Šin

Šin, to jsou zuby (šinim) úplných zlovolníků, které Svatý, budiž požehnán, hodlá rozdrtit třikrát: jednou v tomto světě, jednou za dnů Mesiáše a jednou ve světě příštím. Šin má tři větve, a tak Svatý, budiž požehnán, třikrát rozdrtí zuby zlovolníků, neboť se praví: Vstaň, Hospodine, zachraň mne, můj Bože, vždyť Ty jsi rozbil čelist všech mých nepřátel, zuby zlovolníků jsi rozdrtil (Ž 3,8). A nejen to; v budoucnu se stane, že zuby těch, co užírali jmění Izraele, jim za dnů Mesiáše vyrostou z úst [na délku] 22 loktů a všichni obyvatelé světa [je] uvidí a řeknou: "Čím tito zhřešili, že jim takto vyrůstají zuby z úst?" [Andělé] jim odpoví: "Protože užírali jmění Izraelitů, kteří jsou Všudypřítomnému svatí jako oběť pozdvihování,1) neboť každý, kdo jej sžírá, si zaslouží zánik, jak se praví: Svatý je Izrael Hospodinu, prvotina úrody, všichni, kdo jej sžírají, se proviňují, přijde na ně zlo (Jer 2,3).
A jakým způsobem na třikrát rozdrtí Svatý, budiž požehnán, zuby úplných zlovolníků? [Tradice] učí, že Svatý, budiž požehnán, se [na tom] bude podílet s knížaty a vojsky (sarim ve-gedudim) z výsosti nebes a řekne jim: "Má knížata a vojska, pohlédněte na ty úplné zlovolníky, kteří okrádali a utiskovali mé syny a sžírali můj lid!" Knížata a vojska odpoví: "Pane světa! Ty vládneš ve svém světě, a nad veškerým dílem Tvých rukou, které jsi ve světě stvořil, je slovo, skrze něž jsi vládcem; kdo na světě by Ti řekl: ,Co činíš?', jak se praví: Neboť slovo krále je vládcem, a kdo by mu řekl ,co činíš'? (Kaz 8,4). Svatý, budiž požehnán, jim odpoví slovy: "Je-li tomu tak, já a vy nejprve rozdrtíme jejich zuby a poté je odstraníme ze světa. Má vojska! Ustanovuji vás proti nim za dnů Mesiáše, abyste na ně zaútočili, rozdrtili jim zuby a odstranili je ze světa, jak se praví: Nechť jsou zahanbeni mí pronásledovatelé, a já ať zahanben nejsem, oni nechť jsou vyděšeni, a já ať vyděšen nejsem! Uveď na ně zlý den a dvojím zdrcením je rozdrť (Jer 17,18). I já osobně na ně zaútočím a odstraním je ze země, neboť se praví: Rozdrtí Hospodin hůl zlovolníků (Iz 14,5)." A jakým způsobem [jim] rozdrtí zuby v tomto světě? [Tradice] učí, že vojska sestoupí z nebes, každý [z andělů] zaútočí na jednoho zlovolníka, a tak jim rozdrtí zuby a odstraní je ze světa, neboť se praví: Hlas Hospodinův drtí cedry (Ž 29,5). [Cedry], to jsou úplně zlovolní, kteří se v tomto světě podobají libanonským cedrům kvůli své vypínavosti, neboť se praví: A já jsem před nimi zničil Emorejce, jehož povýšenost byla jako povýšenost cedrů (Ámos 2,9). Jejich ovoce, to je tělo, jejich kořeny, to je duše.
A jakmile přijde k Izraeli Mesiáš, sestoupí s ním Michael a Gabriel, knížata [nebeských] zástupů, knížata svatá a mocná, a povedou válku s úplnými zlovolníky od tří do devíti hodin, přičemž pobijí 19 000 myriád úplných zlovolníků, kteří jsou mezi národy světa, jak se praví: Kéž hříšníci vymizí ze země (Ž 104,5).
A kdy bude chvála Svatého, budiž požehnán, na světě největší? V čase, kdy budou zlovolníci ze světa sprovozeni, neboť se praví: A při vyhlazení zlovolníků jásání (Př 11,10). Svatý, budiž požehnán, sestoupí z nebes také v příštím světě a bude zlovolníky soudit; rozdrtí jim zuby řeřavou holí a vyhladí je ze světa, neboť se praví: Mrskající národy v hněvu údery bez ustání (Iz 14,6), a hněv není nic jiného nežli soud Gehinom, neboť se praví: Den hněvu, den onen (Sof 1,15).
 
1) Připodobnění Izraele či praotců k terumě srv. také Kidušin 53a, Šemot raba 15,5.
 
Jiný výklad: Tři větve, které jsou v šin, odpovídají třem světům, v nichž člověk bydlí, což je tento svět, dny Mesiáše a svět příští.
Jiný výklad: [Tři větve šin] odpovídají duchu, duši a tělu, na nichž člověk závisí.
Jiný výklad: Odpovídají trojí svatosti ve světě, což je svatost Svatého, budiž požehnán, svatost šabatu a svatost Izraele. O svatosti Svatého, budiž požehnán, se praví: A Ty jsi svatý (Ž 22,4). O svatosti šabatu se praví: Střezte šabat, neboť je svatý (Ex 31,14). O svatosti Izraele se praví: Svatý je Izrael Hospodinu, prvotina úrody (Jer 2,3).