Ajin

Nečti ajin, nýbrž "oko" (ajin), a toto "oko" není nic jiného než Tóra, která je okem všech očí a světlem veškerých světel, moudrostí každé moudrosti, porozuměním všech rozumných, znalostí všech znalých; je životem pro ty, kdo se jí drží. A odkud [víme], že je okem všech očí? Neboť se praví: Přikázání Hospodin stvořil, osvětlují oči (Př 19,9). A odkud [víme], že je světlem veškerých světel? Neboť se praví: Neb lampou je přikázání a Tóra světlem (tamtéž, 6,23). A odkud [víme], že je moudrostí každé moudrosti? Neboť se praví: Já, moudrost, bydlím s chytrostí (tamtéž, 8,12). A [Písmo také] praví: Střezte je a vykonávejte, neboť ona je vaší moudrostí (Dt 4,6). A odkud [víme], že je porozuměním všech rozumných? Neboť se praví: A prorokovalo1) srdce moudrost (Ž 90,12). A moudrost není nic jiného než Tóra, jelikož se praví: Získej moudrost, získej porozumění (Př 4,5), a ve veškerém svém získávání získávej porozumění (Př 4,7). A [Písmo rovněž] praví: Má je rada a pomoc, já jsem porozumění, má je síla (tamtéž, 8,14). A odkud [víme], že je znalostí všech znalých? Neboť se praví: [Já, moudrost...] poznání záměrů naleznu (tamtéž, v. 12). A odkud [víme], že je životem pro ty, kdo se jí drží? Neboť se praví: Stromem života je pro ty, kteří se jí drží (tamtéž 3,18).
 
1) Sloveso נבא je zde možné číst jednak jako hifil impf. navi od slovesa bo, "jít" ("a dáme vstoupit, uvedeme", příp. kohortativ "kéž dáme vstoupit", sc. moudrosti do srdce), jednak jako niba, tj. perf. slovesa nava, "prorokovat". Nevonim ("rozumní", "chápající") jsou zde chápáni jako proroci (nevi'im).
 
A odkud [víme], že je láskou pro všechny, kdo milují její slova? Neboť se praví: Zavedl mne do domu vína a jeho korouhví je pro mne láska (Pís 2,4),1) a [Písmo také] říká: Já miluji toho, kdo miluje mne (Př 8,17). [Tóra] je také půvabem pro hlavu všech moudrých, neboť se praví: Je věncem půvabu pro tvou hlavu (tamtéž, 1,9). Je slávou a ctí pro moudré a učence Písma, neboť se praví: Oviň se jí a povznese tě, oslaví tě, když ji obejmeš (tamtéž, 4,8). Dává ze svých rukou dva dary, neboť se praví: Prodloužení dnů je v její pravici, v její levici bohatství a sláva (tamtéž, 3,19). Skrze ni povstávají králové, aby kralovali v královském šatu a slávě, jak se praví: Skrze mne kralují králové (tamtéž, 8,15); skrze ni přijímají významní mužové nadřízené postavení v Izraeli, neboť se praví: Skrze mne knížata vládnou (tamtéž, v. 16), a skrze ni v budoucnosti ožijí mrtví země a spící v prachu,2) neboť se praví: Tóra Hospodinova je dokonalá, navrací duši (Ž 19,8). Po ní celé dny touží všichni učenci Písma v Izraeli, jak se praví: Kdyby Tvá Tóra pro mne nebyla potěšením [dávno bych ve své bídě zhynul] (Ž 119,92). V ní se raduje každé srdce a ledví, neboť se praví: Ustanovení Hospodina jsou přímá, rozradostňují srdce (tamtéž, 19,9), skrze ni laškují před Všudypřítomným v každém čase, neboť se praví: Laškuji před Ním v každém čase (Př 8,30) a skrze ni působí velkou radost [celému] Izraeli, neboť se praví: Když procitneš, bude s tebou rozmlouvat (tamtéž, 6,22). Skrze ni jsou Izraelité zachraňováni před Soudem v Gehinom,3) jak se praví: Neb půjdeš-li ohněm, nespálí tě (Iz 43,2) - přijde Tóra, která je ohněm, neboť se praví: Není snad mé slovo jako oheň? (Jer 23,29) a zachrání Izrael před Soudem v Gehinom, protože [sama] je plná ohně, jak se praví: Její hranice - oheň a dříví (Iz 30,33). Skrze ni existují horní i dolní [bytosti], neboť je řečeno: Tak pravil Hospodin: Nemám-li svou smlouvu s dnem a nocí, neustavil-li jsem řády nebes a země (Jer 33,25). Skrze ni se obnoví nebesa i země v příštím světě, jak se praví: Neboť hle, tvořím nebesa nová a zemi novou (Iz 65,17). Čí zásluhou? Zásluhou Izraelitů, kteří zachovávají Tóru, neboť se praví: Počátkem moudrosti je bázeň před Hospodinem, Jeho chvála stojí navěky (Ž 111,10). A co znamená Jeho chvála stojí navěky? Je to dar odměny pro spravedlivé, který obstojí navěky - v příštím světě.
 
1) Dům vína je tradičně vykládán jako Sinaj, místo darování Tóry (viz např. Šir ha-širim raba 2.4.1), jež má pro nás víno a mléko (srv. Pís 5,1 a Iz 55,1); příp. jako stan setkávání (viz Raši k Pís 2,4). 
2) Srv. Ketubot 111b.
3) Srv. Chagiga 27a.