Reš

Reš, to je počátek (roš), tedy Svatý, budiž požehnán, který je počátkem celého světa i jeho koncem. On povolává první i poslední [lidská] pokolení, jak se praví: Kdo to udělal a učinil? Ten, jenž povolává ta pokolení od počátku (Iz 41,4). 

Jiný výklad: Je to hlava (roš) Svatého, budiž požehnán, která se podobá ryzímu zlatu, Jeho kadeře jsou vlnité a černé jak havran, neboť se praví: Hlava jeho ryzí zlato (Pís 5,11). 

Jiný výklad [verše]: Hlava jeho ryzí zlato, [kadeře jeho vlnité, černé jak havran] (tamtéž). [Hlava...], to je počátek výkladu [Tóry], jehož každý odstín vyváží ryzí zlato, kadeře jeho vlnité (kevucotav taltalim) – to se týká každého jednoho hrotu (koc) [písmen v Tóře], který [obsahuje] pahorky pahorků (tilej tilim) halachot.1) Černé jak havran – každá jedna halacha nese v sobě půvab.2)

 

1) Viz Eruvin 21b a Šir ha-širim raba 5.11.1.

2) Půvab se zde může odvozovat jednak z prostého faktu krásy havraních vlasů, jednak z toho, že samotné slovo orev („havran“) připomíná slovo ariv („sladký, příjemný“). 

 

Jiný výklad: Reš není nic jiného než slovo Svatého, budiž požehnán, které se nazývá „hlava“ (roš), neboť skrze ně stvořil Svatý, budiž požehnán, sedm obloh a celou [nebeskou] rodinu, která je v nich.1) A odkud [víme], že Jeho slovo se nazývá „hlava“? Neboť se praví: Hlava je tvé slovo, pravda (Ž 119,60). A odkud [víme], že jím Svatý, budiž požehnán, stvořil sedm obloh? Neboť se praví: Slovem Hospodinovým byla učiněna nebesa (Ž 33,6) – není řečeno „bylo učiněno [nebe]“, nýbrž byla učiněna [nebesa],2)  to jest sedm obloh, které Svatý, budiž požehnán, stvořil jediným slovem.3) Není psáno Jeho „slovy“, nýbrž slovem. A odkud [víme], že každá z těch rodin v každé z těch obloh byla stvořena dechem [Jeho úst]? Neboť se praví: A dechem jeho úst jejich zástup (tamtéž). 

 

1) Výrazem „rodina“ (familia) tradice označuje duchovní bytosti, anděly, resp. personifikované Boží vlastnosti.

2) Zajímavé je, že tento rozpor v hebrejštině vůbec neexistuje, protože slovo šamajim („nebesa“) nemá jednotné číslo. Na základě toho by se dalo předpokládat, že výklad vznikl v prostředí, kde se používal spíše řecký překlad Bible.

3) Viz např. Pirkej de-rabi Eli‘ezer, VII. kap.

 

Jiný výklad: [Reš] je vrchol (roš), který není nic jiného než věž, kterou postavili synové generace Rozdělení a jejíž vrchol sahal do nebes, jak se praví: Nuže, postavme si město a věž a její vrchol v nebesích (Gn 11,4). V té chvíli si synové generace Rozdělení řekli: „Synové generace Potopy byli pošetilí, když pravili svému Stvořiteli: Odejdi od nás (Jób 21,14), 1) až na ně nechal padat vody Potopy po čtyřicet dnů a čtyřicet nocí a vyhladil je ze světa, jak se praví: Lehký je na hladině vody (Jób 24,18). Ale my si postavíme věž, [sahající] ze země až k obloze; usadíme se v ní jako služební andělé a do rukou si vezmeme sekyry a rozlomíme oblohu, takže horní vody skanou k vodám dolním, aby s námi neučinil to, co učinil synům generace Potopy.“ 

Tu se synové generace Rozdělení rozdělili na tři skupiny. Jedna říká: „Postavme věž [sahající] ze země až k obloze a usaďme se v ní jako služební andělé, abychom měli svá sídla mezi horními i dolními [bytostmi].“ Druhá skupina říká: „Postavme věž [sahající] ze země až k obloze a učiňme si jméno (Gn 11,4).“ Jméno není nic jiného než modloslužba, neboť se praví: A jméno jiných bohů nebudete připomínat (Ex 23,13). A třetí skupina říká: „Postavme věž [sahající] ze země až k obloze a rozřežme nebesa i nebesa nebes2) na kousky, rozpoutejme válku se Svatým, budiž požehnán, a nenechávejme Ho na Jeho místě.“

O skupině, jež říká „vystupme k oblohám a usaďme se tam jako služební andělé“ Písmo praví: A sestoupil Hospodin, aby viděl to město a tu věž (Gn 11,5). O skupině, jež říká „vystupme a služme tam modlám“, Písmo praví: Nuže, sestupme, a zmaťme jim tam řeč (tamtéž, v. 7), a o skupině, jež říká „veďme válku“, Písmo praví: A rozprášil je Hospodin odtamtud (tamtéž, v. 8). 

 

1) K spojení veršů z 21. kapitoly Jóba s pokolením Potopy a další líčení viz také Sanhedrin 108a–109a. 

2) Tj. také nejvyšší nebe.

 

Jiný výklad: Reš, tj. hlava (roš), není nikdo jiný než Nebukadnezar, neboť se praví: Ty jsi ta hlava ze zlata (Dn 2,38). 

Jiný výklad: Reš, tj. začátek (roš), není nic jiného než království babylonské, neboť se praví: A počátkem (rešit) jeho království byl Babylón (Gn 10,10). 

Jiný výklad: Reš, tj. jedovatá bylina (roš), není nic jiného než nemoc a rána, neboť se praví: Každá jedovatá bylina je k nemoci (Iz 1,5). 

Jiný výklad: Reš, tj. vůdce (roš), není nic jiného než Izrael, jehož Svatý, budiž požehnán, ustanovil vůdcem všech národů, neboť se praví: A dal tě Hospodin za vůdce (Dt 28,13).