotný Bůh, nýbrž Jeho Šechina.

8) Těžko říci, jak to z citovaného verše vyplývá. Podobné tvrzení uvádí pasáž Sanhedrin 98b, ale bez zdůvodnění. Jelikož tam se mluví o rakvích, a nikoli o hrobech, možná se má číst: ‘bude šlapat v našich rakvích (be-aronotejnu)’ namísto: v našich palácích (be-armenotejnu)’.