Výklady veršů 7,1-7,2

7. 1. 1. Vrať se, vrať se, Šulamítko! [Pís 7,1] – Rabi Samuel bar Chija bar Judan [řekl] jménem r. Chaniny: „Je tu psáno čtyřikrát vrať se, což odpovídá čtyřem říším, které nad Izraelci vládly. A Izraelci přišli do jejich moci v míru a opustili ji k míru.”

[Stojí psáno:] Šulamítko, [což znamená]: ‘lide vedený mírem (šalom) Života světů’,1) jak si můžeš přečíst: A já jsem chodil ve stanu a ve Svatostánku [2S 7,6].

Jiná verze: [Stojí psáno:] Šulamítko, [což znamená]: ‘lide každodenně pečetěný mírem’, jak si můžeš přečíst: A vloží ti mír! [Nu 6,26]

Jiná verze: [Stojí psáno:] Šulamítko, [což znamená]: ‘lide, který jednou usadím v Příbytku míru’, jak si můžeš přečíst: A usadí se můj lid v Příbytku míru, atd. [Iz 32,18]

Jiná verze: [Stojí psáno:] Šulamítko, [což znamená]: ‘lide, k němuž jednou rozvinu mír’, jak si můžeš přečíst: Hle, rozvinu k ní jako řeku mír! [Iz 66,12]

R. Eleazar b. r. Maron řekl: „Lide, jenž zdokonaluje (mašlemet) stabilitu světa, jak na tomto světě, tak ve světě příštím!“

R. Jehošua ze Sichninu řekl jménem r. Leviho: „Lide, jehož výhradní zásluhou přichází na svět veškeré dobro, neboť je psáno: A dá kvůli tobě Bůh z rosy nebes a z tučnosti země! [Gen 27,28] [Stojí psáno:] kvůli tobě (lecha)’, [což znamená]: ‘tvou zásluhou a záleží to na tobě’. [Podobně] je psáno: Otevře Pán kvůli tobě (lecha) Svou pokladnici dobrou[De 28,12], [což znamená]: ‘tvou zásluhou a záleží to na tobě’.”

R. Samuel bar Tanchum a r. Chanan, syn r. Berachji z Bosry, [řekl] jménem r. Jeremiáše: „Lide, jenž činíš mír mezi mnou a mým světem! Kdyby totiž nepřijal mou Tóru, vrátil bych svět k původnímu chaosu!“ – Neboť Huna řekl jménem r. Achy: „Stojí psáno: Změkčena je země a všichni její usedlíci! [Ž 75,4] Nebýt toho, že Izraelci stanuli před horou Sinaj a řekli: Všechno, o čem mluvil Pán, učiníme a poslechneme! [Ex 24,7], tak už je svět rozměklý [do původního chaosu]. A co svět upevnilo? , neboť je psáno: [Kvůli] ‘Já’ upevnil jsem její sloupy! Sela! [Ž 75,4] [To znamená:] Zásluhou [přijatého přikázání] Já jsem Pán, tvůj Bůh [Ex 20,2] jsem upevnil její sloupy!”

 

1) Srv. § 1. 1. 11 na konci.

 

7. 1. 2. A popatříme na tebe! [Pís 7,1] – Světské národy říkají Izraelcům: ‘Dokdy budete umírat pro svého Boha a poddávat se Mu, jak si můžeš přečíst: Proto nad smrt Tě milují [Pís 1,3]? Dokdy se budete kvůli Němu nechávat zabíjet, jak stojí psáno: Vždyť kvůli Tobě zabíjeni jsme každý den [Ž 44,23]? A dokdy budete pro Něj a jen kvůli Němu konat dobro, zatímco On pro vás koná zlo? Pojďte s námi a my vás jmenujeme vévody, guvernéry a královskými důstojníky! A popatříme na tebe a bude na vás hledět [celý] svět, jak si můžeš přečíst: A ty budeš viděn z veškerého lidu! [Ex 18,21]’

Ale Izraelci jim odpovídají: Co spatříte na Šulamítce? Jako tanec táborů? [Pís 7,1] Slyšeli jste snad někdy o Abrahamovi, Izákovi a Jákobovi, že by se oddávali modloslužbě, že by se jí po nich oddávali jejich synové? Naši Praotcové se modloslužbě neoddávali a ani my se jí po nich nebudeme oddávat! Co pro nás vlastně můžete učinit? Takový tanec, jaký byl učiněn pro našeho praotce Jákoba, když odešel z Lábanova domu? (R. Berachja řekl jménem r. Leviho: „Šedesát myriád andělů tančilo a skákalo před naším praotcem Jákobem, když odešel z Lábanova domu.“ Ale rabíni řekli: „Sto dvacet myriád, jak si můžeš přečíst: A řekl Jákob, když spatřil je: Tábor Boží je toto! [Gen 32,3], což je šedesát myriád. A nazval tam místo ono Tábory [Gen 32,3], což je sto dvacet myriád.”)1)

Nebo snad pro nás můžete učinit takový tanec, jaký byl učiněn pro naše předky u [Rákosového] moře, neboť je psáno: A vytáhl anděl Boží [Ex 14,19]?

Nebo snad pro nás můžete učinit takový tanec, jaký byl učiněn pro Elíšu, neboť je psáno: A přivstal si služebník muže Božího ke vstanutí a vyšel, a hle: vojsko obklopovalo město a koně a vozatajstvo! A řekl jeho mladík k němu: Běda, můj panovníku! Co činit? [2K 6,15]? A dále je psáno: A řekl: Neobávej se! Vždyť více je těch, co jsou s námi, než těch, co jsou s nimi![2K 6,16] A vzápětí modlil se Elíša a řekl: ‘Pane! Otevři, prosím, jeho oči, ať vidí!’ A otevřel Pán oči toho mladíka a viděl, a hle: hora plná koní a vozatajstvo ohnivé obklopovalo Elíšu! [2K 6,17]

Nebo snad pro nás můžete učinit takový tanec, jaký jednou Svatý, budiž požehnán, učiní v čase příštím pro spravedlivé?’ (R. Berachja, r. Chelbo, Ulla z Beri a r. Eleazar jménem r. Chaniny říkají: „Svatý, budiž požehnán, bude jednou zvolen vedoucím tance spravedlivých v čase příštím, neboť je psáno: Vložte své srdce hradbou (le-chejla)! [Ž 48,14] Je psáno: ‘k tanci (le-chola)’. Budou na Něj ukazovat prstem, neboť je psáno: Vždyť toto je Bůh, náš Bůh věčně a navždy, On provede nás, dívky [Ž 48,15], [což znamená]: ‘jako dívky’, jako taneční sbory spravedlivých.”

 

1) Plurál se počítá za dva, takže se to vykládá jako dva tábory po šedesáti myriádách andělů.

 

7. 2. 1. Jak jsou krásné nohy tvé v botách, dcero šlechtice! [Pís 7,2] – R. Judan řekl: „I kdyby byl takto chválen laik, byla by to pro něj urážka! A ty říkáš: Jak jsou krásné nohy tvé (pe’amajich)? Spíše se zde mluví právě o obdobích (pa’amej) poutních slavností.1) A nejsou snad tato období někdy odhalená a jindy zahalená?2) Spíše [to znamená]: ‘Jak jsou krásná období tvá v zahaleních, dcero mého přítele!’“

R. Berachja řekl: „Podobně to vyložily dvě hory světa, r. Eliezer a r. Jehošua: Co to znamená: Jak jsou krásné nohy tvé v botách (ba-ne’alim)? Jak byly krásné tvé poutní slavnosti, které byly uzavřeny (no’alin) všemu trápení!”

Jednou se stalo jistému muži, že zapomněl uzavřít dveře svého domu a vystoupil [do Jeruzaléma] na poutní slavnost. A když přišel, tak zjistil, že se do kroužků [závory] na jeho dveřích vpletl had.3)

Jindy se stalo jistému muži, že zapomněl zahnat domů svou drůbež a vystoupil [do Jeruzaléma] na poutní slavnost. A když přišel, tak před nimi našel roztrhané kočky.4)

Jindy se stalo jistému muži, že zapomněl přivézt domů hromadu pšenice a vystoupil [do Jeruzaléma] na poutní slavnost. A když přišel, tak zjistil, že pšenici obstoupili lvi.

Rabi Pinchas řekl: „Jednou se stalo dvěma bohatým bratrům, co žili v Aškelonu, že měli zlé sousedy ze světských národů. Ti si řekli: ‘Až ti Židé vystoupí modlit se do Jeruzaléma, půjdeme se jim vloupat do domů a zničíme je!’ Když přišla ta doba a oni vystoupili [do Jeruzaléma], Svatý, budiž požehnán, povolal anděly s jejich podobou a ti vcházeli a vycházeli z jejich domů. Když [bratři] přišli z Jeruzaléma, podělili se o to, co si přinesli, se všemi sousedy. [Zlí sousedé] jim řekli: ‘Kde jste to byli?’ [Bratři] jim odvětili: ‘V Jeruzalémě.’ [Zlí sousedé jim řekli:] ‘A kdy jste [tam] vystoupili?’ [Bratři jim odvětili:] ‘Ten a ten den.’ [Zlí sousedé jim řekli:] ‘A kdy jste přišli [domů]?’ [Bratři jim odvětili:] ‘Ten a ten den.’ [Zlí sousedé] si řekli: ‘Buď požehnán Bůh Židů, na něhož nezapomínají a On nezapomíná na ně! My jsme si mysleli: ‘Až ti Židé vystoupí modlit se do Jeruzaléma, půjdeme se jim vloupat do domů a zničíme je!’ Ale jejich Bůh poslal anděly s jejich podobou a ti vcházeli a vycházeli z jejich domů, protože Mu věřili!’ Tak se naplnilo to, co je psáno: Jak jsou krásná období tvá!

 

1) Což jsou Slavnosti pesach, šavuot a sukot, kdy se putovalo do Jeruzaléma.

2) Těžko říci, co přesně je tím míněno. Smysl tu může být například kalendářní: kvůli neustálé aktualizaci židovského kalendáře prováděné v Jeruzalémě neměli obyvatelé diaspor vždy jasno, kdy se která poutní slavnost uskuteční. Za tímto účelem byli z Jeruzaléma posíláni zvláštní poslové (viz Roš ha-šana 18a). V tom případě by byl verš Pís 7,2 vykládán v tom smyslu, že Izraelci jsou chvályhodní, když vykonávají své poutní slavnosti dokonce i za podmínek, kdy správný termín slavnosti zůstává nejasný. Nebo zde může být narážka na to, že občas bylo nutno tuto pouť vykonávat v utajení, jak to ilustruje historka dvou bratrů na konci této pasáže.

3) Všechna divoká zvířata jsou tradičně chápána jako vykonavatelé Boží vůle.

4) Tím se patrně naznačuje, že tyto divoké kočky zázračně roztrhala drůbež, podobně jako se líčí v Talmudu příběh o kozách, které přemohly medvědy.

 

7. 2. 2. Jiná verze: [Stojí psáno:] Jak jsou krásná období tvá v uzavřeních, [což znamená]: ‘ve dvou uzavřeních’.1) R. Chama b. r. Chanina řekl: [Podobá se to] dvěma obchodníkům, kteří vešli do velkoměsta. Jeden z nich řekl svému druhovi: ‘Začneme-li ve velkoměstě [prodávat] oba najednou, způsobíme ve městě vylidnění!2) Spíše začni [prodávat] jeden týden ty a druhý týden já!’”

R. Chanina, syn rabiho Ibiho, řekl: „Co to znamená: Jak jsou krásná období tvá? Není tu psáno: ‘v uzavření’, nýbrž: v uzavřeních, [což znamená]: ‘ve dvou uzavřeních’. To je uzavření při Slavnosti pesach a uzavření při Slavnosti [sukot]. Svatý, budiž požehnán, řekl Izraelcům: ‘Vy kvůli mně uzavíráte při Slavnosti [sukot] a já kvůli vám uzavírám při Slavnosti pesach. Vy kvůli mně uzavíráte při Slavnosti [sukot],3) kdy já otvírám [zásobárny], rozfoukávám větry, vypouštím oblaka, spouštím déšť, rozsvěcuji slunce, dávám růst rostlinám a dozrávat ovoci! Prostírám stůl každému podle jeho potřeby a všem podle jejich nedostatku! A zavírám kvůli vám [zásobárny] při Slavnosti pesach,4) abyste mohli jít žnout, mlátit, vát, konat na poli vše potřebné a shledat ho naplněné požehnáním!’”

R. Jehošua ben Levi řekl: „Slušelo by se, aby Slavnost aceret následovala až padesát dní po Slavnosti [sukot], což by odpovídalo Slavnosti aceret5) po Slavnosti pesach. Ale v případě Slavnosti aceret po Slavnosti [sukot] je důvodem to, že se přechází z léta do zimy, což je období nevhodné k cestování. Podobá se to králi, který měl několik dcer, některé provdané v blízkém okolí, jiné provdané v dalekém okolí. Jednoho dne přišly všechny pozdravit svého královského otce. Ten král si řekl: ‘Ty, co se provdaly do blízkého okolí, mohou přicházet pravidelně. Ale ty, co se provdaly do dalekého okolí, nemohou přicházet pravidelně. Spíše, dokud tu jsou se mnou všechny, uspořádejme všichni společně slavnost a radujme se na ní!’ Podobně i ohledně Slavnosti aceret po Slavnosti pesach, kdy se přechází ze zimy do léta, Svatý, budiž požehnán, řekl: ‘Toto období je vhodné k cestování!’ Ale ohledně Slavnosti aceret po Slavnosti [sukot], jelikož se přechází z léta do zimy, obtěžuje prach na cestách a cestování je obtížné, neobjevuje se padesátidenní odklad [Slavnosti aceret]. Svatý, budiž požehnán, si řekl: ‘Toto období není vhodné k cestování! Spíše, dokud tu jsou [všichni], uspořádejme všichni společně slavnost a radujme se!’ Proto Mojžíš varoval Izraelce a říkal jim: V den osmý shromáždění bude vám! [Nu 29,35] Proto je psáno: Jak jsou krásná období tvá v uzavřeních!

 

1) Míněno je uzavření všech obchodů a činností v době poutní slavnosti.

2) Protože každý bude pospíchat na trh a nikdo nebude pracovat.

3) Snad je tím míněno dokončení každoročního cyklu všech tří poutních slavností, protože Slavnost sukot je poslední.

4) Tehdy přestává období dešťů, takže je možno vykonávat polní práce.

5) Tím je míněna Slavnost šavuot.

 

7. 2. 3. Dcero šlechtice [Pís 7,2], [což znamená]: ‘dcero Abrahamova’, který se nazýval ‘šlechtic’, jak si můžeš přečíst: Šlechticové lidí se shromáždili, lid Boha Abrahamova, atd. [Ž 47,10]

[Stojí psáno:] Stužky tvých beder [Pís 7,2]. – R. Jochanan řekl: „Veškerý přepych a zhýčkanosti, jimiž jsou Izraelci na tomto světě rozmazlováni a hýčkáni, jsou zásluhou obřízky umístěné mezi bedry.“

R. Chija řekl: „Proč se moudří rozhodli ustanovit [Požehnání] uzdravení do osmého požehnání [Amidy] odpovídajícího obřízce, která se dělá osmý [den po narození]? Jak si můžeš přečíst: Má Smlouva byla mu životem a mírem, atd. [Mal 2,5]”1)

[Stojí psáno:] Jako kroužky (chalajim) [Pís 7,2]. Kolik nemocných (chalajim) je kvůli ní! Kolik obřezaných chlapců kvůli ní zemřelo!

R. Natan řekl: „Jednou jsem přišel do kraje kapadockého a byla tam jistá žena, která rodila mužské potomky, obřezávala je a oni umírali. Obřezala toho prvního a on zemřel. [Pak obřezala] druhého a on zemřel. [Pak obřezala] třetího a on zemřel. A toho čtvrtého přinesla mně. Viděl jsem, že je žlutý, prohlédl jsem ho a nenašel jsem u něj krev Smlouvy.2) Řekli mi: ‘Máme ho obřezat?’ Já jsem jim odvětil: ‘Nechte ho, až se mu dostane krve Smlouvy!’ (Neboť jinde jsme se poučili: ‘Nemocného nedospělce neobřezáváme, dokud se neuzdraví’.) Nechali ho tedy, pak ho obřezali a ukázalo se, že přežije. A pojmenovali ho podle mne ‘Natan’.” Proto je psáno: Jako kroužky’.

Jiná verze: [Stojí psáno:] Jako kroužky. Čemu se ty kroužky podobají? – Rabi Chunja a rabíni [se názorově liší]. Rabi Chunja řekl: „Sloupové hlavici.“ Ale rabíni řekli: „Perlovému kroužku.“ – A kdo ho zhotovil? – Rabi Menachema řekl: „[Je to] dílo rukou řemeslníka [Pís 7,2], což je dílo rukou řemeslnice3) Svatého, budiž požehnán, ve světě.”

Rabi Samuel řekl: „[Podobá se to] králi, který měl sad, zasadil do něj řady ořechovníků, jabloní a marhaníků a svěřil ho svému synovi. Řekl mu: ‘Můj synu! Chci od tebe pouze to, až tyto sazenice [stromů] budou mít prvotiny plodů, přines mi některé z nich, ať je okusím! Ať spatřím dílo svých rukou a zaraduji se z tebe!’ Podobně řekl Svatý, budiž požehnán, Izraelcům: ‘Moji synové! Chci od vás pouze to, že když se někomu z vás narodí prvorozený syn, ať je zasvěcen mému Jménu! (Neboť je psáno: Zasvěť mi každého prvorozence! [Ex 13,2]) A až budete vystupovat [do Jeruzaléma] v obdobích poutních slavností, přiveďte ho a všechny vaše mužské potomky, aby se přede mnou ukázali!’ Proto Mojžíš varoval Izraelce a říkal jim: Třikrát v roce [se ukáže každý tvůj samec před tváří Panovníka, Pána]! [Ex 23,17]”

 

1) Smlouva je obřízka a život znamená uzdravení.

2) Tak se označuje krev, která vytéká při obřízce. Obřízka by tedy byla za prvé nebezpečná z lékařského hlediska a za druhé rituálně nevhodná, protože při obřízce je nutná přítomnost ‘krve Smlouvy’ (viz Šabat 134a).

3) Tak se obvykle označuje Moudrost na základě verše A byla jsem s Ním řemeslníkem, atd. [Př 8,30]