Kapitoly 17-23

17. Délka světa je 500 let chůze, šířka světa je 500 let a [také] jeho tloušťka je 500 let.* A někteří říkají, že je kulatý a moře obklopuje svět jako klenba. A Veliké moře a celý svět stojí na jednom sloupu, jehož jméno je Spravedlivý, neboť je psáno: Spravedlivý je základ světa (Př 10,25). A ten sloup i celý svět stojí na jediné ploutvi Leviatana. Leviatan přebývá v dolních vodách jako malá rybka ve vodě, a dolní vody [jsou umístěny] na vodách Počátku jako pramen na břehu moře. Oceán stojí na Plačících vodách jako pramínek na břehu moře. A proč se nazývají „Plačící vody“? Učí nás to, že ve chvíli, kdy Svatý, budiž požehnán, rozdělil vody, jedny z nich vzal dolů a druhé nahoru. Vody, které vzal nahoru, se radovaly a říkaly: „Blaze nám, že můžeme být blízko u svého Stvořitele, zezdola se dotýkat Trůnu Jeho slávy." A velkou radostí se vlní a vzdávají po celé dny chválu a slávu, a korunují velebností a chválou Tvůrce Počátku, Tvůrce světa, jak se píše: Nad hlasy mnohých vod (mocných nad vlnobití moře, mocnější je na výšině Hospodin) (Ž 93,4). Ty vody, které vzal dolů, naříkají, pláčí a říkají: „Běda nám, že jsme nebyly hodny vystoupit na oblohu, abychom mohly být blízko svého Stvořitele a vzdávat chvály s našimi společníky, ale byly jsme umístěny dolů doprostřed šesté propasti, naproti Branám šeré smrti a Branám Gehinom, abychom po celé dny pohlížely na soud zlovolníků!“ A nakonec se vzepřely, prorazily propasti, zesílily a vystoupily proti řádu Všudypřítomného na místo mraků, a chtěly vystoupit na výšinu, až je Všudypřítomný pokáral, srazil pod své nohy a přiměl sestoupit na jejich místo, jak je psáno: Jenž umisťuje v moři cestu a v silných vodách stezku (Iz 43,16). Proto se nazývají „Plačící vody“.

 

* Tyto pasáže se až po popis Vilon s malými obměnami nacházejí také v midraši Konen.

 

18. A Plačící vody jsou zavěšeny a stojí nad Dolní zemí a Země se klene na těch opovážlivých vodách, na sloupu chašmalu, a sloup chašmalu na zásobárnách sněhu, a zásobárny sněhu na horách krupobití, a hory krupobití na propasti; a čemu se podobá ta propast? Tříhlavému býku,* jak je psáno: Propast na propast volá, k hlasu tvého žlabu (Ž 42,8). A propast [spočívá] na tohu, a tohu – čemu se podobá? Zelené šňůře, obklopující celý svět, z níž vychází temnota. A tohu na bohu,** a bohu se podobá vlhkým kamenům, z nichž vycházejí vody, a vody [spočívají] na horách, a hory na větru, a vítr je zavěšen na vichřici, a visí na klenbě Dolní země, a Dolní země je zavěšena na vichřici a přivázána ke klenbě [země] Charava. A [země] Charava je zavěšena na klenbě [země] Jabaša. A [země] Jabaša je zavěšena a přivázána ke klenbě [země] Arka, a [země] Arka je zavěšena na vichřici a přivázána ke klenbě [země] Tevel. A [země] Tevel je zavěšena na vichřici a přivázána ke klenbě [země] Cheled. A [země] Cheled je zavěšena a přivázána ke klenbě [nebe] Vilon. A [nebe] Vilon je zavěšeno na vichřici a přivázáno ke klenbě [nebe] Rakija. A [nebe] Rakija je zavěšeno na vichřici a přivázáno ke klenbě [nebe] Šechakim. A [nebe] Šechakim je zavěšeno na vichřici a přivázáno ke klenbě [nebe] Zevul. A [nebe] Zevul k [nebi] Ma‘on a [nebe] Ma‘on k [nebi] Machon, a [nebe] Machon je zavěšeno na vichřici a přivázáno ke klenbě [nebe] Aravot. [Nebesa] Aravot jsou zavěšena na vichřici a přivázána na paži Svatého, budiž požehnán, jak je psáno: Zezdola paží je svět (Dt 33,27). R. Jišma‘el řekl: „Ty paže jsou dvě. Proč? Jedna nese horní [příbytky] a druhá nese dolní [příbytky].“ Učí nás to, že sedm příbytků a vše, co je v nich, visí na levé paži Svatého, budiž požehnán, jak je psáno: Zezdola paží je svět.***

 

* Pokud byl tento text skutečně součástí spisu, mohl znít takto: „A čemu se podobá kníže té propasti? Tříhlavému býku, jenž stojí mezi horní a dolní propastí a říká horní propasti: „Kapej své vody k dolní propasti, dej vytrysknout svým vodám!“ (Midraš Konen, Ocar ha-midrašim, s. 257.)

** V textu „na tohu“.

** Zde zřejmě došlo ke smíchání dvou variant výkladu daného verše, z nichž jedna počítá pouze s jednou paží a druhá s oběma.

 

19. Za Dolní zemí se rozprostírají* oheň a voda, a za ohněm a vodou se rozprostírají zemětřesení a dunění, za zemětřesením a duněním se rozprostírají blesky a hromy, za blesky a hromy [se rozprostírají] jiskření a děsy, za jiskřením a děsy podoba chajot. Za podobou chajot vybíhání a vracení se (Ez 1,14),** za vybíháním a vracením se jsou mluvící hlasem hukotu, za mluvícími hlasem hukotu je hlas mírný, tichý. Za hlasem mírným, tichým, jsou zpívající „Svatý“ a za vším tímto jsou svaté chajot, ofanim, Trůn slávy a nohy Šechiny, spočívající na jejich hlavách, jak je psáno: A uviděl jsem ty chajot, a hle, jeden ofan na zemi atd. (Ez 1,15). Jako je Jeho Šechina nahoře, tak je Jeho Šechina dole, neboť se píše: A země je plná Jeho chvály (Abk 3,3), a dále: Nebesa jsou mým Trůnem a země podnožkou mých nohou atd. (Iz 66,1). A tisíce tisíců a desetitisíce desetitisíců služebných andělů stojí kolem nohou Šechiny a velebí Ho veškerým chválením a všemi druhy velebení, jak je psáno: A Jeho chvály plná je země (Abk, tamtéž).

 

* Makifim, „obklopují“, zde spíše „vytvářejí kruh“; toto slovo, které je zde mnohokrát použito, vyjadřuje kruhovitost světa, jednotlivých sfér a jejich obalů, které postupně vycházejí z jediného středu a obklopují ty předchozí.

** Upraveno podle § 744, s. 270 Synopse.

 

20. A místo nohou Šechiny obklopuje 18 tisíc světů: 4 tisíce a 500 na severní straně, 4 tisíce a 500 na jižní straně, 4 tisíce a 500 na východní straně, 4 tisíce a 500 na západní straně, jak je psáno: Kolem osmnáct tisíc (Ez 48,35). A čtyři tisíce pět set [světů] ze severní strany je naplněno chválou, slávou, plesáním a důstojností, [čtyři tisíce pět set světů] z východní strany je naplněno svatostí, čistotou, sílou, spravedlností, trváním a mocí; [čtyři tisíce pět set světů] ze západní strany je naplněno ozdobami, věncem a korunou království, a hlasem mírným, tichým.

 

21. Za těmito 18 tisíci světy se rozprostírají hradby ohně a vody, za ohněm a vodou se rozprostírají hory, hory krup. Za horami krup jsou pahorky, pahorky sněhu. Za pahorky sněhu jsou zdi bouře, za zdmi bouře křídla vichřice. Za křídly vichřice se rozprostírají létající cherubové, za létajícími cheruby křídla větru, za křídly větru se rozprostírají tisíce tisíců ležení, za tisíci tisíců ležení je vozba myriád, za vozbou myriád jsou ti, kdo zpívají písně, za zpívajícími písně pak foukající na šofary, za foukajícími na šofary troubící na trubky, za troubícími na trubky pak ti, kteří zpříjemňují nápěvy a pozvedávají chvalozpěvy, za pozvedávajícími chvalozpěvy jsou ti, kteří říkají „Svatý“ a „Budiž požehnán“, jak je psáno: Jeho chvály plná je země (Abk 3,3).

 

22. Za těmi všemi se rozprostírá blátivé bahno (tit ha-javen, Ž 40,3), a odtud dál je propast, tohu a temnota až do neprozkoumatelna, až do nevypočítatelna, a není míry a není konce, jak je psáno: Temnotu ustavil svou skrýší (Ž 18,12). A po celé dny Svatý, budiž požehnán, jezdí na cherubovi a vznáší se všude, a když se vrací, jezdí na křídlech větru, jak se píše: A nasedl na cheruba a letěl, vznášel se na křídlech větru (Ž 18,11). Až potud je ti dovoleno mluvit, však odtud dále, to je jako když si někdo vloží prst do oka,* neboť se píše v knize Ben Siry: V tom, co je pro tebe nepochopitelné, nebádej, a to, co ti je skryté, nezkoumej atd.**

 

* Zřejmě to znamená, že si člověk škodí nebo že je sám sobě překážkou.

** Viz Chagiga 13a.

 

23. Pojď a viz: Způsob Svatého, budiž požehnán není jako způsob [člověka] z masa a krve: Když král z masa a krve vysílá posla z města do města, posel se musí vypravit zpět k němu, aby mu přinesl odpověď na jeho poselství, ale Svatý, budiž požehnán, tak nečiní, neboť je psáno: A hle, muž..., kalamář na jeho bedrech, odpověděl na slovo, řka: ,Učinil jsem, jak jsi mi přikázal‘ (Ez 9,11). A [Písmo také] říká: Posíláš blesky, aby šly a řekly ti: ,Tady jsme‘? (Jób 38,35). Není řečeno: Aby přišly a řekly ti, neboť jdou a [hned] učiní vše, co mají přikázáno, a řeknou: Učinily jsme Tvé poselství. A o tomto se píše: Zdali nenaplňuji Já nebe a zemi, je výrok Hospodinův (Jr 23,24).*

 

* Podobný výklad se nachází v Bava batra 25a. Jelikož Bůh je všudypřítomný, posel Mu může nahlásit splnění úkolu na každém místě.