Kaf

Kaf, to je dlaň (kaf) Šechiny, která tleská o tu druhou ve veliké radosti na hostině spravedlivých v příštím světě; [Šechina] na [této] hostině před nimi stane a zatančí. O té době Izajáš pravil: Hospodine, pozvednuta je ruka Tvá (Iz 26,11). Co znamená pozvednuta je ruka Tvá? Učí nás to, že Izajáš ve chvíli, kdy Svatý, budiž požehnán, na hostině spravedlivých v zahradě Eden stane a zatančí před spravedlivými, řekne: „Pane světa! Pozvednuta je Tvá ruka, aby zlovolní nevešli a nespatřili blaho spravedlivých.“ Svatý, budiž požehnán, odpoví: „Izajáši, můj synu, zlovolní vejdou, spatří jejich blaho a radost, odějí se hanbou a zahalí se studem, neboť se praví: Uzří zahanbení, že horlíš za lid (Iz, tamtéž)." Izajáš před Ním odpoví: „Pane světa, oni nevejdou a nespatří [to]!“ Svatý, budiž požehnán, řekne: „Stane se podle slova toho, kdo mezi námi rozhodne.“ Izajáš Mu odpoví: „Pane světa, ať vejde Obec Izraele a rozhodne mezi námi; stane se podle jejích slov.“
 

Svatý, budiž požehnán, hned zavolá Metatrona, knížete Tváře, a řekne mu: „Můj služebníku, jdi a přiveď mi Obec Izraele, aby rozhodla mezi námi!“ Metatron vzápětí jde a přivede před Svatého, budiž požehnán, a před Izajáše Obec Izraele, a jakmile tato spatří Svatého, budiž požehnán, řekne před Ním: „Pane světa! Proč jsi mne zavolal?“ Svatý, budiž požehnán, jí odpoví: „Dcero má! Protože Já říkám, že zlovolníci vejdou a spatří blaho spravedlivých, které jim dám, a budou zahanbeni, ale Izajáš, můj syn, říká, že nevejdou a nespatří [to]. A Ty, co řekneš Ty?“ Ona odpoví: „Vejdou a zahanbeni spatří, neboť se praví: Má nepřítelkyně to spatří a pokryje se hanbou (Mi 7,10).“

V té chvíli přijdou zlovolníci ke vchodům do zahrady Eden, postaví se zvenčí a spatří všechny spravedlivé, každého v jeho vážnosti, každého v jeho velikosti, každého v královském šatu, s královskou korunou a perlovými ozdobami králů: Každý z nich sedí jako král na trůnu ze zlata a před sebou má stůl z perel. Každý má v ruce zlatý pohár vyložený drahokamy a perlami, který je plný lektvaru života, a těší se ze všech rozkoší zahrady Eden, jež má před sebou na stole. Před každým stojí tři služební andělé, aby jim sloužili, na hlavě mají paprsky majestátu a z úst jim vycházejí paprsky vznešenosti a jiskry a blesky. Jas jejich tváří sahá od jednoho konce světa ke druhému jako jas slunce, neboť se praví: A ti, kdo Jej milují, jsou jako východ slunce v jeho síle (Sd 5,31). A nebesa a nejvyšší nebesa nebes otevřou své brány, zadští na ně vonné krůpěje čistého balzámu, takže jejich vůně se bude šírit od jednoho konce světa ke druhému; a tisíce tisíců a myriády myriád myriád služebních andělů stanou  před nimi, držíce v rukou lyry, harfy a zvonečky a všechny hudební nástroje, a budou před nimi na hostině vesele zpívat. Svatý, budiž požehnán, se osobně postaví a osobně zatančí na hostině, a s Ním budou před nimi tancovat Měsíc, Slunce, hvězdy a souhvězdí po Jeho pravici a po Jeho levici. A jakmile všichni zlovolní spatří veškerou tu velikost a království a veškerou tu slávu, kvůli slávě spravedlivých vztyčí [budovu] s výškou1) sto loktů jako palác, aby na ně viděli, a budou se na ně ptát, řkouce: „Co jsou tito zač, že jim Svatý. budiž požehnán, učinil veškerou tuto slávu, veškerou tuto velikost a veškeré toto království?“ Služební andělé jim odpoví: „Tito jsou lidem Svatého budiž požehnán, který se zabýval Jeho Tórou a dodržoval přikázání,“ a zavedou je [tj. spravedlivé] do zahrady Eden, aby tam dostali dobrou odměnu a dobrý podíl za své skutky. Zlovolní hned padnou na tvář, otevřou ústa s chválou na Svatého, budiž požehnán, a na spravedlivé a řeknou: Blaze lidu, jemuž je tak; blaze lidu, jehož Bohem je Hospodin (Ž 144,15).

 1. Protože spravedliví budou dosahovat výšky nebeských obyvatel a prvotního člověka. Viz např. Sifra Bechukotaj 3,&: „A dal jsem vám chodit vzpřímeně (komemiut) (Lv 26,13), tj. s napřímenou postavou (koma zekufa)... R. Jehuda říká: „[Ta postava měří] sto loktů jako prvotní člověk.“ Viz také Berešit raba 12,6 aj.