Výklady veršů 3,14-3,15

3. 14. 1. Poznal jsem, že všechno, co činí Bůh, to bude navěky, atd. [Kaz 3,14] – R. Jehuda b. r. Simon řekl: „Slušelo by se, aby Prvotní člověk žil a přetrval navěky. Pročpak byl tedy postižen smrtí? Spíše Bůh učinil to, aby obávali se před Ním [Kaz 3,14].”

R. Eleazar řekl: „Na začátku je ohledně Stvoření světa psáno: Nahromaďte se vody zpod nebes! [Gen 1,9] A nač to všechno? A ukaž se souš! [Gen 1,9] Pročpak je tedy dvakrát psáno: Volající na vodu moře a vylévající na širou zemi! Pán je Jeho Jméno [Am 5,8; Am 9,6]? Jedno [se týká] pokolení Potopy a druhé [se týká] pokolení Rozdělení. Spíše Bůh učinil to, aby obávali se před Ním [Kaz 3,14].”

Reš Lakiš řekl: „Stojí psáno: Každé slovo, co já přikázal jsem vám, to střezte činit! Nepřidávej k němu a neubírej od něj! [De 13,1] Ale spravedliví k němu přidávají a (ne)ubírají od něj!”

Rabi Jose b. rabi Chanina řekl: „[Stojí psáno: ‘Střez se, ať nepřineseš své zápalné oběti na každém místě, co spatříš!’ [De 12,13]]1) Odtud víme, že bamu2) si mohl dovolit jedině prorok. Vždyť Eliáš se sebral a obětoval na hoře Karmel!” R. Simlaj z Berojary řekl: „Řekl mu to [Svatý, budiž požehnán, neboť je psáno:]1) A podle Tvého slova učinil jsem všechny věci tyto! [1K 18,36]”3)

R. Chanina řekl: „Stojí psáno: A ověřen bude Tvůj Dům a Tvé Království! [2S 7,16] Kdy? Jestliže střežit budou tví synové mou Smlouvu, atd.[Ž 132,12] Ale pokud ne, tak navštívím s holí jejich přečiny, atd. [Ž 89,33]”

R. Judan řekl: „Obava je důležitá, protože nebesa i země byly stvořeny pouze zásluhou obavy, jak si můžeš přečíst: Bůh učinil to, aby obávali se před Ním!

R. Jeremiáš řekl: „Obava je důležitá, protože Šalomoun zakončil dvě knihy, které napsal, právě [odkazem] na obavu, jak si můžeš přečíst v knize Přísloví: Lživá je milost a prchavá je krása! Žena obávající se Pána jest chválena! [Př 31,30] A v této knize je psáno: Nakonec je slovo každého vyslyšeno, [kdo] Boha se obává! [Kaz 12,13]”

R. Šimon b. Lakiš jednou vystupoval z Chamat Gery. Potkal ho r. Jonatan a řekl mu: „Jak můj mistr vyloží následující verše?“ A citoval mu je. A toto jsou verše, které mu citoval. (...)4)

A taktéž Svatý, budiž požehnán, ustanovil horním [bytostem], že budou nahoře, a dolním [bytostem], že budou dole. Povstal Mojžíš a učinil horní [bytosti] dolními a dolní [bytosti] horními, jak si můžeš přečíst: A Mojžíš vystoupil k Bohu [Ex 19,3]; A sestoupil Pán na horu Sinaj [Ex 19,20].

A taktéž Svatý, budiž požehnán, ustanovil dolním [bytostem], že budou jíst a pít, a horním [bytostem], že nebudou jíst a pít. Povstal Abraham a učinil horní [bytosti] jedícími a pijícími, jak si můžeš přečíst: A on stál nad nimi pod stromem, a jedli [Gen 18,8]. (Ale cožpak skutečně jedli? – R. Natan řekl: „Tvářili se, že jedí a [chody] mizely jeden za druhým.“) Povstal Mojžíš a učinil dolní [bytosti] nejedícími a nepijícími, jak si můžeš přečíst: A byl tam s Pánem čtyřicet dní a čtyřicet nocí. Chléb nejedl a vodu nepil [Ex 34,28].

A taktéž Svatý, budiž požehnán, ustanovil moři, že bude mořem, a souši, že bude souší. Povstal Mojžíš a učinil moře souší, jak si můžeš přečíst: A přišli synové izraelští vnitřkem moře po souši[Ex 14,22]. Povstal Elíša, žák jeho žáka, a učinil souš mořem, jak si můžeš přečíst: Učiň údolí toto jámami, jámami! [2K 3,16].

A taktéž Svatý, budiž požehnán, ustanovil, aby ho velebila nebesa, jak si můžeš přečíst: Nebesa vypočítávají slávu Boží! [Ž 19,2] Povstal Mojžíš a umlčel je, neboť je psáno: Naslouchejte, nebesa, a promluvím! [De 32,1]

A taktéž Svatý, budiž požehnán, ustanovil, aby ho velebilo slunce a měsíc, neboť je psáno: Od východu slunce až k jeho západu slaví se (mehulal) Jméno Pánovo! [Ž 113,3] A psáno je: ‘[slunce] slaví (mehalel)’. Povstal jeho žák Jozue a umlčel je, neboť je psáno: Slunce, v Gibeónu zmlkni! A měsíci v údolí Ajalónu! [Joz 10,12]

A taktéž Svatý, budiž požehnán, ustanovil, aby žár byl žárem a chlad byl chladem.5) Povstal Samuel a učinil žár chladem, neboť je psáno: Zda není sklizeň pšeničná dnes? [Zavolám na Pána, ať dá hromy a déšť!][1S 12,17] Povstal Eliáš a učinil chlad žárem, neboť je psáno: Jestliže bude v letech těchto rosa a déšť, leč na mé slovo! [1K 17,1]

A taktéž Svatý, budiž požehnán, ustanovil dni, že bude dnem, a noci, že bude nocí. Povstal náš praotec Jákob a učinil den nocí, neboť je psáno: A narazil na místo a přenocoval tam, neboť zapadlo (ki ba) slunce [Gen 28,11]. Vskutku uhasil (kiba) slunce!

(Rabíni říkají: „Svatý, budiž požehnán, nechal sluneční kotouč předčasně zapadnout a promluvil s [praotcem Jákobem] v soukromí. Podobá se to královu oblíbenci, jehož [král] chodil pravidelně navštěvovat. A když byl ten král zaneprázdněn se všemi obyvateli města, říkával kvůli němu: ‘Zhasněte lampy a světla, ať si mohu se svým oblíbencem promluvit v soukromí!’ Podobně i Svatý, budiž požehnán, nechal slunce předčasně zapadnout a promluvil s praotcem Jákobem v soukromí.”)

Povstala Debóra a Bárak a učinili noc dnem, jak si můžeš přečíst: A zpívala Debóra a Bárak, syn Abínoamův, v den onen, atd. [Sd 5,1]

Rabi Pinchas a r. Chilkiáš [řekli] jménem rabiho Simona: „V onen den se odehrálo šest zázraků. V onen den přišli; v onen den vzkázala ona pro něj i on pro ni; v onen den došlo k boji; v onen den byl zabit Sísera; v onen den si rozdělili kořist; v onen den zpívali píseň, neboť je psáno: A zpívala Debóra a Bárak, syn Abínoamův, v den onen, atd.

 

1) Text byl doplněn na základě paralelní pasáže Vajikra raba XXII,9.

2) Bama byla posvátná výšina, kde se obětovalo Bohu ještě před existencí Svatostánku. Po vzniku Svatostánku resp. Chrámu už byla tato praktika zakázána.

3) R. Simlaj tedy nesouhlasí s tím, že by Eliáš Boží slovo upravoval podle své vlastní vůle.

4) Zdá se, že část textu na tomto místě chybí, protože až doposud se mluvilo aramejsky, ale náhle se pokračuje v hebrejštině.

5) Tzn. aby v létě bylo vedro a v zimě (tj. v období dešťů) naopak chladno.

 

3. 15. 1. To, co bylo, už je [Kaz 3,15]. – R. Jehuda a r. Nehemiáš [se názorově liší]. R. Jehuda říká: „Řekne-li ti někdo: ‘Je snad možné, že byl svět [na počátku Stvoření] vodami na vodách?’, pověz mu: ‘To už je! Oceán je vodami na vodách!’

[Stojí psáno:] A co bude, už bylo, atd. [Kaz 3,15] Řekne-li ti někdo: ‘Je snad možné, aby Svatý, budiž požehnán, jednou učinil moře souší?’, pověz mu: ‘To už bylo! Nestalo se tak snad prostřednictvím Mojžíše? Neboť je psáno: A synové izraelští šli po souši [Ex 14,29] A dále je psáno: A ty zvedni svou hůl, atd. [Ex 14,16] A dále je psáno: A přišli synové izraelští vnitřkem moře po souši [Ex 14,22].’”

[R. Nehemiáš říká:] „Řekne-li ti někdo: ‘Je snad možné, že kdyby Prvotní člověk nezhřešil, žil by a přetrval by navěky?’, pověz mu: ‘To už je! Je to Eliáš blahé paměti, který nezhřešil a zůstal naživu a trvá!’

[Stojí psáno:] A co bude, už bylo. Řekne-li ti někdo: ‘Je snad možné, aby nám Svatý, budiž požehnán, jednou oživil mrtvé?’, pověz mu: ‘To už bylo! Už nám přece oživil mrtvé prostřednictvím Eliáše, Elíši a Ezechiela!’”

Rabi Acha [řekl] jménem r. Chalafty: „Všechno, co Svatý, budiž požehnán, ve Svém světě jednou učiní a obnoví v čase příštím, už předtím částečně učinil prostřednictvím proroka na tomto světě.

Já to jsem, kdo jednou učiní moře souší! Už jsem tak učinil na tomto světě, [neboť je psáno]: A ty zvedni svou hůl, atd.

Já to jsem, kdo jednou navštíví neplodné ženy! Už jsem je navštívil prostřednictvím Abrahama, neboť je psáno: A Pán navštívil Sáru, atd. [Gen 21,1]

Já to jsem, kdo jednou oživí mrtvé! Už jsem je oživil prostřednictvím Eliáše, Elíši a Ezechiela!

Já to jsem, kdo jednou přinutí krále se vám klanět! Už jsem je přinutil prostřednictvím Daniela, protože Danielovi se poklonil Nebúkadnesar, neboť je psáno: Pak král Nebúkadnesar padl na svou tvář a Daniela uctíval! [Da 2,46]

Já to jsem, kdo jednou uzdraví slepé v čase příštím! Už jsem tak učinil prostřednictvím Elíši, neboť je psáno: A otevřel Pán oči toho mladíka [2K 6,17].”

[Stojí psáno:] A Bůh si žádá pronásledovaného! [Kaz 3,15] – Rabi Huna řekl jménem rabiho Joseho: „Bůh si vždy žádá pronásledovaného. Shledáváš, že spravedlivý pronásleduje spravedlivého a Bůh si žádá pronásledovaného. Svévolník pronásleduje spravedlivého a Bůh si žádá pronásledovaného. Svévolník pronásleduje svévolníka a Bůh si žádá pronásledovaného. V každém případě si žádá pronásledovaného.“

R. Jehuda b. r. Simon [řekl] jménem r. Joseho b. r. Nehoraj: „Svatý, budiž požehnán, si od pronásledovatelů vždy žádá krev pronásledovaných. Víš, že je to tak! Ábel byl pronásledován Kainem a Svatý, budiž požehnán, si vybral právě Ábela, neboť je psáno: A shlédl Pán na Ábela a na jeho potravinovou oběť [Gen 4,4].

Noe byl pronásledován vlastním pokolením a Svatý, budiž požehnán, si vybral právě Noema, neboť je psáno: Vždyť tebe vidím spravedlivého před sebou [v pokolení tomto]! [Gen 7,1]

Abraham byl pronásledován Nimrodem a Svatý, budiž požehnán, si vybral Abrahama, neboť je psáno: Ty jsi, Pane, ten Bůh, který vyvolil Abrama! [Neh 9,7]

Izák byl pronásledován Pelištejci a Svatý, budiž požehnán, si vybral Izáka, neboť je psáno: A řekli: Viděním jsme viděli, že byl Pán s tebou![Gen 26,28]

Jákob byl pronásledován Ezauem a Svatý, budiž požehnán, si vybral Jákoba, neboť je psáno: Vždyť Jákoba si vybral Pán, Izrael za svůj poklad! [Ž 135,4]

Josef byl pronásledován svými bratry a Svatý, budiž požehnán, si vybral Josefa, neboť je psáno: Svědectvím Josefovi vložil to při jeho odchodu k Zemi egyptské! [Ž 81,6]

Mojžíš byl pronásledován faraónem a Svatý, budiž požehnán, si vybral Mojžíše, neboť je psáno: [A řekl, že je vyhladí,] nebýt Mojžíše, Jeho vyvoleného! Postavil se do trhliny před Ním! [Ž 106,23]

David byl pronásledován Saulem a Svatý, budiž požehnán, si vybral Davida, neboť je psáno: A vybral si v Davidovi Svého služebníka a vzal ho od ohrad bravu![Ž 78,70]

Saul byl pronásledován Pelištejci a Svatý, budiž požehnán, si vybral Saula, neboť je psáno: Pohleďte, koho vybral si Pán! [1S 10,24]

Izrael byl pronásledován [světskými] národy a Svatý, budiž požehnán, si vybral Izrael, neboť je psáno: Tebe vybral Pán, aby stal ses Mu lidem, pokladem! [De 7,6]”

R. Eleazar b. r. Jose ben Zimra řekl: „Podobné je to také u obětí. Svatý, budiž požehnán, řekl: ‘Býk je pronásledován lvem, koza leopardem, jehně vlkem! Nepřibližujte mi [oběti] z pronásledovatelů, nýbrž z pronásledovaných!’ Neboť je psáno: Býk nebo jehně nebo koza, atd. [Le 22,27]”