Gimel

Gimel dal(et).1) Co znamená gimel? [Toto písmeno nás] učí, že Svatý, budiž požehnán, řekl: "Poskytuji souhrn [svého] milosrdenství chudým - chudým ze [svého] milosrdenství souhrnem poskytuji,2) neboť nebýt mých projevů milosrdenství, svět by nemohl přetrvat ani na chvíli." 
A co je [oním] milosrdenstvím, které Svatý budiž požehnán, den co den prokazuje světu? Je to duch a duše, poznání a rozumnost, moudrost a chytrost, rada a síla, porozumění a myšlenka, zrak a sluch, chůze a hmat, otevření úst a odpověď jazyka,3) které dává každému člověku, a skrze ně celý svět trvá, neboť se praví: Hospodinova milosrdenství plna je země (Ž 33,5).
Odkud [to víme] o duchu a duši? Neboť se praví: A vdechl mu v chřípí dech života (Gn 2,7) [a také:] Navrátí se prach do země, jak byl, a duch se vrátí k Bohu, jenž ho dal (Kaz 12,7). Odkud [to víme] o poznání a rozumnosti? Protože se praví: Neb Hospodin dává moudrost ze svých úst, poznání a rozumnost (Př 2,6). Odkud [to víme] o chytrosti, porozumění a myšlence? Neboť se praví: Aby dal prostoduchým chytrost, mladíku poznání a důvtip (Př 1,3). Odkud [to víme] o radě, obezřelosti a síle? Neboť se praví: Mnoho myšlenek je v srdci muže, [ale rada Hospodinova přetrvá] (Př 19,21).4) Odkud [to víme] o zraku [a sluchu]? Neboť se praví: Tehdy se otevřou oči slepých [i uši hluchých se otevřou] (Iz 35,5). O chůzi [to víme] odkud? Neboť se praví: Tehdy poskočí chromý jako jelen (tamtéž, v. 6).5) O hmatu [to víme] odkud? Neboť se praví: Zvedejte ruce [k svatyni a žehnejte Hospodinu] (Ž 134,2). Odkud [to víme] o otevření úst? Neboť se praví: Kdo vložil ústa člověku? (Ex 4,11). Odkud [to víme] o odpovědi jazyka? Neboť se praví: Pro člověka jsou řády srdce a od Hospodina odpověď jazyka (Př 16,1). 
Jiný výklad: [A co je oním milosrdenstvím, které Svatý, budiž požehnán, den co den prokazuje světu?] Je to rosa, sprška a deště včasné, požehnané a hojné,6) jež svatý, budiž požehnán, dává z výsosti nebes světu každý rok, jak se praví: A dám déšť vaší zemi v jeho čas [včasný i pozdní] (Dt 11,14). Neboť kdyby nebylo dešťů, padajících na svět, žádný člověk by nemohl přežít, jak se praví: Vydejte, nebesa, krůpěje shora, ať oblaka (šechakim)7) zadští spravedlnost (Iz 45,8). Co [znamená] zadští spravedlnost? [Verš nás] učí, že kdyby nebylo spravedlnosti7) a milosrdenství, které prokazuje Svatý, budiž požehnán, celému světu, svět by nedokázal obstát, jak se praví: Ať oblaka (šechakim) zadští spravedlnost (tamtéž) a je [také] psáno: A přikázal oblakům (šechakim) shůry, otevřel dveře nebes a jako déšť seslal jim manu, aby jedli (Ž 78,23n).
A jak se liší [nebe] Šechakim od ostatních obloh na výsostech? Tím, že právě v Šechakim se projevuje veškerá síla a mohutnost Svatého, budiž požehnán: Jeho moc, povznesenost, Šechina, Tóra, mana, [nebeský] Jeruzalém a Chrám - to všechno je v Šechakim. Odkud [to víme] o Jeho moci? Neboť se praví: Oddejte moc Bohu, Jeho povznesenost nad Izraelem a Jeho moc v Šechakim (Ž 68,35). Odkud [víme], že Jeho povznesenost je v Šechakim? Neboť se praví: Projíždí nebesy s tvou pomocí a svou povzneseností [skrze] Šechakim (Dt 33,36). Odkud [víme], že Jeho Šechina je v Šechakim? Neboť se praví: A přikázal Šechakim shůry (Ž 78,23). A [toto přikazování] souvisí právě s Šechinou, jak se praví: A přikázal Hospodin Bůh (Gn 2,16) - tj. Svatý, budiž požehnán, přikázal Šechakim připravovat druhy potravin živící Izrael. A odkud [víme], že v Šechakim je mana? Zde [totiž] kvůli spravedlivým a Izraelitům v příštím světě vzniklo drcení [many] pomocí mlýnských kamenů,9) neboť se praví: [A přikázal Šechakim shůry, otevřel dveře nebes] a jako déšť seslal jim manu, aby jedli, a obilí nebeské jim dal (Ž 78,23n). Odkud [víme], že v Šechakim je Jeho Tóra? Neboť se praví: A jeho moc v Šechakim (Ž 68,35). A moc není nic jiného než Tóra, jak se praví: A moc svému lidu dává (tamtéž, 29,11).10) A odkud [víme], že v Šechakim je postaven Jeruzalém a Chrám, [vyzdoben] drahokamy, perlami, safírem, rubínem a všemi druhy vzácných kamenů? Neboť se praví: [Město věrné, naplněné právem,] spravedlnost přenocuje v něm (Iz 1,21).11) A proč se [ta nebesa] nazývají Šechakim? Protože rozmělňují (šochekim) manu, rosu, déšť a obilí pro Izrael, ať v tomto nebo v příštím světě.
 
1) V Abecedě se písmeno dalet někdy zapisuje jako daled, jindy se zase zkracuje na dal (viz také následující kapitolu). Jde nejen o vliv arabštiny, ale v tomto kontextu jde také o narážku na propojení písmen gimel a dalet, vysvětleno v Šabat 104a jako úzký vztah mezi štědrým, prokazujícím dobro (gomel) a potřebným, chudým (dal) a mj. uvedeno i mnemotechnickou pomůckou gemol dalim ("prokazuj dobro chudým").
2) Gimel se zde představuje jako notarikon věty: Gamalti jachad me-chasadim le-dalim a její obrácené varianty.
3) Tj. volnost vyjadřování a schopnost mluvit.
4) Podle jiných verzí je důkazem verš: Má je rada a obezřelost, Já jsem porozumění, má je síla (Př 8,14), což je logičtější. 
5) Podle jiných verzí je důkazem verš: Od Hospodina jsou kroky muže (Př 20,24).
6) Myslí se tím deště jarní i deště podzimní, vydatné. Podle starých představ je země izraelská zcela závislá na "nebeských vodách", na rozdíl třeba od Egypta, zavlažovaného "pozemskými vodami" Nilu.
7) Zde použité slovo cedaka poukazuje na význam milosrdné štědrosti a dobročinnosti.
8) V rabínské literatuře, v Hejchalot a také zde je Šechakim rovněž jménem jedné z obloh.
9) Srv. Chagiga 12b. Jméno Šechakim se zde chápe jako odvozeno od šachak, "mlít", viz níže.
10) Srv. Zevachim 116a.
11) Zde bychom tvrzení mohli doplnit ještě jiným veršem z Izajáše: Vysoce nedostupný je Hospodin, neboť přebývající na výsosti naplňuje Sijón právem a spravedlností (33,5), přičemž sloveso mile znamená nejen "naplnit", nýbrž také "vyplnit" ve smyslu "vkládat drahé kameny do obložení", a slovo mišpat (právo) zde může sloužit jako narážka na chošen mišpat velekněze.
 
Jiný výklad Šechakim: Nečti šechakim, nýbrž sochekim ("tancující"), neboť ony tančí na všechny druhy písní, všechny druhy chvál a všechny druhy zpěvů před Šechinou v Chrámu, který je na výsosti, jak se praví: Důstojnost a nádhera je před Ním, moc a krása v Jeho svatyni (Ž 96,6), což je Jeho Chrám v Šechakim na výsosti, jehož jas pokrývá všechny nebeské komnaty na výsosti, neboť se praví: Pokrývá důstojnost Jeho nebesa (Ab 3,3).
Jiný výklad: Šechakim znamená, že před Šechinou v Chrámu, jenž je v Šechakim, stojí 1018 táborů,1) aby před Ní pronášely "Svatý" každý den; a každý tábor má 1018 myriád služebných andělů. Takže stojí před Šechinou v Chrámu, který je v Šechakim, a vyzdvihují jméno Svatého, budiž požehnán, všemi druhy chvály a zpěvu. Od rána až do večera před Ním pronášejí: "Svatý, Svatý, Svatý." A od večera do rána před Ním praví: "Požehnána budiž Sláva Hospodina z Jeho místa." Pročpak? Protože Šechina v noci vystupuje na výsosti, do skrytých oblastí (mistarim),2) neboť se praví: Jistě, Ty jsi Bůh, jenž se skrývá (El mistater), Bůh Izraele, Spasitel (Iz 45,15).
 
1) Slovo šechakim dává v gematrii součet 1018 (šin = 300, chet = 8, kof = 100, jod = 10, koncové mem = 600).
2) Viz Chagiga 5b: "Svatý, budiž požehnán, má [jedno] místo, a to se nazývá Mistarim (Skrýše)," což se odvozuje z verše Jer 13,17.