Výklady veršů 3,1-3,4

3. 1. 1. Na mém lehátku za nocí [Pís 3,1]. – R. Aba bar Kahana řekl: „Co to znamená: Na mém lehátku za nocí? V utrpení, jak si můžeš přečíst: A nezemře, a padne na lehátko [Ex 21,18].”

R. Levi řekl: „Obec izraelská řekla před Svatým, budiž požehnán: ‘Pane světa! V minulosti jsi mi dával světlo mezi jednou a druhou nocí!1) Mezi nocí egyptskou a nocí babylónskou. Mezi nocí babylónskou a nocí médskou. Mezi nocí médskou a nocí řeckou. Mezi nocí řeckou a nocí edómskou. Ale nyní, když jsem zaspala v Tóře i v [plnění náboženských] povinností, přechází mi jedna noc v druhou!’ [Proto stojí psáno:] Na mém lehátku za nocí.“

R. Alexandri řekl: „Jelikož jsem zaspala v Tóře i v [plnění náboženských] povinností, lne ke mně jedna noc za druhou. [Proto stojí psáno:] Na mém lehátku za nocí (ba-lejlot), [což znamená:] ‘přicházejí noci (bau lejlot)’.“2)

 

1) Nocí je zde míněno období poroby.

2) Zdá se, že podle výkladu r. Leviho se obec izraelská nemůže ze své neustálé poroby vymanit, zatímco podle výkladu r. Alexandriho si ji k sobě svým špatným počínáním aktivně přitahuje.

 

3. 1. 2. Jiná verze: [Stojí psáno:] Na mém lehátku za nocí, což je egyptská noc. Hledala jsem toho, jehož miluje má duše [Pís 3,1], to je Mojžíš. Hledala jsem ho, a nenašla jsem ho! [Pís 3,1]

 

3. 2. 1. Vstanu, prosím, a obejdu město, ulice a náměstí [Pís 3,2], [což znamená:] města a velkoměsta. Vyhledám toho, jehož miluje má duše! [Pís 3,2], to je Mojžíš.Hledala jsem ho, a nenašla jsem ho![Pís 3,2]

 

3. 3. 1. Našli mne hlídači obcházející [Pís 3,3]. To je kmen levitů, jak si můžeš přečíst: Přejdou a vrátí se od brány k bráně [Ex 32,27]. Toho, jehož miluje má duše [Pís 3,3], to je Mojžíš.

 

3. 4. 1. Málo přešla jsem za ně, než našla jsem toho, jehož miluje má duše [Pís 3,4], to je Mojžíš. Sevřela jsem ho a neuvolnila jsem ho, dokud jsem ho nepřivedla do domu mého lidu [Pís 3,4], to je Sinaj. A do síně mého rozhodnutí[Pís 3,4], to je Stan setkávání, protože od tehdejška byli Izraelci povinni rozhodnutími [Tóry].

 

3. 4. 2. Jiná verze: [Stojí psáno:] Na mém lehátku za nocí [Pís 3,1], což je babylónská noc. Hledala jsem toho, jehož miluje má duše [Pís 3,1], to je Daniel. Hledala jsem ho, a nenašla jsem ho! [Pís 3,1] Vstanu, prosím, a obejdu město, ulice a náměstí[Pís 3,2], [což znamená:] města a velkoměsta. Vyhledám toho, jehož miluje má duše! [Pís 3,2], to je Daniel. Hledala jsem ho, a nenašla jsem ho! [Pís 3,2] Našli mne hlídači [Pís 3,3], to jsou Chaldejci. Toho, jehož miluje má duše [Pís 3,3], to je Daniel.

A kam [Daniel] odešel? – Někdo říká, že na půst, a někdo říká, že na hostinu. Někdo říká, že na půst, jelikož prosil o slitování kvůli zničení Chrámu: A nyní slyš, náš Bože, modlitbu Tvého služebníka! [Da 9,17] A někdo říká, že na hostinu, aby přečetl Belšasarův nápis, jak si můžeš přečíst: Mene, mene, tekel u-farsin [Da 5,25].

R. Chija Velký a r. Šimon ben Chalafta [se názorově liší]. Rabi Chija řekl: „Forma [nápisu] byla:ממתוס ננקפי אאלרן.”1) Rabi Šimon ben Chalafta řekl: [Forma nápisu] byla: יטת יטת אדך פוגחמט.”2) Rabíni říkají: „Forma [nápisu] byla: אנם אנם לקת ניסרפו.”3) Rabi Meir říká: „Bylo to doslova: Mene, mene, tekel u-farsin [Da 5,25]. Mene: Sečetl Bůh tvou vládu a ukončil ji. Tekel: Byl jsi zvážen na vahách a shledán lehkým. Peres: Rozdělena bude tvá vláda a bude dána Médům a Peršanům![Da 5,26-28]”4)

Tehdy se kolem Daniela shromáždili všichni Izraelci a řekli mu: „Náš mistře Danieli! Všechna zlá a krutá proroctví , která nám prorokoval Jeremiáš, se nám vyplnila! Ale dosud se nesplnilo jedno dobré proroctví, které nám prorokoval: Vždyť po naplnění v Babylónu sedmdesáti let, [atd.] [Jer 29,10]! [Daniel] jim řekl: Přineste mi knihu Izajášovu! Začal číst, až se dostal k verši: Břemeno pouštního moře. Jako smršti na jihu, [atd.] [Iz 21,1]. [Daniel vykládal:]Pokud je to moře, nač je pouštní? Pokud je pouštní, nač je moře? Spíše se jedná o čtyři [pohanské] říše připodobněné ke zvěři, jak stojí psáno: A čtyři zvířata veliká [vystoupila z moře] [Da 7,3].

Rabi Chanina [řekl:] „Rabi Jochanan pravil: [Stojí psáno:] Různá jedno od druhého [Da 7,3], [což znamená], že se vzájemně lišila jejich ničivost. Budete-li zasloužilí, [přicházejí] z moře, ale pokud ne, [přicházejí] z lesa. Tak jako zvíře vystupující z moře není ničivé, kdežto [zvíře] vystupující z lesa ničivé je, rovněž platí, že budete-li zasloužilí, [světské] národy vás neovládnou.

To odpovídá [verši:] Rozrývá ji vepř z lesa (mi-ja’ar)’ [Ž 80,14]. [Všechno] závisí na [hlásce] Ajin: Budete-li zasloužilí, [vepř vyjde] z řeky (mi-je’or), ale pokud ne, [vyjde] z lesa (mi-ja’ar).5) Tak jako zvíře vystupující z řeky není ničivé, kdežto [zvíře] vystupující z lesa ničivé je, rovněž platí, [že budete‑li zasloužilí, [světské] národy vás neovládnou].”6)

[Stojí psáno:] Jako smršti na jihu ke změně [Iz 21,1]. R. Levi řekl: „Nenajdeš ničivější smršť nežli je tato, která přišla ze severu, vystoupila a vyděsila lidi žijící na jihu. A co to bylo? Byl to Nebúkadnesar, jenž vystoupil ze severu a zničil Chrám existující na jihu.“

[Stojí psáno:] Z pouště přišel [Iz 21,1]. Odkud přišel? – R. Chanina řekl: „Přišel pustinou pouště, [neboť je psáno:] Z pouště přišel, ze země obávané [Iz 21,1].“7)

[Stojí psáno:] Vize vážná prozradila se mi [Iz 21,2]. Proroctví se nazývá deseti výrazy: vize, proroctví, vytržení, mluva, řeč, přikazování, břemeno, podobenství, metafora a hádanka. – Které z nich je nejvážnější? – Rabi Eliezer říká: „Nejvážnější je vize, neboť je psáno: Vize vážná prozradila se mi.” – Rabi Jochanan řekl: „Nejvážnější je mluva, neboť je psáno: Mluvil ten muž, panovník té země, s námi vážně [Gen 42,30].” – Rabíni říkají: „Nejvážnější je břemeno podle doslovného významu: jako těžké břímě.“

[Stojí psáno:] Zrádce zrazuje a škůdce škodí! Vystup, Élame! Trap, Méde![Iz 21,2]. [To znamená:] ‘Již vystoupilo trápení [působené] Élamem!’ Trap, Méde, [což znamená:] ‘Již propuklo trápení [působené] Médem!’

[Stojí psáno:] Všeho vzdychání zbavil jsem! [Iz 21,2], [což znamená:] ‘všeho vzdychání Babylónu’.

[Stojí psáno:] Proto naplnily se mé slabiny bolestí! [Iz 21,3] R. Šimon b. Gamliel řekl: „Jelikož ucítili slabý závan trápení [působených pohanskými] říšemi, duše našich předků poklesla hned od začátku. [Stojí psáno:] Aby obešli Zemi edómskou. A poklesla duše lidu cestou! [Nu 21,4] Jeremiáš řekl: V [poklesu] naší duše přichází náš chléb! [Pl 5,9] Daniel řekl: Zarmoucen svým duchem byl jsem já, Daniel! [Da 7,15] Izajáš řekl: Proto naplnily se mé slabiny bolestí! A tím spíše to platí o nás, kteří jsme pohlceni v jejich nitru po mnoho dní, po mnoho let, po mnoho období, po mnoho epoch!”

[Stojí psáno:] Proto naplnily se mé slabiny bolestí! Křeče sevřely mne jak křeče rodičky! Křivím se, ať neslyším! Třesu se, ať nevidím! [Iz 21,3] Křivím se, ať neslyším hlas svévolných rouhačů a kacířů, jak si můžeš přečíst: A nad Pána nebes ses povýšil! A nádoby z Jeho Domu, atd. [Da 5,23] Třesu se, ať nevidím blahobyt toho svévolníka, jak si můžeš přečíst: Belšasar král udělal chléb velký [Da 5,1]. – Co to znamená: velký? – R. Chama b. r. Chanina řekl: „Větší než je ten Boží. [Belšasar] jim řekl: ‘Kolikrát [prosíváte] svůj ómer, než ho obětujete?’ Oni řekli: ‘Třináctkrát.’ [Belšasar] jim řekl: ‘A ten můj [bude prosetý] čtrnáctkrát!’“

[Stojí psáno:] Zbloudilo mé srdce [Iz 21,4]. To je soudní dvůr, který se zmýlil v [kalendářním] výpočtu o jeden den.

[Stojí psáno:] Děs (palacut) mne polekal![Iz 21,4]. R. Pinchas řekl jménem rabiho Jehošuy: „Používáš mou sklenici (pejali)!“

Jiná verze: [Stojí psáno:] Děs (palacut)’, [což znamená:] ‘ústa (pe), z nichž vycházejí slova oplzlosti (lecut)’.

Jiná verze: [Stojí psáno:] Děs (palacut) mne polekal, protože [Izraelci] odešli kvůli [vlastní] oplzlosti (lecut).

[Stojí psáno:] Přítmí mé potěchy vložilo mne k hrůze! [Iz 21,4] Přítmí, na něž se těšila má duše kvůli Vykoupení, vložilo mne k hrůze!

[Stojí psáno:] Prostři stůl [Iz 21,5], [což znamená:] ‘Prostři stůl!’8)

[Stojí psáno:] Ukaž hlídku [Iz 21,5], [což znamená:] ‘Vztyč lucernu, zapal lampu!’8)

[Stojí psáno:] Povstaňte, velitelé [Iz 21,5], to je Kýros a Dareios.

[Stojí psáno:] Pomažte štít [Iz 21,5], [což znamená:] ‘Převezměte vládu!’

Dareios řekl Kýrovi:9) „Budeš kralovat přede mnou!“ Kýros řekl Dareiovi: „Nikoliv! Vždyť Daniel vykládal: Peres: Rozdělena bude tvá vláda a bude dána Médům a Peršanům! [Da 5,28] Nejdříve Médům a potom Peršanům! Ty budeš kralovat přede mnou!” Když se to dozvěděl ten svévolník [Belšasar], vzkázal svému vojsku: ‘Vyrazte proti každému národu a říši, která se proti mně vzbouřila!’ Svatý, budiž požehnán, mu řekl: ‘Ty svévolníku! To jsi vzkázal všem? Nebo snad jsi to vzkázal mně? [Přísahám] při tvém životě, že tvá odplata nepřijde odnikud, nežli ode mne!’ Jak si můžeš přečíst: Vždyť nikoli od východu a od západu (...) Vždyť Bůh je Soudce: tohoto poníží a tohoto povýší![Ž 75,7-8] Ponížil Belšasara a povýšil Kýra a Dareia.

Kýros a Dareios byli Belšasarovi dveřníci. Když se [Belšasar] dozvěděl [význam] onoho nápisu, řekl jim: „Kdokoliv se tu dnes v noci ukáže, byť by vám říkal: ‘Já jsem král’, srazíte mu hlavu!” Ke zvyklostem králů patří, že si svůj záchod nestaví uvnitř své hodovní síně, nýbrž vně. [Belšasar] měl celou tu noc střevní potíže a odešel [na záchod], aniž by si ho [dveřníci] všimli. Když chtěl vstoupit, tak si ho všimli a řekli mu: „Kdo jsi?“ [Belšasar] jim řekl: „Já jsem král!“ Oni mu řekli: „A nepřikázal nám snad král, že kdokoliv se tu dnes v noci ukáže, byť by nám říkal: ‘Já jsem král’, máme mu srazit hlavu?” Co tedy učinili? Vzali rameno svícnu a rozpoltili mu mozek, jak si můžeš přečíst: V oné noci byl zavražděn Belšasar, král chaldejský [Da 5,30].

V kolik hodin byl zavražděn? – Rabi Eleazar a r. Samuel bar Nachman [se názorově liší]. R. Eleazar řekl: „V hodině nejsladšího spánku.“ Ale rabi Samuel řekl: „[V hodině] mezi vlkem a psem.” A [ti dva se názorově] neliší, protože ten, co říká: ‘V hodině nejsladšího spánku’, [tvrdí], že [Belšasar] se celou tu noc zmítal [ve smrtelných křečích], jak si to žádala [doba] jeho vlády. A ten, co říká: ‘[V hodině] mezi vlkem a psem’, [tvrdí], že [Belšasar] byl celou tu noc nehybný [jako mrtvý], jak si to žádala [doba] jeho vlády.10)

R. Benjamin ben Levi řekl: „Přechod mezi dvěma [pohanskými] vládami11) je jako [přechod] od poháru k poháru, jak si můžeš přečíst: Vždyť pohár je v ruce Pánově a víno přísnosti, plný smíchaného vína! A vylévá z tohoto, atd. [Ž 75,9]12) Proto prorok káral [Babylónskou říši] slovy: Sestup a usedni do prachu [panno, dcero babylónská]! [Iz 47,1] Byla to veta za vetu. Tak jako tam [stojí psáno:] Seděli na zemi, umlkli starci dcery sijónské[Pl 2,10], zde [stojí psáno:] Sestup a usedni do prachu!

R. Chunja řekl: „Toto řekl Jeruzalém dceři babylónské: ‘Ty tupá stará nevěstko, co si o sobě myslíš?13) Že jsi panna? Jsi stařena!’“14)

[Stojí psáno:] Usedni na zem, není trůnu [Iz 47,1], [což znamená], že zásluha toho trůnu pominula. – A jaká zásluha to byla? – [Stojí psáno:] V době oné poslal Meródach-baladán [Iz 39,1]. Říká se, že Meródach byl uctívačem slunce a byl zvyklý jíst až v šestou hodinu a pospat si až do deváté hodiny.15) Když se v dobách judského krále Chizkijáše vrátilo slunce,16) [Meródach] právě spal. Když vstal, tak zjistil, že je ráno. [Rozzlobil se] a chtěl nechat popravit všechny své tělesné strážce. [Meródach] jim řekl: „Vy jste mne nechali spát celý den a celou noc!“ Oni mu řekli: „[Nikoliv], to den se vrátil zpět!” [Meródach] jim řekl: „A který bůh ho vrátil?“ Oni mu odvětili: „Vrátil ho Chizkijášův Bůh.“ [Meródach] jim řekl: „Existuje snad bůh, který je větší nežli můj bůh?“ Oni mu odvětili: „Chizkijášův Bůh je větší nežli tvůj bůh!“A vzápětí poslal  (...) dopisy a hold Chizkijášovi [Iz 39,1]. O tom stojí psáno: V době oné poslal Meródach-baladán [Iz 39,1].

A co v nich bylo napsáno? – ‘Mír Chizkijášovi, mír velkému Bohu, mír Jeruzalému’. Jakmile ty dopisy odešly, [Meródach] se zamyslel a řekl si: ‘Neudělal jsem správně, když jsem upřednostnil pozdrav Chizkijášovi před [pozdravem] jeho Bohu!’ Vzápětí vstal ze svého trůnu, popošel o tři kroky, odvolal ty dopisy a místo nich napsal dopisy jiné. Do nich napsal: ‘Mír velikému Bohu Chizkijášovu, mír Chizkijášovi a mír Jeruzalému’. Svatý, budiž požehnán, řekl: ‘Z úcty ke mně jsi vstal ze svého trůnu a popošel jsi o tři kroky? [Přísahám] při tvém životě, že z tebe vyvedu tři světovládné krále vládnoucí od jednoho konce světa až ke druhému: Nebúkadnesara, Evil-meródacha a Belšasara!’ Když však [tito králové] povstali a rouhali se, Svatý, budiž požehnán, ukončil [jejich vládu] tím, že je sprovodil ze světa a místo nich dal povstat jiným.

Stojí psáno: A radoval se z nich Chizkijáš, a ukázal jim dům vzácností [Iz 39,2]. Co to znamená: Dům vzácností (nechoto)’? – R. Imi řekl: „Sousto (nechita), co vykousl ze Sancheríba a kořist, co ukořistil od Sancheríba.“ – Rabi Jochanan řekl: „Ukázal jim zbraň pohlcující zbraně.“17) – R. Šimon ben Lakiš řekl: „Ukázal jim slonovinové místnosti táhnoucí se jako vosk.“18) – R. Jehuda říká: „Ukázal jim med pevný jako kámen.“19) – R. Levi řekl: „[Řekl jim:] S tímto vedeme boj a vítězíme!”20)

[Stojí psáno:] Vezmi mlýnek a mel mouku! [Iz 47,2] R. Jehošua ben Levi řekl: „Každý člověk mele pšenici a ty říkáš: Vezmi mlýnek a mel mouku? Spíše, Jeruzalém řekl dceři babylónské: Nebýt toho, že proti mně bojují shůry, zda bys mne byla přemohla? Nebýt toho, že byl do mých kostí seslán oheň, zda bys mne byla přemohla?21) Meleš už semletou mouku, zabíjíš zabitého lva, pálíš spálený příbytek!”

Jiná verze: [Stojí psáno:] Vezmi mlýnek a mel mouku! V minulosti za tebe mleli jiní, nyní vezmi mlýnek a mel mouku!

[Stojí psáno:] Odhal svůj závoj [Iz 47,2], [což znamená:] ‘Odhal své soukromí!’ Tím je míněn [babylónský] král sídlící za sedmi mřížemi. Obnaž tok [Iz 47,2], [což znamená:] ‘Obnaž řečiště!’22) [Odhal nohu], přejdi řeky! [Iz 47,2], [což znamená:] V minulosti jsi přecházel [řeky] ve stříbrných a zlatých kočárech, nyní odhal nohu, přejdi řeky!

[Stojí psáno:] Ať se odhalí tvá nahota [Iz 47,3], [což znamená] vetu za vetu: tak jako tam všichni ctící ji pohrdli jí, neboť spatřili její nahotu [Pl 1,8], rovněž zde ať se odhalí tvá nahota!

R. Jehošua ben Levi řekl: „Svatý, budiž požehnán, pravil: Předurčil jsem, aby na dceru babylónskou dopadl trest! A přestože za ni Daniel prosil o slitování (neboť je psáno: A své hříchy spravedlivostí rozbij, atd. [Da 4,24]), neposlechnu ho!’ A proč? Náš Vykupitel, Pán zástupů je Jeho Jméno! [Iz 47,4]”23)

 

1) Nápis nebyl napsán v řádcích, nýbrž v pěti sloupcích po třech hláskách. Tento názorový spor se točí kolem otázky, proč ten nápis nedokázal přečíst nikdo jiný než Daniel (viz Sanhedrin 22a).

2) Tzn. byl zašifrován šifrou atbaš. Ta spočívá v tom, že místo první hlásky v abecedě se píše ta poslední, místo druhé hlásky ta předposlední, atd.

3) Tzn. každé slovo nápisu bylo zapsáno obráceně.

4) Podle r. Meira tedy samotný nápis nesrozumitelný nebyl – jen nikdo neuměl správně vyložit jeho smysl.

5) Jde o slovní hříčku se záměnou hebrejských hlásek Ajin a Alef. Po záměně lze citovaný verš Ž 80,14 číst uvedeným způsobem.

6) Konec textu chybí, ale patrně má zhruba takovýto smysl.

7) Snad je tím naznačována extrémní ničivost Nebúkadnesarova příchodu v souvislosti s výkladem o tom, že zvíře vycházející z lesa (tj. ze souše) je nebezpečnější.

8) Jedná se o pouhý překlad z hebrejštiny do aramejštiny.

9) Dareios zde představuje Médy a Kýros Peršany. Původní text uvádí jména obou králů v celém dialogu opačně.

10) Vysvětlení je zřejmě následující: ‘Hodina mezi vlkem a psem’ je doba těsně před svítáním, kdy za šera už jde rozeznat rozdíl mezi těmito dvěma zvířaty (viz Berachot 9b). ‘Hodina nejsladšího spánku’ je tedy zřejmě naopak na začátku noci, jinak by zde nebyl žádný názorový spor.

Jelikož však ve skutečnosti nevíme, zda byl Belšasar zabit večer nebo ráno (jinak by položená otázka neměla smysl), vzniká zde problém. Jelikož platí, že vláda každého krále má Bohem přesně vymezenou dobu a nelze z ní ubrat ani k ní přidat byť jediný okamžik, tak pokud měla Belšasarova vláda skončit už večer, nemůže mít pravdu r. Samuel, který tvrdí, že byl zabit až ráno; a pokud měla Belšasarova vláda skončit až ráno, nemůže mít pravdu r. Eleazar, který tvrdí, že byl zabit už večer. To se následně vysvětluje tím, že pokud byl Belšasar zabit už večer a jeho vláda měla skončit až ráno, tak na následky svého zranění umíral celou noc. A pokud byl Belšasar zabit až ráno a jeho vláda měla skončit už večer, tak celou noc tvrdě prospal ‘jako mrtvý’, takže v té době vlastně vůbec nevládl.

11) V našem případě mezi Babylónskou říší představovanou Belšasarem a nastupující Médskou říší.

12) Tento pohár dává agada do souvislosti s veršem Ž 11,6 a se čtyřmi poháry utrpení odpovídající čtyřem pohanským říším. Zřejmě je tím myšleno, že každé ze čtyř říší symbolicky odpovídá jeden plný pohár vína v ruce Boha, který ho vylévá až do poslední kapky. Smysl je zde časový: Babylónské říši vypršel její určený čas, takže musela proti své vůli padnout.

13) Překlad se řídí opraveným textem podle Jastrowa.

14) Když se tedy ‘dcera babylónská’ nazývá pannou, jde o její samolibost či o výsměch. Ve skutečnosti je stařenou nad hrobem, protože se přiblížil její konec.

15) Tzn. vstával k snídani v poledne a potom znovu spal až do tří hodin odpoledne.

16) Viz Iz 38,8.

17) Hebrejský kořen nacha má obecný význam ‘zraňovat’, ‘umenšovat’.

18) Tzn. vyřezané s takovou zručností, jako by byly odlity z vosku. Souvislost je zde s výrazem nechot z verše Gen 43,11, který je tradičně překládán jako ‘vosk’.

19) Patrně jde opět o slovní hříčku s veršem Gen 43,11 (viz Berešit raba XCI,11). Tam je zřejmě výraz med kořenný (devaš nechot)’ [Gen 43,11] překládán jako: ‘med zraňující (svou tvrdostí)’.

20) Zřejmě je tím míněna archa a je tu opět spojitost se zbraní jako v pozn. 17. Možná je dokonce ‘zbraň pohlcující zbraně’ samotná archa.

21) Viz Pl 1,13.

22) Tzn. nech vykopat odvodňovací kanály, aby bylo možno přebrodit řeku (Jastrow).

23) Předchozí verš Iz 47,3 se totiž zmiňuje o tom, že Bůh Svou pomstu vykoná a nenechá si do toho vměšovat člověka. Pokud by Babylónská říše nepadla, nemohlo by se naplnit proroctví o Vykoupení.