Výklady veršů 3,16-3,22

3. 16. 1. A dále viděl jsem pod sluncem místo výnosu, [tam byla svévole]! [Kaz 3,16]R. Eleazar a rabi Jehošua ben Levi říkají: [Stojí psáno:] Místo výnosu, tam byla svévole: místo, kde zasedají [soudci] velkého Sanhedrinu a roztínají (chotekin) rozsudky Izraele. Tam byla svévole, neboť je psáno: A přišli všichni velitelé krále babylónského a usadili se v bráně rozetnutí (hatavech)’ [Jer 39,3], což je to místo, kde roztínají (chotekin) halachot. Tam byla svévole, tam seděli Nergal‑sareser, Samgar-nebú, Sarsekím, Ráb-saris, Nergal-sareser, Ráb-mag a všichni ostatní velitelé krále babylónského [Jer 39,3] (Přísloví praví: ‘Tam, kam si pán věšel zbraně, tam si pastýř věší svou mošnu!’) A Svatý duch zvolal: A místo spravedlnosti, tam byla svévole! [Kaz 3,16] To je to místo, o němž je psáno: Spravedlnost nocovala v něm, a nyní vrahové! [Iz 1,21] Dopustili se tam vraždy, když zabili Zachariáše a Uriáše.”1)

R. Jonatan se zeptal před r. Achou: „Na kterém místě zabili Zachariáše? Na Nádvoří Izraelců, nebo na Nádvoří žen?“ [R. Acha] mu odvětil: „Ani na Nádvoří žen, ani na Nádvoří Izraelců, nýbrž na Nádvoří kněží. A nenaložili s jeho krví ani jako s krví vysoké, ani jako s krví bravu. O krvi vysoké a bravu stojí psáno v Tóře: A vylije jeho krev a zakryje ji v prachu [Le 17,13]. S krví spravedlivého Zachariáše tedy nenaložili jako s krví bravu či vysoké, nýbrž ji vylili na kamení, neboť je psáno: Vždyť její krev je uvnitř ní, byla na světlinu skály vložila ji, atd. [Ez 24,7] A nač to všechno? Pro zvednutí vzteku a pro mstění pomstou![Ez 24,8] A proto stojí psáno: A vzpomeň si na svého Stvořitele ve dnech tvého mládenectví! [Kaz 12,1]

Shledáváš, že když vystoupil Nebúzaradán, aby zničil Jeruzalém, Svatý, budiž požehnán, mu poukázal na tu krev, která vřela a kypěla [touhou po pomstě] po dvě stě dvaapadesát let od Jóaše až k Sidkiášovi. Co [lidé] učinili? Naškrábali na ni veškerý prach a udělali na ní hotovou hromadu, jenže to nestačilo a ta krev vřela a kypěla. (Svatý, budiž požehnán, té krvi řekl: ‘Nastal čas, aby sis vybrala svůj dluh!’)2) Když tam vystoupil Nebúzaradán a uviděl ji, řekl jim: ‘Co je to za krev, že tak kypí?’ Oni mu odvětili: ‘Je to krev býčků, beránků a jehňat, kteří byli poraženi a obětováni!’ [Nebúzaradán] přivedl býčky, jehňata a berany a porazil je u ní, ale ona neumlkla, neuklidnila se a neustala. Vzápětí nechal [kněží] pověsit na popraviště a řekl jim: ‘Povězte mi, co je to za krev! A pokud to ne[řeknete], budu drásat vaše maso železnými hřebeny!’ Oni mu řekli: ‘Jelikož se Svatý, budiž požehnán, rozhodl žádat na nás jeho krev, odhalíme ti to!’ Řekli mu: ‘Byl to kněz, prorok a soudce, prorokoval nám všechny ty věci, které jsi nám učinil, ale my jsme mu nevěřili! Povstali jsme proti němu a zabili jsme ho, protože nás káral!’ Vzápětí dal [Nebúzaradán] přivést osm tisíc kněžských noviců a nechal je u ní pobít, ale ona se neuklidnila. A ta krev vřela a kypěla tak, až dosáhla Zachariášova hrobu. [Nebúzaradán] dal ještě přivést velký Sanhedrin a malý sanhedrin a pobil u ní [všechny soudce], ale ona se neuklidnila. V tu chvíli ten svévolník přišel a zavolal na tu krev: ‘Byl jsi ty i tvoje krev lepší než jejich krev? Přeješ si, abych kvůli ní vyhladil celý tvůj lid?’ Tehdy se Svatý, budiž požehnán, slitoval a řekl: ‘Jestliže tento necita a svévolník, syn svévolníka, který přišel zničit můj Dům, kvůli nim pociťuje lítost, tím spíše to platí pro mne, když je o mně psáno: Pane, Pane! Bože milosrdný a dopřávající! [Ex 34,6] A dále je o mně psáno: Dobrý je Pán ke všem a Jeho slitování je nade vším, co učinil! [Ž 145,9]’ Tehdy Svatý, budiž požehnán, té krvi pokynul, a ta se na místě vsákla.”

R. Judan řekl: „Izraelci se tehdy dopustili sedmi přestupků: zavraždili kněze; proroka; a soudce; prolili krev nevinného; [rituálně] poskvrnili [Chrámové] nádvoří; bylo to o šabatu; a na Den smíření.“

 

R. Jehošua tento verš vykládal ohledně události se [zlatým] býčkem: „[Stojí psáno:] Místo výnosu, tam byla svévole: místo, kde se Mojžíš zachoval podle vlastnosti Soudu, neboť je psáno: Přejdou a vrátí se od brány k bráně v táboře [a budou zabíjet]! [Ex 32,27] Tam byla svévole: Tam je psáno: A napadl Pán ten lid [Ex 32,35]. A Svatý duch zvolal: A místo spravedlnosti, tam byla svévole! [To znamená:] Na místě, kde je prohlásil za spravedlivé a nazval je božskými (neboť je psáno: Já jsem řekl: Bohové jste, synové Nejvyššího jste všichni![Ž 82,6]), tam byla svévole! Tam si počínali svévolně a vyrobili si [zlatého] býčka, neboť je psáno: A klaněli se mu [Ex 32,8].”3)

R. Juda tento verš vykládal ohledně události v Šitímu: [Stojí psáno:] Místo výnosu, tam byla svévole: místo, kde se v Šitímu zachovali podle vlastnosti Soudu, neboť je psáno: Vezmi všechny vůdce lidu a pověs je Pánovi proti slunci! [Nu 25,4] Tam byla svévole, neboť je psáno: A bylo mrtvých při epidemii čtyřiadvacet tisíc [Nu 25,9]. A Svatý duch zvolal: A místo spravedlnosti, tam byla svévole! [To znamená:] Na místě, kde je ospravedlnil před Bileámovými kletbami, které obrátil v požehnání (neboť je psáno: A obrátil Pán, tvůj Bůh, tobě kletbu v požehnání! [De 23,6]), tam byla svévole! Tam si počínali svévolně a smilnili, neboť je psáno: A usadil se Izrael v Šitímu [a začal lid smilnit s dcerami moábskými] [Nu 25,1].”

R. Levi a r. Izák [se názorově liší]. R. Levi řekl: „Dvě věci jsou v [Boží] ruce a dvě věci jsou v [Boží] pravici. Dvě věci jsou v [Boží] ruce, neboť je psáno: Který má ve Své ruce duši každého živého, atd. [Jób 12,10] A dále je psáno: A sevře výnos má ruka! [De 32,41] A dvě věci jsou v [Boží] pravici, neboť je psáno: Z Jeho pravice byl ohnivý Zákon jim! [De 33,2] A dále je psáno: Spravedlnost naplňuje Tvou pravici! [Ž 48,11]”

R. Izák řekl: „Svatý, budiž požehnán, řekl duši: ‘Ó duše! Přestože jsem tě povzbuzoval a přikázal jsem ti: Pouze buď silný, abys nejedl krev, atd. [De 12,23]’, tak hle: ty jdeš a loupíš, utiskuješ, hřešíš a stojíš ve vlastnosti Soudu!4) Vyjdeš z vlastnosti Soudu a budeš hřešit [znovu], neboť je psáno: Promluv k synům izraelským, řka: Duše když zhřeší omylem, atd. [Le 4,2]”

 

1) Viz 2Pa 24,20 a Jer 26,20nn.

2) Tato aramejská věta je vložena do hebrejského textu.

3) Možná to má znamenat, že k první svévoli došlo ze strany Mojžíše, který se nechal unést hněvem a namísto spravedlivého výnosu nařídil hromadné zabíjení. Za to pak byl lid potrestán Bohem. Druhou svévolí bylo samotné zhotovení zlatého býčka.

4) Tzn. zasluhuješ si potrestání.

 

3. 17. 1. Řekl jsem já ve svém srdci: Spravedlivého a svévolníka soudí Bůh! [Kaz 3,17] – R. Chanina bar Papa řekl: „Bůh soudí spravedlivého, stejně jako svévolníka. Na [popravčí] lešení vystupuje loupežník a vystupuje tam i r. Akiva.” Ale Rabi řekl: „Bůh soudí spravedlivého prostřednictvím svévolníka.1) R. Akivu odsoudil ten svévolník Turnus Rufus.“

Když si Trajánus přál popravit Juliana a jeho bratra Papuse v Laodiceji, řekl jim: „Nepatříte snad k lidu Chananiáše, Míšaela a Azariáše, zatímco já jsem potomkem Nebúkadnesara? Ať tedy přijde ten Bůh Chananiáše, Míšaela a Azariáše a zachrání vás z mé moci!“ Oni mu řekli: „Chananiáš, Míšael a Azariáš byli zasloužilí a král Nebúkadnesar byl skutečný král, takže bylo vhodné, aby se jeho prostřednictvím stal zázrak. Ale my jsme lidé hříšní před Všemohoucím i ty jsi hříšný král a není vhodné, aby se tvým prostřednictvím stal zázrak! A my si zasluhujeme zemřít. Popravíš-li nás ty, tak dobře. A pokud ne, tak Všemohoucí má mnoho lvů, medvědů, hadů a štírů, jejichž prostřednictvím lze lidi zabít! Popravíš-li nás, budeš považován za jednoho z nich. Spíše tě Svatý, budiž požehnán, jednou požádá o naši krev! Říká se, že s nimi odtamtud ještě ani nehnuli, když z Říma přijeli dva úředníci, kteří mu vyrazili mozek holemi.

Vždyť čas je pro každý předmět a pro každé dílo je tam! [Kaz 3,17] Pro každý předmět existuje [vhodný] čas a pro každý čas existuje [vhodný] předmět. A [hodnocení] pro každé dílo je tam, na onom světě. Člověk si může dělat, co se mu zlíbí; tam však dojde k soudu a k účtování.

 

1) Rabi čte uvedený verš ve smyslu: Spravedlivého svévolníkem soudí Bůh.

 

3. 18. 1. Řekl jsem já ve svém srdci: Kvůli mluvení (al dibrat) synů člověka, [atd.] [Kaz 3,18] [To znamená:] Kvůli tomu mluvení (al midaberot), jímž svévolníci mluví na tomto světě, protože mluví rouhavě a urážlivě, když je Svatý, budiž požehnán, zaplavuje mírem. A nač to všechno? Aby pročistil je Bůh[Kaz 3,18], aby je pročistil vlastností Soudu [určenou] pro svévolníky.A aby ukázal, že oni jsou zvířectvem sami sobě [Kaz 3,18]: aby ukázal a dokázal světu, že svévolníci se podobají zvířectvu. Tak jako zvíře bývá odsouzeno k smrti a nevstoupí do života světa příštího, rovněž svévolníci budou odsouzeni k smrti a nevstoupí do života světa příštího.

Jiná verze: [Stojí psáno:] Kvůli mluvení (al dibrat) synů člověka, [atd.] [To znamená:] Kvůli tomu mluvení (al midaberot), jímž spravedliví mluví na tomto světě v nouzi, v půstech a v utrpení. A nač to všechno? Aby pročistil je Bůh [Kaz 3,18], aby pročistil míru jejich spravedlivosti. A aby ukázal, že oni jsou zvířectvem sami sobě[Kaz 3,18]: aby ukázal a dokázal světským národům, že se za Ním Izraelci táhnou jako zvířectvo, neboť je psáno: A ty, můj brave, brave mé pastvy, člověkem jsi! [Ez 34,31] A tak jako zvířectvo natahuje svůj krk při porážce, podobně činí i spravedliví, neboť je psáno: Vždyť kvůli Tobě zabíjeni jsme každý den, [jsme počítáni jako brav na porážku]! [Ž 44,23] A máš k dispozici tuto tradici: ‘Kdokoli učiní [náboženskou] povinnost těsně před svou smrtí, je to jako kdyby míře jeho spravedlivosti scházela pouze tato [náboženská] povinnost a byla tím dokončena. Kdokoli se dopustí přestupku těsně před svou smrtí, je to jako kdyby míře jeho svévole scházel pouze tento přestupek a byla tím dokončena. Jeden i druhý odejdou [ze světa] dokonalí: jeden dokonalý v míře své spravedlivosti a druhý dokonalý v míře své svévole’.

 

3. 19. 1. Vždyť případ synů lidských a případ zvířete, [tak případ jeden je pro ně]![Kaz 3,19]. To, co připadne na člověka, připadne také na zvíře.1)

R. Bun a r. Izák [se názorově liší]. R. Bun říká: „Svatý, budiž požehnán, řekl: ‘Tak jako jsem dal povstat prorokům z Izraelců, kteří se nazývají člověk, neboť je psáno: Člověkem jsi [Ez 34,31], nedal jsem snad povstat prorokům ze světských národů, kteří se nazývají zvíře, neboť je psáno: A zvířectvo mnohé [Jo 4,11]’?”

Ale r. Izák řekl: Svatý, budiž požehnán, řekl: ‘To, co jsem ustanovil a přikázal člověku: A v den osmý bude obřezáno maso jeho neobřízky[Le 12,3], neustanovil jsem snad i zvířeti? Neboť je psáno: A ode dne osmého a dál [bude přijat k oběti ohnivé Pánovi]![Le 22,27]’”

[Stojí psáno:] Přebytkem člověka nad zvířetem je nicotnost, neboť všechno je prchavost! [Kaz 3,19] – Co to znamená: nicotnost? – Rav Nachman b. rabi Izák řekl: „Učinil mu na spodku takovou nicotnost, aby nevypadal hanebně jako zvíře.“

Rabi Janaj a r. Judan [se názorově liší]. Jeden říká: „Učinil mu zámek [řiti] a hýždě klenoucí se nad ním, aby nevypadal hanebně jako zvíře.” Kdežto druhý říká: „Učinil mu na spodku podušky, aby při sezení netrpěl.“

R. Levi a r. Ami [se názorově liší]. Jeden říká: „Učinil mu hrob.” Kdežto druhý říká: „Učinil mu rakev.“ Třetí říká:2) „Učinil mu rakev a rubáše.“

 

1) Text je tu mírně zpřeházen a pro potřeby překladu byl trochu přerovnán.

2) Zde je text očividně v nepořádku.

 

3. 20. 1. Všechno jde na místo jedno, atd. [Kaz 3,20] – R. Eliezer a r. Jehošua [se názorově liší]. R. Eliezer říká: „Všechno, co Svatý, budiž požehnán, stvořil na nebesích, je stvořením z nebes. A všechno, co Svatý, budiž požehnán, stvořil na zemi, je stvořením ze země. Z jakého důvodu [to víme]? Chvalte Pána z nebes! Chvalte Ho na výsostech! Chvalte Ho, všichni Jeho andělé! (...) Chvalte Pána ze země, draci a veškeré propasti! Oheň a led, sníh a mlha, atd. [Ž 148,1-8] až do konce toho celého žalmu.”

Ale r. Jehošua říká: „Všechno, co Svatý, budiž požehnán, stvořil na nebesích i na zemi, je stvořením z nebes. Přestože je o sněhu psáno: Vždyť sněhu říká: Budiž zemí! [Jób 37,6], jeho stvoření je právě z nebes, neboť je psáno: Vždyť jako sestupuje déšť a sníh z nebes, atd. [Iz 55,10]”

R. Chija bar Josef říká: „Všechno, co je na nebesích i na zemi, je stvořením ze země. Přestože je o dešti psáno: Vždyť jako sestupuje déšť a sníh z nebes, jeho stvoření je právě ze země. A z jakého důvodu [to víme]? A mlha se zvedala ze země [Gen 2,6].”

R. Judan to odvozoval odtud: Všechno jde na místo jedno. [Všechno bylo z prachu a všechno se vrací do prachu] [Kaz 3,20].”

R. Nachman řekl: „Dokonce i sluneční kotouč byl stvořen právě ze země, neboť je psáno: Říkající slunci, ať nezáří, atd. [Jób 9,17]”

 

3. 21. 1. Kdo ví, duch synů lidských, [zda vystupuje on nahoru? A duch zvířete, zda sestupuje on dolů k zemi]? [Kaz 3,21] – Tana [učí]: „Jak nešama spravedlivých, tak nešama svévolníků vystupuje do výšin. Ale nešamot spravedlivých jsou vloženy do [Boží] pokladnice, kdežto nešamot svévolníků jsou roztrhány na zemi, neboť Abígajil řekla ve Svatém duchu Davidovi: A budiž duše mého panovníka svázána do svazku života![1S 25,29] Mohl [bych říci], že totéž platí pro svévolníky. [Proto] Písmo praví: A duše tvých nepřátel bude přehozena do dlaně přehazovače! [1S 25,29]”

Jistá [římská] dáma se zeptala r. Joseho ben Chalafta: „Jaký je význam verše: Kdo ví, duch synů lidských, zda vystupuje on nahoru?” [R.Jose] jí odvětil: „To jsou nešamot spravedlivých, které jsou vloženy do [Boží] pokladnice, neboť Abígajil řekla ve Svatém duchu Davidovi: A budiž duše mého panovníka svázána do svazku života, atd. [1S 25,29] Mohl [bych říci], že totéž platí pro svévolníky. [Proto] Písmo praví: A duše tvých nepřátel bude přehozena do dlaně přehazovače! [1S 25,29]” Ona mu řekla: „A jaký je význam verše: A duch zvířete, zda sestupuje on dolů k zemi?” [R.Jose] jí odvětil: „To jsou nešamot svévolníků, které sestupují dolů do Gehinom, neboť je psáno: V den jeho sestupu do podsvětí způsobím truchlení, zakryji kvůli němu propast! [Ez 31,15]”

 

3. 22. 1. A spatřil jsem, že není lepší (...) Vždyť kdo přivede ho, aby spatřil to, [co bude po něm]? [Kaz 3,22] Kdo přivede Davida, aby spatřil to, co učinil Šalomoun?1) Kdo přivede Šalomouna, aby spatřil to, co bude po něm, co učinil Rechabeám?2)

 

1) Který nechal vystavěn Chrám.

2) Který způsobil zkázonosné rozdělení království.