Seder raba di-vrešit

Velké pojednání o Počátku, Velký řád Stvoření nebo v mnoha rukopisech prostě jen Dílo Stvoření (Ma'ase berešit) je spis, který se obvykle řadí k literatuře Hejchalot, ačkoli má své specifické rysy, jimiž se liší od jejích klasických součástí pojednávajících většinou o sestupech k merkavě. Je to vidět již v prvních kapitolách, které podávají mystické výklady knihy Genesis, a text se pak soustřeďuje spíše na kosmologii a nauku o sedmi nebesích, zemích a podzemních propastech, spojenou s důkladně vypracovaným obrazem oddělení pekla - tato schémata jsou velmi podobná těm, které nacházíme v krátkém spisu Re'ujot Jechezkel (Ezechielovy vize) a v midraši Konen. Mezi jeho základní představy patří sedm nebes a sedm zemí, které tvoří půlkruhy navzájem se dotýkající: nejvyšší nebe tak sousedí s nejnižší zemí, zvláštním způsobem se zrcadlí. S tím je úzce spojená základní teologická myšlenka, že Bůh je přítomen jak nahoře, tak dole (odsud pochází i známý výrok "Je Šechina nahoře a Šechina dole"). V dolních oblastech se tedy podobně jako v těch horních nachází rovněž Boží Trůn se všemi bytostmi, merkavu obývajícími.

S ostatními hejchalotickými spisy má pak společné pojetí jednotlivých bran k nebesům a jejich strážců, přičemž zmiňuje také jejich tajemná jména, a dále popisy světa Božího Trůnu a nebeské liturgie, k nimž se vrací na závěr. Po formální stránce je v mnohém variantní a fragmentární.

Jeho zdroje jsou bezpochyby antické, ale sepsán byl zřejmě post-talmudickém či gaonském období.

 

Poprvé ho publikoval S. A. Wertheimer v edici Batej midrašot (1/1950, s. 3–48) a v jiné verzi ho otiskl N. Séd, spolu s francouzským překladem (La mystique cosmologique juive, Paris 1981, s. 80nn, a Une cosmologie juive du haut moyen age: La Beraita di Ma’aseh Berešit, REJ 123/1964, s. 259–305 a 124/1965, s. 23-123). Sédův rukopisní zdroj však není příliš kvalitní.

Zdejší překlad vychází z textu Wertheimerovy edice v jednom z nejnovějších vydání BM (Jeruzalém 1989, I, 19-48), které je opatřeno textovými i vysvětlujícími poznámkami editora A. J. Wertheimera, vnuka prvního vydavatele, přičemž nejasnosti v textu, příp. jeho varianty doplňujeme z verzí ve vydání P. Schäfera, Synopse zur Hekhalot Literatur (Tübingen 1981). K překladu bylo využito také poznatků Schäferovy studie In Heaven as It Is in Hell: The Cosmology of Seder Rabbah di-Bereshit, in: Heavenly Realms and Earthly Realities, ed. R. S. Boustan – A. Y. Reed, Cambridge Univ. Press 2004, s. 233–274.

 

Přeložila M. Schwingerová.