Kapitoly 24-33

24. Toto je dolní propast Dolní země: Nad Dolní zemí je propast, nad propastí tohu, nad tohu bohu, nad bohu moře, nad mořem vody, nad vodami [země] Adama a nad [zemí] Adama je velikost, veliká moc* a síla, nádhera a bojovnost Tvůrce Počátku, neboť je psáno: Neboj se, Adama, jásej a raduj se, (neboť velikým bude Hospodin ve svém činění) (Joel 2,21)

 

* Gevurato ha-raba, v textu zřejmě chybně cherbo, „jeho meč“.

 

25. Toto je druhá propast: Nad [zemí] Adama je propast, nad propastí tohu, nad tohu je bohu, nad bohu moře, nad mořem vody, nad vodami pak [země] Charava.

 

26. Toto je třetí propast: Nad [zemí] Charava je propast, nad propastí tohu, nad bohu pak moře, nad mořem vody a nad vodami [země] Arka.

 

27. Toto je čtvrtá* propast; a na [zemi] Arka je Šeol (Podsvětí) a Avadon (Zánik), Beer šachat (Jáma záhuby) a Tit ha-javen (Blátivé bahno), Ša‘arej mavet (Brány smrti), Ša‘arej Gehinom (Brány Gehinom), Ša‘arej calmavet (Brány šeré smrti) a [úplně] dole Gehinom.** V nich jsou zlovolníci, nad nimiž jsou ustanoveni andělé zkázy. A je tam temnota, tlustá jak městská hradba, a odehrávají se tam soudy nad zlovolníky, jak je psáno: A zlovolníci v temnotě zmlknou (1 S 2,9).

 

* V textu „pátá“.

** Pořadí oddělení v různých rukopisech kolísá.

 

28. Nejvyšší oddělení je Šeol.* Jeho výška je tři sta let chůze, jeho šířka tři sta let a jeho tloušťka [také] tři sta let. Druhé oddělení je Avadon, jeho výška je tři sta let i jeho šířka tři sta let. Třetím oddělením je Jáma záhuby, její výška je tři sta let, šířka tři sta let i tloušťka tři sta let. Čtvrtým oddělením je Blátivé bahno, jeho výška je tři sta let, šířka tři sta let. Páté oddělení [se nazývá] Brány smrti, jeho výška je tři sta let chůze, šířka tři sta let. Šestým oddělením jsou Brány šeré smrti, jeho výška je tři sta let, šířka tři sta let a tloušťka tři sta let. Sedmé oddělení je Gehinom, jeho výška je tři sta let chůze, šířka tři sta let a tloušťka tři sta let. A nacházejí se v něm paláce Gehinom, [o rozměru] šest tisíc a tři sta let. A oheň Gehinom je jednou šedesátinou síly [ohně] Bran šeré smrti, a oheň, který je v Branách šeré smrti, je jednou šedesátinou toho, který je v Branách smrti, a ten, který je v Branách smrti, je jednou šedesátinou toho, který je v [oddělení] Blátivého bahna, a ten, jenž je v [oddělení] Blátivého bahna, je jednou šedesátinou toho, který je v Jámě záhuby, a ten, který je v Jámě záhuby, je jednou šedesátinou toho, který je v Avadonu, a ten, jenž je v Avadonu, je jednou šedesátinou toho, který je v Šeolu. A Šeol je napůl oheň, napůl kroupy, a když zlovolníci, kteří jsou uvnitř něj, vyjdou z ohně, sužují je kroupy, a když vyjdou z krupobití, spaluje je oheň. A andělé zkázy, kteří jsou nad nimi ustanoveni, střeží duše v jejich tělech, jak je psáno: Neboť jejich červ neumírá atd. (Iz 66,24). Kéž nás Milosrdný chrání! Šeol skončí, ale oni neskončí,** jak je psáno: Jejich utvoření přetrvá Šeol, pro Jeho Příbytek (Zevul) (Ž 49,15). A Zevul není nic jiného než Chrám, neboť se píše: Budovu jsem postavil, dům Příbytku (Zevul) pro Tebe (1 Kr 8,13). Proč tedy to všechno?*** Protože vztáhli své ruce na Příbytek (Zevul). O nich je psáno: A zrána na ně sestoupí přímí (Ž 49, tamtéž), a přímí, to jsou služební andělé. Po celé dny sestupuje na ně Anděl smrti ve velikém hněvu a velké zuřivosti, a žene je z ohně do krupobití a z krupobití do ohně, jako pastýř, jenž žene své ovce z hory na horu a z pahorku na pahorek, neboť je psáno: Jako ovce jsou vsazeni do Šeolu, smrt (je pase) (tamtéž). Neříkej vsazeni (šitu), nýbrž dvě (štej): jedna [skupina] do ohně a další [do krupobití]. Tak sestupují na ně andělé zkázy a soudí je v dolním Šeolu 12 měsíců a potom je na 12 ]měsíců[ uvrhnou do Avadonu, kde je soudí 12 měsíců, a tak v každém oddělení, dokud nejsou jako popel, jak se píše: Rozšlápnete zlovolníky, ať jsou prach atd. (Mal 3,21). A spatří je všichni ti spravedliví a řeknou před Svatým, budiž požehnán: „Pane světa! Už mají dost!“ A On spravedlivým odpoví slovy: „Nemají dost, neboť má duše jimi doposud není nasycena! Vždyť zničili můj Příbytek, spálili můj Palác a zapříčinili vyhnání mých synů mezi národy světa.“ A o této chvilce [Písmo] říká: Neodvrátí Hospodin své rozlícení (Jr 30,24), dokud je [tam] nevrátí a neumístí na dalších 12 měsíců. Uvrhnou je tedy na [zemi] Arka a přinutí je stanout pod ohnivou řekou, která vychází zpod Trůnu slávy, [jak je psáno:] Hle, vichřice Hospodinova, (hněv vyjde a smršť se zvíří na hlavu zlovolníků) (Jr 23,19 nebo 30,23). A ten, kdo sestoupí do Arky, již nikdy znovu nevystoupí, neboť se píše: Takto jim řekněte: ,Bohové, kteří nebe a Arku (nezhotovili, zahynou)‘ (Jr 10,11).

 

* Var. „dolní Šeol“.

** Snad v tom smyslu, že peklo je konečné, ale jejich utrpení nikoli.                

*** Otázka se týká důvodu pohlcení zlovolníků Šeolem.

 

29. Moudří říkají, že Svatý, budiž požehnán, stvořil na zemi od šesti dnů Počátku sedm druhů pekla: kvůli úplným zlovolníkům, kteří přestupují Tóru a přikázání a po celé dny popuzují Svatého, budiž požehnán, a [kvůli] těm, co popírají příští svět a uznávají [jen] tento svět. A v každém z těch pekel je sedm oddělení a v každém oddělení je sedm ohnivých řek a sedm mrazivých řek. Šířka každé je tisíc loktů, hloubka tisíc loktů a délka tři sta loktů. A každá z nich teče a vycházejí jedna za druhou, a všichni zlovolníci jimi procházejí a jsou hned na místě spáleni, ale čtyřicet tisíc andělů zkázy, kteří jsou nad nimi ustanoveni, je opět oživí, postaví je na nohy, oznámí jim všechny jejich skutky a řeknou jim: „Dnes projdete před námi ohnivými řekami, řekami krup a řekami pochodní, řekami sněhu, za to, že jste přestupovali slova Tóry a přikázání, které dal [Svatý, budiž požehnán,] na Sinaji; a vy jste se nebáli ohně Gehinom a soudu Avadonu – nuže nyní pojďte a vydejte počet ze svých skutků!“

 

30. A nedosti na tom; ale v každém oddělení je sedm tisíc děr a v každé díře sedm tisíc puklin a v každé puklině sedm tisíc štírů, a v každém z těch štírů tři sta nemocí. V každé té nemoci je zavěšeno sedm tisíc džbánů hořkosti, které se vylévají a vycházejí do oněch sedmi řek smrtelného jedu. Člověk, který na ně narazí, se roztříští, všechny jeho údy mu odpadnou z těla; praskne mu břicho a on padne na tvář – tu stanou u něj andělé zkázy a vezmou si každý z těch údů, jehož pomocí zhřešil. Andělé zkázy [tedy] přijdou a odplatí mu.

 

31. Pro koho jsou všechny tyto odplaty v pekle připraveny?* Pro sektáře, odpadlíky, apikorsim, rebely, popírače Tóry, popírače oživení mrtvých, pro ty, kteří šířili děs v zemi živých (Ez 32,23), pro ty, kteří vztáhli ruce na Příbytek a ty, kteří veřejnost sváděli k hříchu, jako Jerobeám, syn Nebatův a jeho druhové; ti sestoupí do Gehinom ze svých stran a budou souzeni po všechna pokolení, jak je psáno: Vyjdou a uvidí mrtvoly těch mužů atd. (Iz 66,24).

 

* Mezumanot, v textu chybně mezonot, „jídla“.

 

32. Toto je pátá propast: nad [zemí] Arka je propast, nad propastí bohu, nad bohu moře, nad mořem vody, nad vodami je [země] Tevel a nad [zemí] Tevel hory, pahorky a všichni jejich obyvatelé, jak je psáno: Hory se třesou... a všechny pahorky se rozplývají, (před jeho tváří se vzdouvá země a pevnina /Tevel/) (Nachum 1,5). V [zemi] Tevel je 11 druhů bytostí: jsou takoví, jejichž hlava se podobá na lidskou, tělo na lví, někteří mají hlavu podobnou lvu a tělo lidské, někteří pak mají hlavu podobnou býčí a tělo lidské, a u některých je to obráceně. Někteří mají podobu hada s lidským tělem, někteří mají čtyři ruce a čtyři nohy, ale jeden trup a jedno břicho, a když sedí, podobají se dvěma lidem, a když chodí, podobají se jednomu člověku. A aby toho nebylo dost, v době, kdy jedí a pijí, navzájem se hádají a říkají jeden druhému:* „Ty jíš víc než já!“ A na [zemi] Tevel** v budoucnu Svatý, budiž požehnán, posadí a vztyčí z prachu mrtvá těla těchto lidí, kteří se [nyní] jeví jako zahrabána v prachu, oživí je a postaví na nohy, a dá jim poznat zázraky a mocné, strašlivé a nesmírné činy, aby poznali, že Svatý, budiž požehnán, je Tím, kdo oživuje mrtvé. Pak Svatý, budiž požehnán, zasedne a přidělí jim podíl a dobrou odměnu za jejich skutky a odkáže jim dědictví ze svého Trůnu slávy, jak je psáno: Pozvedá z prachu (chudého) (Ž 113,7). A dá jim za dědictví Trůn slávy.

 

* Podle kontextu se navzájem hádají spíše ty jednotlivé orgány.

** Nesrozumitelná slova byla upravena podle midraše Konen, Ocar ha-midrašim, s. 259.

 

33. Toto je šestá propast: nad [zemí] Tevel je propast tohu, nad tohu je bohu, nad bohu moře, nad mořem [země] Cheled a na [zemi] Cheled lidé, zvířata, polní zvěř, ptactvo nebeské, mořské ryby a všechny druhy havěti a plazů; je tam Tóra, přikázání, dobré skutky i bázeň z Nebes, jak je psáno: Slyšte to všichni lidé, naslouchejte všichni obyvatelé [země] Cheled (Ž 49,2).