Kapitoly 34-40

34. Nad [zemí] Cheled je Vilon (Závoj), který navečer zachází a ráno vychází.* A [Svatý, budiž požehnán,] každým dnem obnovuje Dílo počátku, ale Vilon k ničemu neslouží, [kromě toho,] co je psáno: Jako závoj nebes (Iz 40,22). A čemu se podobá Vilon? Hedvábnému závěsu, který [ráno] zatahují, a v době, kdy [Slunce] zachází, ho roztahují – tak i Vilon. V době, kdy vystupuje Jitřenka a Slunce vychází v síle, Vilon vystoupí a kvůli slunečnímu kotouči ho zatáhnou před první oblohu, a když Slunce zachází, roztáhnou ho, aby mohly vyjít Měsíc, hvězdy a všechna souhvězdí, aby na světě sloužily.

 

* V tomto textu (i v dalších rukopisech Synopse) je toto pořadí opačné než v Chagiga 12b.

 

35. Nad Vilonem jsou [nebesa] Šamajim, o nichž je psáno: Nebesa (Šamajim) vypočítávají slávu Boží (Ž 19,2). Nad [zemí] Cheled je umístěn velký žebřík a jeho vrchol dosahuje do [nebes] Šamajim a rozměr toho žebříku je 500 let chůze; je na něm tři sta šedesát* příček a každá z nich je dva tisíce a pět set parasang dlouhá a široká osm tisíc parasang. Nad ním jsou ustanoveni svatí andělé a vážená knížata, a toto jsou jména knížat, nadřízených nad ním: ARCAL, ADMHAL, ChRBHAL, JBŠHAL, ARQAAL, ChLDAL, ThBLAL, a všichni podle jmen [jednotlivé] země...** A každý anděl, když sestupuje a vystupuje, vždy sestupuje a vystupuje výhradně s dovolením, v čase, kdy vychází koruna z úst Metatrona.***

 

* Podle rkp. O1531, § 768 Synopse, je příček 365. Konec věty je upraven také podle znění tohoto rukopisu.

** Jména byla opravena podle verze ve zmíněném rukopisu, protože jejich znění se má řídit, jak je v textu naznačeno, podle jmen jednotlivých zemí.

*** Zřejmě to znamená akt vyslovení Výjimečného Jména.

 

36. Nad [nebem] Šamajim je moře, nad mořem vody a silné hradby z ohně, které obklopují vše. V [nebi] Šamajim je postaven velký žebřík, jenž sahá až do [nebe] Rakija a jsou nad ním ustanoveni svatí andělé a vážená knížata. A toto jsou jejich jména: AL, LAL, ALJAL, ALBOS, BLJAiVAL, BLAiJ, BCLAL, a AiDRJAL, a LMVDJAL. A ti, kteří jsou ustanoveni nad branami severu, knížata ustanovená nad nimi – toto jsou jejich jména: DVDGJAL, DRKJAL, HMVN, ChNAL, a ChNNAL. Nad branami východu jsou [také] ustanovena knížata, a toto jsou jejich jména: AVLJBN, SVQJAL, ZNChAL, a BChTMJAL, a TRPJAL, a TRPLJAL. Tito jsou ustanoveni nad branami [nebe] Šamajim.

 

37. A nad [nebem] Šamajim je [nebe] Rakija, na níž jsou připevněny Slunce, Měsíc, hvězdy, Plejády, Orion a mazalot, vládnoucí nad každou jednotlivou propastí. A jejich světlo sestupuje až na Dolní zemi, jak je psáno: A umístil je Bůh na oblohu (Rakija) (Gn 1,17). A odkud víme, že Rakija se nazývá nebem? [Z verše:] A nazval Bůh oblohu (Rakija) nebem (Gn 1,8).”* A na [nebi] Rakija je umístěn velký žebřík, jehož vrchol sahá k [nebi] Šechakim. Nad ním jsou ustanoveni svatí andělé a vážená knížata, jejichž jména jsou: DRVGJAL, DRBJAL, a DRKJAL, JBŠGJAL, ZDVNJAL, a ChGNAL, QNJAL. Tito jsou ustanoveni nad dílem [nebe] Rakija, nad branami [nebe] Rakija: nad branami severu jsou ustanovena knížata, jejichž jména jsou: BLAH, BHJAL, a KLBJAL, LVLJAL, LVALJAL, a JQRJAL. Nad branami východní strany jsou ustanoveni ti, jejichž jména jsou: QVRJAL, PDAL, ŠRNJAL, AiNAL, AiNJAL, AiLAL. Tito jsou ustanoveni nad dílem [nebe] Rakija.

 

* Upraveno podle znění v rkp. O1531 (§ 770 Synopse) a M40 (§ 717).

 

38. Nad [nebem] Rakija jsou [nebesa] Šechakim, v nichž stojí mlýnské kameny a melou manu pro spravedlivé příštího času, jak je psáno: Přikázal Šechakim seshora... (a dštil na ně manu) (Ž 78,23n). A odkud víme, že se Šechakim nazývají „nebesa“? Protože je psáno: A dveře nebes otevřel (tamtéž). A odkud víme, že mlýnské kameny melou manu pro spravedlivé? Protože je psáno: A dštil na ně manu, aby jedli (tamtéž). A tam stojí také Jeruzalém a Chrám, které jsou zavěšeny na ohnivých řetězech mezi [nebesy] Šechakim a Zevul, a jejich záře vychází a svítí jako sluneční kotouč. A andělé, množství zástupů, ležení a tříd se v nich modlí před Svatým, budiž požehnán,* jak je psáno: Roňte, nebesa, seshora a Šechakim ať kanou spravedlnost (Iz 45,8). A spravedlnost je Jeruzalém a Chrám, jak se píše: Spravedlnost bude nocovat v ní (Iz 1,21). A v [nebi] Šechakim je umístěn žebřík, jeho vrchol sahá do [nebe] Zevul a jsou nad ním ustanoveni svatí andělé a vážená knížata, jejichž jména jsou: ZBDJAL, a NHAL, a RRZAL, ZKH, TMAL, TVRJAL, a TPJRVAL, TVAL, a RTAL, ChSDJAL, a RChMJAL. A tito jsou ustanoveni nad dílem [nebe] Šechakim: nad branami [nebe] Šechakim na severní straně jsou ustanovena knížata, jejichž jména jsou: PRJH, CDQJAL, QNAL, ŠNChTJAL, ŠMAiAL. Nad východními branami jsou ustanovena knížata, jejichž jména jsou: CDQJL, QDVŠH, ThVRNJAL, ThRAiJAL, ThVRTh, AiMAL, a nad západními branami jsou ustanovena [knížata], jejichž jména jsou: TVRJAL, QMVAL, HRJAL, MLTJAL, PLTJAL.

 

* Upraveno podle rkp. O1531 (§ 771 Synopse).

 

39. Nad [nebem] Šechakim je [nebe] Zevul, v němž je vybudovaných sedm ohnivých paláců a stojí tam sedm táborů andělů. Je tam vybudovaných sedm ohnivých oltářů a stojí tam připravených sedm tříd [ohnivých] oddílů.* A Michael, veliké kníže, stojí na jejich čele jako velekněz, oblečen ve velekněžském oděvu a obětuje ohnivou oběť na Hospodinově oltáři, vykuřuje kadidlem na kadidlovém oltáři a povznáší plamenný sloup na oltáři zápalných obětí, jak je psáno: Vybudoval jsem ti Příbytek (Zevul) (1 Kr 8,13). A odkud víme, že se Zevul nazývá „nebem“? Protože se píše: Pohlédni z nebe a podívej se z Příbytku (Zevul) své svatosti (Iz 63,15). A v [nebi] Zevul je postaven žebřík, jehož vrchol sahá až k [nebi] Ma‘on.** A jsou nad ním ustanoveni svatí andělé, jejichž jména jsou: GDVRJAL, NVRJAL, GNBJAL, PLHAL, PRQJAL, PLTJAL. A tito jsou ustanoveni nad [nebem] Zevul a nad severními branami: RChVMJAL, ChNJAL, KTJAL, ŠRPJAL, SSJAL, SRJAL. Nad branami jižní strany jsou ustanovena knížata, jejichž jména jsou: ŠVRJAL, MChNJAL, GDJAL, QVŠJAL, AiNNAL. Nad východními branami jsou ustanovena knížata, jejichž jména jsou: TRPJLJAL, BHLJAL, RNNAL, RMAL, QLH, KSH, TRGVN. Nad branami západní strany jsou ustanovena knížata, jejichž jména jsou: LVHQNH, ASVTh, QSVŠVVThH, LJPQVŠ, SVMKVS, JLHLJHL. Tito jsou ustanoveni nad branami [nebe] Zevul.

 

* Podle textu v O1531 (§ 772): „... sedm táborů malachim a sedm [táborů] gedudim“. Mohou zde být tedy jmenovány konkrétní andělské třídy.

** Upraveno podle zmíněné verze v Synopsi.

 

40. Nad [nebem] Zevul je [nebe] Ma‘on, jak je psáno: Obydlí (Ma‘on) odvěkého Boha (Dt 33,27), v němž jsou třídy andělů, množství táborů sloužících, množství sdružení zástupů, množství praporů ohnivých oddílů*, množství plamenných divizí, které denně zpívají písně: ranní chvalozpěvy, polední chvály a večerní nápěvy. A jakmile spatří, že nastala noc, ukončí píseň svých úst a na svých místech zmlknou, jak se píše: Přes den přikáže (Hospodin svému milosrdenství a v noci je Jeho píseň se mnou) (Ž 42,9). Říká se, že první skupina, která zpívá píseň a „Svatý“ na začátku, pak již neslouží, neboť každá z těch skupin zazpívá píseň a Svatý [pouze] jednou, kromě [anděla jménem] ThGAiC, který je [ustanoven] nad velkou písní té oblohy, která každý den na výšině začíná zpívat píseň a „Svatý“ v čele všech služebných andělů.** Obloha, která začíná s písní a kedušou, je na čele všech služebních andělů každý den. Odkud víme, že Ma‘on se nazývá „nebe“? Neboť je psáno: Shlédni z Obydlí (Ma‘onu) své svatosti, z nebe (Dt 26,15). V [nebi] Ma‘on je umístěn žebřík, jehož vrchol dosahuje k [nebi] Machon a jsou nad ním ustanoveni svatí andělé a vážená knížata, jejichž jména jsou: MChNJAL, MAiRKJAL, MLKJAL, MLTJAL, MCMCMJAL, MAiVNJAL, MChQQJAL, MCNVGJAL, MCPCPJAL. A tito jsou ustanoveni nad branami Ma‘onu: na severní straně jsou ustanovena knížata, jejichž jména jsou: AHJAL, ANJAL, AGJAL, ChZQJAL, ThPLJAL, QRNJAL, ANQL, DChQJAL, MRGKJAL, ŠThNJAL, MThNJAL. Nad branami jižní strany jsou ustanovena knížata, jejichž jména jsou: ŠMŠJAL, BRQJAL, RAiŠJAL, HDRJAL, a MRBJAL a MLKJAL a VJChVQ RBH. A nad branami západu jsou ustanovena knížata, jejichž jména jsou: CVRThQ, Jméno Svatý a Strašlivý, TJTPA, PLIPLI, Kníže Jména. Tito jsou nadřízeni nad dílem Ma‘onu.

 

* Zřejmě takto (gedudej eš), namísto gedolej eš („velikých ohně“), jak je psáno.

** Text upraven podle rkp. O1531 (§ 773 Synopse). Tento anděl je zmíněn jako sbormistr andělů také v 3Hen (§ 25 Synopse). Schäfer tvrdí, že náš text se evidentně opírá o zmínku v knize Henochově, neboť tam se píše: „Ke-še-hem roim et ThGAiC sara raba ve-jakira be-šira techila be-roš kol-bnej eljonim“ („Jakmile uvidí ThGAiC, velké a vzácné kníže, jak zpívá jako první na čele všech horních synů“), zatímco zde: „ThGAiC šira raba de-rakija še-hu mitchil šira.“ Tento anděl je důležitý jenom pro zpěváky, nemá nějakou celkově vysokou funkci. Ovšem v Hejchalot zutrati (§ 393, rkp. N 8128) je podobné jméno mezi jmény Metatrona a píše se tam: „JHV JH RSS ThJGAiC Kadoš JHVH Ehje JDH – mefarša de-al taga meforaš šemo“. Takže tady je Výjimečné Jméno zřejmě také na Metatronově koruně.