Kapitoly 1-8 

1. Tvá je, Hospodine, velikost (1 Pa 29,11) – to je Dílo stvoření,* jak je psáno: V počátku stvořil Bůh (Gn 1,1). Nečti v počátku (be-rešit), nýbrž stvořil šest (bara šit). Tak shledáš, že [ve výrazu] v počátku (b-r-a-š-j-t) je šest písmen, jimiž byly stvořeny nebesa a země, jak se píše: Neboť s JH JHVH utvořil světy (Iz 26,4): JH, to jsou dvě, JHVH čtyři [písmena], tedy šest. Z toho ses poučil, že těmito šesti písmeny stvořil Svatý, budiž požehnán, nebe a zemi. A kdybys řekl, že byly stvořeny jen nebe a země, [pak se píše: Neboť s JH JHVH utvořil světy]**, tento svět i svět příští, neboť je psáno: V počátku stvořil Bůh (nebesa a zemi).***

 

* Berachot 58a.

** Doplněno podle rkp. O1531 (Schäfer, Synopse § 832), podobně taktéž Ma‘ase berešit ve-ma‘ase merkava, ed. Eisenstein, Ocar ha-midrašim, New York 1915, s. 313.

*** Význam rozšíření na svět příští tu má zřejmě částice et, označující akuzativ obou slov.

 

2. Jiný výklad: V počátku“ (Gn 1,1). Co znamená v počátku? Jedním písmenem stvořil Svatý, budiž požehnán, nebe i zemi, neboť se píše: Toto jsou rody nebes a země při jejich stvoření (Gn 2,4) – nečti při jejich stvoření (be-hibaream), ale s he je stvořil (be-he beraam), tedy písmenem he stvořil nebesa a zemi, tento i příští svět. A zapečetil ji* prstenem Ehje ašer ehje (Ex 3,14). A kvůli čemu ji zapečetil pečetí? Kdyby ji nezapečetil pečetí, žádný tvor by nemohl bádat v jejích písmenech kvůli planoucímu ohni. A každý, kdo se chystá bádat v jejích písmenech, naplňuje celý svět ohněm. Proto její písmena uzavřel.

Je psáno: Jak prvotinu plodů fíkovníku v jejím počátku spatřil jsem vaše otce (Oz 9,10). To nás učí, že [Svatý, budiž požehnán,] stvořil svět jen kvůli Abrahamovi.

 

* Myslí se pravděpodobně Tóra.

 

3. Jiný výklad: V počátku (be-rešit) (Gn 1,1). [Výraz] B-R-A-Š-J-T znamená šest druhů díla řemeslníka,* což jsou: stavění, zdobení, upevňování, podkládání, osazování a podepírání. Svatý, budiž požehnán, řekl: V počátku** jsem vystavěl, vyzdobil, upevnil, podložil, usadil a podepřel nebe a zemi. 

 

* Výraz be-rešit se zde rozkládá na jednotlivé hlásky, která pak tvoří počátečná písmena následujících šesti slov (výklad pomocí metody notarikon).

** Je možné, že výklad počítá také s pojetím skrze Počátek, který by byl chápán jako Moudrost z Př 8,22–30 a zároveň jako „řemeslník“, vykonávající všechny ty práce.

 

4. Jiný výklad: Kvůli počátku (Gn 1,1). Jeden verš říká: Kvůli jejímu počátku spatřil jsem vaše otce (Oz 9,10), a [v dalším] je psáno: Kvůli počátku stvořil Bůh. Pomocí gezera šava tě to učí, že Svatý, budiž požehnán, stvořil svět pouze kvůli Izraeli, neboť zmíněný počátek znamená Izrael, jak se píše: Svatým je Izrael Hospodinu, počátkem (Jr 2,3).

 

5. Jiný výklad [verše] V počátku: Nečti v počátku (be-rešit), nýbrž stvořil Š-J-T (bara ŠJT): učí nás to, že Svatý, budiž požehnán, stvořil svět pouze kvůli třem, kteří se nazývají počátek, a jsou to Tóra, Izrael a bázeň [Boží].* A proč Tóra? Protože se píše: Hospodin mne ustanovil počátkem své cesty (Př 8,22), a Jeho cestou není nic jiného než Tóra, jak je psáno: Cesty její jsou mou cestou, potěšením (Př 3,17), což jsou Tóra, Proroci a Spisy.** A všechny její stezky jsou mír (tamtéž), to je midraš, halacha a agada. A odkud víme, že Izrael se nazývá počátkem? Neboť se píše: Svatým je Izrael Hospodinu, počátkem (Jr 2,3). A odkud víme, že se bázeň nazývá počátkem? (Je psáno:) Počátkem je moudrost, bázeň z Hospodina (Ž 111,10). A odtud také víme, že bázeň je před Svatým, budiž požehnán, větší než veškerá moudrost a porozumění, jimiž Svatý, budiž požehnán, stvořil svět; je totiž psáno: Hle, bázeň z Pána je ta moudrost (Jób 28,28), a [slovo] „hle“ (hen) znamená „jedna“, neboť v řeckém jazyce se „jedna“ řekne „hena“.*** A odkud víme, že Svatý, budiž požehnán, stvořil svět moudrostí a porozuměním? Neboť se píše: Hospodin moudrostí založil zemi, upevnil nebesa rozumností (Př 3,19). A pokud bys řekl, že oněmi šesti písmeny byly stvořeny pouze nebesa a země, tento svět a svět příští, tak jimi bylo stvořeno i 18 000 světů, neboť je psáno: S JH JHVH utvořil světy (Iz 26,4). A co tím chce Písmo oznámit? Že Svatý, budiž požehnán, stvořil 18 000 světů, tento svět a svět příští, jejichž je Tvůrcem; není totiž psáno: Tvůrce světa (olam), nýbrž Tvůrce světů (olamim). A odkud víme, že těch světů je 18 tisíc? Protože je psáno: (Osmnáct tisíc) a jméno toho města ode dneška: ,Hospodin je tam‘ (Ez 48,35), což nás učí, že začal v jejich středu, jak se píše: Kolem (něj) osmnáct tisíc a jméno toho města atd. (tamtéž). To nás [také] učí, že ode dne, kdy začal Svatý, budiž požehnán, tvořit svět a vztyčil Dílo stvoření, ustanovil jméno Jeruzaléma a jméno Země izraelské, aby v něm přebývala Jeho Šechina. A poté se vznesl a usedl ve výši světa, jak je psáno: Vyvyš se nad nebesa, Bože (Ž 57,6).

 

* Zde je obtížné zrekonstruovat původní znění výkladu. A. J. Wertheimer, editor vydání Batej midrašot z r. 1989, výše přeloženou větu stvořil ŠJT opatřil poznámkou, podle níž písmena Š-J-T tvoří notarikon slov JiSrael (Izrael), Jirea (bázeň) a Tora (Tóra), což se jeví jako nedokonalé řešení. V jiné verzi (Schäfer, Synopse § 836) se uvádí: „Nečti ,v počátku‘ (be-rešit), nýbrž ,stvořil počátek‘ (bara rešit).“ Problémem ovšem zůstává, že text mluví o třech druzích počátku, což ze zápisu nijak neplyne. Přitom je zřejmé, že čtení stvořil šest nebo stvořil základ zde nemá smysl. Jasné je pouze to, že pro výklad je důležité slovo počátek, jímž může být jak Izrael, tak Tóra či bázeň Boží. Možný je ještě výklad, podle něhož by se slovo be-rešit četlo ve smyslu BA-rešit, přičemž by byla písmena B a A rovna číslům 2 a 1, která by naznačovala zmíněné tři adepty na "počátek"; nicméně tento postup by byl rovněž velice neobvyklý. Jednou z možností je nakonec i ta, že výklad se zakládal pouze na čtení kvůli počátku a ostatní je tam navíc (podobný text lze nalézt např. v Otijot de-rabi Akiva, verze A, Ocar ha-midrašim, ed. Eisenstein, s. 411).

** „Má cesta“ zde znamená Tóru, a „její cesty“ pak její dvě další zmíněné širší součásti. Viz Wertheimer, Batej midrašot 1989, pozn. 8, s. 22.

*** Tu zřejmě ve významu „jediná, první“. Z „hena“ jako akuzativu řeckého slova „eis“ (jeden) se odvíjejí výklady např. také v Bava batra 164b nebo Sanhedrin 76b.

 

6. Jiný výklad: Neboť prostřednictvím JH Hospodin utvořil světy (Iz 26,4). [Tento verš nás] učí, že Svatý, budiž požehnán, stvořil 12 zemí [podle] 12 kmenů, a Zemi (izraelskou) a Jeruzalém v jejich středu, neboť je psáno: Stanovil hranice lidí (podle počtu synů Izraele) (Dt 32,8).*

 

* Z verše Iz 26,4 nijak nevyplývá číslo 12. Stanovování hranic by snad mohlo být součástí širšího výkladu pečetění písmen či světů, jak jej nacházíme v kap. 8 či v Otijot de-rabi Akiva (Ocar ha-midrašim, s. 413). Verš Iz 26,4 bývá většinou součástí jednak výkladu šesti písmen slova be-rešit, jednak stvoření dvou světů pomocí jod a he, tento případ to však není. Vzhledem k tomu, že v hejchalotické literatuře se pod jménem JH často uvádí Metatron, jehož prostřednictvím byl stvořen svět, jeho pečetí je Ehje a je „vyryt na dvanácti kamenech“ (viz Hejchalot zutarti, § 389 Synopse), mohli bychom JH ve výše zmíněném Izajášově verši chápat jako jeho symbol.

 

7. Jiný výklad: [Tvůrce světů (Iz 26,4).] Neboť není Tvůrce, který by se podobal Tomu, jenž utvořil svůj svět, horní i dolní (bytosti), stvořil 196 tisíc světů dechem svých úst a dechem svých rtů, neboť je psáno: Slovem Hospodina byla učiněna nebesa (Ž 33,6). A odkud víme, že Svatý, budiž požehnán, stvořil 196 tisíc světů? Protože se píše: Utvořil světy – [slovo] světy (olamim) se v gematrii [rovná číslu] 196. Těch 196 tisíc světů stvořil Svatý, budiž požehnán, kvůli sobě, neboť je psáno: Hospodin vše učinil kvůli sobě (Př 16,4).

 

8.  (Podle verze rkp. O1531, § 840-841 Synopse)

Jiný výklad: Skála světů (Iz 26,4). Neboť On se podobá skále, která nese všechny sloupy domu: také Svatý, budiž požehnán, nese těch 196 tisíc světů, svět tento a svět příští, pod svou velikou paží, a [svět] se podobá kameji, zavěšené na paži Mocného, jak se píše: A zezdola paží je svět (Dt 33,27). A proto se [také] píše: S JH JHVH utvořil světy. To tě učí, že těmi šesti písmeny stvořil Svatý, budiž požehnán, nebesa a 196 tisíc světů, tento svět, svět příští a všechny midot, které jsou v nich. A všechny zapečetil prstenem Ehje ašer ehje (Ex 3,14). Tento svět zapečetil s Ehje: AH shora, JH zezdola. Ale Trůn Slávy zapečetil prstenem JH JHVH: JH, to je Šechina, JHVH, to je Pán světů (ribon ha-olamim).

A proč je zapečetil svou pečetí? Kdyby je nezapečetil svou pečetí, žádný tvor by nemohl používat písmena JH kvůli planoucímu ohni, který sestupuje zpřed Svatého, budiž požehnán, aby v té chvilce spálil svět. Neboť ve chvíli, kdy člověk bádá v písmenech Jména Svatého, budiž požehnán, ta ohnivá písmena, která stojí naproti Koruně Svatého, budiž požehnán, poletují od chvilky ke chvilce, od času k času, od okamžiku k okamžiku,* a jakmile uslyší znění výkladu toho bádajícího, sestoupí, aby spálila celý svět, neboť navzájem si řeknou, jaká je úroveň toho, kdo používá tajemství písmen Výjimečného Jména. Proto zapečetil písmena JH od sedmi dnů Počátku a zapečetil je pečetí Ehje ašer ehje. A [to kvůli tomu], že jakmile se nějaký člověk chystá bádat v písmenech JH, a ta ohnivá písmena, která stojí naproti Koruně Mocného, ihned sestoupí a žádají si spálit svět, aby ta [písmena pečeti] stanula, vedla s nimi válku a nedovolila jim spálit svět. A toto jsou ohnivá písmena, která vstávají a vznášejí se na křídlech plamene naproti Koruně Mocného: ThA, Cc, ŠCBc, TTR, JGVD, JH, HVD, ChD,

VDR, AiTRTh, JH GCJTA, TA, VPRJŠA. Je to 43 ohnivých písmen, která se vznášejí na křídlech plamene naproti Koruně Mocného.

 

* Tento výraz znamená neustálou proměnu a pohyb. V 3. knize Henochově (§16 Synopse) se takto pohybují písmena Jména, zapsaného na Metatronově koruně. Metatron zde říká: „Svatý, budiž požehnán... napsal svým prstem, plamenným rydlem, na korunu, jež je na mé hlavě, písmena, s nimiž byly stvořeny nebe a země.“ V souvislosti s těmito písmeny je tamtéž psáno (s použitím téhož slovesa p-r-ch): „Ve-kol ot ve-ot mafrichot pa‘am be-pa‘am ke-marea barakim, pa‘am be-pa‘am ke-marea lapidim“, tj. nabývají z času na čas různých podob ohnivých realit a takhle se světelně proměňují.

 

8. (Podle Wertheimerovy verze v Batej midrašot)

Jiný výklad: Skála světů (Iz 26,4). Svatý, budiž požehnán, je podoben skále, který nese všechny sloupy domu: také On nese těch 196 tisíc světů pod svou paží, protože se píše:

Neboť s JH JHVH utvořil světy: tento svět, svět příští a všechny midot, které jsou v nich. A všechny jsou zapečetěny prstenem Ehje ašer ehje: tento svět zapečetil s Ehje – AH zdola a JH seshora, ale Trůn slávy zapečetil pečetí JH JHVH: JH, to je Šechina, VH, to je...* A proč ho zapečetil svou pečetí? Dokud je nezapečetil svou pečetí, nemohl žádný tvor obstát při používání jejích písmen kvůli planoucímu ohni, jenž sestupoval zpřed Svatého, budiž požehnán, aby spálil svět: neboť ve chvíli, kdy člověk bádá v písmenech Svatého, budiž požehnán, ta ohnivá písmena, která stojí naproti Koruně Svatého, budiž požehnán, poletují od chvilky ke chvilce, od času k času, od okamžiku k okamžiku, a jakmile uslyší znění výkladu toho badatele, sestoupí, aby spálila celý svět, neboť navzájem si řeknou, jaká je úroveň toho, kdo používá tajemství písmen Výjimečného Jména. Proto zapečetil její písmena od šesti dnů Počátku, zapečetil je pečetí Ehje ašer ehje. A jakmile se nějaký člověk chystá bádat v jejích písmenech, ta ohnivá písmena, která stojí naproti Koruně Mocného, ihned sestoupí a žádají si spálit svět. A kvůli tomu je Svatý, budiž požehnán, zapečetil ve svém světě svou pečetí, aby ta písmena, která jsou [ve Jménu] Ehje ašer Ehje, stanula, vedla s nimi válku a nedovolila jim spálit svět. A toto jsou ohnivá písmena, která vstávají a vznášejí se na křídlech plamene naproti Koruně Mocného: ThA, Cc, ŠCBc, TTRJNJ, DJH, HV, DChD, VRk, AiTRTh, JH, GAiVT, ATA, VPRJŠJJA. Je to 43 ohnivých písmen, která se vznášejí na křídlech plamene a odpovídají Koruně Mocného.

 

* Pokračování zde chybí.