Výklady veršů 2,18-2,26

2. 18. 1. A nenáviděl jsem já veškeré pachtění, jímž pachtil jsem se pod sluncem, atd. [Kaz 2,18]. – R. Meir byl vynikajícím písařem a vydělával tři selajim1) každý týden. Za jednu [sela] si pořizoval jídlo a pití, za tu druhou si pořizoval oblečení a [za tu třetí] živil rabínské studenty. Jeho žáci mu řekli: „Rabi! A co děláš pro své děti?“ [R. Meir] jim odvětil: „Budou-li spravedliví, stane se, jak řekl David: A nespatřil jsem spravedlivého opuštěného a jeho potomstvo žádající chléb! [Ž 37,25] A nebudou-li [spravedliví], proč bych měl zanechávat svůj [majetek] nepřátelům Všemohoucího?” Jak řekl Šalomoun: A kdo ví, zda moudrý bude, nebo hlupák, atd. [Kaz 2,19]

 

1) Sela je druh mince (šekel).

 

2. 20. 1. A otočil jsem se já, abych zbavil své srdce [veškerého pachtění, jímž pachtil jsem se pod sluncem] [Kaz 2,20], totiž námahy. Pak jsem si to však rozmyslel a řekl jsem si: ‘Tak jako se ostatní namáhají pro mne, musím se já namáhat pro ty ostatní!’

Hadrián, nechť jsou rozváty jeho kosti, se jednou procházel po cestách kolem Tiberiady a spatřil jednoho starce, jak tam mýtí křoviska, aby mohl vysázet semenáčky. [Hadrián] mu řekl: „Starče, starče! Kolik let ti je dnes?“ [Stařec] mu odvětil: „Je mi sto let.“ [Hadrián] mu řekl: „Je ti sto let, a přece mýtíš křoviska, abys mohl vysázet semenáčky? Domníváš se snad, že z nich budeš jíst?” [Stařec] mu odvětil: „Zasloužím-li si to, budu [z nich] jíst. A pokud ne, tak jako se kvůli mně namáhali moji předkové, podobně se já musím namáhat pro své potomky!” [Hadrián] mu řekl: „[Zapřísahám tě] při tvém životě! Zasloužíš-li si z nich jíst, dej mi pak vědět!” Na konci dnů [stromy] zplodily fíky a [stařec] si řekl: ‘Nastala doba uvědomit o tom krále!’ Co učinil? Naplnil koš těmi fíky a vystoupil k palácové bráně. Tam mu řekli: „Co chceš?“ [Stařec] jim řekl: „Běžte vyřídit králi: Přeje si tě pozdravit židovský stařec, kterého jsi potkal!“ Oni šli a řekli králi: „Přeje si tě pozdravit jeden židovský stařec!“ [Hadrián] jim řekl: „Přiveďte ho sem!“ Když [stařec] přišel, [Hadrián] mu řekl: „Co chceš?“ [Stařec] mu odvětil: „Já jsem ten stařec, kterého jsi potkal, když mýtil křoviska, aby mohl vysázet semenáčky. [Tehdy] jsi mi řekl: ‘Zasloužíš-li si z nich jíst, dej mi pak vědět!’ Já jsem si z nich jíst zasloužil a tyto fíky jsou z jejich plodů!” Tehdy Hadrián řekl: „Nařizuji, abyste ten koš vyprázdnili a naplnili ho denáry!“ Jeho služebníci mu řekli: „Takového židovského starce hodláš takto poctít?“ [Hadrián] jim odvětil: „Jeho Stvořitel ho poctil, a já bych ho poctít neměl?“

Manželka souseda [toho starce] byla nízká žena. Řekla svému manželovi: „Ty příčino mého strádání! Ty příčino mého strádání! Pohleď, jak ten král miluje fíky a mění je za denáry!“ Co [soused] učinil? Naplnil svůj pytel fíky a postavil se před palác. Tam mu řekli: „Co chceš?“ [Soused] jim řekl: „Doslechl jsem se, že král miluje fíky a mění je za denáry!“ Oni vešli a řekli králi: „U palácové brány stojí jeden stařec a nese plný pytel fíků. My jsme mu řekli: ‘Co chceš?’ A on nám odvětil: ‘Doslechl jsem se, že král miluje fíky a mění je za denáry!’ [Hadrián] řekl: „Nařizuji, ať zůstane stát u palácové brány a každý procházející ať mu hodí do obličeje fík!“ Večer mu vyprázdnili [celý pytel] a on odešel domů. Tam řekl své manželce: „Za takovou poctu ti pěkně děkuji!“ Ona mu řekla: „To si běž povídat své matce! Ještě že to byly fíky, a ne citróny! Ještě že byly zralé, a ne nezralé!“

 

2. 21. 1. Vždyť existuje člověk, Jehož pachtění je v moudrosti, atd. [Kaz 2,21] – R. Judan b. r. Simon řekl: „Veliká je moc proroků, kteří připodobnili výtvor jeho Tvůrci,1) jak si můžeš přečíst: A slyšel jsem hlas člověka mezi Úlajem [Da 8,16].” A r. Judan bar Simon řekl: „Existuje ještě jiný verš, který to vysvětluje ještě lépe: A nad podobou Trůnu podoba jako vzhled člověka [Ez 1,26].”

[Stojí psáno:] V moudrosti [Kaz 2,21], [neboť je psáno]: Pán v moudrosti založil zemi [Př 3,19]. V poznání [Kaz 2,21], [neboť je psáno]: V jeho poznání se propasti rozpoltily [Př 3,20]. A ve zručnosti [Kaz 2,21]: R. Berachja [řekl] jménem rabiho Jehudy bar r. Simon: „Svatý, budiž požehnán, stvořil Svůj svět nikoli pachtěním a nikoli dřinou, neboť je psáno: Slovem Pánovým nebesa byla učiněna! [Ž 33,6]” A člověku, který nepachtil se tím, odevzdá jeho podíl[Kaz 2,21], což je pokolení Enóšovo a pokolení Potopy. Také toto je prchavost a zlo mnohé[Kaz 2,21], neboť je psáno: A viděl Pán, že rozmnožilo se zlo člověka na zemi, atd. [Gen 6,5]

 

1) Tzn. připodobnili Boha k člověku. Také ve výkladu verše Kaz 2,21 je člověk chápán jako Bůh.

 

2. 23. 1. Vždyť všechny jeho dny jsou strastmi, atd. [Kaz 2,23], to je pokolení Potopy, které Svatému, budiž požehnán, působilo strasti svými zlými skutky. A pokoušení je jeho zaměstnáním [Kaz 2,23], protože [pokolení Potopy] pokoušelo Svatého, budiž požehnán, svými výtvory. Také v noci neulehne jeho srdce [Kaz 2,23], protože jeho srdce neustalo s [vymýšlením] přestupků. A odkud víme, že [neustalo] ani ve dne? Neboť je psáno: A každý výtvor z myšlenky jeho srdce je pouze zlý každým dnem [Gen 6,5]. A také Svatý, budiž požehnán, na ně přivedl odplatu ve dne i v noci, neboť je psáno:A byl déšť na zemi [čtyřicet dní a čtyřicet nocí] [Gen 7,12].

Jiná verze: [Stojí psáno:] Také v noci neulehne Jeho srdce: To je Svatý, budiž požehnán, který ve Svém srdci choval [úmysl] přivést na ně odplatu ve dne i v noci, neboť je psáno: A vyhladil každého přežilce [Gen 7,23].

Jiná verze: [Stojí psáno:] Vždyť všechny jeho dny jsou strastmi, to jsou Sodomští, kteří Svatému, budiž požehnán, působili strasti svými zlými skutky. A pokoušení je jeho zaměstnáním, protože [Sodomští] pokoušeli Svatého, budiž požehnán, svými výtvory. Také v noci neulehne Jeho srdce, totiž [s úmyslem] přivést na ně odplatu ve dne i v noci, neboť je psáno: A Pán dštil na Sodomu a na Gomoru, atd. [Gen 19,24]1)

Jiná verze: [Stojí psáno:] Vždyť všechny jeho dny jsou strastmi, to jsou Egypťané, kteří Svatému, budiž požehnán, působili strasti svými zlými skutky. A pokoušení je jeho zaměstnáním, protože [Egypťané] pokoušeli Svatého, budiž požehnán, svými výtvory. Také v noci neulehne jeho srdce: Sotva některý z Izraelců dokončil svou práci, už mu říkal některý Egypťan: ‘Okopej mi pár záhonů! Vykopej mi pár příkopů!’

Jiná verze: [Stojí psáno:] Také v noci neulehne Jeho srdce: To je Svatý, budiž požehnán, který ve Svém srdci choval [úmysl] přivést na ně odplatu ve dne a odplatu v noci, neboť je psáno: A stalo se v půlení noci, atd. [Ex 12,29]

 

1) Těžko říci, jak má zrovna tento verš dokazovat, že se zničení Sodomy odehrálo ve dne i v noci. Z veršů Gen 19,23 a Gen 19,27 však vyplývá, že k této události došlo za rozbřesku, což je zřejmě chápáno tak, že zkáza začala už v noci.

 

2. 24. 1. Není lépe pro člověka, než jíst a pít! [Kaz 2,24] – R. Tanchuma řekl [jménem] r. Nachmana, syna r. Samuela bar Nachman, a r. Menachmy (a někteří uvádějí, že to řekli r. Jeremiáš a r. Mejaša jménem Samuela bar rav Izák): „Každým jedením a pitím, o němž se mluví v tomto svitku [Kazatel], Písmo naznačuje Tóru a dobročinnost.” – R. Jonáš řekl: „Binjan av1) pro všechny je verš: [Není lépe pro člověka pod sluncem, než jíst a pít!] A to by si měl půjčit ve svém pachtění (amalo)’ [Kaz 8,15], [což znamená] ‘ve svém světě (olamo)’, totiž v tomto světě. Dnech svého života [Kaz 8,15], totiž do hrobu. A existuje snad v hrobě nějaké jedení a pití, které by si člověk do hrobu půjčil? Spíše to je Tóra a dobročinnost!”

 

1) Tzn. klasický příklad stojící u kořene veškerého tohoto odvozování.

 

2. 25. 1. Vždyť kdo jí a kdo si dopřává [kromě mne]? [Kaz 2,25] – Šalomoun tím řekl: ‘Kdo jí tolik, co já? Kdo pije tolik, co já? Kdo toho koná tolik, co já?’

Rabi Jeremiáš [řekl] jménem r. Samuela bar rav Izák: „Šalomoun měl velikého orla, vozil se na něm a cestoval až k pouštnímu Tadmoru a zase zpátky za jediný den, jak si můžeš přečíst: A vystavěl Tadmor v poušti [2Pa 8,4].”

 

2. 26. 1. Vždyť člověku, který je dobrý před Ním, atd. [Kaz 2,26] – Vždyť člověku, který je dobrý před Ním, což je náš praotec Abraham, dal moudrost, poznání a radost! [Kaz 2,26] A hříšníkovi dal zaměstnání, shánění a hromadění [Kaz 2,26], to je Nimrod. A o kom je psáno: Aby dal to dobrému před Bohem [Kaz 2,26]? O Abrahamovi, neboť je psáno: A Abraham, stařec, přišel do dnů. [A Pán požehnal Abrahamovi ve všem][Gen 24,1].

Jiná verze: [Stojí psáno:] Vždyť člověku, který je dobrý před Ním, což je Izák, dal moudrost, poznání a radost!’ ‘A hříšníkovi dal zaměstnání, shánění a hromadění, to je Abímelek. A o kom je psáno: Aby dal to dobrému před Bohem? O Izákovi, neboť je psáno: A zasel Izák v zemi oné [a našel v roce onom stokrát. A požehnal mu Pán] [Gen 26,12].

Jiná verze: [Stojí psáno:] Vždyť člověku, který je dobrý před Ním, což je Jákob, dal moudrost, poznání a radost!’ ‘A hříšníkovi dal zaměstnání, shánění a hromadění, to je Lában. A o kom je psáno: Aby dal to dobrému před Bohem? O Jákobovi, neboť je psáno: Neboť viděl jsem to všechno, co Lában učinil tobě! [Gen 31,12].

Jiná verze: [Stojí psáno:] Vždyť člověku, který je dobrý před Ním, což jsou Izraelci v Egyptě, dal moudrost, poznání [a radost]!’ ‘A hříšníkovi dal zaměstnání, shánění a hromadění, to jsou Kenaánci. (R. Levi řekl: „Žádný z nich si nedal do kaše ani kapku oleje a neokusil dokonce ani rozbité vejce, nýbrž ho prodal a proměnil ho na hotovost. Proto když Izraelci vstoupili do [Svaté] země, shledali ji plnou požehnání.”) A o kom je psáno: Aby dal to dobrému před Bohem? O Izraelcích, neboť je psáno: Těmto bude rozdělena ta země! [Nu 26,53].

Jiná verze: [Stojí psáno:] Vždyť člověku, který je dobrý před Ním, což je Chizkiáš, dal moudrost, poznání a radost!’ ‘A hříšníkovi dal zaměstnání, shánění a hromadění, to je Sancheríb. A o kom je psáno: Aby dal to dobrému před Bohem? O Chizkiášovi, neboť je psáno: A pozvednut byl na očích všech národů! [2Pa 32,23].

Jiná verze: [Stojí psáno:] Vždyť člověku, který je dobrý před Ním, což je Mordokaj, dal moudrost, poznání a radost!’ ‘A hříšníkovi dal zaměstnání, shánění a hromadění, to je Haman. A o kom je psáno: Aby dal to dobrému před Bohem? O Mordokajovi, neboť je psáno: V den onen dal král Achašveróš Ester královně dům Hamanův (...) [A vložila Ester Mordokaje nad domem Hamanovým] [Est 8,1-2].