Výklady veršů 7,10-7,14

7. 10. 1. A Tvé patro jako víno dobré [míří k mému milému, k upřímným]! [Pís 7,10] – Rabi Jochanan řekl: „V té chvíli Svatý, budiž požehnán, zavolal na všechny služebné anděly a řekl jim: ‘Sestupte a polibte na rty Praotce1) těch [tří]! Tak jako oni se kvůli mně potýkali2) s ohněm, rovněž jejich synové se kvůli mně potýkali2) s ohněm!’”

R. Azarja [řekl] jménem r. Jehudy b. r. Simon: „V té chvíli Svatý, budiž požehnán, zavolal na služebné anděly a řekl jim: ‘Sestupte a polibte na rty ty [tři]! Vždyť nebýt toho, že oni přijali mou Tóru a mou vládu na Sinaji, stal bych se odpůrcem3) vůči těm, co spí v jeskyni Machpele!’”4)

[Stojí psáno:] Pohybující rty spících [Pís 7,10]. – R. Jochanan ben Torta řekl: „Přestože je [učenec] mrtvý, jeho rty se v hrobě chvějí. A z jakého důvodu? Pohybují se rty opakujících [Mišnu].” – Samuel řekl: „Je to jako ohřátá hromada [révových] bobulí, která samovolně odkapává.”5)

R. Chanina bar Papa a r. Simon [se názorově liší]. Jeden řekl: [Učení Tóře] je jako pití kořeněného vína.“6) Kdežto druhý řekl: „[Učení Tóře] je jako pití starého vína. I když ho člověk už vypije, stále má v ústech jeho chuť a vůni.“7)

 

1) Upřímní jsou zde Praotcové (viz § 1. 4. 1).

2) Dosl. ‘dělali’.

3) Hebrejsky ba’al devav, což je slovní hříčka s výrazem pohybující (dovev)’ [Pís 7,10].

4) Což je místo posledního odpočinku Praotců.

5) K bobulím révy jsou přirovnáváni učenci, kteří jsou naplněni Tórou jako vínem tak, že z nich po smrti prýští ven.

6) Toto víno mělo pikantní chuť a obsahovalo mimo jiné i pepř. Proto po jeho pití člověk pohyboval rty, které ho pálily.

7) Takže si trochu pomlaskává, aby si požitek ještě prodloužil.

 

7. 11. 1. Já jsem svého milého a po mně je Jeho touha! [Pís 7,10] – Existují tři [druhy] toužení. Izraelci touží pouze po svém Otci na nebesích, neboť je psáno: Já jsem svého milého a po mně je Jeho touha! Žena touží pouze po svém manželovi, neboť je psáno: A po muži tvém bude tvá touha! [Gen 3,16] Zlý sklon touží pouze po Kainovi a jemu podobných, neboť je psáno: A po tobě bude jeho touha! [Gen 4,7]

R. Jehošua [řekl] jménem r. Achy: „Déšť touží pouze po zemi, neboť je psáno: Navštěvuješ zemi a toužíš po ní, mnoze ji obohacuješ! [Ž 65,10] Pokud si to [Izraelci] zaslouží, obohacuješ ji (ta’ešrena), ale pokud ne, zdesátníš ji (te’asrena), aby vám dávala [jen] jednu desetinu [úrody]!”

Jiná verze: [Stojí psáno:] A po mně je Jeho touha (tešukato). Slábneme (tašim), ale byť slábneme, den co den doufáme a setrváváme (mekavim) [ve víře] spásy od Svatého, budiž požehnán! Dvakrát [denně] sjednocujeme Jeho Jméno a voláme: Slyš, Izraeli, Pán je náš Bůh, Pán jediný! [De 6,4]

 

7. 12. 1. Pojď, můj milý, vyjděme na pole! [Pís 7,12] – Svatý duch zve a volá: ‘Pojďme a vyjděme mezi světský lid!’1) Přenocujme ve vsích (kefarim) [Pís 7,12], [což znamená]: ‘u Jeho popíračů (koferim)’. To jsou města světských národů, kteří popírají Svatého, budiž požehnán.2) – R. Aba bar Kahana řekl: „Jen dočasně.“

 

1) Traktát Eruvin 21b to vysvětluje ve smyslu chudých učenců, kteří studují Tóru.

2) Ta jsou míněna jako protiklad: pohanská města jsou zahrnovaná hojností, ale jeho obyvatelé v Boha nevěří.

 

7. 13. 1. Přivstaňme si do vinic [Pís 7,13], to jsou Izraelci, neboť je psáno: Vždyť vinicí Pána zástupů je dům izraelský![Iz 5,7] Pohleďme, jestli kvete réva[Pís 7,13], to je odříkávání Šma. Otvírají se poupata [Pís 7,13], to jsou synagógy a studovny. Nalévají se granátová jablka [Pís 7,13], to jsou chlapci, kteří sedí a zabývají se Tórou. Tam dám milé [Tobě]! [Pís 7,13] Tam vydám spravedlivé [muže] a spravedlivé [ženy], proroky a prorokyně, co ze mně povstali!

 

7. 14. 1. Mandragory vydávají vůni [Pís 7,14], to jsou mládenci izraelští, kteří neokusili chuť hříchu.A u našich vchodů jsou všechny výtečnosti [Pís 7,14], to jsou dcery izraelské, které přilnuly ke svým manželům a nikoho jiného nepoznaly.

Jiná verze: [Stojí psáno:]Mandragory vydávají vůni. R. Judan a r. Levi [se názorově liší]. R. Judan řekl: „Pojď a viz, jak miluje mandragory Ten, Jehož slovem vznikl svět! Vždyť díky těmto mandragorám povstaly dva veliké a vynikající kmeny, totiž kmen Isacharův a kmen Zabulónův, neboť je psáno: A přišel Jákob z pole zvečera [a vyšla Lea mu v ústrety a řekla: Ke mně vejdi, neboť mzdou najala jsem tě za mandragory mého syna]! [Gen 30,16]”

(R. Eleazar a r. Samuel bar Nachman [se názorově liší]. R. Eleazar říká: „Jedna na tom tratila i druhá na tom tratila.1) Jedna na tom vydělala i druhá na tom vydělala.1) Lea na tom tratila mandragory a vydělala na tom [dva] kmeny a [právo] na pohřeb. Ráchel na tom vydělala mandragory a  tratila na tom [dva] kmeny a [právo] na pohřeb.”2) R. Samuel řekl: „Jedna na tom tratila i druhá na tom tratila. Jedna na tom vydělala i druhá na tom vydělala. Lea na tom tratila mandragory, vydělala na tom [dva] kmeny a tratila na tom [právo] na prvorozenství.3) Ráchel na tom vydělala mandragory, vydělala na tom [právo] na prvorozenství a  tratila na tom [dva] kmeny.”)

R. Levi řekl: „Stojí psáno: Ukázal mi Pán, a hle: dva koše (duda’ej)4) fíků (...) Ten koš jeden [měl] fíky dobré nadmíru[Jer 24,1-2], což je exil Jechoniášův, a ten koš jeden [měl] fíky zlé nadmíru [Jer 24,2], což je exil Sidkiášův. Neříkej, že Jechoniášův exil činil pokání, kdežto Sidkiášův exil pokání nečinil. Písmo praví: Koše vydávají vůni [Pís 7,14], [což znamená], že vůni vydávají oba koše, ten dobrý i ten zlý.”

[Stojí psáno:] A u našich vchodů jsou všechny výtečnosti [Pís 7,14]. – Škola r. Šily a rabíni [se názorově liší]. Ve škole r. Šily říkají: „[Podobá se to] ctnostné ženě, které manžel zanechal jen málo předmětů a málo [peněz] na výdaje. Když její manžel přišel [domů], řekla mu: ‘Pohleď, co jsi mi zanechal a co jsem ti ušetřila! Dokonce jsem ti k tomu ještě přidala!’” Ale rabíni říkají: „[Podobá se to] králi, který měl sad a dal ho správci. Co ten správce učinil? Naplnil koše výtečným ovocem z toho sadu a postavil je u vchodu sadu. Když kolem projížděl král, spatřil celý ten výkvět a řekl si: ‘Celý tento výkvět je [pouze] u vchodu sadu! Tím spíše musí být v celém sadu!’ Podobně byli v dřívějších pokoleních muži Velikého shromáždění,5) Hilel, Šamaj a raban Gamliel Starší; v pozdějších pokoleních pak tím spíše r. Jochanan ben Zakaj, r. Eliezer, r. Jehošua, r. Meir a r. Akiva a jejich žáci! A o nich stojí psáno: Nové, také staré milé vyhradila jsem pro Tebe! [Pís 7,14].”

R. Aba bar Kahana řekl: „Svatý, budiž požehnán, řekl Izraelcům: ‘Vy jste pro mne něco vyhradili a já jsem pro vás něco vyhradil. Vy jste [pro mne] vyhradili [splněné náboženské] povinnosti a dobré skutky a já jsem pro vás vyhradil pokladnice plné toho nejlepšího na světě!’” – R. Aba bar Kahana bar Judan řekl: „Jeho pokladnice jsou však větší než ty naše, jak si můžeš přečíst: Jak mnohé je Tvé dobro, které jsi vyhradil pro obávající se Tě, atd. [Ž 31,20]”

 

1) Tzn. Ráchel i Lea.

2) Ráchel totiž zemřela při porodu Benjamína (viz Gen 35,18) a nemohla být pohřbena doma s Jákobem.

3) O to přišel Rúben a dostal ho Josef.

4) Jedná se o jiný výklad slova mandragory (dudajim) [Pís 7,14].

5) Takto se nazývá Ezdráš a jeho současníci.