Tet

Nečti tet, nýbrž tit ("bláto"), což je bláto v ruce Svatého, budiž požehnán, jak se praví: Hle, jako hlína v ruce hrnčíře (jocer),1) tak jste vy v mé ruce, dome izraelský (Jer 18,6). Protože celý svět byl stvořen z toho bláta a na konci se všichni do něj vrátí, jak byli, neboť se praví: Vše jde na jedno místo, vše bylo z prachu a vše se do prachu vrací (Kaz 3,20). Bláto [tedy] není nic jiného než prach, z něhož byl stvořen první člověk, jak se praví: A utvořil (va-jjicer) Bůh člověka, prach z prsti (Gn 2,7). A odkud [víme], že bláto je prach?2) Neboť se praví: Přichází! Knížata [jsou] jako hlína a [on] jako hrnčíř (jocer) rozšlape bláto (Iz 41,25). 
Jiný výklad: Je to bláto světa příštího, z něhož řady spravedlivých vykvetou jako polní byliny v takových oděvech, že jejich vůně se roznese od jednoho konce světa ke druhému jako vůně Zahrady Eden, neboť se praví: A vykvetou z města jako bylina země (Ž 72,16). A město není nic jiného než Jeruzalém, jak se praví: To město, které jsem si vyvolil (1 Kr 11,36). Odtud se učíš, že Svatý, budiž požehnán, oživí zemřelé právě v zemi izraelské, neboť se praví: Tak řekl Hospodin, jenž stvořil nebesa a roztáhl je, překlenul zemi a to, co z ní vzchází, jenž dává duši lidu na ní a ducha těm, kdo po ní chodí (Iz 42,5), a [Písmo] rovněž praví: A prokáži slávu v zemi živých (Ez 26,20). Co je země živých? Je snad země živých a země mrtvých? Spíše je to země izraelská, jež se nazývá zemí živých, kteří na ní zemřeli a budou prvními živými v příštím světě. Ale je-li tomu tak, jak obživnou a vejdou do příštího světa spravedliví, kteří [zemřeli] mimo izraelskou zemi, například Mojžíš a Áron, a zbytek všech spravedlivých ze čtyř světových stran? [Písmo] tě ovšem učí, že Svatý, budiž požehnán, v době oživení zemřelých sestoupí z nebe nejvyšších nebes a usedne na trůn v Jeruzalémě, neboť se praví: V té době budou nazývat Jeruzalém trůnem Hospodinovým (Jer 3,17). A Svatý, budiž požehnán, sezve služebné anděly a řekne jim: "Moji synové, stvořil jsem vás pouze pro tuto chvíli, abyste mi učinili potěšení." Služební andělé před Ním odpověděli slovy: "Pane světů! Hle, my stojíme před Tebou v jakékoli věci, kterou si zažádáš!" Svatý, budiž požehnán, jim odvětí: "Běžte a rozleťte se do čtyř světových stran, nadzvedněte čtyři okraje země, udělejte spoustu tunelů v zemské půdě pro každého spravedlivého, který je mimo zemi, až do země izraelské, a přiveďte mi každého z nich - toho a toho spravedlivého, syna toho a toho, toho a toho zbožného, syna toho a toho, toho a toho moudrého, syna toho a toho, toho a toho rozumného, syna toho a toho, toho a toho proroka, syna toho a toho - , kteří se oddávali svatosti mého Jména po všechny dny; aby si nezoufali! Přiveďte je do země izraelské a Já je oživím." Všichni z andělů, serafů, knížat a vojsk do jednoho půjdou a rozletí se to čtyř světových stran, nadzvednou čtyři okraje země a zlovolníci budou ze země vytřeseni, neboť se praví: Aby se chopili okrajů země a zlovolníci byli z ní vytřeseni (Jób 38,13). Pak udělají spoustu tunelů v zemské půdě pro každého jednoho spravedlivého, který je mimo zemi izraelskou, a přivedou je vnitřkem těch tunelů do země izraelské k Svatému, budiž požehnán, jenž bude v Jeruzalémě. A Svatý, budiž požehnán, osobně vstane, oživí je a postaví je na nohy. A jakým způsobem oživí zesnulé v příštím světě? [Tradice] učí, že Svatý, budiž požehnán, si vezme do ruky veliký šofar, který má 1000 loktů (v loktech Spravedlivého, budiž požehnán),3) na tom zatroubí a jeho zvuk se bude rozléhat od jednoho konce světa ke druhému. Při prvním zatroubení se otřese celý svět, při druhém zatroubení se roztrhne země, při třetím zatroubení se spojí jejich kosti, při čtvrtém zatroubení se jim zahřejí údy, při pátém zatroubení se pokryjí kůží, při šestém zatroubení se duch a duše sejdou ve svém těle, při sedmém zatroubení obživnou a postaví se na nohy ve svých oděvech, neboť se praví: Hospodin zástupů je zaštítí a budou jíst, rozšlapou kameny z praku, a budou pít, hlučet jako [u] vína a budou plni jako miska, jak rohy oltáře. Hospodin, jejich Bůh, je v onen den zachrání, jako stádo svůj lid, neboť nad jeho zemí se budou třpytit jako drahokamy v čelence (Za 9,15n).
 
1) Tedy i "tvůrce".
2) Tj. hlína, z níž je člověk?
3) To znamená v obrovských Božích mírách. V hejchalotických spisech, např. v Merkava raba (ed. Schäfer, Synopse, § 703), se píše, že Boží loket má tři Jeho pídě, přičemž Jeho píď obsahuje celý svět, což se odvozuje z verše Iz 40,12.