Jod

Nečti jod, nýbrž jad (ruka). To [nás] učí, že jde o ruku1) a dobré jméno (jad va-šem), které Svatý, budiž požehnán, v budoucnu dá spravedlivým v příštím světě, v Jeruzalémě a v Chrámu, jak se praví: A dám jim ve svém domě a na svých hradbách ruku1) a dobré jméno (Iz 56,5). A můj dům není nic [jiného] než Chrám, jak se praví: Neboť můj dům se bude nazývat domem modlitby pro všechny národy (ha-amim) (tamtéž, v. 7), a mé hradby nejsou nic [jiného] než Jeruzalém, jak se praví: Na tvých hradbách, Jeruzaléme (tamtéž 62,6). Ruka pak neznamená nic [jiného] než podíly, jak se praví: A vložil jim [Josef] od sebe dary, a dar Benjaminův byl pět rukou2) větší než dary všech (Gn 43,34). Co [zde tedy] označuje ruka (jad)? Učí [nás] to, že Svatý, budiž požehnán, v budoucnu zavolá každého jednoho spravedlivého jménem a vlastní rukou jim podá pohár lektvaru života3), aby byli živi a trvali navždy a na věky věků. A co znamená a jméno (va-šem)? Učí [nás] to, že Svatý, budiž požehnán v budoucnu odhalí každému jednomu spravedlivému v příštím světě výjimečné Jméno, jímž byly stvořeny nová nebesa a nová země, aby byli všichni schopni stvořit nový svět, jak se praví: Jméno věčné dám mu, jež nebude vymýceno (Iz 56,5). A odkud [víme], že to je výjimečné Jméno? Tady se praví jméno věčné (šem olam), a jinde [zase]: Toto je mé jméno navěky (šemi le-olam) (Ex 3,15). Tam je to výjimečné Jméno i zde je to výjimečné Jméno.
 
Jiný výklad: Jméno věčné dám mu (Iz 56,5) – tj. jejich jméno nepomine ze světa; jako budou navždy žít a trvat nová nebesa a nová země, tak v budoucnu navždy a navěky obstojí i jméno spravedlivých a jméno jejich potomků a potomků jejich potomků, jak se praví: Tak jako stojí přede mnou nová nebesa a nová země, které učiním – výrok Hospodinův – , tak bude stát jejich potomstvo a jejich jméno (Iz 66,22).
 
Jiný výklad: [Výraz] jméno světa (šem olam)4) (Iz 56,5) nás učí, že Svatý, budiž požehnán udělí za dědictví každému jednomu spravedlivému v příštím světě 340 světů, protože takovou [hodnotu] má v gematrii [slovo] "jméno" (šem).5)
 
Jiný výklad [verše s výrazem] jméno věčné (tamtéž): Na začátku tohoto verše se praví: A dám jim v mém domě a na svých hradbách, ale na konci se praví dám mu. Pokud se [zde] píše [dám] mu, proč se tam píše dám jim? A pakliže se zde píše dám jim, proč se tam píše dám mu? Učí [nás] to, že Svatý, budiž požehnán, dává každému jednotlivému spravedlivému ruku, podíl dobré odměny a jméno věčné, chválu, velikost a chloubu, ozdobu koruny, svatost a království – [a tak se zachová] vůči všem spravedlivým v příštím světě. Ruka, to je [podání] poháru s lektvarem života, který nalijí Mesiášovi a spravedlivým v příštím věku; podíl dobré odměny, to je 340 světů, které každý ze spravedlivých dostane podílem – každý jeden podle odměny za své skutky pro příští svět. Jméno věčné, to je výjimečné jméno, jímž byl vyvolán příští svět. Chvála a velikost, to je světlo osvěcující oči, v němž budou moci pohlédnout z jednoho konce světa na druhý jedním pohledem. Chlouba, to je napřímená postava,6) jakou [měl] první člověk. [Pak dostanou] ozdobu koruny a vzácný purpur, který používají králové. Svatost [znamená], že před nimi budou andělé volat „svatý, svatý, svatý“, podobně jako volají nahoře na nebesích v tomto světě andělé před Svatým, budiž požehnán. Království [znamená], že každý klopýtající mezi spravedlivými bude v příštím světě užívat království, slávu, požehnání a vládu jako David, král Izraele, neboť se praví: A klopýtající mezi nimi bude v onen den jako David, a dům Davidův bude... jako Bůh, jako anděl Hospodinův (Za 12,8). S každým spravedlivým bude kráčet Šechina s myriádami myriád služebních andělů; kolem nich budou sloupy z blesků a budou je obklopovat jiskry záře; tváře jim budou osvětlovat světlice jasu a jejich oční víčka budou pokrývat záblesky světla. Před nimi budou vanout větry, naproti nim ronit oblaka, hory budou před nimi poskakovat a pahorky vydávat mléko a mladé víno, jak se praví: A stane se v onen den: z hor bude kapat mladé víno, z pahorků bude téct mléko, všemi strouhami Jehudy poteče voda, z Hospodinova domu vytryskne pramen a napojí řečiště trnovníků (Jo 4,18). Byliny polní vzejdou a budou před nimi v trsech laškovat a stromy se vykoření ze svého místa, vykročí a budou tleskat dlaněmi jeden oproti druhému a zpívat Hošana, jak se praví: Neb s radostí vyjdete [a budete vedeni v pokoji. Hory a pahorky před vámi propuknou v jásot a všechny stromy v poli budou tleskat dlaněmi] (Iz 55,12). A s nimi duhy Šechiny: jedna po jejich pravici, druhá po jejich levici; blesky a pochodně se budou navzájem míchat a vycházet z jejich domovů; zjev ohně, zjev plamene, zjev záblesku, zjev chašmalu a řeřavé sloupy budou kolem, postaví se naproti všem a budou před nimi posluhovat jako před Šechinou. Každého ze spravedlivých v příštím světě obklopí hradby ohnivé, hradby pochodňové, hradby plamenné a hradby jasného světla, a Šechina [bude] s nimi ve slávě a na každém místě coby otec, jenž sedí na svém trůnu jako král a jeho veselí a radování [spočívá] v radosti jeho synů a dcer, jak se praví: A já jí budu – výrok Hospodinův – ohnivou hradbou kolem a slávou budu uprostřed ní (Za 2,9) a [také] se praví: Jásej a raduj se, dcero Sijónu, neboť hle, přicházím a má přítomnost (Šechina) uprostřed tebe (tamtéž, v. 14). 

 1) Jad se v tomto speciálním případě obvykle překládá jako významné místo, znamení nebo památník.

2) Tak doslova, tj. chameš jadot, což zde znamená pětkrát (jad při výpočtech označuje míru násobku nebo podílu).

3) Sam chajim, který způsobí oživení z mrtvých.

4) Slovo olam znamená také "svět". 

5) Šin = 300, mem = 40.

6) Koma zekufa. U obojího jde o vrácení původních Adamových vlastností.