Výklady veršů 1,4-1,6 

1. 4. 2. Jiná verze: [Stojí psáno]: Jásejme a radujme se v Tobě! Jinde jsme se naučili: ‘Oženil-li se někdo se ženou, žil s ní deset let a ona neporodila, nemá povoleno zanedbat [plození a množení]’.1) Rabi Idi řekl: „Jednou se stalo, že jistá žena v Sídónu žila se svým manželem deset let a neporodila. Šli tedy za r. Šimonem ben Jochaj a zeptali se ho, zda se mají rozejít. On jim řekl: ‘Při vašem životě! Tak jako jste se vzájemně sezdávali za [doprovodu] jídla a pití, nesmíte se ani rozejít jinak, než za [doprovodu] jídla a pití!’ Zachovali se podle jeho doporučení, vystrojili si slavnost, uspořádali velikou hostinu a pili víc než dost. Když [manželovi] stoupla nálada, řekl jí: ‘Má dcero! Vyhlédni si v domě cokoli dobrého, vezmi si to a odnes si to do otcovského domu!’ A co učinila? Když [manžel] usnul, dala pokyn svým otrokům a otrokyním a řekla jim: ‘Zvedněte ho i s lůžkem, vezměte ho a odneste ho do domu mého otce!’ O půlnoci se [manžel] probudil ze spánku. Když vystřízlivěl, řekl jí: ‘Má dcero, kam jsem se to dostal?’ Ona mu odvětila: ‘Do domu mého otce.’ On jí řekl: ‘Co dělám v domě tvého otce?’ Ona mu odvětila: ‘Večer jsi mi přece řekl: ‘Cokoli dobrého v domě si vezmi a odnes si to do otcovského domu!’ A já nemám na celém světě nic lepšího než jsi ty!’ [Potom] šli znovu za rabim Šimonem ben Jochaj, ten se postavil, modlil se za ně a [Svatý, budiž požehnán], je navštívil.2) To nás učí, že tak jako Svatý, budiž požehnán, navštěvuje neplodné, rovněž spravedliví navštěvují neplodné. A z toho lze odvodit kal va-chomer:3) Jestliže byla navštívena smrtelnice, která řekla jí podobnému smrtelníkovi: ‘Nemám na celém světě nic lepšího než jsi ty’, tím spíše to platí o Izraelcích, kteří den co den očekávají spásu od Svatého, budiž požehnán, a říkají: ‘Nemáme na celém světě nic lepšího než jsi Ty!’ Proto [je psáno]: Jásejme a radujme se v Tobě!

Podobá se to královně, které odcestoval její manžel král, její synové a její zeťové do zámoří. Potom [za ní] přišli [sluhové] a řekli jí: ‘Přišli tví synové!’ [Královna] řekla: ‘Co mi na tom záleží? Ať se radují mé snachy!’ Když přišli její zeťové, řekli jí: ‘Přišli tví zeťové!’ [Královna] řekla: ‘Co mi na tom záleží? Ať se radují mé dcery!’ [Potom] jí řekli: ‘Přišel tvůj manžel král!’ [Královna] řekla: ‘To je dokonalá radost, radost nad radosti!’ Podobně se stane v čase příštím, že přijdou proroci a řeknou Jeruzalému: Tví synové z daleka přicházejí! [Iz 60,4] Ale [Jeruzalém] řekne: ‘Co mi na tom záleží?’ [Proroci řeknou]: A tvé dcery jsou po boku ustaveny! [Iz 60,4] Ale [Jeruzalém] řekne: ‘Co mi na tom záleží?’ Ale když [Jeruzalému] řeknou: Hle, tvůj Král přichází k tobě, spravedlivý a spásný! [Za 9,9], [Jeruzalém] řekne: ‘To je dokonalá radost!’ Neboť je psáno: Jásej nadmíru, dcero sijónská! [Za 9,9] A dále je psáno: Výskej a raduj se, dcero sijónská! [Za 2,14] V té době [Jeruzalém] řekne: Trojčením trojčit budu v Pánovi! Zajásá duše má v mém Bohu! [Iz 61,10]

 

1) Mišna v Jevamot 64a.

2) Tzn. žena otěhotněla.

3) Tzn. na základě logického odvození.

 

1. 4. 3. Jiná verze: [Stojí psáno]: Jásejme a radujme se v Tobě! Rabi Abin na úvod citoval: „[Stojí psáno]: Toto je ten den, co učinil Pán! Jásejme a radujme se v něm! [Ž 118,24]” Rabi Abin řekl: „Nevíme, v čem se máme radovat: jestli v ten den, anebo jestli ve Svatém, budiž požehnán! Přišel však Šalomoun a vyložil to: Jásejme a radujme se v Tobě, [což znamená]: ‘ve Svatém, budiž požehnán’. V Tobě,  tedy ve Tvé spáse. V Tobě,  tedy ve Tvé Tóře. V Tobě,  tedy v obavě z Tebe!”

Rabi Izák řekl: „[Stojí psáno] V Tobě (bach), [což znamená] ve dvaadvaceti1) hláskách, jimiž nám byla sepsána Tóra. [Hláska] Bet [znamená] dva, [hláska] Kaf [znamená] dvacet, což je [dohromady] dvaadvacet.”

 

1) Hebrejský výraz ‘bach’ lze také číst jako číslovku 22.

 

1. 4. 1. Kéž střežena jsou Tvá laskání nad víno! [Pís 1,4] – [To znamená] nad víno Tóry. Například halachot Slavnosti pesach při Slavnosti pesach, halachot Slavnosti aceret při Slavnosti aceret, halachot Slavnosti [sukot] při Slavnosti [sukot].1)

Jiná verze: [Stojí psáno]: Kéž střežena jsou Tvá laskání nad víno! [To znamená] nad víno Praotců. Co před Tebou učinil Prvotní člověk? Kdo před Tebou učinil totéž, co Abraham? Kdo před Tebou učinil totéž, co Izák? Kdo před Tebou učinil totéž, co Jákob?

 

1) Laskáním jsou zde míněna rabínská ustanovení, protože jsou výrazem lásky k Bohu.

 

1. 4. 1. Upřímní Tě milují! [Pís 1,4] – Jak přímí jsou ti, co Tě milují! Jak houževnatí jsou ti, co Tě milují!

Rabi Ajbu řekl: „Naši Praotcové před Tebou pojednali s velkou upřímností vše, co udělali!“ – Rabi Chanin řekl: „[Stojí psáno]: Neboť jelikož učinil jsi věc tuto [Gen 22,16]. Byla to [Abrahamova] desátá zkouška a ty těch [deset zkoušek] nazýváš věc!1) Kdyby totiž [Abraham] tuto věc nepřijal, promarnil by a zmařil všechny ty předchozí [zkoušky]. Proto [je psáno]: Upřímní Tě milují!

 

1) Přestože se jedná o deset věcí.

 

1. 5. 1. Černá jsem a krásná! [Pís 1,5] – [To znamená]: Černá jsem svými skutky a krásná skutky svých Praotců!

[Stojí psáno]: Černá jsem a krásná! Obec izraelská řekla: ‘Černá jsem sama před sebou a krásná před mým Učinitelem!’ Neboť je psáno: Zda nejste jako synové Kúšitů? Vy jste pro mne synové izraelští! [Am 9,7] Jako synové Kúšitů jste sami před sebou. Avšak Vy jste pro mne synové izraelští, je výrok Pánův’.

Jiná verze: Černá jsem byla v Egyptě a krásná jsem byla [také] v Egyptě. Černá jsem byla v Egyptě: A vzepřeli se vůči mně a nesvolili naslouchat mi![Ez 20,8] A krásná jsem byla [také] v Egyptě, v krvi pesachové oběti a v krvi obřízky, neboť je psáno: A přešel jsem nad tebou, a spatřil jsem tě zbrocenou tvými krvemi! A řekl jsem ti: Ve tvých krvích žij! [Ez 16,6], to je krev pesachové oběti. A řekl jsem ti: Ve tvých krvích žij! [Ez 16,6], to je krev obřízky.

Jiná verze: Černá jsem byla u [Rákosového] moře, neboť je psáno: A vzepřeli se u moře, v Moři rákosovém! [Ž 106,7] A krásná jsem byla [také] u [Rákosového] moře, neboť je psáno: Toto je můj Bůh a ozdobím Ho! [Ex 15,2]

Černá jsem byla v Maře, neboť je psáno: A reptali, ten lid, proti Mojžíšovi, řka: Co budeme pít? [Ex 15,24] A krásná jsem byla [také] v Maře, neboť je psáno: A křičel k Pánovi a ukázal mu Pán dřevo. A hodil [ho] do vod a zesládly ty vody [Ex 15,25].

Černá jsem byla v Refídim, neboť je psáno: A nazval jménem to místo Massa a Meríba [Ex 17,7]. A krásná jsem byla [také] v Refídim, neboť je psáno: A vystavěl Mojžíš oltář a nazval ho jménem Pán je můj zázrak [Ex 17,15].

Černá jsem byla na Chorébu, neboť je psáno: ‘Učinili býčka na Chorébu [Ž 106,19]. A krásná jsem byla [také] na Chorébu, neboť je psáno: Všechno, o čem mluvil Pán, učiníme a poslechneme![Ex 24,7]

Černá jsem byla v poušti, neboť je psáno: Kolikrát se vzepřeli Mu v poušti! [Ž 78,40] A krásná jsem byla [také] v poušti při vztyčení Svatostánku, neboť je psáno: A v den vztyčení Svatostánku [Nu 9,15].

Černá jsem byla kvůli zvědům, neboť je psáno: A vynášeli pomluvu té země[Nu 13,32]. A krásná jsem byla kvůli Jozuovi a Kálebovi, neboť je psáno: Bez Káleba, syna Jefuna Kenazejce [Nu 32,12].

Černá jsem byla v Šitímu, neboť je psáno: A usadil se Izrael v Šitímu [Nu 25,1]. A krásná jsem byla [také] v Šitímu, neboť je psáno: A povstal Pinchas a modlil se [Ž 106,30].

Černá jsem byla kvůli Akánovi, neboť je psáno: A zpronevěřili se synové izraelští zpronevěrou při klatém[Joz 7,1]. A krásná jsem byla kvůli Jozuovi, neboť je psáno: A řekl Jozue Akánovi: Můj synu, vlož, prosím, úctu! [Joz 7,19]

Černá jsem byla kvůli králům izraelským a krásná jsem byla kvůli králům judským. Pokud jsem byla tak krásná [dokonce i] se svými černými, tím spíše [jsem byla krásná] se svými proroky!

 

1. 5. 2. [Stojí psáno]: Černá jsem. To se týká Achaba, neboť je psáno: A stalo se, když uslyšel Achab slova tato, tak roztrhl své oděvy (...) a postil se (...) a chodil tiše [1K 21,27]. – Jak dlouho se postil? – R. Jehošua b. Levi řekl: „Tři hodiny. Pokud byl zvyklý jíst své jídlo během třetí hodiny, jedl až během šesté. A pokud byl zvyklý jíst své jídlo během šesté [hodiny], jedl až během deváté.“1)

[Stojí psáno]: A uléhal v pytlovině a chodil tiše [1K 21,27]. R. Jehošua b. Levi řekl: [To znamená], že chodil bos. Co stojí psáno o Jóramovi? A spatřil lid, a hle: pytlovina na jeho mase zevnitř![2K 6,30]”2)

Rabi Levi bar Chita to vykládal třemi způsoby: „Černá jsem po všechny dny týdne a krásná jsem o šabatu. Černá jsem po všechny dny v roce a krásná jsem v Den smíření. Černá jsem v deseti [ztracených] kmenech a krásná jsem v kmenech Judy a Benjamína. Černá jsem na tomto světě a krásná jsem ve světě příštím!“3)

 

1) První hodina dne začínala zhruba kolem naší šesté hodiny ranní.

2) Tedy i on se kál, podobně jako Achab.

3) Jeden z těchto čtyř výroků je nadbytečný a tvoří ho zřejmě pozdější glosa.

 

1. 5. 3. [Stojí psáno]: Dcery Jeruzaléma [Pís 1,5]. Rabíni říkají: „Nečti: dcery (benot) Jeruzaléma, nýbrž: ‘objasňovači (bonot) Jeruzaléma’. To jsou členové velkého Sanhedrinu Izraelců, kteří zasedají a objasňují (mevinim) jim každou otázku i výnos.”

Jiná verze: [Stojí psáno]: Dcery Jeruzaléma. Rabi Jochanan řekl: „Jeruzalému je souzeno stát se metropolí všech zemí a ke své cti k sobě přivádět [davy poutníků] jako řeku, jak si můžeš přečíst: Ašdód, její dcery a její dvory; Gáza, její dcery a její dvory až k Leše [Joz 15,47].” To je názor rabiho Jochanana, neboť r. Jochanan řekl: „Stojí psáno: A dám je tobě za dcery, a nikoli ze tvé Smlouvy![Ez 16,61] Co to znamená: za dcery? Za vesnice. A nikoli ze tvé Smlouvy: nikoli z tvého věna, nýbrž z mého!”

Rabi Bevaj řekl jménem rabiho Rúbena: [Stojí psáno]: Jásej, neplodná! [Iz 54,1] Má se snad kvůli neplodnosti jásat? Spíše [to znamená]: Jásej, neplodná, která jsi neporodila syny pro Gehinom!”2)

R. Berechja řekl jménem rabiho Samuela bar Nachman: „Izrael je připodobňován k ženě. Tak jako žena obdrží [jako věno] desetinu majetku svého otce a odejde [do manželství], rovněž Izraelci zdědili Zemi izraelskou Sedmi národů, co tvoří desetinu sedmdesáti národů [světa]. A jelikož Izraelci zdědili [zemi] po ženském způsobu, zpívali píseň (šira) ženského rodu, neboť je psáno: Tehdy zpíval Mojžíš a synové izraelští píseň (šira) tuto Pánovi [Ex 15,1]. Ale v čase příštím budou dědit po mužském způsobu, zdědí veškerý majetek svého Otce, jak si můžeš přečíst: Z kouta východního až ke koutu mořskému: Juda jeden[Ez 48,7]. Dan jeden [Ez 48,1], Ašer jeden [Ez 48,2], a tak každý z nich. A ti budou zpívat [píseň] rodu mužského, neboť je psáno: Zpívejte Pánovi píseň (šir) novou! [Ž 96,1] Není psáno [v ženském rodu]: ‘novou píseň (šira chadaša)’, nýbrž [v mužském rodu]: ‘novou píseň (šir chadaš)’.”

Rabi Berechja a r. Jehošua b. Levi [říkají]: „Proč je Izrael připodobňován k ženě? Tak jako žena obtěžká a slehne, obtěžká a slehne, až [nakonec] slehne, ale už neobtěžká, rovněž Izraelci obtěžkají a slehnou,3) obtěžkají a slehnou, až [nakonec] slehnou, ale už nikdy neobtěžkají. Jelikož se jejich utrpení na tomto světě podobá utrpení rodičky, zpívají před Ním píseň (šira) rodu ženského. Ale ve světě příštím, kde už jejich utrpení nebude jako utrpení rodičky, budou zpívat píseň (šir) mužského rodu, jak si můžeš přečíst: V den onen bude zpívána píseň (šir) tato! [Iz 26,1]”

 

1) Výraz dcery zde má význam menších měst spadajících pod vliv uvedených velkoměst. – Verš chybně uvádí až k Leše, což ve skutečnosti patří do verše Gen 10,19.

2) Neplodnou ženou je míněn Jeruzalém. Celá tato ženská symbolika je dávána do souvislosti s městy kvůli tomu, že v hebrejštině jsou všechna města ženského rodu.

3) Tzn. bude prožívat narůstající utrpení, které skončí dočasnou úlevou.

 

1. 5. 1. Jako stany Kedaru [Pís 1,5]. – Tak jako stany Kedaru, přestože jsou na pohled zvenčí ošklivé, černé a potrhané, leč uvnitř mají drahokamy a perly, rovněž učenci, přestože na tomto světě vypadají oškliví a černí, mají uvnitř [znalosti] Tóry, Písma, Mišny, midrášů, halachot, Talmudu, toseftot a agadot.

Když je tomu tak, [mohl bych se domnívat]: tak jako stany Kedaru není nutno prát, mohl [bych říci], že s Izraelci je tomu stejně? [Proto] Písmo praví: Jako závěsy Šalomounovy [Pís 1,5] Tak jako se závěsy Šalomounovy zamažou a vyperou a znovu se zamažou a vyperou, podobně Izraelci, i když se v průběhu celého roku zamažou nepravostmi, na Den smíření přijdou a vyperou se, neboť je psáno: Vždyť v den tento [kněz] usmíří se za vás! [Le 16,30] A dále je psáno: Jestliže budou vaše hříchy jako šarlaty, jako sníh zbělají![Iz 1,18]

Když je tomu tak, [mohl bych se domnívat]: tak jako se stany Kedaru přesunují z místa na místo, mohl [bych říci], že s Izraelci je tomu stejně? [Proto] Písmo praví: Jako závěsy Šalomounovy [Pís 1,5], [což znamená]: jako závěsy Toho, jehož je mír; Toho, jenž Svým slovem učinil svět; jehož Dílo pnoucí se [jako stan] se nikdy nepohnulo ze svého místa.

Rabi Eliezer ben Jákob učí: „[Stojí psáno]: Stan bez stržení[Iz 33,20], [což znamená]: ‘bez odchodu a bez putování’.1) Tak jako stany Kedaru na sobě [nikdy] necítí ničí jařmo,2) ani Izraelci na sobě v čase příštím nepocítí ničí jařmo.”

Rabi Chija učí: „[Stojí psáno]: A dám jít vám vzpřímeně [Le 26,13], [což znamená]: s rovnými zády, protože se nebudou nikoho bát.”

R. Judan říká: „[Izraelci budou] jako Josef. Tak jako Josef byl prodán do stanů Kedaru, neboť je psáno: A prodali Josefa Izmaelcům [Gen 37,28], a on na oplátku získal ty, co [předtím] získali jeho, neboť je psáno: A získal Josef veškerou půdu egyptskou[Gen 47,20], podobně i Izraelci zajmou ty, kteří je zajali.”

 

1) Jde o slovní hříčku s výrazy ‘odchod (jece)’ a ‘putování (jinu’a)’, jejichž hlásky společně tvoří slovo ‘stržení (jic’an)’

2) Tzn. nikdo je nenakládá na osla, aby je stěhoval jinam.

3) Tzn. nebudou podléhat cizí nadvládě.

 

1. 6. 1. Nehleď na mne, neboť já jsem snědá! [Pís 1,6] – Rabi Simon na úvod citoval: „[Stojí psáno]: Nepomlouvej služebníka jeho panovníkovi! [Př 30,10] Služebníky se nazývají Izraelci, neboť je psáno: Vždyť mně jsou synové izraelští služebníky [Le 25,55]. Služebníky se nazývají také proroci, neboť je psáno: Nýbrž zjeví Své tajemství Svým služebníkům, prorokům [Am 3,7]. Takto promluvila obec Izraelská k prorokům: ‘Nezahlížej na mne kvůli mé snědosti! Mezi mými syny nenajdeš větší radost nad Mojžíše, leč kvůli jeho výroku: Slyšte, prosím, vy vzpurníci! [Nu 20,10] bylo ustanoveno, že nevstoupí do [Svaté] země!’

Jiná verze: [Obec izraelská řekla]: ‘Mezi mými syny nenajdeš větší radost nad Izaiáše, leč kvůli jeho výroku: A uvnitř lidu nečistých rtů já sedím! [Iz 6,5] mu Svatý, budiž požehnán, řekl: ‘Izaiáši! Sám o sobě smíš říkat: Vždyť muž nečistých rtů já jsem! [Iz 6,5] Ale co [slova]: A uvnitř lidu nečistých rtů já sedím?’ Pojď a viz, co je tam psáno: A přiletěl ke mně jeden ze Serafim a ve své ruce měl uhlík! [Iz 6,6]’1) Rav Samuel řekl: ‘[Stojí psáno]: Uhlík (ricpa)’, [což znamená]: ‘stiskni ústa (ruc pe)’! [Svatý, budiž požehnán, tím říká]: Stiskni ústa tomu, kdo pronáší udání na mé syny!’

A podobná věc je psána o Eliášovi, neboť je psáno: A řekl: Žárlivostí žárlím na Pána, Boha Izraele, neboť opustili svou Smlouvu synové izraelští! [1K 19,14] Svatý, budiž požehnán, mu řekl: ‘Je snad má Smlouva tvou Smlouvou?’ [Eliáš dodal]: A Tvé oltáře zdeptali![1K 19,14] Svatý, budiž požehnán, mu řekl: ‘Jsou snad mé oltáře tvými oltáři?’ [Eliáš dodal]: A Tvé proroky zabili mečem! [1K 19,14] Svatý, budiž požehnán, mu řekl: ‘Byli to mí proroci! Co ti na tom záleží?’ [Eliáš dodal]: A zbyl jsem já samotný! A žádají mou duši vzít si ji! [1K 19,14] Pojď a viz, co je tam psáno: A shlédl, a hle: v jeho hlavách oplatky žhavé! [1K 19,6] Co to znamená: žhavé (recafim)? Rabi Samuel bar Nachman řekl: Stiskni ústa (ruc pe)’! [Svatý, budiž požehnán, tím říká]: Stiskni ústa tomu, kdo pronáší udání na mé syny!”

Rabi Jochanan to učí odsud: [Stojí psáno]: Břímě Damašku. Hle, Damašek (...) Opuštěná jsou města Aróeru! [Iz 17,1-2] [Izaiáš] povstal kvůli Damašku a zmiňuje se o Aróeru? Není snad Aróer v oblasti Země moábské? Spíše bylo v Damašku tři sta pětašedesát modlářských svatyň podle počtu dnů solárního roku a oni sloužili každý den [příslušné modle]. A měli jeden takový den, kdy si je vzali [na řadu] všechny a sloužili jim. A Izraelci učinili ze všech [model] jednoho vládce a sloužili mu, neboť je psáno: A shromáždili se synové izraelští činit zlo v očích Pánových a sloužili Ba’alim, atd. [Sd 9,6]2) A tehdy, když Eliáš pomlouval Izraelce, Svatý, budiž požehnán, mu řekl: ‘Eliáši! Pokud obviňuješ jedny, měl bys také obviňovat ty druhé!’ Jak si můžeš přečíst: Běž, vrať se ke svému způsobu mluvení o Damašku! [1K 19,15]”

Rabi Abahu a Reš Lakiš jednou vstupovali do jednoho města v Caesareji. Rabi Abahu řekl r. Šimonovi ben Lakiš: „Proč máme vstoupit do města rouhačů a kacířů?“ Reš Lakiš sesedl z osla, nabral písek a nacpal mu ho do úst. [R. Abahu] mu řekl: „Co to má znamenat?“ [Reš Lakiš] mu odvětil: „Svatý, budiž požehnán, není spokojen s tím, kdo pronáší udání na Izraelce!“

 

1) Kterým se pak dotkl Izaiášových rtů za to, že urážel Izraelce před Bohem.

2) Ve verši následuje výčet nejrůznějších bohů ze všech koutů světa.

 

1. 6. 2. Neboť očernilo mne slunce! [Pís 1,6] – Rabi Aba bar Kahana řekl jménem r. Chiji Velikého: „Stojí psáno: Vždyť dvě zla učinil můj lid! [Jer 2,13] Vždyť toho přestoupili mnoho! Spíše nás to učí, že učinili jeden [hřích], který vydá za dva: že se klaněli modlám a odvrátili se od Chrámu, jak si můžeš přečíst: A přivedl mě na nádvoří Domu Pánova vnitřní (...) [A oni se pokazili před sluncem]! [Ez 8,16] A jak si můžeš přečíst: Vždyť jejich pokažení je v nich, vadu mají! [Le 22,25]”

Jiná verze: [Stojí psáno]: Neboť očernilo mne slunce! Protože jsem slunci zhotovila vozy slunečních koní, neboť je psáno: A odstranil ty koně, co dali králové judští slunci, od vchodu Domu Pánova[2K 23,11].

 

1. 6. 3. R. Izák tento verš vykládal ohledně boje s Midjánci: „Zjistíš, že když se Izraelci pustili do boje s Midjánci, rozdělili se na dvojice, které přistupovaly ke [každé] ženě. Jeden z nich jí začernil obličej [uhlím] a druhý z nich jí sebral náušnice. [Žena] jim říkala: ‘Nejsme snad stvořeními Svatého, budiž požehnán, že nám děláte něco takového?’ A ti Izraelci jim odpovídali: ‘Nestačí vám, že se nám tohle přihodilo kvůli vám?’ Jak si můžeš přečíst: A řekl Pán Mojžíšovi: Vezmi všechny vůdce lidu a pověs je Pánovi proti slunci! [Nu 25,4]” – R. Ajbu řekl: „Kvůli jakému hříchu? A spřáhli se s Baal Peórem [Nu 25,3].”

Rabi Izák dále řekl: „Jednou se stalo, že jistá venkovanka měla kúšskou otrokyni. Ta ještě se svou družkou sestoupila nabrat [vodu] z pramene. [Otrokyně] řekla své družce: ‘Má družko! Zítra se můj pán rozvede se svou ženou a vezme si za ženu mne!’ [Družka] jí řekla: ‘A proč?’ [Otrokyně jí odvětila]: ‘Protože ji zahlédl s rukama začerněnýma [od uhlí]!’ [Družka] jí řekla: ‘Zbláznila ses? Poslouchej sama, co říkáš! Říkáš-li o ženě, kterou on nesmírně miluje, že se s ní chce rozvést, protože ji jednou zahlédl s rukama začerněnýma [od uhlí], tím spíše by to platilo o tobě, která jsi začerněná celá a černá jsi po celý svůj život již od matčina lůna!’ Podobně když se světské národy posmívají Izraelcům a říkají jim: ‘Tento lid vyměnil svou slávu, neboť je psáno: A vyměnili svou slávu! [Ž 106,20]’, Izraelci jim odpovědí: ‘Jestliže jsme obtíženi takovou vinou kvůli [jediné] chvíli, tím spíše to platí pro vás!’ A dále Izraelci světským národům řeknou: ‘Povíme vám, čemu se podobáme: Královskému synovi, který si vyšel u města na poušť a slunce mu pražilo na hlavu tak, že mu ztmavl obličej. Vešel tedy do města, trochou vody a trochou pobytu v lázních své tělo opět vybělil a vrátila se mu jeho předchozí krása. Podobné je to s námi, pokud nás očerní modloslužba, ale vy jste kvůli své modloslužbě černí již od matčina lůna! A jakým způsobem? Jakmile [modlářská] žena otěhotní, vejde totiž do své modlářské svatyně a klaní se modle společně se svým dítětem!’”