Výklady veršů 6,1-6,4

6. 1. 1. Kam šel tvůj milý, krásná z žen? [Pís 6,1] – Světské národy říkají Izraeli: ‘Kam šel tvůj milý z Egypta? K [Rákosovému] moři? K Sinaji? Kam odvrátil se tvůj milý? [Pís 6,1]’ – Co obec izraelská světským národům odpovídá? – ‘Co je vám po Něm, že se na Něj ptáte? Nemáte na Něm žádný podíl! Jelikož jsem k Němu přilnula, mohla bych se snad od Něj odloučit? Jelikož ke mně přilnul, mohl by se snad ode mne odloučit? Ať je kdekoliv, jistě ke mně přijde!’

 

6. 2. 1. Můj milý sestoupil ke své zahradě, k záhonům koření [Pís 6,2]. – R. Jose b. r. Chanina řekl: „U tohoto verše začátek neodpovídá konci a konec neodpovídá začátku! Neměl by ten verš znít: ‘Můj milý sestoupil pást ve své zahradě’? A ty říkáš: pást v zahradách [Pís 6,2]? Spíše [řekni]: Můj milý, to je Svatý, budiž požehnán. Ke své zahradě, to je svět. K záhonům koření, to jsou Izraelci. Pást v zahradách, to jsou synagógy a studovny. Sbírat růže [Pís 6,2], [to znamená] odebrat spravedlivé z Izraele.”

Čím se liší smrt starců od smrti mladíků? – R. Jehuda a r. Abahu [se názorově liší]. R. Jehuda říká: „Může-li lampa samovolně zhasnout, prospívá to jí i knotu. Nemůže-li lampa samovolně zhasnout, škodí to jí i knotu.“

Rabi Abahu řekl: „Může-li být fíkovník očesán v pravý čas, prospívá to jemu i fíkům. Nemůže-li být fíkovník očesán v pravý čas, škodí to jemu i fíkům.“

 

6. 2. 2.  R. Chija bar Aba se svými žáky (a někteří uvádějí, že to byl r. Akiva se svými žáky; a jiní uvádějí, že to byl rabi Jehošua se svými žáky) byli zvyklí pořádat přednášky pod jedním fíkovníkem. Majitel toho fíkovníku si však den co den přivstal a své [zralé] fíky očesal. [Učenci] si řekli: „Raději změníme místo! Možná nás podezírá [z krádeže fíků]?“ Co tedy učinili? Šli se posadit jinam. [Druhý den] si majitel fíkovníku přivstal a nenašel je [pod svým stromem]. Hledal je tedy tak dlouho, dokud je nenašel a řekl jim: „Moji rabíni! Dopřáli jste mi vykonat jednu [náboženskou] povinnost,1) a teď mi ji hodláte upřít?” Oni mu odvětili: „Bože chraň!“ [Majitel jim řekl:] „A pročpak jste tedy opustili své [původní] místo a šli jste usednout jinam?” Oni [mu] řekli: „Možná jsi nás podezíral [z krádeže fíků]?“ On jim řekl: „Bože chraň! Ale řeknu vám, pročpak jsem si [každý den] přivstal a očesával fíky! Když totiž na fíky svítí slunce, tak zčervivějí!” [Učenci] se tam ihned vrátili. Zjistili, že ten den [majitel] fíky neočesal. Vzali [několik] z nich, rozloupli je a zjistili, že jsou červivé. Řekli si tedy: „Majitel fíkovníku to řekl správně! A tak jako on pozná ten pravý čas pro [zralé] fíky a očeše je, rovněž Svatý, budiž požehnán, ví, kdy nastal ten pravý čas k odebrání spravedlivých [ze světa] a odebere je!”

 

1) K rabínům se chovala všeobecná úcta a dopřát jim u sebe útočiště bylo chvályhodným skutkem.

 

6. 2. 3.  R. Samuel bar Nachman řekl: „Podobá se to králi, který měl sad, zasadil do něj řady ořechovníků, jabloní a marhaníků a svěřil ho svému synovi. Pokud syn činil jeho vůli, ten král se poohlížel po světě po nějaké pěkné rostlině, tu vytrhl, přinesl ji a zasadil do toho sadu. Pokud však syn jeho vůli nečinil, ten král si vyhlédl nějakou pěknou rostlinu v tom sadu a vytrhl ji. Podobně platí, že pokud Izraelci činí vůli Všemohoucího, On se ve světských národech poohlíží po nějakém spravedlivém, jako byli například Jitro či Rachab, přivede ho a připojí k Izraelcům. Ale pokud Izraelci vůli Svatého, budiž požehnán, nečiní, On si vyhlédne některého spravedlivého, přímého, slušného a bohabojného mezi nimi a odebere ho od nich.”

 

6. 2. 4. Když skonal Chija bar Avija, syn sestry Bar Kapary, [rabíni] řekli r. Jochananovi: „Vystup a rozluč se s ním [smuteční řečí]!“ On jim odvětil: „Ať vystoupí Reš Lakiš, který byl jeho žákem a zná jeho ctnosti!“ R. Šimon1) vystoupil a rozloučil se s ním: „[Stojí psáno:] Můj milý sestoupil ke své zahradě! Svatý, budiž požehnán, zná skutky rabiho Chiji bar Avija a odebral ho ze světa!”

 

1) Tzn. r. Šimon ben Lakiš (Reš Lakiš je zkrácená podoba jeho jména).

 

6. 2. 5. Když skonal r. Simon bar Zavdi, vystoupil rabi Ela a rozloučil se s ním: „[Stojí psáno:] A moudrost odkud se vezme? A kde je místo rozumnosti? (...) Propast řekla: ‘Není ve mně ona!’ A moře řeklo: ‘Není se mnou!’ (...) A ukrytá je před očima všeho živého a před ptactvem nebeským je skrytá! [Jób 28,12.14.21] Existují čtyři věci, které slouží světu a pominou-li, lze je nahradit: Vždyť mají pro stříbro důl a místo pro zlato, [které] tříbí! Železo z prachu bere se a kámen taví se na měď![Jób 28,1-2] Zemře-li však učenec, kdo nám za něj přivede náhradu? My, kteří jsme přišli o r. Simona, odkud vezmeme jemu podobného?”

Rabi Levi řekl: „[Zakladatelé] kmenů našli [nečekaný] nález, a [přesto] stojí psáno: A odešlo jejich srdce a zachvěli se![Gen 42,28] [Co teprve] my, kteří jsme přišli o r. Simona bar Zavdi? Odkud za něj vezmeme náhradu? Proto [je psáno]: A moudrost odkud se vezme?

 

6. 2. 6. Když skonal r. Bun b. rabi Chija, vystoupil r. Zeira a rozloučil se s ním: „[Stojí psáno:] Sladký je spánek služebníka![Kaz 5,11] Povím vám, komu je rabi Bun podoben! [Podobá se to] králi, který měl vinici a najímal si na ni dělníky. Tam [pracoval] jeden dělník, co byl ve své práci ze všech nejzdatnější. Když ten král viděl, jak je nadmíru zdatný, vzal ho za ruku a začal se s ním procházet sem a tam. Navečer si ti dělníci přišli vyzvednout mzdu. S nimi si přišel pro svou mzdu i tento dělník a král mu dal stejnou mzdu jako ostatním. Dělníci si začali stěžovat a říkali mu: ‘Náš panovníku, králi! My jsme pracovali po celý den, kdežto tento muž pracoval pouze dvě nebo tři hodiny! A ty mu dáváš stejnou mzdu jako ostatním?’ Král jim odvětil: ‘Nač si stěžujete? Tento muž vykonal za dvě nebo za tři hodiny tolik, kolik jste vy nevykonali za celý den!’ Podobně i rabi Bun bar Chija vykonal ohledně [studia] Tóry za osmadvacet let tolik, kolik by nevykonal zbožný žák ani za sto let!”

R. Jochanan řekl: „Kdokoli se zabývá Tórou na tomto světě, toho ani v čase příštím nenechají klidně spát, nýbrž ho budou vodit do [Nebeské] akademie Šéma a Hebera, Abrahama, Izáka a Jákoba, Mojžíše a Árona. A jak dlouho? Než se [naplní verš]: A učiním ti jméno veliké jako jméno těch velikých, co jsou v zemi! [2S 7,9]”

 

6. 4. 1. Krásná jsi, má přítelkyně, jako Tirca! [Pís 6,4] – R. Jehuda bar Simon tento verš vykládal ohledně obětí: [Stojí psáno:] Krásná jsi, má přítelkyně, jako uznaná! To jsou oběti, neboť pomocí obětí jste uznáváni [Bohem], jak si můžeš přečíst: A bude uznána mu (nirca) k usmíření za něj [Le 1,4]. Příjemná jako Jeruzalém! [Pís 6,4] To jsou jeruzalémské svátosti, jak si můžeš přečíst: Jako brav svátostí, jako brav jeruzalémský [Ez 36,38].”

Jiná verze: [Stojí psáno:] Krásná jsi, má přítelkyně, jako Prošlá [mořem]! To jsou ženy Průchodu [mořem],1) neboť Rabi řekl: Ženy Průchodu [mořem] byly ctnostné, postavily se na odpor a neodevzdaly své náušnice na zhotovení [zlatého] býčka. Říkaly: Tak jako Svatý, budiž požehnán, rozbil tvrdé modly, tím spíše rozbije i měkké modly!”2) Příjemná jako Jeruzalém! [Pís 6,4] Neboť kdokoli [z modlářů] si přál a chtěl se poskvrnit [modlou] Peóra, chodíval ho vyhledat do Jeruzaléma, jak si můžeš přečíst: A jejich sochy jsou z Jeruzaléma a ze Samaří [Iz 10,10].3)

 

1) V originálu je použito slovo תירען, které je neznámého významu a tvoří slovní hříčku s výrazem tirca. S ohledem na kontext by tu mohla být souvislost s výrazem תרעייא  či תרועייא, který znamená ‘prorazivší [mořem]’.

2) Tvrdé modly jsou zřejmě ty egyptské, měkká modla je zlatý býček.

3) Smysl je patrně takový, že Jeruzalém se choval vzorně, když nepodlehl modloslužbě, přestože měl přímo ve městě modlářské svatyně.

 

6. 4. 2. Jiná verze: [Stojí psáno:] Krásná jsi, má přítelkyně, jako chtějící, [což znamená:] ‘když chceš (roca)’. Když chceš, nepotřebuješ se od nikoho učit! Kdo [Izraelcům] řekl, aby přivezli povozy a skot k naložení Svatostánku? Nepřivezli je snad z vlastního popudu, jak si můžeš přečíst: A přinesli své oběti před Pána, šest povozů krytých [Nu 7,3]? Ty odpovídaly šesti oblohám.

(Ale vždyť těch je sedm? – R. Abun řekl: „Ta [obloha], kde přebývá Král, je výsostnou oblastí.”)1)

[Stojí psáno:] Šest [Nu 7,3], což odpovídá šesti zemím: Erec, Arka, Adama, Ge, Cija, Nešija a Tevel. A stojí psáno: A On bude soudit Tevel ve spravedlnosti [Ž 98,9].2)

[Stojí psáno:] Šest, což odpovídá šesti oddílům Mišny.

[Stojí psáno:] Šest, což odpovídá šesti dnům Stvoření.

[Stojí psáno:] Šest, což odpovídá šesti pramatkám: Sáře, Rebece, Ráchel, Lee, Zilpě a Bilze.

[Stojí psáno:] Krytých [Nu 7,3], protože se podobaly baldachýnům.

[Stojí psáno:] Krytých (cav)’, [což znamená:] ‘barevných [jako ještěrka (cav)]’.3)

[Stojí psáno:] Krytých (cav), [což znamená:] ‘seřazených [jako šik (cava)]’.

[Stojí psáno:] Krytých (cav)’, protože jim velel šik (cava) levitů.

Tana [učí] jménem Nehemiáše: „Byly jako vyklápěcí vozy, aby nepopraskaly bohoslužebné nádoby.“4)

[Stojí psáno:] A dvanáct [kusů] skotu [Nu 7,3], což odpovídá dvanácti vůdcům.

[Stojí psáno:] Povoz na dva vůdce a býk na jednoho [Nu 7,3]. To nás učí, že je nekupovali za peníze, nýbrž že jeden přivedl býka, druhý přivedl býka, jeden přivezl povoz a druhý přivezl povoz.5)

[Stojí psáno:] A přiblížili je před Svatostánek [Nu 7,3]. To nás učí, že je svěřili obci.

[Stojí psáno:] A řekl Pán k Mojžíšovi, řka [Nu 7,3]. Co to znamená: řka? – Svatý, budiž požehnán, mu řekl: ‘Běž jim vyřídit slova chvály a spokojenosti!’ (R. Hošaja řekl: „Svatý, budiž požehnán, řekl: Pohlížím na vás, jako kdybych v něm potřeboval stěhovat celý svůj svět6) a vy jste mi ho přivezli!“) V té chvíli Mojžíš zpozorněl a v duchu si řekl: ‘Možná, že Svatý duch ode mne odstoupil a spočinul na vůdcích! Nebo snad povstal nějaký prorok a oznámil novinku v halaše?’7) Svatý, budiž požehnán, mu řekl: ‘Mojžíši, kdybych jim chtěl říci, ať to přivedou, řekl bych tobě, ať jim to vyřídíš! Spíše vezmi, z nich že byla![Nu 7,5]’ Co to znamená: Vezmi, z nich [že byla]? Že ta slova byla z nich.8)

A kdo jim to poradil? – R. Simon řekl: „Kmen Isacharův. Ten jim řekl: ‘Bude snad ten Svatostánek, který vyrábíte, létat vzduchem? Zhotovte pro něj povozy, aby ho bylo kam naložit!’ Proto Písmo kmen Isacharův chválí, neboť je psáno: A ze synů Isachara, znalců rozlišování dob [1Pa 12,33].”

Co to znamená: dob? – Rabi Tanchuma řekl: „Sezón.“ R. Jose z Caesareje řekl: „Přestupných [částí roku].”

[Stojí psáno:] K poznání, co činit má Izrael [1Pa 12,33], protože uměli léčit vyrážku.

[Stojí psáno:] Jejich hlav dvě stě [1Pa 12,33], to je těch dvě stě představených Sanhedrinot, kteří povstali z kmene Isachar.

[Stojí psáno:] A všichni jejich bratři byli podle jejich úst [1Pa 12,33]. To nás učí, že všichni jejich bratři přijímali halachu podle jejich úst jako halachu Mojžíše ze Sinaje.9)

V té chvíli řekl Mojžíš před Svatým, budiž požehnán: ‘Pane světa! Některý z těch býčků možná zemře? Nebo se rozbije některé z těch kol? Potom se oběť vůdců znehodnotí a služba ve Svatostánku bude neplatná?’ Vzápětí řekl Pán k Mojžíšovi, řka: Vezmi to od nich! A budou činit, atd. [Nu 7,4-5] A Pán jim10) dopřál existenci, aby měli život a trvání navždy a navěky věků.

A dokdy až přetrvali? – Rabi Judan a rabi Huna [řekli] jménem Bar Kapary: „Až do Gilgálu, jak si můžeš přečíst v Ozeášovi: V Gilgálu býky obětují, také jejich oltáře jsou jak mohyly na brázdách pole [Oz 12,12].” (A kde je obětovali?)11) Rabi Abun řekl: „Obětovali je v Nóbu.“ Rabi Aba řekl: „Obětovali je v Gibeónu.“ Levi řekl: „Obětovali je v Šílu.“ Ale rabíni říkají: „Obětovali je v Chrámu.“

Rabi Chama řekl: „Důvodem rabínů je to, že je psáno: A obětoval král Šalomoun zvířecí oběť, ten skot[2Pa 7,5]. Není psáno: ‘zvířecí oběť, skot’, nýbrž: zvířecí oběť, ten skot. Co je to za skot? Musíš říci, že dva povozy a čtyři [kusy] skotu [Nu 7,7] a dále je psáno: Čtyři povozy a osm [kusů] skotu [Nu 7,8].”

R. Meir říká: „[Ti býci] přetrvali do současnosti, neznehodnotili se,12) nezestárli ani neonemocněli, nýbrž stále žijí a přetrvávají. Z toho lze odvodit [metodou] kal va-chomer: jestliže býčkům, kteří se lidskou zásluhou přimkli ke službě ve Svatostánku, byla dopřána existence, aby žili a přetrvali navěky věků, tím spíše to platí o Izraelcích, kteří se přimkli k Životu světů, neboť je psáno: A vy, přimknutí k Pánovi, svému Bohu, žijete všichni vy dnes! [De 4,4]”

 

1) Jde o prostor obývaný samotným Bohem, který nemůže být srovnáván s těmi ostatními.

2) Tevel je nejníže položená země, která nevchází do výčtu.

3) Znění je opraveno podle paralelní pasáže v Bamidbar raba XII,17.

4) Tolik Jastrow.

5) Zřejmě to má znamenat, že každý vůdce přivedl ze svého majetku jednoho býka a stejným způsobem po dvojicích obstarali povozy.

6) Svatostánek, který byl na povozech přepravován, bývá symbolicky srovnáván s celým světem.

7) Mojžíš se divil, jak mohli vůdcové přijít na nápad s povozy, když jim on sám nic takového neřekl.

8) Tzn. ‘Uznej, že na to přišli sami, aniž by jim to někdo vnukl’.

9) Tzn. nikdo nepochyboval o správnosti jejich výkladu Tóry.

10) Míněni jsou býčci, o které se Mojžíš strachoval, že možná předčasně zemřou.

11) Tuto otázku je vhodnější vypustit.

12) Tzn. žádnou tělesnou vadou, takže jsou stále vhodní k obětování.