Výklady veršů 6,11-6,12

6. 11. 1. Do zahrady ořechové sestoupil jsem! [Pís 6,11] – R. Jehošua ben Levi řekl: „Izraelci jsou připodobnění k ořechovníku: tak jako ohledně prořezávání a dorůstání ořechovníku platí, že toto prořezávání je pro jeho dobro, neboť dorůstá jako ostříhané a dorůstající vlasy nebo jako ostříhané a dorůstající nehty, rovněž ohledně Izraelců, kteří jsou na tomto světě odřezáváni od [světské] námahy a vydáváni námaze [studia] Tóry, platí, že toto jejich odřezávání a proměna [na studenty] je pro jejich dobro, které jim rozmnožuje bohatství na tomto světě a dobrou odměnu ve světě příštím.”

R. Jehošua ze Sichninu řekl jménem r. Leviho: „Tak jako ohledně sazenic platí, že pokud jim při sázení zakryješ kořeny [zemí], bude se jim dařit, ale pokud ne, tak nebude, leč ohledně ořechovníku platí, že pokud mu při sázení zakryješ kořeny [zemí], nebude se mu dařit, podobně i ohledně Izraelců platí: Zakrývající své přečiny nebude úspěšný! [Př 28,13]“

R. Elaša řekl: „Ten verš by měl uvádět: ‘do zahrady zeleninové’, jenže uvádí: do zahrady ořechové. Spíše nás to učí, že jim dal sílu sazenic a lesk zeleniny.”1)

R. Azarja řekl dvě věci: „Tak jako ohledně ořechu platí, že jeho dřevo2) chrání jeho plod, rovněž izraelští sedláci3) posilují slova Tóry, jak si můžeš přečíst: Stromem života je posilujícím ji[Př 3,18].”

Dále řekl: „Tak jako ohledně ořechu platí, že spadne-li do špíny, tak ho vezmeš, očistíš, omyješ a vydrhneš, takže se vrátí do původního stavu a je vhodný k jídlu, rovněž platí, že byť se Izraelci za celý rok pošpiní jakýmikoli nepravostmi, tak přijde Den smíření a usmíří je, jak si můžeš přečíst: Vždyť v den tento [kněz] usmíří se za vás, aby očistil vás! [Le 16,30]”

R. Jehuda b. r. Simon říká: „Tak jako ořech má dvě skořápky, rovněž Izraelci mají dvě [náboženské] povinosti: obřízku a odchlípnutí [předkožky].”4)

Jiná verze: [Stojí psáno:] Do zahrady ořechové. Reš Lakiš řekl: „Tak jako ořechovník je hladký (neboť jsme se poučili: ‘R. Šimon říká: Totéž se týká hladkých ořechovníků.”’)5) a šplhá-li někdo do jeho koruny, aniž by při svém šplhání dával pozor, tak spadne, zabije se a odnese to za ořechy, podobně i ten, kdo se chopí řízení obce izraelské, aniž by si dal při svém řízení Izraelců pozor, nakonec padne a odnese to za ně, jak si můžeš přečíst: Svátostí byl Izrael Pánovi, prvotinou úrody Jeho! Všichni pojídající z něho provinili se, atd. [Jer 2,3]”

Jiná verze: [Stojí psáno:] Do zahrady ořechové sestoupil jsem. Tak jako ořech je hračkou pro děti a zábavou pro krále, rovněž Izraelci jsou na tomto světě [hračkou světským národům] vinou svých nepravostí, neboť je psáno: Byl jsem hračkou všem lidem, atd. [Pl 3,14] Ale v čase příštím budou králové tvými vychovateli! [Iz 49,23]

Jiná verze: [Stojí psáno:] Do zahrady ořechové sestoupil jsem. Tak jako ohledně ořechu platí, že existují měkké ořechy, průměrné ořechy a tvrdé ořechy, rovněž mezi Izraelci existují dobrovolní poskytovatelé milodarů, dále takoví, co dávají až na požádání, a rovněž takoví, co to nedělají ani na požádání. – R. Levi řekl: „Přísloví praví: Dveře, které se neotvírají kvůli [náboženské] povinnosti, se otvírají kvůli [přicházejícímu] lékaři.”

Jiná verze: [Stojí psáno:] Do zahrady ořechové sestoupil jsem. Tak jako ořech lze rozbít kamenem, rovněž Tóra se nazývá ‘kámen’ i zlý sklon se nazývá ‘kámen’. Tóra se nazývá ‘kámen’, neboť je psáno: A dám ti desky kamenné! [Ex 24,12] Zlý sklon se nazývá ‘kámen’, neboť je psáno: A odeberu srdce kamenné z vašeho masa! [Ez 36,26]

R. Levi řekl: [Podobá se to] pustému místu, kde se usadili loupežníci. Co učinil král? Dosadil tam strážné, ať hlídají, aby nikdo nepřepadával kolemjdoucí poutníky. Podobně Svatý, budiž požehnán, řekl: ‘Tóra se nazývá ‘kámen’ i zlý sklon se nazývá ‘kámen’! Ať tedy [jeden] kámen hlídá [druhý] kámen!’”

Jiná verze: [Stojí psáno:] Do zahrady ořechové sestoupil jsem. Tak jako ořech nemůže uniknout své daňové povinnosti, protože je slyšen a poznán,6) podobné je to s Izraelci: ať se některý z nich vrtne kamkoliv, nemůže tvrdit, že není Židem, protože bude poznán, jak si můžeš přečíst: Všichni spatřivší je rozeznají je, neboť oni jsou sémě požehnané Pánem! [Iz 61,9]

Jiná verze: [Stojí psáno:] Do zahrady ořechové sestoupil jsem. Tak jako ohledně ořechu platí, že když máš pytel plný ořechů, můžeš do něj dát ještě mnoho sezamových a mnoho hořčičných semínek a ony se tam vejdou, podobně i k Izraelcům se může přidat mnoho konvertitů, jak si můžeš přečíst: Kdo sečte prach Jákobův? [Nu 23,10]

Jiná verze: [Stojí psáno:] Do zahrady ořechové sestoupil jsem. Tak jako ohledně ořechu platí, že vezmeš-li jeden z hromady, tak se všechny sypou a kutálejí se jeden přes druhý, podobně platí o Izraelcích, že vezmeš-li jednoho z nich, otřese to všemi, jak si můžeš přečíst: Zda muž jeden zhřeší, atd. [Nu 16,22]

R. Berachja řekl: „Tak jako ořech má čtyři komůrky a dutinu uprostřed, rovněž Izraelci v poušti tábořili ve čtyřech korouhvích, ve čtyřech táborech, a uprostřed byl Stan setkávání, jak si můžeš přečíst: A vytáhne se Stan setkávání, [atd.] [Nu 2,17]”

Jiná verze: [Stojí psáno:] Do zahrady ořechové sestoupil jsem, což je svět. Podívat se na otce dědictví [Pís 6,11], což jsou Izraelci. Podívat se na kvetení révy [Pís 6,11], což jsou synagógy a studovny.7) Nalévání granátových jablek [Pís 6,11], což jsou chlapci, kteří sedí, zabývají se Tórou a usedají v řadách jako semena granátových jablek.

 

1) Stromy tehdy obvykle nerostly na zahradě, nýbrž na poli či v sadu.

2) Tím asi není myšlena skořápka. Dalo by se tu pomýšlet na (ořechovou) palmu, která má uvnitř svého kmene ‘palmové srdce’. V takovém případě by lépe odpovídal kontext hovořící o stromu.

3) Míněny jsou nevzdělané lidové vrstvy, které zákony Tóry příliš nedodržovaly. Snad to má znamenat, že svou prací poskytovali obživu učencům studujícím Tóru.

4) Hebr. perija. Jedná se o rozříznutí membrány a její stažení dolů.

5) Viz Pea IV,1. Tam se mluví o tom, že roste-li úroda pea (viz Le 19,9) na nepřístupném či nebezpečném místě, je povinností majitele ji nějakým způsobem zpřístupnit chudým bez rizika případné nehody. V našem případě tedy musí ořechy očesat a položit je na zem, jelikož šplhat na ořechovník je nebezpečné.

6) Tzn. žádný ořech ve skořápce nemůže předstírat, že tam není, protože se prozradí svým zvukem, když se skořápkou zatřese.

7) Rabíni občas symbolicky nazývali své školy ‘vinice’; zřejmě kvůli tomu, že učenci tam seděli ve vyrovnaných řadách jako révové keře.

 

6. 12. 1. Nevěděla jsem to sama, byla jsem vložena [do vozů]! [Pís 6,12] – R. Chija učí: „Podobá se to královské dceři, která šla paběrkovat na strniště.1) Tu kolem projížděl král, poznal, že to je jeho dcera, poslal [pro ni] svého oblíbence, vzal ji a usadil ji k sobě do vozů. Její družky nad ní žasly a říkaly: ‘Včera jsi paběrkovala na strništích a dnes sedíš ve vozech s králem!’ Ona jim řekla: ‘Stejně jako žasnete vy nade mnou, žasnu i já sama nad sebou!’ A citovala o sobě [verš]: Nevěděla jsem to sama, byla jsem vložena! Podobně když byli Izraelci v Egyptě, otročili tam u hlíny a cihel a Egypťané jimi pohrdali a ponižovali je. Když se však stali propuštěnci, byli vykoupeni a stali se seganim2) nade všemi lidmi, světské národy žasly a říkaly: ‘Včera jste byli otroky u hlíny a cihel a dnes jsou z vás propuštěnci a seganim nad celým světem!’ A Izraelci jim říkali: ‘Stejně jako žasnete vy nad námi, žasneme i my sami nad sebou!’ A citovali o sobě [verš]: Nevěděla jsem to sama, byla jsem vložena!

Jiná verze: [Stojí psáno:] Nevěděla jsem to sama, byla jsem vložena! Ten verš mluví o spravedlivém Josefovi. Včera ponížili v okovech nohy jeho, do železa přišla jeho duše [Ž 105,18], ale dnes Josef byl správce nad tou zemí [Gen 42,6]. A citoval o sobě [verš]: Nevěděla jsem to sama, byla jsem vložena!

Jiná verze: [Stojí psáno:] Nevěděla jsem to sama, byla jsem vložena! Ten verš mluví o Davidovi. Včera ještě prchal před Saulem, ale dnes ‘stal se David králem’.3) A citoval o sobě [verš]: Nevěděla jsem to sama, byla jsem vložena!

Jiná verze: [Stojí psáno:] Nevěděla jsem to sama, byla jsem vložena! Ten verš mluví o Mordokajovi. Včera oděl pytlovinu a prach [Est 4,1], ale dnes Mordokaj vyšel zpopřed krále v oděvu královském modrém a bílém, atd. [Est 8,15] A citoval o sobě [verš]: Nevěděla jsem to sama, byla jsem vložena!

Jiná verze: [Stojí psáno:] Nevěděla jsem to sama, byla jsem vložena! Ten verš mluví o obci izraelské. Obec izraelská řekla světským národům: Neraduj se, má nepřítelkyně, nade mnou! Vždyť padla jsem, povstanu! [Mi 7,8] Zatímco nyní sedím v temnotě, Svatý, budiž požehnán, mne vyvede na světlo, neboť je psáno: Vždyť sedím v temnotě, Pán svítá mi! [Mi 7,8]’ A citovala o sobě [verš]: Nevěděla jsem to sama, byla jsem vložena!

Justa, krejčí ze Sepfóris, vystoupil ke královskému dvoru a byl přijat u krále. Král mu řekl: „Požádej o něco a já ti to dám!“ [Justa] mu řekl: „Dej mi správu nad Govevatou!“4) Král mu ji dal. Když se [Justa] chopil té správy, opustil [Sepfóridu]. Ti, co ho znali, říkali: To je on!” Ale ostatní říkali: To není on!” Jeden z nich řekl: „Uvidíme, až se bude procházet po tržišti! Zadívá-li se na ten tkalcovský stav, u něhož sedával a tkal na něm, je to on. Ale pokud ne, není to on!“ [Justa] se šel projít na trh a zadíval se na ten tkalcovský stav, u něhož sedával a tkal na něm. Tak poznali, že to je on. [Justa] jim řekl: „Žasnete nade mnou? Ale já sám nad sebou žasnu ještě víc než vy!“ A oni o něm citovali [verš]: Nevěděla jsem to sama, byla jsem vložena!

[Stojí psáno:] Se mnou je Dárce[Pís 6,12], [což znamená]: ‘Se mnou kráčel Dárce, Život světů!’

 

1) To je narážka na to, jak Izraelci v Egyptě sbírali slámu na výrobu cihel.

2) Segan je titul zástupce velekněze.

3) Tento verš v naší verzi Písma neexistuje.

4) Místo v sousedství Sepfóris (tolik Jastrow).