Chet

Chet: Nečti chēt, nýbrž chet ("hřích")1), protože hřích bude počítán hříšníkům Izraele za spravedlnost. Jakým způsobem? Ve chvíli, kdy spatří tvář Gehinom, přijmou na sebe soud Gehinom; ale jakmile je z něj vyvedou a skrze pokání se navrátí před Svatého, budiž požehnán, ihned přijmou tvář Šechiny jako spravedliví a zbožní, kteří nikdy nezhřešili. A za každý hřích, který byl v jejich rukou, přijmou odměnu jako za spravedlnost, neboť se praví: A odvrátí-li se hříšník od svého hříchu (...) a bude-li činit právo a spravedlnost (...), za ně2) životem bude žít (Ez 18,27n). Není psáno "s nimi" (ba-hem), nýbrž "za ně" (alejhem), což nás učí, že [také] za ně on bude žít (Ez 33,19) životem příštího světa spolu se spravedlivými a zbožnými, čistými, přímými, konajícími milosrdné a dobročinné skutky, s těmi, kdo vládnou Tórou a s muži věrnosti příštímu světu. A nejen to, neboť [služební andělé] je vyvedou a usadí do ješivy po boku Šechiny, jelikož zlomili své srdce v pokání před Svatým, budiž požehnán, jak se praví: Blízko je Hospodin těm, kdo mají zlomené srdce (Ž 34,19).

 

1) Písmeno chet je psáno jako chet-jod-tav, slovo "hřích" jako chet-tet-alef s ševa pod tet.

2) Tj. jako odměnou za všechny, i své předchozí skutky. Slovo alejhem se v citovaném Ezechielově verši nenachází, protože náš výklad se původně vztahuje na jiný jeho velmi podobný verš - 33,19, který je naznačen v další větě: A odvrátí-li se hříšník od svého hříchu a bude-li činit právo a spravedlnost, za ně on bude žít. Viz Joma 86b a Raši ad hoc: "Za vše, co učinil, i za přestoupení."

 

Jiný výklad [verše]: Blízko je Hospodin těm, kdo mají zlomené srdce (Ž 34,19). Učí nás to, že s každým, jehož srdce je zlomené po všechny dny, jehož duch je po všechny dny skromný a jehož řeč je po všechny dny v jeho ústech umenšena, po všechny dny kráčí Šechina. A nejen to - nýbrž Písmo mu [to] přičítá za oltář, vybudován v jeho srdci, na němž po všechny dny obětuje celooběti i pokojné oběti před Svatým, budiž požehnán, neboť se praví: Oběťmi Bohu je zlomený duch, zlomeným srdcem a zdeptaným, Bože, nepohrdneš (tamtéž 51, 19).3)

Jiný výklad [verše]: Blízko je Hospodin těm, kdo mají zlomené srdce (tamtéž 34,19); neboť ti, kdo mají zlomené srdce, jsou před Svatým, budiž požehnán, milováni více než služební andělé, protože služební andělé jsou vzdáleni od Šechiny 36 tisíc myriád parasang, jak se praví: Serafim stáli shora od Něj (mi-ma'al lo) (Iz 6,2). Slovo lo (Něj) má v gematrii [hodnotu] 36. To nás učí, že Tělo Šechiny [má] 236 tisíc myriád parasang - 118 od beder nahoru a 118 od beder dolů.4) Tyto parasangy jsou totiž parasangy, které má [Svatý, budiž požehnán]: Jeho parasanga má 1000 tisíců loktů, a Jeho loket má 4 pídě a dlaň, a Jeho píď [měří] od jednoho konce světa po jeho [druhý] konec, neboť se praví: Kdo svou hrstí změřil vody a nebesa pídí vyměřil? (Iz 40,12).

 

3) Viz Sota 5b či Sanhedrin 43b; ten, kdo je v duchu pokorný, jako by obětoval všechny předepsané chrámové oběti.

4) Číslem 118 tisíc myriád parasang se v Hejchalot zutarti (viz Schäfer, Synopse § 376) vyměřuje Postava sedící na Trůně, číslem 236 000 myriád pak Postava stojící. 

 

Jiný výklad [verše] Nebesa pídí vyměřil (Iz 40,12) nás učí, že Nebesa a Nebesa nebes4) jsou jednu [Boží] píď dlouhá, jednu [Boží] píď široká a jednu [Boží] píď vysoká. A země a všechny propasti jsou dlouhé [jako] parasanga jedné nohy, parasangu jedné nohy široké a parasangu jedné nohy vysoké až po výšinu první oblohy (raki'a). Avšak těm, co mají zlomené srdce, je Svatý, budiž požehnán, po všechny dny po boku - loket vedle lokte, protože se praví: Blízko je Hospodin těm, kdo mají zlomené srdce (Ž 34,19).

 

4) Ha-šamajim a Šemej ha-šamajim zde mohou být názvy jednotlivých obloh, viz také např. Chagiga 12b.

 

Jiný výklad [verše]: Blízko je Hospodin těm, kdo mají zlomené srdce (Ž 34,19). Blízko je těm, kdo mají srdce zlomené, ale nikoli těm, kdo mají srdce bojácné? Vždyť se praví: Řekněte bojácným srdcem: buďte silní, nebojte se (Iz 35,4)! Spíše nás to učí, že Svatý, budiž požehnán, vzdaluje svou Šechinu ode všech, co mají povýšené srdce a všichni [tito] jsou před Ním považováni za ohavnost, neboť se praví: Ohavností je Hospodinu každý povýšeného srdce, zaručeně nebude zproštěn (Př 16,5). A ohavnost není nic jiného než modlářství, jak se praví: A nepřivedeš ohavnost do svého domu (Dt 7,26). Z toho shledáváme, že každý v němž je nadutost ducha, jako by sloužil modloslužbu.5) A nejen to, neboť Písmo mu [to] přičte, jako by stavěl ve svém srdci [modlářskou] výšinu a vykuřoval na ní kadidlem k modloslužbě, jak se praví: Neb všechny tyto ohavnosti vůči Bohu činili mužové té země (Lv 18,27); proto se praví, že ohavností Hospodinu je každý povýšeného srdce (Př 16,5).

A co znamená: Zaručeně6) nebude zproštěn (tamtéž)? Učí nás to, že ačkoli je v něm spravedlnost a milosrdné skutky - jako když náš praotec Abrahám získal svou spravedlností nebe i zemi, tento i příští svět, jak se praví: A řekl Abram králi Sodomy: "Pozvedl jsem svou ruku k Hospodinu, Bohu nejvyššímu, vlastníku nebe i země" (Gn 14,22) -, ale [zároveň] je v něm nadutost ducha, nebude zproštěn soudu Gehinom.7)

 

5) Viz také Sota 4b.

6) Dosl. "ruku k ruce".

7) Viz Sota 4b, Bava batra 10b, Avoda zara 18b.

 

Jiný výklad [verše]: Zaručeně nebude zproštěn (Př 16,5) nás učí, že ačkoli je v něm Tóra a moudrost - tak jako [u] našeho učitele Mojžíše, mír s ním, jenž přijal Tóru z ruky do ruky - , ale je v něm nadutost ducha, nebude zproštěn soudu Gehinom. A [Písmo] také říká: Neboť Hospodin je vyvýšený, ale hledí na poníženého, povýšeného z dálky pozná (Ž 138,6). A hledí-li na poníženého, na povýšeného snad nehledí? Spíše nás to učí, že Svatý, budiž požehnán, nepřihlíží k tomu, v němž je nadutost ducha, tak jako ten, kdo nepřihlíží k člověku, jenž ho od mládí nenávidí - neboť tím, kdo nenávidí Svatého, budiž požehnán, není nikdo jiný než ten, v němž je nadutost ducha, a tím, kdo Ho miluje, není nikdo jiný nežli ten, v němž nadutost ducha není, jak se praví: Srdcem zlomeným a zdeptaným, Bože, nepohrdneš (Ž 51,19). Proto se [také] praví: Neboť Hospodin je vyvýšený, ale hledí na poníženého (Ž 138,6).

A co znamená: Povýšeného z dálky pozná? (tamtéž)? K čemu jsou dva jody?8) Učí nás to, že Svatý, budiž požehnán, řekl: "Každému člověku, v němž je nadutost ducha, to přičtu, jako by mě proklel9) v obou světech - ty dva jody nejsou nic jiného než jeden za tento svět a druhý za svět příští. A každému, jenž obětuje svůj [zlý] sklon po všechny dny a vyzná se nad ním, to přičtu, jako by mě oslavil10) ve dvou světech - v tomto světě i ve světě příštím, neboť se praví: Obětující vyznání11) oslaví mě, a uzpůsobujícímu cestu dám spatřit Boží spásu (Ž 50,23). K čemu jsou zde dva nuny?12) Jednou [mě oslaví] v tomto světě a jednou ve světě příštím."

 

8) Ve slově jejeda (pozná).

9) Dosl. "zlehčil".

10) Dosl. "přidal mi na váze".

11) Slovo toda (dík) se zde chápe spíše ve smyslu verše Joz 7,19; viz také Sanhedrin 43b.

12) Ve slově jechabdaneni (oslaví mě).