Josef Gikatilla - Brány světla

Výňatky z III. a IV. brány (Osmá a sedmá sefira)

 

1. Úryvek o soudu

 

Věz, že tyto dvě midot, jimiž jsou Necach a Hod, jsou místem rady v horním soudním dvoře a tajemným významem [verše]: Neboť Hospodin Zástupů poradil (ja‘ac) a kdo zruší? (Iz 14,27). A když Nejvyšší, budiž požehnán, něco rozhoduje v horním soudním dvoře, radí se s těmito dvěma midot. O tom je psáno: A toto je rada (ha-eca), jež byla ustavena radou nad celou zemí (tamtéž, v. 26), a [také se] praví: Neboť Hospodin Zástupů poradil a kdo (mi) zruší? Ačkoli počátek té rady je na místě Biny, konec té rady je v Necach a Hod. [To je] velký a tajemný význam [verše]: S kým (mi) se radí, aby mu dal porozumění (javinuhu), naučil ho cestě práva? (Iz 40,14), a [Písmo také] praví: Má je rada (eca) a obezřelost, já jsem porozumění (bina) a má je moc (gevura) (Př 8,14). A [také zde je] veliké tajemství, které se týká těchto sefir: A nazve ho jménem Podivuhodný rádce (pele jo‘ec), Bůh mocný (el gibor), Věčný otec (avi ad), Kníže míru (sar šalom) (Iz 9,5): Nazve ho jménem Podivuhodný – to je Chochma, neboť na začátku Knihy utváření se praví, že moudrost je podivuhodná; Rádce, to je Bina, Bůh, to je Gedula, Mocný, to je Gevura, Věčný otec, to je Tif’eret, Kníže míru, to je Jesod, který zahrnuje Necach a Hod. A je-li psáno: Má je rada a obezřelost, já jsem porozumění, má je moc  (Př 8,14), výklad je tento:

Věz, že velký horní sanhedrin, jenž se nazývá velkým soudním dvorem, je místem Gevury, a chystá-li se vydat nějaký rozsudek nad všemi lidmi, radí se a konzultuje v Bině, jež je nad Gevurou, a v Necach a Hod, které jsou dole, což je tajemný význam [verše]: Má je rada a obezřelost, já jsem porozumění, má je moc, a veliké tajemství [verše]: Neboť Hospodin Zástupů poradil a kdo zruší. Tajemný význam [verše] kdo (mi) zruší [je spojen] s tajemstvím [verše] S kým (mi) se radí, aby mu dal porozumění (javinuhu), neboť rušení slibů je tajemstvím Biny, a praví-li se: A kdo zruší, pak Kdo je zajisté ten, jenž [sliby] ruší a který je tajemstvím místa [rozhodování o] slibu, kdy vše závisí na Bině. Protože proroci znali toto veliké tajemství, snažili se zneplatnit všechny [nepříznivé] rozsudky, jež byly vyneseny v horním soudním dvoře – a to je tajemný význam [verše]: Spravedlivý vládne bázni Boží (II S 23,3).

Svatý, budiž požehnán [tím] řekl: „Já vládnu člověku, a kdo vládne mně? Spravedlivý, neboť já vynáším rozsudek a on jej zneplatňuje,“ což je tajemství [verše]: A obměkčil (va-jachel) Mojžíš tvář Hospodina, svého Boha (Ex 32,11), neboť dal vystoupit své mysli až na místo zneplatnění rozsudku. O tom mluví i rabíni blahé paměti: Neboť na Něj naléhal, až svůj slib odvolal. Protože Bina je místem slibu, místem porozumění, které je tajemstvím počátku sedmi sefir – a to je [také] tajemným významem [výrazu] a obměkčil. Rabíni blahé paměti k tomu říkají: "Odkud víme, že rozhodnutí soudu lze roztrhat? Neboť se praví: Kdo (mi) je... jako Hospodin, náš Bůh, ve všem našem volání k Němu (Dt 4,7)“ [viz také Roš ha-šana 18a], což je tajemným významem [verše]: Neboť Hospodin Zástupů poradil a kdo zruší; jeho paže je natažena, kdo ji zvrátí (jašivena)? (Iz 14,27). Tento verš se vykládá takto: Hospodin Zástupů se poradil s velkým horním sanhedrinem, aby vydal rozsudek a zapečetil ho, ale Bina – která je tajemstvím obrácení (tešuva) – je schopna [ho] zrušit, ona je [tím], kdo zruší. A jeho paže je natažena, to je tajemství Gevury. Kdo ji zvrátí, to znamená, že Bina, která stojí výše než Gevura, ji může obrátit zpět. Zajisté tedy Hospodin Zástupů poradil a Kdo zruší, neboť [Kdo] se nazývá místo odvolání slibů a slib závisí na místě [zvaném] Kdo.

2. Úryvek o proroctví

 

Věz, že tato dvě jména [Hospodin/Bůh Zástupů] – Necach a Hod – jsou místem živení proroků, a z tohoto místa proroci čerpají všechny druhy proroctví, každý z nich podle své schopnosti a podle svého pochopení, kromě našeho učitele Mojžíše (mír s ním), jenž vystoupil, aby přijal Tóru, ještě výš, než je toto místo, neboť jeho proroctví spočívalo ve vidění, nikoli v hádankách. V souladu s tím zjišťuješ, že proroci [to] ve svých proroctvích naznačují [větou]: Tak pravil Hospodin Zástupů, ale v proroctví našeho učitele Mojžíše (mír s ním) není [jméno] Hospodin Zástupů zmíněno, neboť jeho proroctví vystoupilo výš než je toto místo. A zjišťuješ [také], že proroci ve svých proroctvích naznačovali 4 dolní sefiry – které představují [jména] Adonaj, Bůh živý (El Chaj), Hospodin Zástupů (JHVH Ceva’ot) a Bůh Zástupů (Elohim Ceva’ot) a všechny jsou zahrnuty do tajemství [věty]: Tak pravil Hospodin Zástupů. Měl bys ovšem vědět a věřit tomu, že proroctví všech proroků – ať již proroctví našeho učitele Mojžíše (mír s ním), nebo proroctví všech ostatních proroků – vzešlo ze Jména Hospodin (JHVH), budiž požehnán, abys snad neřekl, že proroctví našeho učitele Mojžíše (mír s ním) je skrze Hospodina, budiž požehnán, ale proroctví všech ostatních proroků skrze anděla – tomu nevěř.

Ale je-li tomu tak, jaký je potom rozdíl mezi proroctvím Mojžíše (mír s ním) a proroctvím všech ostatních proroků (mír s nimi)? Věz, že proroctví našeho učitele Mojžíše (mír s ním) bylo spojeno se [sefirou] Tif’eret, která je jasným zrcadlem, a odtud se přimykalo k horním sefirám, kdežto všichni ostatní proroci se nespojovali s Tif’eret, která je tajemstvím [jména] JHVH, nýbrž [prorokovali] prostřednictvím dolních sefir – jména Adonaj, El Chaj a JHVH, Elohim Ceva’ot. A tito proroci dosahovali přimknutí ke [jménu] JHVH pouze prostřednictvím Malchut, Jesod, Necach a Hod, což je tajemstvím [věty]: Tak pravil Hospodin Zástupů. Zjišťuješ tedy, že proroci mluvili s JHVH skrze prostřednictví, zajisté tak, jak jsme řekli – tedy nejinak, než prostřednictvím 4 dolních sefir. A již víš, že poslední sefira, zvaná Adonaj, se nazývá [také] zrcadlem, jež není vyleštěné a v němž viděli proroci skrze podobenství. Proto se praví: A skrze proroky se připodobním (Oz 12,11). To je tajemství jejich častého výroku Tak pravil Hospodin Zástupů (Ceva’ot), a tajemství toho, co [Hospodin] řekl [ve verši]: V zrcadlech Zástupů [be-mare’ot ha-ceva’ot], které přistupovaly ke vchodu stanu setkávání“ (Ex 38,8), přičemž stan setkávání je tajemstvím [sefiry vyjádřené jménem] Adonaj. Ale náš učitel Mojžíš, mír s ním, vešel do stanu setkávání a mluvil s JHVH [tj. ze sefiry vyjádřené jménem JHVH], která je zrcadlem vyleštěným, tváří v tvář,  zatímco ostatní proroci [mluvili] s Hospodinem prostřednictvím [sefiry] Adonaj, jež je zrcadlem nevyleštěným, což je tajemstvím [verše]: A ukázal jsem se Abrahámovi, Izákovi a Jákobovi ve [jménu] El Šadaj, ale své jméno JHVH jsem jim poznat nedal (Gn 6,3). To znamená, „nezjevil jsem se jim ve jménu JHVH, aby mne viděli ve vyleštěném zrcadle [tj. v jasném vidění skrze Tif'eret], nýbrž ve [jménu] El Šadaj“, o němž již víš, že je [také] tajemstvím [sefiry vyjádřené jménem] Adonaj, jak jsme ti vyjevili již na konci 1. brány.

Učí se, že proroctví všech proroků se dělo skrze přimknutí a promluvu JHVH, budiž požehnán, a nikoli skrze anděla. Všichni proroci tedy [prorokovali] skrze JHVH, budiž požehnán, jen rozdíl mezi proroctvím našeho učitele Mojžíše a proroctvím ostatních proroků je v tom, že Mojžíšovo proroctví [se uskutečnilo] skrze JHVH, budiž požehnán, bez prostřednictví čtyř dolních sefir, ale zbytek všech proroků [prorokoval] prostřednictvím těchto čtyř dolních sefir.

A řekneš-li, že [v Tóře] nalézáme mnoho proroctví skrze anděla – jak se píše o Abrahámovi: A zavolal na něj anděl Hospodinův z nebes (Gn 22,11), nebo v Zacharjášově proroctví: A odpověděl anděl, který se mnou mluvil (Za 4,5) – , a že se tedy zdá, že toto proroctví se událo skrze anděla, nenechej se v duchu ohromit těmito a podobnými místy, neboť zde i nadále slyšíš slova živého Boha. Ani na mnoha dalších místech, u dalších proroků se ve své mysli touto věcí nedej svést, neboť proroctví přichází jedině ve jménu Hospodina, budiž požehnán. V [midraši] Vajikra raba (1,9) se praví: „A zavolal na Mojžíše (Lv 1,1) – nikoli jako u Abrahama, kde je psáno: A zavolal anděl Hospodinův na Abrahama z nebes podruhé (Gn 22,16) – [tedy] anděl volá a Slovo mluví – , nicméně i zde řekl Svatý, budiž požehnán: ,Já jsem Ten, kdo volá a já jsem Ten, kdo mluví.‘“ Tento výrok je třeba vykládat tak, že všichni proroci se vesměs potřebovali připravit a soustředit na proroctví, než na nich spočinulo, ať již sami, nebo skrze anděla, ale náš učitel Mojžíš (mír s ním) se na proroctví připravovat nemusel, neboť byl připraven a hotov stále, jak se praví: Postůjte a já budu poslouchat, co vám přikáže Hospodin (Nu 9,8), a [také] se praví: Když Mojžíš vcházel do stanu setkávání, aby s Ním mluvil, slyšel hlas mluvící k němu (tamtéž 7,89).

Je-li tomu tak, pochop, věz a uvěř, že proroctví všech proroků je v Necach a Hod, a z nich se živí. A když v Tóře uvidíš, že s prorokem v prorockém vidění mluví anděl nebo cizí člověk, měl bys pochopit a poznat, že tuto věc je nutno vykládat jinak, neboť si uvědom, že [například i] s Hagar, Sárajinou otrokyní, mluvil anděl, jak se praví: A zjevil se anděl Hospodinův u studny (Gn 16,7) nebo: Řekl jí anděl Hospodinův (tamtéž 16,9), a tak v celé záležitosti ohledně Hagar, přestože nebyla prorokyní, což byl i případ Manoacha: A řekl anděl Hospodinův Manoachovi: I kdybys mě zdržel, nepojím z tvého chleba (Sd 13,16). Cožpak nevidíš, že Manoach ani nepochopil, že s ním mluvil anděl, protože to byl člověk neotesaný? A zajisté až když spatřil anděla Hospodinova vystupovat v plameni oltáře, ulekl se a řekl své ženě: Smrtí zemřeme, neboť jsme viděli Boha (13,22)? Nicméně ať ti nenapadne, že by Manoach nebo jeho žena byli proroky – vždyť se také mezi proroky nezahrnují – , nýbrž [jejich] podivuhodné tajemství spočívá v tom, že si zasloužili mít oči k vidění andělů. Neboť [také] našemu praotci Abrahamovi se zjevili tři andělé v podobě mužů, jak se praví: A pozvedl své oči a spatřil, hle, tři mužové stáli naproti němu (Gn 18,2), a když dva zbylí z nich přišli k Lótovi, zjevili se mu v podobě andělů, jak se praví: A přišli dva andělé do Sodomy k večeru a Lót seděl v bráně Sodomy. A spatřil Lót a povstal jim vstříc (tamtéž 19,1). A [ani zde] ti přece nenapadne, že by Lót byl prorok, jen v těchto slovech je několik věcí a několik skrytých tajemství, které si vyžadují veliké porozumění. Stejný je případ Daniela, který [také] nebyl prorok, a mluvil s andělem, jak se o něm praví: A muž, Gabriel, kterého jsem spatřil ve vidění na začátku, v letu přiletěl (Dn 9,21). 

V těchto slovech snad s pomocí Boží stále slyšíš slova živého Boha, a tak pochop i to, že se proroci živí z Necach a Hod, které jsou tajemstvím Hospodina, Boha Zástupů, jak jsme ti již oznámili. Věz, že jelikož to, co zřeli proroci, byla vidění, shledáváš, že v době proroctví tělo proroků zachvátil třas, strach a chvění, a jejich kosti zachvátil děs, dokud se nedostali do stavu, v jakém byli na počátku, když byla jejich duše očištěna, a až poté viděli v prorockém vidění to, co viděli. O tom se praví: [Bude-li mezi vámi prorok], dám se mu poznat ve vidění (Nu 12,6); někdy [však] prostřednictvím snu, a proto podobenství oplývají množstvím závojů a jsou v nich hádanky, což vyjadřuje [právě verš]: Budu s ním mluvit ve snu (tamtéž). Ale [Písmo rovněž] praví: Prorok, který má sen, ať vypravuje sen, ale který má mé slovo, ať mluví mé slovo pravdivě (Jeremjáš 23,28). Náš učitel Mojžíš (mír s ním) tak prorokoval bez prostřednictví Necach a Hod, neboť vstupoval do vnitřní svatyně, pročež [je psáno]: S ním budu mluvit od úst k ústům a ve vidění, nikoli v hádankách (Nu, 12,8). Náš učitel Mojžíš (mír s ním) v Tóře nezmiňuje jméno JHVH Ceva’ot, protože jeho proroctví se dělo ve jménu JHVH, až dokud nedosáhlo zdroje pramene, a veškeré zástupy hořejšku i dolejšku přicházely a odcházely na jeho pokyn... 

3. Úryvek o sloupech

 

Věz, že jako protějšek k této midě, zvané Necach, a také Hospodin Zástupů, zhotovil král Šalomoun pravý sloup [Chrámu], jemuž dal jméno Jachin ["připraví, upevní"]. Ten, kdo zná tajemství dvou sloupů, jež jsou Jachin a Boaz, ví, jak vylétávají nešamot, ruchot a nefašot skrze [sefiry] El Chaj a Adonaj [tj. Jesod a Malchut] v šefě těchto dvou sloupů. [Písmo] praví takto: Dva sloupy, dvě sféry a hlavice na vršku dvou sloupů, a dvoje mřížování, aby zakrývalo ty dvě sféry hlavic, které jsou na vršku sloupů (II Kr 4,12). Naznačím zde, že dva sloupy, to jsou Necach a Hod, sféry a hlavice na vršku dvou sloupů, to jsou Gedula a Gevura, a dvojí mřížování, aby zakrývalo dvě sféry hlavic, to jsou Chochma a Bina. A věz, že těmito dvěma sloupy a prostřednictvím El Chaj vylétávají nešamot, ruchot a nefašot v tajemství vylévání skrze jejich splavy (cinorot).

V sloupu zvaném Jachin se staví a připravuje Sijón a Jeruzalém. Nápovědou [budiž verš]: Připravuješ (tachin) ve své dobrotě (be-tovatecha) chudému (le-oni), Bože (Ž 68,11). Pochopíš-li uvedená tři slova, pak poznáš, jak Hospodin Zástupů připravuje a posílá dobro do midy El Chaj [tj. Jesod], aby vylil všechnu šefu a požehnání do midy Adonaj [tj. Malchut], která je prázdná jako chudý, jenž nemá nic. Nápovědou [budiž verš]: Ať se shromáždí vody pod nebem na jedno místo a ukáže se souš (Gn 1,9). A věz [také] a pochop, že dispozice všech forem a zárodků, které z tohoto místa přijímají svůj tvar a rozvržení, spočívá v přimknutí se [sfér] emanace ke jménu Adonaj, a odsud přijímají svůj tvar a dispozici i všechny orgány, které má člověk, což je tajemný význam [verše]: On tě učinil a připravil (Dt 32,6). 

(přeložila Shamira)