Výklady veršů 8,13-8,14

8. 13. 2. Jiná verze: [Stojí psáno:] Sedící v zahradách, druhové, sledují tvůj hlas! Když Izraelci vejdou do synagóg a soustředěně, jednohlasně a jednomyslně odříkávají Šma, Svatý, budiž požehnán, jim říká: ‘Sedící v zahradách! Když to odříkáváte [jako] druhové, já i moje [horní] Rodina sledujeme tvůj hlas! Kéž tě uslyším!’ Když ale Izraelci odříkávají Šma roztržitě, jedni se předbíhají a jiní se opožďují, a nejsou na odříkávání Šma soustředěni, Svatý duch vzkřikne a zavolá:

 

8. 14. 1. Uprchni, můj milý, a podobej se jelenovi (u-deme lech li-cevi) [Pís 8,14], totiž hornímu zástupu (cava) chválícímu (domim) Tě jedním [společným] hlasem, jedním [společným] nápěvem. Na horách kořenných (besamim) [Pís 8,14], totiž na horních nebesích nebes (bi-šemej šamajim).

Jiná verze: [Stojí psáno:] Uprchni, můj milý, totiž z exilu, v němž [nyní] jsme a pošpiňujeme se nepravostmi. A připodobni si [nás] jelenovi: Očisti nás jako jelena!1)Nebo kolouchovi beranů [Pís 8,14]: Přijmi naši modlitbu jako oběť koz a beranů! Na horách kořenných: Přijď kvůli té vůni zásluh našich předků, kterou před Tebou voněli! Kořenných, to je zahrada Eden, která byla celá kořenná. Proto je psáno: Na horách kořenných.

Jiná verze: [Stojí psáno:] Sedící v zahradách, druhové. – R. Jeremiáš [řekl] jménem r. Chiji Velikého: „Když se dva druhové zabývají slovy halachy a vzájemně se přebíjejí halachou, Písmo o nich praví: Tehdy rozmlouvají obávající se Pána, muž se svým přítelem. A Pán to pozoruje a slyší![Mal 3,16] A rozmlouvání je právě výrazem podmaňování, neboť je psáno: Umluví lidi pod nás [Ž 47,4]. Ba co víc, pokud se zmýlí, Svatý, budiž požehnán, jejich omyly připomene. Z jakého důvodu? [Stojí psáno:] A Pán to pozoruje a slyší a zapisuje Knihu pamětní před Ním pro obávající se Pána a pro myslící na Jeho Jméno! [Mal 3,16] Slyší je a zapisuje: píše totiž na jejich srdce, jak si můžeš přečíst: A na vaše srdce zapíši ji! [Jer 31,33] Knihu pamětní před Ním, protože jim ji připomíná. A komu? Obávajícím se Pána a  myslícím na Jeho Jméno.”

R. Judan řekl: „Čtou-li Izraelci v Tóře jednotně,2) [stojí psáno:] Tvůj hlas kéž uslyším! [Pís 8,13] Ale pokud ne, [stojí psáno:] Uprchni, můj milý!

R. Zeira řekl: „Odříkávají-li Izraelci Šma jedněmi ústy, jednohlasně a jedním [společným] nápěvem, [stojí psáno:] Tvůj hlas kéž uslyším! Ale pokud ne, [stojí psáno:] Uprchni, můj milý!

[Stojí psáno:] Uprchni, můj milý! – R. Levi řekl: [Podobá se to] králi, který uspořádal hostinu a sezval hosty. Někteří jedli, pili a žehnali králi, jiní však jedli, pili a krále proklínali. Když si toho král všiml, chtěl jim způsobit na své hostině nepříjemnost a rozruch. Tu přišla královna, začala je obhajovat a řekla mu: ‘Můj panovníku, králi! Místo aby sis všímal těch, co jedí, pijí a proklínají tě, všímej si těch, co jedí, pijí, žehnají ti a velebí tvé jméno!’ Podobně platí, že když Izraelci jedí, pijí a žehnají, velebí a chválí Svatého, budiž požehnán, On naslouchá jejich hlasu a je spokojen. Ale když světské národy jedí, pijí a rouhají se a urážejí Svatého, budiž požehnán, necudnostmi, které vyslovují, tehdy Svatý, budiž požehnán, přemýšlí o tom, zda by snad neměl zničit Svůj svět. Tu přijde Tóra, začne je obhajovat a říká: ‘Pane světa! Místo aby sis všímal těch, co se před Tebou rouhají a urážejí Tě, všímej si Svého izraelského lidu, který žehná, velebí a chválí Tvé veliké Jméno Tórou, písněmi a chválami!’ A Svatý duch zavolá: Uprchni, můj milý! Uprchni od světských národů a přilni k Izraelcům!”

[Stojí psáno:] A podobej se jelenovi: tak jako jelen má ve spánku jedno oko otevřené a druhé oko zavřené, podobně i tehdy, činí-li Izraelci vůli Svatého, budiž požehnán, On je sleduje oběma očima, neboť je psáno: Oči Pána jsou na spravedlivých [Ž 34,16], ale pokud vůli Svatého, budiž požehnán, nečiní, On je sleduje jen jedním okem, neboť je psáno: Hle, oko Pána je na obávajících se Ho! [Ž 33,18]

[Stojí psáno:] Na horách kořenných (besamim). – R. Simon řekl: „Svatý, budiž požehnán, řekl: ‘Počkejte na mne, až zasednu k soudu nad jejich horami,3) což jsou jejich [andělští] velitelé přebývající se mnou v nebesích!’ Jak si můžeš přečíst: Nad horami v nebesích (be-šamajim).” – R. Izák řekl: „[To znamená ‘koření (besamim)’] jako zde: A ty vezmi si koření hlavu [Ex 30,23], Velbloudi nesoucí koření a zlato [1K 10,2].”

R. Chunja k tomuto [výroku] r. Izáka řekl: „Svatý, budiž požehnán, nepotrestá žádný národ dole, dokud nesvrhne jeho [andělského] velitele seshora. [O tom] existuje pět veršů:

Za prvé je psáno: A stane se v den onen, že navštíví Pán zástup vznešený ve výšině! [Iz 24,21] A teprve potom: krále půdy [Iz 24,21].

Za druhé: Jak jsi spadl z nebes, jitřenko, synu jitra! [Iz 14,12] A teprve potom: jsi podťatý k zemi [Iz 14,12].

Za třetí: Vždyť opije se v nebesích můj meč! [Iz 34,5] A teprve potom: hle, na Edóm sestoupí! [Iz 34,5]

Za čtvrté: Spoutat jejich krále řetězy [Ž 149,8]. A teprve potom: jejich uctívače okovy železnými! [Ž 149,8] (R. Tanchuma řekl: „[Stojí psáno:] Spoutat jejich krále řetězy, což jsou horní [andělští] velitelé. A jejich uctívače okovy železnými, což jsou dolní [lidští] velitelé.”)

Za páté: Učinit s nimi výnos psaný! [Ž 149,9] A teprve potom: Nádherou bude On všem Jeho zbožným! Haleluja! [Ž 149,9]”

Vznešenost4) Izraelců je připodobněna ke čtyřem věcem: ke žni, k vinobraní, ke koření a k rodičce.

[Je připodobněna] ke žni: Když je pole požato mimo vhodnou dobu, nestojí za nic dokonce ani jeho sláma. [Je-li požato] včas, je to dobré, jak si můžeš přečíst: Pošli kosu, neboť dozrála žatva! [Jl 4,13]

Je připodobněna k vinobraní: Když je vinice sklizena mimo vhodnou dobu, nestojí za nic dokonce ani její ocet. [Je-li sklizena] včas, je to dobré, jak [si můžeš přečíst]: Vinice je obtížená,5) ochuďte ji [Iz 27,2], [což znamená]: ‘Vinice zplodila víno, prořežte ji!’

Je připodobněna ke koření: Tak jako koření, když se natrhá ještě měkké a vlhké, nevydává vůni, ale když se natrhá suché, tak vůni vydává.6)

Je připodobněna k rodičce: Když žena porodí mimo vhodnou dobu, dítě nepřežije. Porodí-li včas, tak přežije, jak [si můžeš přečíst]: Proto vydá je do doby, než rodička porodí! [Mi 5,2]”

R. Acha řekl jménem r. Jehošuy ben Levi: „[Stojí psáno:] Já, Pán, v době své to urychlím! [Iz 60,22] Bez jejich zásluh to bude v době své, v případě jejich zásluh to urychlím.“

Buď Jeho vůlí, ať je to rychle, za našich dnů! Amen!

 

1) Jelen je rituálně čisté zvíře povolené ke konzumaci.

2) Dosl. ‘družně’.

3) V hebrejštině jde mimo jiné o pojem pro význačnou osobnost.

4) Toto slovo tu má souvislost s konečným Vykoupením.

5) Nebo: Vinice je vinná.

6) K tomu má být patrně citován náš verš Na horách kořenných.