Žalm 20.

1. Pro předního zpěváka, žalm Davidovi: Kéž ti Hospodin odpoví v den tísně (20,1-2). Podobně Písmo říká: Bude mne volat a já mu odpovím, budu s ním v tísni (Ž 91,15). Svatý, budiž požehnán, [tím] řekl: „Ve chvíli, kdy na Izrael dolehne tíseň a oni mne budou hledat, má Sláva se k nim připojí a já jim hned odpovím, neboť se píše: Bude mne volat a já mu odpovím.“ A co znamená budu s ním v tísni? R. Judan řekl: „Podobá se to těhotné ženě, která se pohněvala se svou matkou a ve chvíli, kdy měla rodit, její matka vyšla do horní [místnosti domu]. Ale když ona dole úpěla a její matka seshora uslyšela její hlas, úpěla i ona nahoře. Sousedky jí říkaly: ,Co jsi to jen zač, že křičíš? Cožpak rodíš s ní?‘ Ona jim řekla: ,Nemá snad má dcera bolest? Jak mohu snést její křik? Úpím tedy spolu s ní, neboť tíseň mé dcery je jako moje. Podobně, když byl zničen Chrám, hlas pláče a vzlykání bylo slyšet po celém světě, jak je psáno: A zvolal Pán, Hospodin zástupů, v ten den k pláči a nářku (Iz 22,12). Služební andělé před Ním řekli: ,Cožpak před Tebou existují takové věci? Vždyť se píše: Majestát a vznešenost jsou před Ním, síla a potěšení na Jeho místě (I Par 16,27).‘ On jim řekl: ,Zdalipak není ničen můj Dům? Nejsou snad mí synové vězněni v řetězech? Není mi snad úzko? A není psáno: Budu s ním v tísni (Ž 91,15)? Taktéž je psáno: Co mám teď dělat? (Je výrok Hospodinův... Mé Jméno je po celé dny hanobeno!) (Iz 52,5).‘“

 

2. R. Jehošua Kněz řekl: „Tento žalm má devět veršů, což odpovídá devíti měsícům, během nichž žena nosí plod. A co [nám tyto verše] říkají? Ten, jenž odpovídá rodičce při jejím porodu, ať odpoví také vám.“ R. Šime‘on bar Aba [řekl]: „Jak vidíš, od začátku knihy až po tento žalm je osmnáct žalmů, přičemž Blaze muži (Ž 1,1) a Proč se bouří (Ž 2,1) jsou jako jeden. Odpovídá to osmnácti požehnáním [Amidy], která se člověk modlí každý den. A podobně jako jemu lidé říkají: ,Ať se tvé modlitbě dostane odpovědi‘, tak se i po osmnácti žalmech říká Davidovi: Kéž ti Hospodin odpoví v den tísně (20,2). A řekne-li někdo, že jich je devatenáct, pak mu odpověz: ,I v modlitbě všedního dne je devatenáct požehnání, včetně [požehnání] Jenž dává vzrůst rohu spásy.‘“

 

3. Jiný výklad [verše]: Kéž Ti Hospodin odpoví v Den tísně (20,2). V jaký den? V den, o němž všichni vědí, že je to den tísně pro horní i dolní [bytosti], den, jehož se obávají dokonce i služební andělé. Co je [o tom] psáno? Ptejte se a pohleďte: Zda rodí muž? Proč jsem viděl každého muže s rukama [na bedrech jako rodičku] a všechny tváře obráceny v sinalé? (Jer 30,6). Všechny tváře nejsou nic jiného, nežli [tváře] služebních andělů, neboť se píše: A každá měla čtyři tváře (Ez 10,14).

A národy světa říkají: Neboť je velký ten den, žádný není jako on (Jer 30,7), Izraelští však říkají skrze Davida: Hospodin ti odpoví v Den tísně, jenž je dnem tísně pro horní i dolní [bytosti]. A Svatý, budiž požehnán, promluví k národům světa: „Pojďte a suďte se s mými syny, syny Izraele,“ jak je psáno: Přibližte svou při, praví Hospodin (předložte své mocné důvody, praví Král Jákobův) (Iz 41,21). A ony odvětí: „Pane světa, kdo přijde na soud s Izraelem jako [jeho] zástupce?“ A On řekne (lze-li o Něm takto mluvit): „Já, neboť je psáno: Bůh Izraele, jenž dává sílu a mocné důkazy lidu“ (Ž 68,36). Národy světa namítnou: „Cožpak existuje v této záležitosti předpojatost? Jedni odhalovali nahotu i druzí odhalovali nahotu, jedni prolévali krev i druzí prolévali krev: proč tedy mají jedni sestoupit do Gehinom a druzí nemají?“ V té chvíli bude zřejmě obhájce Izraele mlčet, neboť je psáno: V tom čase povstane Michael, kníže (veliké, stojící nad syny tvého lidu a nastane čas tísně, jaká ještě nebyla...) (Dan 12,1). Co znamená stojící nad syny tvého lidu? Výraz „stojí“ nás učí, že obhájce Izraele mlčí, protože toto stání znamená mlčení, jak je psáno: Stáli a již neodpovídali (Job 32,16). A jelikož on zmlkne, řekne mu Svatý, budiž požehnán: „Michaeli, ty mlčíš a nejsi schopen učit o zásluhách a obhajovat mé syny, nuže já promluvím o [jejich] spravedlnosti a vysvobodím je, vždyť je psáno: Já mluvím o spravedlnosti, přu se pro vysvobození (Iz 63,1).“

O jaké spravedlnosti? R. Pinchas, r. Ele‘azar a r. Jochanan [se k tomu vyjádřili různě]. Jeden řekl: „O spravedlnosti, kterou jste vůči mně učinili, když jste přijali Tóru. Kdybyste [ji] nepřijali, zničil bych celý svět a obrátil bych ho v pusto a prázdno, jak se píše: Kdyby nebylo mé smlouvy ve dne v noci, nestanovil bych zákony nebe a země (Jer 33,25). A [dále je psáno]: V tom čase bude tvůj lid vyproštěn (Dan 12,1). Čí zásluhou? Zásluhou Josefa. [Vždyť] co udělá Svatý, budiž požehnán? Pohlédne na všechny kmeny, ale nikdo v nich nebude jako Josef, jenž neuposlechl [výzvu] své paní, jak se píše: A neposlechl ji (Gn 39,10). Odkud víme, že Izrael se nazývá jménem Josefovým? Z verše: A smiluje se Hospodin, Bůh zástupů, nad zbytkem Josefa (Ámos 5,15).“

R. Šemu‘el bar Nachmani řekl: „Zásluhou jejich rodové posloupnosti, neboť je psáno: Každý, kdo se nazývá mým Jménem, atd. (Iz 43,7).“ R. Levi řekl: „Zásluhou obřízky, neboť zmíněný verš říká: V tom čase bude tvůj lid vyproštěn, a jinde [je psáno]: V tom čase, řekl Hospodin Jozuemu, [udělej si ostré nože a obřež syny Izraele podruhé] (Joz 5,2).“

 

4. Jiný výklad [verše]: Hospodin ti odpoví v den tísně (20,2). Podobá se to otci a synu, kteří spolu cestovali. Syn byl už unavený a tak se zeptal otce: „Kdepak je to město?“ Ten mu řekl: „Synu, toto ti bude znamením: uvidíš-li před sebou hřbitov, budeš již blízko města.“ Tak i Svatý, budiž požehnán, řekl Izraeli: „Spatříte-li úzkosti, které na vás budou neustále doléhat, v té chvíli budete vysvobozeni, neboť je psáno: Hospodin ti odpoví v den tísně, pevností ti bude Jméno Boha Jákobova“ (20,2). Není zde psáno „Abrahamova a Izákova“, nýbrž [jen] Jákobova. A proč? R. Šime‘on ben Lakiš pravil: „Podobá se to těhotné ženě, která má těžký porod. Říkají jí: ,Nevíme, co ti máme povědět. Ale Ten, jenž odpověděl tvé matce v době jejích těžkostí, ať odpoví i tobě, v době tvých těžkostí.‘ Tak se píše i o Jákobovi: Bohu, jenž mi odpověděl v den mé tísně (Gn 35,3). David tedy říká Izraeli: ,Ten, jenž mi odpověděl v čase mé tísně, odpoví i vám!’ Proto [se píše]: Hospodin ti odpoví v den tísně, pevností ti bude Jméno Boha Jákobova.

 

5. Kéž ti pošle pomoc kvůli posvěcení (20,3), tj. kvůli posvěcení Jména [učiněnému] mezi vámi, kvůli dobrým skutkům [učiněným] mezi vámi. Kéž tě podpoří kvůli znamení (mi-cijun, tamtéž) – [jímž] jste vyznačeni (mecujanin) skrze přikázání, [učiněné] mezi vámi.

Jiný výklad: Kéž ti pošle pomoc kvůli svěcení, tj. v odměně za svěcení šabatů, svátků a novoluní. Kéž tě podpoří kvůli znamením, jimiž označujete nové roky, úplné, neúplné i pravidelné – znakem [mnemotechnickou pomůckou] je ŠVCh, KHZ, ChDV:

Šest (V) – přesah mezi [dobou tohoto] Pesachu a [minulého] Pesachu, když jsou úplné [roky].

Osm (Ch) – v přestupných [letech].

Pět (H) – přesah, když jsou pravidelné [roky].

V přestupných [rocích je přesah] sedm (Z) [dnů], v neúplných [letech] je mezi [dobou tohoto] Pesachu a [dobou minulého] Pesachu přesah čtyři (D) [dny].*

 

* Text není úplně jasný. Interpretace W. G. Braudeho, jenž text doplňuje, přičemž se opírá o vysvětlení badatelů, zní v překladu takto:

ŠVCh znamená, že když je rok úplný (šelema – Š) a nepřestupný, Pesach v tomto roku připadne na dobu o 6 dnů (V – 6) později než v předchozím roce. Když je rok úplný, ale přestupný, Pesach připadne na dobu o 8 dnů (Ch – 8) později.

KChZ znamená, že je-li rok pravidelný (ke-sidra – K) a nepřestupný, Pesach v tomto roku připadne na dobu o 5 dnů (H – 5) později než v předchozím roce. Když je rok pravidelný, ale přestupný, Pesach připadne na dobu o 7 dnů (Z – 7) později.

ChDV znamená, že je-li rok neúplný (chasera – Ch) a nepřestupný, Pesach v tomto roce připadne na dobu o 4 dny (D – 4) později než v předchozím roce. Když je rok neúplný a přestupný, Pesach připadne na dobu o 6 dnů (V – 6) později.

 

6. Jiný výklad [verše] A ze Sijónu tě podpoří (20,3): Všechna požehnání, útěchy a dobrodiní, které Svatý, budiž požehnán, uvede na Izrael, jsou ze Sijónu, neboť se praví: A ze Sijónu tě podpoří, jak je napsáno [také v komentáři] k žalmu 15. [Viz 14,6.]

 

7. Jiný výklad [verše]: [Kéž ti pošle pomoc...] a ze Sijónu tě podpoří (20,3). [Tento verš] nás učí, že všichni potřebují pomoc. Příhoda, která se stala s duchem, jenž sídlil nad pramenem: Jednou, když Aba Jose ben Dosaj procházel kolem toho pramene, přišel k němu ten duch a řekl mu: „Rabi, jsem tady už hodně dnů a ještě se nestala kvůli mně škoda žádnému tvoru. Ale nyní se mnou každý den zápasí jeden duch a chce mne vyhnat z tohoto místa. A je zlý a velmi otravný a nenechá naživu žádného tvora. Pokud nechceš, aby [zde] lidi utrpěli škodu, pomoz mi od něho a já ho usmrtím!“ [Aba] se zeptal: „Jak ti mám pomoci?“ A [duch] mu řekl: „Přijď se svými žáky v poledne s holemi a bijte kolem pramene a říkejte: ,Nech mne!‘ a ,Bijte ho!‘ On vás uslyší a bude si myslet, že jste mi přišli na pomoc a tak ho budu moci zabít.“ A tak i udělali. A když pak u pramene spatřili mnoho kapek krve, [věděli], že ho [opravdu] zabil. Odtud víme, že také démoni a duchové potřebují pomoc.

 

8. Kéž vzpomene na všechny tvé moučné oběti (20,4). R. Chama řekl: „[Svatý, budiž požehnán, říká:] ,Všechny tyto oběti posolíš solí (Lev 2,13)‘, jako člověk, který řekne: ,Vzpomínám na ono nasolené.‘“*

R. Tanchuma řekl: „Kéž vzpomene na všechny tvé moučné oběti ve Stanu setkávání, v Nóbu, Gilgalu, Gibeónu, Šílu a v Chrámu. Kéž tvou zápalnou oběť přijme jako tučnou (tamtéž): to je Izák, jenž byl spoután na oltáři jako zápalná oběť.“

 

* Oprava podle Braudeho/Hurwitze: dachrijata místo dabrajta. Nasolené jídlo má zde zřejmě připomínat obzvláštní pochoutku.

 

9. Kéž ti dá podle tvého srdce (20,5). Příhoda, která se stala rabanu Gamlielovi, když šel k r. Chelbovi do Kirvy. [Poprosil r. Chelba:] „Pomodli se za mne.“ On mu odvětil: „Kéž ti dá podle tvého srdce.

R. Huna* b. r. Jicchak namítl: „Nikoli, tak mu to neřekl, nýbrž Ať splní všechna tvá přání (20,6).“** A řekl : „Tuto modlitbu se nelze modlit za každého člověka. Proč? Protože někdy je v srdci člověka [touha] krást nebo spáchat přestupek nebo jakoukoli špatnou věc, která je pro něj nepatřičná, a ty bys mu řekl: Kéž ti dá podle tvého srdce? Ale jelikož srdce rabana Gamliela bylo před Jeho Stvořitelem dokonalé, tak se za něj [takto] pomodlil.“

 

* V PE (edice Mošeho Paduy) r. Chija.

** Možná použil jako námitku verš: Ať splní každý tvůj záměr (20,5) jako protiklad rozumového rozhodnutí vůči touhám (srdce).

 

10. Budeme se radovat ve Tvé spáse, podle Jména svého Boha vztyčíme prapory (20,6). Jelikož v tomto světě každý člověk rozliší svůj prapor podle znaku, který má, jak je psáno: „Prapor tábora Rúbenova“ (Num 2,1), a podle svého praporu rozliší dům svého otce, a podle domu svého otce rozliší svou rodinu. Ale ve světě příštím tomu tak není, nýbrž podle Jména svého Boha vztyčíme prapory.

Hospodine, pomoz! Kéž nám Král odpoví v den našeho volání (20,10). Tento žalm začíná odpovědí a odpovědí končí. Začíná odpovědí: Hospodin ti odpoví (20,1) a končí odpovědí: Kéž nám odpoví v den našeho volání (20,10).