Výklady veršů 4,15-4,16

4. 15. 1. Pramen zahrad, studna vod živých [Pís 4,15]. – R. Jochanan řekl: „V Tóře je psáno [slovo] studna osmačtyřicetkrát, což odpovídá osmačtyřiceti způsobům získání Tóry,1) jak si můžeš přečíst: Pramen zahrad, studna vod živých!

[Stojí psáno:] A proudy z Libanonu! [Pís 4,15] – R. Azarja řekl: „Z jednoho [učence] proudí část věci, z druhého [učence] proudí část věci, dokud se nevyřine halacha jako Libanon!“

R. Tanchuma řekl: „Jeden [učenec] vetkne část věci, druhý [učenec] vetkne část věci, dokud se nevynoří halacha jako čelisti!“2)

 

1) Viz Avot VI,5-6.

2) Viz infra 5. 12. 2.

 

4. 16. 1. Probuď se, severe! A přijď, jihu! [Pís 4,16] – R. Eleazar a rabi Jose b. rabi Chanina [se názorově liší]. Rabi Eleazar řekl: „Noemovci1) obětovali pokojné oběti.“ R. Jose řekl: „Noemovci obětovali zápalné oběti.“

R. Eleazar namítl vůči r. Josemu: „[Stojí psáno:] A Ábel přinesl, také on, z prvorozenců bravu svého a z tuku jeho [Gen 4,4]”2) – A co si s tím r. Jose počal? – [To znamená:] ‘z jejich tučných [zvířat]’.3)

R. Eleazar namítl vůči r. Josemu: „[Stojí psáno:] A poslal mladíky synů izraelských, [a obětovali oběti zápalné a obětovali zvířecí oběti pokojné (šelamim)] [Ex 24,5]”4) – A co si s tím r. Jose počal? – [To znamená:] ‘tělesně úplné (šelamim), bez stahování [kůže] a rozsekání’.

Rabi Eleazar namítl: „Stojí psáno: A vzal Jitro (...) zápalnou oběť a zvířecí oběti [Ex 18,12], [což znamená]: zápalnou oběť kvůli zápalné oběti a zvířecí oběti5) kvůli pokojným obětem!” – A co si s tím rabi Jose počal? – Řekl by ti: Ohledně toho se [názorově] liší dva amoraité. Jeden říká, že Jitro přišel až po odevzdání Tóry, kdežto druhý říká, že Jitro přišel před odevzdáním Tóry. Ten, co říká, že Jitro přišel před odevzdáním Tóry, [také říká], že Noemovci obětovali pokojné oběti. A ten, co říká, že Jitro přišel až po odevzdání Tóry, [také říká], že Noemovci obětovali zápalné oběti.

To podporuje [názor] r. Joseho b. rabi Chanina: [Stojí psáno:] Probuď se, severe! A přijď, jihu!’ ‘Probuď se, severe, to je zápalná oběť, která byla porážena na severní straně [Chrámového nádvoří]. A proč o ní stojí psáno: Probuď se? Protože byla spící věcí, která se měla probudit.6) A přijď, jihu, to jsou pokojné oběti, které byla poráženy na jižní straně [Chrámového nádvoří]. A proč o ní stojí psáno: Přijď? Protože byla novinkou.”7)

R. Aba bar Kahana, r. Chanina bar Papa a r. Jehošua jménem r. Leviho říkají: „[Názor] rabiho Joseho také podporuje následující verš: Toto je zákon zápalné oběti: Ona je zápalná oběť [Le 6,2], [což znamená:] ‘kterou původně obětovali Noemovci’. Ale když se dorazí k pokojné oběti, uvádí se: Toto je zákon zvířecí oběti pokojné [Le 7,11]. A nepíše se zde: ‘kterou obětovali’, nýbrž: která se bude obětovat [Le 7,11], [což znamená:] od nynějška dál.“

A co si r. Eleazar počal s veršem: Probuď se, severe! A přijď, jihu? – Až procitnou exulanti žijící na severu a přijdou se utábořit na jih, jak si můžeš přečíst: Hle, já přivedu je ze země severní a seberu je z končin země![Jer 31,8] Až procitne Góg a Magóg žijící na severu a přijdou vpadnout na jih, jak si můžeš přečíst: A dám ti obrátit, dám ti vyhlazovat a dám ti vystoupit [z končin severu]! [Ez 39,2] Až procitne král Mesiáš žijící na severu a přijde vystavět Chrám na jihu, jak si můžeš přečíst: Dal jsem procitnout od severu, a dorazí! [Iz 41,25]”

[Stojí psáno:] Prověj mou zahradou! Prouděte, její koření! [Pís 4,16] – R. Huna řekl jménem r. Jehošuy b. r. Benjamin bar Levi: „Zatímco na tomto světě platí, že když zavane jižní vítr, severní vítr nevane, a když zavane severní vítr, jižní vítr nevane, tak v čase příštím přivede Svatý, budiž požehnán, na svět očišťující vítr a bude používat oba větry najednou. A sloužit budou oba, jak si můžeš přečíst: Řeknu severu: ‘Dávej!’ a jihu: Neustávej! [Iz 43,6]”

[Stojí psáno:] Ať přijde  můj milý ke své zahradě! [Pís 4,16] – R. Jochanan řekl: „Tóra tě učí slušnému chování, protože ženich nevstupuje do chupy dřív, než mu dá nevěsta svolení. A z jakého důvodu? Aby přišel milý ke své zahradě.“8)

 

1) Zde obecný název pro lidstvo v době, kdy ještě nebylo vázáno předpisy Tóry.

2) To dokazuje, že již Ábel obětoval pokojnou oběť, která není celopalem jako oběť zápalná. Že Ábel neobětoval všechen tuk, to je odvozováno z omezujícího výrazu z tuku.

3) R. Jose tedy v citovaném verši nechápe hebrejské slovo chelev jako ‘tuk’, nýbrž jako ‘něco tučného’.

4) K této události došlo podle jeho názoru ještě před odevzdáním Tóry.

5) Text zde uvádí ‘pokojné oběti’, což ale nedává příliš dobrý smysl.

6) Tzn. už kdysi ji obětovali Noemovci a nyní se pouze jednalo o obnovení starobylého rituálu zápalné oběti.

7) Až doposud totiž nikdo žádné pokojné oběti nepřinášel.

8) A zahrada uzamčená symbolizuje pannu (viz § 4.12.1).