I. kapitola

V podkapitolách naleznete výklady k veršům 1,1-1,18. Zde je jejich hebrejské znění. 

  (א) דברי קהלת בן דוד מלך בירושלם:

(ב) הבל הבלים אמר קהלת הבל הבלים הכל הבל:

(ג) מה יתרון לאדם בכל עמלו שיעמל תחת השמש:

(ד) דור הלך ודור בא והארץ לעולם עמדת:

(ה) וזרח השמש ובא השמש ואל מקומו שואף זורח הוא שם:

(ו) הולך אל דרום וסובב אל צפון סובב סבב הולך הרוח ועל סביבתיו שב הרוח:

(ז) כל הנחלים הלכים אל הים והים איננו מלא אל מקום שהנחלים הלכים שם הם שבים ללכת:

(ח) כל הדברים יגעים לא יוכל איש לדבר לא תשבע עין לראות ולא תמלא אזן משמע:

(ט) מה שהיה הוא שיהיה ומה שנעשה הוא שיעשה ואין כל חדש תחת השמש:

(י) יש דבר שיאמר ראה זה חדש הוא כבר היה לעלמים אשר היה מלפננו:

(יא) אין זכרון לראשנים וגם לאחרנים שיהיו לא יהיה להם זכרון עם שיהיו לאחרנה:

(יב) אני קהלת הייתי מלך על ישראל בירושלם:

(יג) ונתתי את לבי לדרוש ולתור בחכמה על כל אשר נעשה תחת השמים הוא ענין רע נתן אלהים לבני האדם לענות בו:

(יד) ראיתי את כל המעשים שנעשו תחת השמש והנה הכל הבל ורעות רוח:

(טו) מעות לא יוכל לתקן וחסרון לא יוכל להמנות:

(טז) דברתי אני עם לבי לאמר אני הנה הגדלתי והוספתי חכמה על כל אשר היה לפני על ירושלם ולבי ראה הרבה חכמה ודעת:

(יז) ואתנה לבי לדעת חכמה ודעת הוללות ושכלות ידעתי שגם זה הוא רעיון רוח:

(יח) כי ברב חכמה רב כעס ויוסיף דעת יוסיף מכאוב: