Výklad verše Pl 2,1(b)

II,3. V den svého hněvu (Pl 2,1). Svého hněvu je [v tomto verši psáno] dvakrát.1 Jednou se to týká první svatyně, podruhé druhé svatyně.2 R. Acha řekl: „Planutí hněvu Svatého, budiž požehnán, by trvalo jeden den – kdyby Izraelité činili pokání, zmírnil by jej.3

[Prorok praví:] Zavolal do mých uší velkým hlasem, řka: „Blíží se navštívení toho města; a [každý] muž [má]ve své ruce nástroj zhouby“ (Ez 9,1). Dokdy trvala [doba trestu za] hřích s býčkem? R. Berachja řekl r. Nechemjovi ben El‘azar: „Až do [doby] býčků Jeroboáma, syna Nebatova, jak se praví: Když léčím Izrael, odhaleno je provinění Efrajima i zloba Samaří (Oz 7,1). Svatý, budiž požehnán, řekl: ,Přicházím, abych léčil Izrael z hříchu s býčkem: a tu je odhalena i zloba Samaří.‘“4 R. Jišma‘el bar Nachmani jménem r. Jochanana řekl: „[Doba trestu trvala] až do zničení Chrámu, neboť je psáno: Blíží se navštívení 5 toho města a [každý] muž [má] ve své ruce nástroj zhouby (Ez 9,1), a [rovněž] je psáno: A v den svého navštívení je navštívím za jejich hříchy (Ex 32,34).6

Je psáno: A hle, šest mužů přichází z cesty Horní brány, jež hledí k severu, a [každý] muž má v ruce nástroj tříštění. A v jejich středu jeden muž ve lněném oděvu, na jeho bedrech kalamář písaře. Přišli a stanuli u bronzového oltáře (Ez 9,2).

Píše se zde: A hle, šest; není však těch [trestních] výnosů pět? Vždyť je psáno: A podle mých uší k těmto řekl: „Procházejte městem za ním a bijte: nemějte ve svých očích slitování a nemějte soucit“ (tamtéž, v. 5), a [také] se píše: Starce, mladíka a pannu, děti a ženy – vražděte k vyhubení (tamtéž, v. 6).

R. Jochanan řekl: „Řekl to andělu, jenž je mezi nimi nejpřísnější, což je Gabriel,7 neboť se praví: A v jejich středu jeden muž ve lněném oděvu, na jeho bedrech kalamář písaře (tamtéž, 9,2). Tento anděl obstarává tři věci: je hospodářem,8 popravčím a veleknězem. Hospodářem, neboť je psáno: Na jeho bedrech kalamář písaře (Ez 9,2). Popravčím, jak se praví: Zničí je jako klaté, vydá je porážeči (Iz 34,2). A veleknězem, neboť se praví: A v jejich středu jeden muž ve lněném oděvu (Ez 9,2) a o knězi je psáno: Suknici lněnou svatou oblékne (Lv 16,4).“

A [každý] muž má v ruce nástroj tříštění (mapec) (Ez 9,2), tj. zbraně, nástroje k boření a nástroje k vyhánění. Zbraně, [jak plyne z verše] a [každý] muž [má] ve své ruce nástroj zhouby (Ez 9,1), nástroje k boření, [jak se píše:] Když naloží se všemi kameny oltáře jako s kameny vápence, které jsou roztloukány (menupacot) (Iz 27,9), a nástroje k vyhánění, [neboť je psáno:] Kladivem (mapec) jsi, nástrojem války, [tebou jsem rozrážel (nifacti) národy a hubil království](Jr 51,20).

A píše se: Přišli a stanuli u bronzového oltáře (Ez 9,2). R. Jehuda b. r. Simon pravil: „[Přišli] až k místu jeho vymezeného prostoru.“ Ale rabíni říkají, že [anděl] se zastavil a vzpomněl na hříchy Achaza, neboť o něm je psáno: [A přikázal král Achaz:] A bronzový oltář mi bude k doptávání (le-vaker) (2 Kr 16,15). Co [znamená] k doptávání?9 R. Pinchas řekl: [Znamená to] jeho modloslužebnictví, které prováděli nevhodní kněží,10 neboť se praví: Nebude doptávat se (jivaker) kněz (Lv 13,36).1 Poprvé v oddílu a v tomtéž verši.

2 Tato věta se nachází pouze v Buberově edici

3 Tj. k zničení druhé svatyně a „k druhému dni hněvu“ by nedošlo.

4 Věta je chápána ve smyslu: „Jen co přijdu, abych léčil Izrael z prvního hříchu s býčkem, vzápětí vychází najevo i jeho druhý hřích.“

5 Hebr. slovo pekudot je zde v množném čísle.

6 Slovo „navštívit, potrestat“ (pakad) je tam dvakrát, čímž jsou naznačeny dva tresty.

7 V BE: Michael.

8 „Kvestor“.

9 Tímto doptáváním se zde pravděpodobně myslí věštění z vnitřností dobytčete (bakar), tj. drobopravectví, jak překládá ČEP. V daném výkladu týkajícím se Achaza je zde možnost číst přímo jako le-vakar, „pro dobytče“, což naznačuje souvislost s býčkem jako modlou, kterou by mu nevhodní kněží přímo "zhotovili".

10 Dosl. ba‘alej mumin, tj. lidé z kněžských rodů, kteří pro svou tělesnou nevhodnost nemohli vykonávat úřad.