IV. kapitola

Překlad M. Beneše zahrnuje výklady veršů 4,1–4,9 a končí v oddílu 4,9,1 slovy „R. Izák řekl.“

 

(א) ושבתי אני ואראה את כל העשקים אשר נעשים תחת השמש והנה דמעת העשקים ואין להם מנחם ומיד עשקיהם כח ואין להם מנחם:

(ב) ושבח אני את המתים שכבר מתו מן החיים אשר המה חיים עדנה:

(ג) וטוב משניהם את אשר עדן לא היה אשר לא ראה את המעשה הרע אשר נעשה תחת השמש:

(ד) וראיתי אני את כל עמל ואת כל כשרון המעשה כי היא קנאת איש מרעהו גם זה הבל ורעות רוח:

(ה) הכסיל חבק את ידיו ואכל את בשרו:

(ו) טוב מלא כף נחת ממלא חפנים עמל ורעות רוח:

(ז) ושבתי אני ואראה הבל תחת השמש:

(ח) יש אחד ואין שני גם בן ואח אין לו ואין קץ לכל עמלו גם <עיניו> עינו לא תשבע עשר ולמי אני עמל ומחסר את נפשי מטובה גם זה הבל וענין רע הוא:

(ט) טובים השנים מן האחד אשר יש להם שכר טוב בעמלם: