Výklady veršů 3,10-3,11

3. 10. 4. Jiná verze: [Stojí psáno:] Nosítka, což je svět. Učinil si král Šalomoun, [což znamená:] ‘ten Král, jemuž patří mír (šalom šelo)’. Ze dřeva Libanonu, neboť [svět] byl vystavěn z [místa] dolní Vnitřní svatyně. Neboť jsme se poučili: ‘Když byla odebrána archa, byl tam již od dob prvních proroků kámen a nazýval se základní. A proč se nazýval základní (šetja)? Protože na něm byl založen (huštat) celý svět, jak si můžeš přečíst: Ze Sijónu, ze souhrnu krásy, [Bůh zazářil]! [Ž 50,2]1) Sloupy učinil stříbrné, což je rodopisný řetězec. Jejich krytinu zlatou, což jsou plody země a plody stromů, co se prodávají za zlato. Jejich jízdu purpurovou, jak si můžeš přečíst: Jedoucí nebesy ve tvé pomoci [De 33,26].

[Stojí psáno:] Jejich vnitřek je dlážděný láskou. R. Judan řekl: „To jsou zásluhy Tóry a zásluhy spravedlivých, kteří se jí zabývají.“ Rabi Azarja řekl jménem rabiho Judy jménem r. Simona: „To je Šechina.“

Jiná verze: [Stojí psáno:] Nosítka, což je Trůn slávy. Učinil si král Šalomoun, [což znamená:] ‘ten Král, jemuž patří mír (šalom šelo)’. Ze dřeva Libanonu, což je horní Vnitřní svatyně, která odpovídá dolní Vnitřní svatyni, jak si můžeš přečíst: Příbytek (machon) ke Tvému sídlu [Ex 15,17], [což znamená]: ‘odpovídající (mekuvan) Tvému sídlu’. Sloupy učinil stříbrné, jak si můžeš přečíst: Sloupy nebes se chvějí [Jób 26,11]. Jejich krytinu zlatou, což jsou slova Tóry, neboť je psáno: Žádoucí nad zlato, nad ryzí zlato mnohé [Ž 19,11]. Jejich jízdu purpurovou, jak si můžeš přečíst: Jedoucímu v nebesích nebes zdávna [Ž 68,34].

[Stojí psáno:] Jejich vnitřek je dlážděný láskou. R. Berachja a rabi Bun jménem r. Abahu [říkají]: „Existují čtyři vládci. Vládcem ptáků je orel. Vládcem [domácích] zvířat je býk. Vládcem [divoké] zvěře je lev. Vládcem všech je člověk. A Svatý, budiž požehnán, je všechny vzal a vyryl je do Trůnu slávy, neboť je psáno: Pán v nebesích připravil Svůj Trůn [Ž 103,19]. A jelikož připravil Svůj Trůn nad těmi vládci, plyne z toho, že Jeho království nade všemi vládne [Ž 103,19].”

 

1) Podle legendy začalo stvoření světa – jehož první částí bylo světlo – z místa budoucího jeruzalémského Chrámu, odkud se kruhovitě rozšířilo až k jeho hranicím.

 

3. 11. 1. Vyjděte a pohleďte, dcery sijónské (Cijon) [Pís 3,11], [což znamená:] ‘synové rozlišení přede mnou (mecujanim) zastřihováním [vlasů], obřízkou a třásněmi’. Na krále Šalomouna [Pís 3,11], [což znamená:] ‘Král, jenž stvořil Svá stvoření dokonalá (šelemot)’. Stvořil slunce a lunu v jejich úplnosti, hvězdy a planety v jejich úplnosti.  – Bar Kapara řekl: „Adam a Eva byli stvořeni ve věku dvaceti let.“1)

[Jiná verze:] Na krále Šalomouna, [což znamená:] ‘na Krále, jemuž patří mír (šalom šelo)’.

Jiná verze: Na krále Šalomouna, [což znamená:] ‘na Krále, jenž usmiřuje (hišlim) Svá díla a Svá stvoření’. Jakým způsobem? Usmířil oheň s naším praotcem Abrahamem.2) Usmířil meč s Izákem.3) Usmířil anděla s Jákobem.4)

Jiná verze: Na krále Šalomouna, [což znamená:] ‘na Krále, jenž činí mír (šalom) mezi Svými stvořeními’. R. Šimon ben Jochaj učí: „Obloha je ledová a [Svatá] zvířata jsou ohnivá. Obloha je ledová, neboť je psáno: A podoba byla nad hlavami toho Zvířete oblohy, jako barva ledu strašlivého, atd. [Ez 1,22] [Svatá] zvířata jsou ohnivá, neboť je psáno: A podoby těch Zvířat jako vzhled uhlíků ohně [Ez 1,13] a dále je psáno: A ta Zvířata vybíhala a vracela se jako vzhled záblesku [Ez 1,14]. A [přesto se led s ohněm] vzájemně neruší. Michael je vládce ledu a Gabriel je vládce ohně. A [přesto se ti dva] vzájemně neruší.”

R. Abin řekl: „To se týká nejen [usmiřování] dvou andělů, protože Svatý, budiž požehnán, usmiřuje dokonce i jediného anděla, jehož polovina je ledová a polovina ohnivá.“

A o tom [v Písmu] existují čtyři příklady: Jeho tělo bylo jako beryl a jeho tvář jako vzhled záblesku! [Da 10,6] A [přesto se ty části] vzájemně nepoškozují.

Jeden verš praví: Kladoucí ve vodách Svá podkroví [Ž 104,3] a druhý verš praví: Vždyť Pán, tvůj Bůh, oheň sžíravý jest! [De 4,24] a dále je psáno: Jeho trůn – plameny ohně! [Da 7,9] A [přesto se voda s ohněm] vzájemně nepoškozují.

R. Jochanan řekl: „Stojí psáno: Činí mír na Svých výšinách [Jób 25,2]. [Nebeská] klenba je vodní a hvězdy jsou ohnivé. A [přesto se voda s ohněm] vzájemně nepoškozují. Slunce nikdy nespatří výkroj měsíce.5)

Jákob z Kefar Chanin řekl: „Stojí psáno: Vládce a Strach jsou s Ním [Jób 25,2]. Vládce je Michael a Strach je Gabriel. S Ním. Co to znamená: S Ním? Že jsou Jím usmiřováni.”

R. Levi řekl: „Neexistuje žádné souhvězdí, které by při svém východu předběhlo svého druha. Neexistuje žádná planeta, která by sledovala věci nad sebou, nýbrž sleduje věci pod sebou. Analogicky ani člověk sestupující po žebříku se neohlíží.“

Také faraónovy [egyptské] rány Svatý, budiž požehnán, usmiřoval, neboť je psáno: A bylo krupobití a oheň blýskal uvnitř toho krupobití [Ex 9,24]. Rabi Juda, rabi Nehemiáš a rabíni [se názorově liší]. R. Juda řekl: „Byly to ledové lahvičky naplněné ohněm. A [přesto se voda s ohněm] vzájemně nepoškozovaly.” (R. Chanin řekl: „Podle [názoru] r. Judy se [krupobití] podobalo puklému granátovému jablku, jehož semena jsou viditelná zvenčí.”) R. Nehemiáš řekl: „Oheň a led byly vzájemně promíchány. (R. Chanin řekl: „Podle [názoru] rabiho Nehemiáše se [krupobití] podobalo svítící křišťálové kouli, v níž je směs vody a oleje a hoří [plamenem].”) A [přesto se voda s ohněm] vzájemně nepoškozovaly.” Rabíni říkají: „Opakovaně zhášely a opět se zablýskly, aby plnily vůli svého Stvořitele.“

R. Acha řekl: „[Podobá se to] králi, který měl dvě zuřivé, vzájemně se nenávidící legie. Když uviděly, že král se ocitl v tuhém boji, vzájemně se usmířily, aby mohly za toho krále bojovat. Podobně když uviděly oheň a led, které se vzájemně nesnášejí, boj Krále králů králů, Svatého, budiž požehnán, jímž bojoval s Egypťany, vzájemně se usmířily a bojovaly s Egypťany na straně Svatého, budiž požehnán, jak si můžeš přečíst: A bylo krupobití a oheň blýskal uvnitř toho krupobití, [což znamená] dvojitý zázrak.”

 

1) Což je zřejmě chápáno jako dokonalý věk.

2) Jde o narážku na legendu, podle níž byl Abraham uvržen Nimrodem do ohnivé pece a nic se mu nestalo.

3) Viz Gen 22,10nn.

4) Viz Gen 32,25nn.

5) ‘Výkroj měsíce’ znamená jeho chybějící (neviditelnou) část. Znamená to, že měsíc se nikdy nepřivrátí vykrojenou částí ke slunci, protože toto místo je u měsíce chápáno jako tělesná vada a nesluší se na ni upřeně hledět (viz Roš ha-šana 23b).

 

3. 11. 2. Na korunu, jíž korunovala ho jeho matka [Pís 3,11]. – R. Jochanan řekl: „R. Šimon b. Jochaj se zeptal rabiho Eleazara b. rabi Jose: ‘Možná jsi slyšel od svého otce, co to znamená: Na korunu, jíž korunovala ho jeho matka?’ [R. Eleazar] mu odvětil: ‘Ano.’ [R. Šimon] mu řekl: ‘Jak je to tedy?’ [R. Eleazar] mu odvětil: ‘[Podobá se to] králi, který měl jedinou dceru a nadmíru ji miloval. Nazýval ji ‘má dcera’, ale byl spokojenější, když ji nazýval ‘má sestra’. A byl ještě spokojenější, když ji nazýval ‘má matka’. Podobně i Svatý, budiž požehnán, nadmíru miluje [obec] izraelskou. Nazývá ji ‘má dcera’, jak si můžeš přečíst: Poslyš, dcero, a hleď! [Ž 45,11], ale je spokojenější, když ji nazývá ‘má sestra’, neboť je psáno: Otevři mi, má sestro, má přítelkyně! [Pís 5,2]. A je ještě spokojenější, když ji nazývá ‘má matka’, neboť je psáno: Poslyšte mě, můj lide! A má říše (u-le’umi), mně naslouchejte! [Iz 51,4] A stojí psáno: ‘A mé matce (u-le-imi)!’ R. Šimon b. Jochaj vstal, políbil ho na hlavu a řekl: ‘I kdybych si z tvých úst přišel vyslechnout pouze toto, stálo by to za to!’”

Rabi Chanina bar Izák řekl: „Prohlédli jsme celé Písmo, ale nikde jsme nenašli, že by Batšeba zhotovila pro svého syna Šalomouna korunu. A ty říkáš: Na korunu, jíž korunovala ho jeho matka? Spíše, tak jako je koruna posázena drahokamy a perlami, rovněž Stan setkávání měl modř, purpur, červa karmínového a kment.”

R. Jehošua ze Sichninu řekl jménem r. Leviho: „Mohl bys mít za to, že když Svatý, budiž požehnán, řekl Mojžíšovi: ‘Učiň mi Svatostánek’, vztyčil Mu čtyři tyče, nad nimi rozprostřel stánek a to že byl Svatostánek. Jenže Svatý, budiž požehnán, to neudělal. Spíše vzal [Mojžíše] nahoru a ukázal mu červený, zelený, černý a bílý oheň a řekl mu: ‘Učiň mi něco podobného!’ [Mojžíš] před Ním řekl: ‘Pane světa! A kde mám vzít červený, zelený, černý a bílý oheň?’ [Svatý, budiž požehnán], mu řekl: Podle jejich vzoru, který ti byl zjeven na hoře! [Ex 25,40]”

Rabi Abun řekl: „[Podobá se to] králi, který měl hezkou podobiznu a řekl jednomu muži ve svém paláci: ‘Učiň mi něco podobného!’ [Muž] mu řekl: ‘Můj panovníku, králi! Jak bych mohl něco podobného učinit?’ [Král] mu odvětil: ‘Ty svými barvami, já svou slávou!’ Podobně řekl Svatý, budiž požehnán, Mojžíšovi: A hleď, ať učiníš to! [Ex 25,40] [Mojžíš] před Ním řekl: ‘Pane světa! Jsem snad Bůh, abych něco podobného učinil?’ [Svatý, budiž požehnán], mu řekl: Podle jejich vzoru, atd. [Ex 25,40]”

Rabi Berachja řekl jménem r. Becaleela: „[Podobá se to] králi, který se ukázal jednomu muži ve svém paláci v krásných perlových šatech a řekl mu: ‘Učiň mi něco podobného!’ [Muž] mu řekl: ‘Můj panovníku, králi! Jak bych mohl něco podobného učinit?’ Podobně řekl Svatý, budiž požehnán, Mojžíšovi: ‘Učiň mi Svatostánek!’ [Mojžíš] před Ním řekl: ‘Pane světa! Jak bych mohl něco podobného učinit?’ [Svatý, budiž požehnán], mu řekl: A hleď, ať učiníš to! [Mojžíš] Mu řekl: ‘Jak bych mohl něco podobného učinit?’ [Svatý, budiž požehnán], mu řekl: Podle jejich vzoru! To, cos viděl nahoře, učiníš i dole! (Není tu psáno: ‘dřevo akáciové, [co] vztyčil’, nýbrž: stojící [Ex 26,15], [což znamená]: ‘tak, jak jsou postaveny nebeské zástupy’.) A učiníš-li dole to, cos viděl nahoře, já opustím své horní shromáždění, sestoupím a spočinu svou Šechinou dole mezi vámi!’” – Jakým způsobem [to máme chápat]? Tak jako nahoře stojí Serafové, rovněž dole stojí dřevo akáciové. Tak jako nahoře jsou hvězdy, rovněž dole jsou hvězdy. – R. Chija bar Aba řekl: „To nás učí, že zlaté háky viditelné na Svatostánku byly jako hvězdy viditelné na obloze.“

[Stojí psáno:] V den Jeho svatby [Pís 3,11], což znamená Sinaj, kde byli [Izraelci] jako novomanželé. A v den Jeho radosti srdce [Pís 3,11], což jsou slova Tóry, jak si můžeš přečíst: Příkazy Pánovy jsou přímé, rozradostňují srdce! [Ž 19,9]

Jiná verze: [Stojí psáno:] V den Jeho svatby [Pís 3,11], což znamená Stan setkávání. A v den Jeho radosti srdce [Pís 3,11], což znamená Chrám.