Žalm 67. 

1. Sbormistru na neginot, žalmová píseň. Kéž je nám Bůh milostivý a požehná nás (67,1). K tomu Písmo praví: Milosrdenství Hospodinovo, že jsme nepominuli, že Jeho slitování nekončí (Pláč 3,22). Víme, že slitování Svatého, budiž požehnán, je stálé, že nepomíjí, neboť národy světa řekly: Pojďme, vyhlaďme je, ať nejsou národem (Ž 83,5), ale Jeho slitování vůči nám nepomíjí, a proto [je psáno]: Milosrdenství Hospodinovo, že jsme nepominuli. A nejen to: každé ráno nás obnovuješ a dáváš nám povstat, neboť je psáno: Noví jsou každé ráno, veliká je Tvá věrnost (Pláč 3,23) – ta věrnost, kterou jsi vyjádřil u praotců. Vešli jsme do Babylónu, ale dal jsi nám znovu povstat a on zanikl. Jakmile náš učitel Mojžíš spatřil řecké království [nad námi], začal se modlit. Zač? Aby padlo do rukou kmene Lévi, neboť je psáno: Požehnej, Hospodine, jeho vojsko (Dt 33,11).* Je psáno požehnej – kvůli požehnání, jímž požehnávají tví synové: Nechť ti požehná... rozjasní... obrátí (Nu 6,24-26). I Ty je takto požehnej, neboť se píše: Kéž je nám Bůh milostivý a požehná nás, [kéž rozjasní svou tvář] (67,1).** A učiníš-li to, uvedeš ve známost svou moc ve světě, neboť je psáno: Aby poznali Tvou cestu na zemi, Tvou spásu mezi všemi národy (67,3).

Svatý, budiž požehnán, nezachraňuje Izraelity kvůli jejich [dobrým] skutkům, ale kvůli tomu, aby uvedl ve známost svou moc a uvedl ve známost své veliké Jméno. A proto Asaf řekl: Bůh je známý prostřednictvím Jehudy, Jeho veliké Jméno prostřednictvím Izraele (Ž 76,2). A říká [také]: Ty jsi ten Bůh, jenž činí zázrak, dal jsi poznat svou sílu mezi národy (Ž 77,16). Co [znamená] ta síla? Že jsi dal poznat svou moc ve světě, abys je vykoupil svou silou a svou paží.*** A [Písmo] praví: A zachránil je kvůli svému Jménu, [aby dal poznat svou moc] (Ž 106,8). Proč [se tam ještě píše]: Aby dal poznat svou moc? Jelikož Svatý, budiž požehnán, zachraňuje Izraelity, mohli bychom [se domnívat], že národy řeknou: „Straní jim“; ony Ho však uznají, neboť je psáno: Uznají Tě lidé, Bože, uznají Tě všichni lidé (67,6). Proč? Protože Svatý, budiž požehnán, vyvádí spravedlivost Izraelitů na světlo, jak je psáno: A vyvede tvou spravedlnost jako světlo (Ž 37,6), a píše se: A uvidí národy tvou spravedlnost a všichni králové tvou slávu (Iz 62,2). A také se píše: Hospodin Bůh dá vzejít spravedlivosti a chvále před všemi národy (Iz 61,11).****

 

* Midraš tím myslí vojsko Chašmonejských, kteří byli z kmene Lévi a zvítězili nad Řeky.

** Text v Pad. edici lze přeložit takto: „Proto je psáno: Požehnej [kmen Lévi] – požehnáním, jímž [levitští kněží] požehnávají tvé syny. A jakým požehnáním žehnají? Nechť ti požehná... rozjasní... obrátí (Nu 6,24-26). Nyní je také takto požehnej, neboť se píše: Kéž je nám Bůh milostivý a požehná nás (67,1).“

*** Paralelní místo v Pad. edici lze přeložit takto: „Co [znamená] ta síla? Že jsi dal poznat moc svým synům, abys je [pak] vykoupil paží své síly.“

**** Nejprve národy poznávají Boží moc prostřednictvím zázraků učiněných Izraeli, poté poznají skrze spravedlivost Izraele Boží spravedlnost, aby Ho nakonec uznaly za pravého Boha.