Úvody k Rut raba

1. A bylo ve dnech souzení soudců (Rút 1,1).

R. Jochanan započal [výklad] slovy: Slyš, můj lide, a promluvím, [Izraeli, a budu svědčit proti tobě] (Ž 50,7). R. Jochanan řekl: „[U soudu] se nepodává svědectví jinak než v rámci slyšení [obžalovaného].“ R. Judan b. rabi Simon řekl: „Kdysi byli Izraelité nazýváni tak jako všechny ostatní národy, [viz např. verš:] Savta a Ra’ama a Savtecha [Gn 10,7],1) od jisté doby2) se však nazývají můj lid [jak je psáno]: Slyš, můj lide, a promluvím (Ž 50,7).

Odkud jste si zasloužili nazývat se mým lidem? Od [okamžiku] a promluvím, protože jste přede mnou promluvili na Sinaji a řekli jste: Vše, co mluvil Hospodin, učiníme a vyslechneme [Ex 24,7].

R. Jochanan řekl: „[První část verše:] Slyš, můj lide, se týká minulosti, a [druhá část:] a promluvím, se týká budoucnosti. [Svatý, budiž požehnán, říká:] Slyš, můj lide v tomto světě, a promluvím ve světě příštím. Abych měl odpověď před knížaty národů světa,3) jimž je souzeno obžalovávat [Izraelity] přede mnou slovy: „Pane světa, tito provozovali modloslužbu i tito provozovali modloslužbu, tito pěstovali zakázané styky i tito pěstovali zakázané styky, tito prolévali krev i tito prolévali krev4) – ale tito sestoupí do Zahrady Eden a tito sestoupí do Gehinom? V té chvíli obhájce Izraele5) zmlkne. To je význam verše A v tom čase povstane Michael (Da 12,1). [Námitka:] Cožpak nahoře existuje sezení? Neřekl snad r. Chanina: „Nahoře neexistuje sezení, neboť je psáno: Přiblížil jsem se k jednomu ze stojících (tamtéž 7,16), kde výraz ka’amaja znamená stojící, jak je psáno: Nad ním stáli serafové (Iz 6,2) a také: A veškerý zástup nebes stojí (nad ním) po Jeho pravici a po Jeho levici (2 Pa 18,18) – A ty říkáš, že povstane? [To slovo znamená] „zmlkne“, neboť se píše: A čekal jsem, protože nemluví, stojí, již neodpovídají (Jób 32,16).

Svatý, budiž požehnán, mu řekl: „Zmlkl jsi a nepodáváš obhajobu ve prospěch mého lidu? Při tvém životě, Já [sám] promluvím kvůli spravedlnosti6) a zachráním svého syna.“ Kvůli jaké „spravedlnosti“? R. El’azar a r. Jochanan [se k tomu vyjádřili různě].

První řekl: „Kvůli spravedlnosti, kterou jste učinili mému světu tím, že jste přijali mou Tóru, neboť kdybyste nepřijali mou Tóru, vrátil bych ho do [stavu] tohu a bohu – neboť r. Huna řekl jménem r. Achy: ,[Verš] Rozpuštěni byli, země a všichni její obyvatelé (Ž 75,4) [znamená], že svět se již rozpouštěl a [jeho rozpouštění] by pokračovalo, kdyby Izraelité nestanuli před horou Sinaj.‘ A kdo svět [znovu] opravil? Já (anochi) jsem upevnil jeho sloupy, sela (tamtéž). Zásluhou (anochi, Ex 20,2)7) jsem upevnil jeho sloupy, sela.  

Druhý řekl: „Kvůli spravedlnosti, kterou jste učinili sami sobě tím, že jste přijali mou Tóru, neboť kdyby tomu tak nebylo, vyhladil bych vás zpomezi národů.“

Bůh, tvůj Bůh (Elohim), jsem Já (anochi) (Ž 50,7). R. Jochanan řekl: „Kéž ti stačí, že jsem tvým patronem.“ Reš Lakiš řekl: „Ačkoli jsem tvým patronem, co ti můj patronát pomůže u soudu?“8) R. Šim’on ben Jochaj učil: „Já jsem Bůh (Elohim) pro všechny, kdo přicházejí na svět, ale své Jméno jsem nespojil s nikým kromě svého lidu Izraele! Nejsem nazýván Bohem všech národů, nýbrž Bohem Izraele!“

Bůh, tvůj Bůh, jsem Já (tamtéž). R. Judan započal [výklad] tohoto verše v souvislosti s Mojžíšem: „Svatý, budiž požehnán, řekl Mojžíšovi: ,Ačkoli jsem tě nazval bohem (elohim) pro faraóna (Ex 8,1), tvým Bohem jsem Já, Já jsem nad Tebou‘.“

R. Aba bar Judan započal [výklad] tohoto verše v souvislosti s Izraelem: „Ačkoli jsem vás nazval bohy, neboť je psáno: Já jsem řekl, bohové (elohim) jste (Ž 82,6), tvým Bohem jsem , vězte, že jsem nad vámi.

Rabíni započali [výklad] tohoto verše v souvislosti se soudci: „Ačkoli jsem vás, [soudcové,] nazval bohy (elohim), jak bylo řečeno: Neznevážíš bohy [tj. soudce; Ex 22,27], vězte, že jsem nad vámi. A opakovaně Izraeli řekl: „ jsem dal podíl Slávy soudcům a nazval jsem je bohy, ale oni je potupili. Běda pokolení, které soudí své soudce!“9)

 

1) Tedy Izrael podle předka.

2) Tj. darování Tóry, kdy Hospodin promluvil na Sinaji.

3) Knížaty se myslí andělští vůdcové jednotlivých národů světa, jichž je podle tradice sedmdesát.

4) Dosl. „sloužili hvězdám“, „odhalovali nahotu“ (ve smyslu zákazů uvedených v Lv 18) – srovnání se týká Izraelitů i národů světa: ti i oni páchají ty nejtěžší hříchy, jaký je tedy mezi nimi rozdíl?

5) Podle tradice anděl Michael.

6) Jak vyplývá z dalšího kontextu, cedaka má zde význam projevení milosti, milosrdného činu (srv. jeho pozdější význam „dobročinnost“).

7) Tj. díky tomu, že Izrael přijal Desatero začínající slovem Já (anochi).

8) Tedy když Bůh je zároveň Elohim ve smyslu „Soudce“.

9) Midraš se vrací znovu k verši Rút 1,1 a vykládá jej v tomto smyslu.

 

2. A bylo ve dnech souzení soudců (Rút 1,1).

Nedbalost nechává upadnout do mrákoty (Př 19,15). Izraelité [upadli do mrákoty], protože byli nedbalí při činění skutků milosrdenství1) vůči Jozuovi [po jeho smrti], jak se píše: A pohřbili ho v mezi jeho dědictví ze severu hory Ga‘aš (Joz 24,30). R. Berechja řekl: „Prohledali jsme znovu celé Písmo a nenašli jsme žádné místo jménem Ga’aš. Co znamená Ga’aš?2) Jelikož Izraelité byli příliš zaměstnáni (nit-ga‘ašu) na to, aby činili skutky milosrdenství vůči Jozuovi – v té době totiž byla rozdělována Země Izraele a toto rozdělování jim bylo více než příjemné, takže se zabývali svými činnostmi –, ten se zabýval svým polem, tamten svou vinicí, ten se zabýval olivovníky a onen zase rozbíjením [kamenů], neboť je psáno Duše zahálčivá bude hladovět (Př 19,15).3) [Izraelité] byli příliš zaměstnáni na to, aby činili skutky milosrdenství vůči Jozuovi, a Svatý, budiž požehnán, chtěl přivést zemětřesení na celý svět kvůli jeho obyvatelům, jak čteme: A zachvěla se (va-tig’aš) a otřásla se země (Ž 18,8).“

A duše zrádná bude hladovět (Př 19,15) – protože byli mezi nimi někteří, kteří zrazovali Svatého, budiž požehnán, a oddávali se modloslužbě, nechal je hladovět po Svatém duchu, jak je psáno: A v oněch dnech bylo slovo Hospodinovo vzácné (1 S 3,1).

Jiný výklad: Lenost nechává padnout mrákotu (Př 19,15). Kvůli tomu, že Izraelité byli ve dnech Elijáše líní činit pokání, [jejich lenost] nechala padnout mrákotu, tj. rozmnožilo se proroctví. „Rozmnožilo se“, ale ty [tím veršem spíše] říkáš, že [ho lenost] nechala upadnout? – Bylo to, jako když se řekne „padly trhy s ovocem“.4) R. Simon řekl: „Jako když jeden člověk řekne druhému: ,Zde je pytel a zde peníze, zde je měřice5) – vstaň a jez.‘“ Neboť r. Drosa řekl: ,Ve dnech Eliáše povstalo v Izraeli šedesát myriád proroků.‘ R. Ja‘akov řekl: ,Sto dvacet myriád.‘ R. Jochanan řekl: Od Gavatu až k Antipatris bylo šedesát myriád měst, a nebylo měst prokletých více než Bejt-El a Jericho – Jericho, protože ho proklel Jozue [viz Joz 6,26], Bejt-El, protože v něm stáli Jerobeámovi býčci [viz I Kr 12,29] – a přesto se píše: A vyšli synové proroků, kteří byli v Bejt-El, k Elíšovi (2 Kr 2,3), a také: Synové proroků, kteří byli v Jerichu, přistoupili k Elíšovi (tamtéž, 2,5).6) [Bylo řečeno] proroků, tedy nejméně dvou. A proč se jejich proroctví nestalo známým? Protože neobsahovalo to, co bylo potřebné pro [příští] generace. Od nynějška tedy říkej, že žádné proroctví, které není potřebné pro [příští] generace, se nestane známým. Ale Svatý, budiž požehnán, v příštím čase přijde, přivede je s sebou a jejich proroctví se stane známým, což je význam verše: A přijde Hospodin, můj Bůh, všichni svatí s Tebou (Za 14,5).

A duše zrádná bude hladovět (Př 19,15): protože někteří zrazovali Svatého, budiž požehnán, oddávajíce se modloslužbě, zatímco někteří sloužili Svatému, budiž požehnán – což je také [význam] Elijášova výroku Dokdy budete přeskakovat mezi dvěma větvemi? (I Kr 18,21). Bude hladovět, tj. Svatý, budiž požehnán, je nechal hladovět za dnů Elijáše, neboť se píše: Jako že živ je Hospodin, před Nímž stojím, [nebude ani deště, ani rosy po tyto roky] (tamtéž 18,15).

Jiný výklad: Lenost nechává upadnout do mrákoty (Př 19,15). Kvůli tomu, že Izraelité byli líní činit pokání ve dnech soudců, [lenost je] nechala upadnout do mrákoty. A duše zrádná bude hladovět (tamtéž): kvůli tomu, že někteří zrazovali Svatého, budiž požehnán, oddávajíce se modloslužbě, zatímco někteří sloužili Svatému, budiž požehnán, nechal je hladovět v hladomoru ve dnech jejich soudců.

 

1) Gemul chesed, tj. neprokazovali mu úctu, jaká náleží zesnulému.

2) Kořen g-‘-š znamená chvět se až třást, v hitp. pak „být rozrušen, něčím se plně zaměstnávat“.

3) Zdá se, že tento verš sem nepatří, jelikož celkovému kontextu výkladu příliš nevyhovuje, a slovo ramja, „zahálčivá, nedbalá“ v něm použité, se pak vykládá jinak (viz níže).

4) Tj. padly ceny ovoce kvůli tomu, že se ho urodilo velké množství.

5) Doslova: „zde je sel‘a (mince o hodnotě jednoho posvěceného a dvou běžných šekelů), zde je se’a“ (dutá míra pro obilí a tekutiny) – celá věta je vyjádřením o době veliké hojnosti.

6) Tento doplňující verš k Jerichu se nachází v Lernerově vydání, kam byl přidán na základě dalších rukopisů.