Výklady veršů 4,8-4,9

4. 8. 1. Existuje jediný, a není druhý! [Kaz 4,8] Existuje jediný, což je Svatý, budiž požehnán, neboť je psáno: Pán je náš Bůh, Pán jediný! [De 6,4] A není druhý, protože ve Svém světě nemá žádného partnera. Také syna a bratra nemá [Kaz 4,8]. Když nemá bratra, odkud by pak měl syna?1) Spíše [řekni], že Svatý, budiž požehnán, miloval Izraelce a nazval je Svými syny, neboť je psáno: Synové jste Pána, vašeho Boha! [De 14,1] A nazval je bratry, neboť je psáno: Kvůli svým bratrům a svým přátelům [promlouvám]! [Ž 122,8] A není konce veškerému Jeho pachtění[Kaz 4,8], totiž tomu všemu, co učinil v šesti dnech Stvoření. A pro koho já se pachtím a umenšuji svou duši od dobra? [Kaz 4,8] Zda nikoli pro toho, kdo se přimkl k Jeho cestám? Pokud by před Ním spravedliví nekupili [splněné náboženské] povinnosti a dobré skutky, nebylo by snad stvoření světa Svatým, budiž požehnán, jen prchavostí?

Jiná verze: [Stojí psáno:] Existuje jediný, a není druhý, což je Abraham, neboť je psáno: Jediný byl Abraham[Ez 33,24]. A není druhý, protože nemá žádného partnera. Také syna a bratra nemá: Neměl syna ani bratra, když sestoupil do [Nimrodovy] výhně.2) Ve chvíli, kdy mu Svatý, budiž požehnán, řekl: Vezmi, prosím, tvého syna, tvého jediného [Gen 22,2], tak se neohlížel na to, že má syna. A ve chvíli, kdy mu řekl: Jdi si ze země tvé [Gen 12,1], tak se neohlížel na to, že má bratra. A není konce veškerému Jeho pachtění, totiž [plnění náboženských] povinností a dobrých skutků. A pro koho já se pachtím a umenšuji svou duši od dobra? Zda nikoli pro toho, kdo se přimkl k jeho cestám? Neboť kdokoli si nepočíná jako on, také toto je prchavost [Kaz 4,8].

Jiná verze: [Stojí psáno:] Existuje jediný, což je kmen Léviho. Také syna a bratra nemá: Ve chvíli, kdy mu Mojžíš řekl: Přejdou a vrátí se od brány k bráně [v táboře a budou zabíjet! Muž svého bratra, muž svého přítele a muž svého příbuzného]![Ex 32,27] A dále je psáno: Řkoucího: Svého otce a svou matku neviděl jsem a svého bratra nerozeznal jsem, atd. [De 33,9] A není konce veškerému Jeho pachtění, totiž při pracích u Svatostánku. Také jeho oči nenasytí se bohatstvím [Kaz 4,8], což jsou oběti. A pro koho já se pachtím? Zda nikoli pro toho, kdo se přimkl k jeho cestám? Neboť kdokoli si nepočíná jako on, také toto je prchavost a zaměstnání zlé je to.

Jiná verze: [Stojí psáno:] Existuje jediný, což je zlý sklon. A není druhý, protože nemá žádného partnera ohledně přestupků. Také syna a bratra nemá: Ve chvíli, kdy jde někdo vykonat přestupek, se neohlíží na to, zda má nějakého syna, jenž kvůli jeho nepravostem zemře; ani se neohlíží na to, zda má nějakého bratra, který se za něj bude stydět a jehož zneuctí. A není konce veškerému Jeho pachtění, totiž zlých skutků. Také jeho oči nenasytí se bohatstvím, což jsou zlé skutky. A pro koho já se pachtím? Nikoli pro toho, kdo se přimkl k jeho cestám! A kdokoli si nepočíná3) jako on, také toto je prchavost.

Jiná verze: [Stojí psáno:] Existuje jediný, což je Gevini ben Charson. A není druhý, protože nemá žádného partnera [ohledně bohatství]. Také syna a bratra nemá, protože byl jedináčkem své matky. A není konce veškerému Jeho pachtění, totiž na tom [majetku], který mu zanechal jeho otec. Také jeho oči nenasytí se bohatstvím, protože byl na jedno oko slepý. A pro koho já se pachtím a umenšuji svou duši od dobra? Říká se, že když jeho otec zemřel, [Gevini] řekl své matce: „Ukaž mi veškeré stříbro a zlato, které mi zanechal můj otec!“ [Matka] šla a ukázala mu hromadu denárů. Ona stála na jedné straně, on na druhé straně a vzájemně se neviděli. – R. Levi řekl jménem Reš Lakiše: „Ten den, kdy Gevini ben Charson zemřel, se narodil babylónský ministr Belšasar.

 

1) Syn je tu možná míněn v obecném smyslu jako potomek, tedy i synovec. Jelikož už víme, že Bůh je jediný a nemá žádnou partnerku, nemůže mít Svého vlastního syna. Tato část verše tedy doplňuje, že nemá ani žádného synovce.

2) Tzn. nikdo se k němu neznal.

3) Snad je tu chyba, protože logicky by tu mělo být slovo ‘počíná’.

4) Patrně je to myšleno tak, že Gevini všechny ty peníze nechtěně našetřil pro Belšasara, který si je pak uloupil.

 

4. 9. 1. Lepší jsou dva než jeden [Kaz 4,9]. Lepší jsou dva, co se zabývají Tórou [společně], než jeden, co se zabývá [Tórou] samostatně, a [druhý], co se zabývá [Tórou] samostatně. Vždyť jestliže padnou, jeden dá povstat svému druhovi [Kaz 4,10]: pokud jeden z nich zapomene nějakou halachu, jeho druh mu ji připomene. A vlákno trojité ne rychle přetrhne se [Kaz 4,12], což je mistr, který opraví jejich chyby.

Jiná verze: [Stojí psáno:] Lepší jsou dva než jeden’. ‘Lepší jsou dva, co obchodují v partnerství, než jeden, co [obchoduje] samostatně, a [druhý], co [obchoduje] samostatně. Vždyť jestliže padnou: pokud jeden z nich padne a bude ohrožen, jeho druh mu dá povstat. A vlákno trojité [ne rychle přetrhne se], když budou tři.

Když r. Meir viděl vycházet na ulici jednoho muže, volával na něj: „Jdi v míru, synu smrti!“1) Když byli dva, volával na ně: „Mír s vámi, synové hádky!“2) Když byli tři, volával na ně: „Mír s vámi, synové míru!“3)

R. Jochanan k tomu řekl dvě věci. R. Jochanan řekl: „[Stojí psáno:] Lepší jsou dva, muž s jeho ženou, než jeden, co [žije] samostatně, a [druhý], co [žije] samostatně. A vlákno trojité, což je Svatý, budiž požehnán, který je navštěvuje s dětmi.”

R. Jochanan k tomu dále řekl: „[Stojí psáno:] Lepší jsou dva, což je Amram a Jókebed. Když existuje pro ně odměnou Dobro za jejich pachtění, což je Mojžíš zvaný Dobro, neboť je psáno: A viděla ho, že Dobro jest (Tov hu)’ [Ex 2,2]. Jmenoval se totiž Tobiáš (Tovija), jelikož se narodil obřezaný.”

R. Jehuda, r. Nehemiáš a rabíni [se názorově liší]. R. Jehuda říká: [Lepší jsou dva,] to je David a Batšeba. A vlákno trojité, to je prorok Natan, který Betšabě řekl: A já přijdu za tebou a naplním tvá slova![1K 1,14] Když přišli k Davidovi, ten s nimi souhlasil a řekl: A svezte Šalomouna, mého syna, na té mule, která je má, atd. [1K 1,33]”

R. Nehemiáš říká: Lepší jsou dva, to je Jójada a Jóšabat.4) A vlákno trojité, to je Sanhedrin, který s nimi souhlasil, jak si můžeš přečíst: A vynesli syna královského a dali na něj čelenku, atd. [2Pa 23,11]”

Ale rabíni říkají: Lepší jsou dva, to je Mordokaj a Ester. Než jeden, co [jedná] samostatně, a [druhý], co [jedná] samostatně. A vlákno trojité, to je Achašveróš, který s nimi souhlasil a vydal ustanovení: A vy pište ohledně Židů, atd. [Est 8,8]”

R. Levi bar Chama řekl jménem r. Chaniny: „‘Lepší jsou dva, které pověsili Mordokaj a Ester,5) než jeden, kterého nechal pověsit Josef,6) protože prostřednictvím těch [dvou] se staly zázraky pro celý Izrael, kdežto prostřednictvím toho [jednoho] se žádné zázraky nestaly. A vlákno trojité, to je Svatý, budiž požehnán, nahoře nade všemi, který nechal nepřítele padnout, neboť je psáno: A pověsili Hamana na to dřevo, co připravili pro Mordokaje, atd.[Est 7,10]”

R. Izák řekl...

 

1) Protože vycházet takto osamoceně je životu nebezpečné.

2) Protože když jsou lidé dva, často se spolu o něčem hádají.

3) Protože když se spolu dva hádají, třetí je napomene.

4) Ti zachránili krále Jóaše (viz 2Pa 22,11).

5) Patrně Bigtan a Tereš (viz Est 2,23).

6) Tzn. hlavní pekař (viz Gen 40,22).